November 26, 2009

DAILY CRIME UPDATE 26-11-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-11-2009

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 214/09 PÀ®A 304 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ:25/11/2009 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ SÁ£Á¥ÀÆgÀzÀ £ÀA¢ ZËPÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ PÀ©â£À ¯ÁjUÉ PÀgÉAmï ¸Àà±ÀðªÁV ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¨ÉAQ ºÀwÛgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV CVß±ÁªÀÄPÀzÀªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨ÉAQ Dj¹ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÁdjzÀÝ ¯Áj QèãÀgï ¨Á¼ÀÄ @ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ PÉÆãÉ, ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¯Áj £ÀA:JªÀiï.ºÉZï.24-J¥sï-8640 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É QèãÀgï PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉà ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀPÀÌzÀ ºÀ½îAiÀĪÀ£ÁzÀ gÁªÀÄ vÀAzÉ ªÉÃAPÀl ¨sÀÄvÁ¥À°è ¸Á/ ªÀiÁAdj EªÀ£ÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¯ÁjAiÀÄ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ ¸ÀAiÀÄåzÀªÀĺɧƧ vÀAzÉ AiÀiÁ¹Ã£À¸Á§ ¸Á/ ¹ÃgÀÆgÀ vÁd§AzÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ½AzÀ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀĺÁvÁäUÁA¢ü ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è PÀ§Äâ ¸ÁV¸À®Ä PÀ½¹PÉÆnÖzÀÄÝ ¢:25/11/2009 gÀAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀ§â£ÀÄß ¯Áj PÁå©Ã£ïQÌAvÀ ºÉaÑUÉ JvÀÛgÀPÉÌ ¯ÉÆÃqï vÀÄA©PÉÆAqÀÄ SÁ£Á¥ÀÆgÀ ªÀiÁUÀðªÁV §gÀÄwÛzÁÝUÀ SÁ£Á¥ÀÆgÀ-ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £ÀA¢ ZËPÀ ºÀwÛgÀ gÁwæ 2045 UÀAmÉUÉ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ºÁzÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ ºÉʪÉǯÉÖÃeï «zÀÆåvï±ÀÑQÛ ¯ÉÊ£À£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉà ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹zÁUÀ ªÉêjUÉ ¯ÁjAiÀÄ°è vÀÄA©zÀÝ JvÀÛgÀzÀ PÀ§Äâ vÀUÀÄ° PÀ©âUÉ PÀgÉAmï ¸Àà±ÀðªÁV ¸ÁàPÀð DUÀÄwÛzÁÝUÀ E§âgÀÆ ¯Áj¬ÄAzÀ PɼÀUÉ fVzÀÄ £ÉÆÃr, ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¨sÀÆ«Ä ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjUÉ CyðAUï DVzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÊUÉ PÀgÉAmï ±ÁPï ºÉÆqÉzÀÄ DvÀ¤UÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ, §®UÉÊ CAUÉÊUÉ, JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ, JzÉ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÁzÀUÀ½UÉ PÀgÉAmï ±ÁPï ºÉÆqÉzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 347/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/11/09 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀ ZÁ®PÀ ¸ÀAdÄ PÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀĪÁVgÀĪÀ¢¯Áè ºÁUÀÄ »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ E§âgÀ°è 1) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÀ EvÀ¤UÉ vÉ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ 2) ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÁåzÉ EvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 346/09 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ , 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/11/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹-891, 1082 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ xÉÃgÀ ªÉÄÊzÁ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV C°è 3 d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ 1 MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆÃqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ªÉÆøÀ¢AzÀ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ½ ªÀiÁr 3 d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÀUÀzÀÄ ºÀt 210/- gÀÆ , 2 ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 1 ¥ÉäߣÀ PÀrØAiÀÄ£ÀÄß d¥ÀÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 199/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢B25-11-09 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ. ©ÃzÀgÀ -¨É¯ÁÝ¼É ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥ï JzÀÄjUÉ C¥Á¢vÉ qÁ ¢Ã¥Á° UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀgÁªï PÀÄ®PÀtÂð ¸ÁgÁªÀÄ¥ÀÆgÉ ¨ÁåAPï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ ¸ÀÆÌn £ÀABJªÀiï.ºÉZï-24 JA-1211 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®Q ¸ÀÆÌnAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌ¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ rQÌ¥Àr¹zÀÝPÉÌ CªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, §®PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj C¥Á¢vÀ½UÀÆ C®è°è UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. DzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.