November 12, 2009

DAILY CRIME UPDATE 12-11-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12-11-2009

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/09 PÀ®A 279, 304 [J] L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 11-11-09 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æà ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà L£Á¥ÀÆ£ÉÆgÀ 45 ªÀµÀð PÀÆ° PÉ®¸À, PÀÄgÀħ, ¸Á/ ªÉÆUÀzÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 11/11/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À «ÄãÀPÉÃgÁ PÁæ¸À¤AzÀ ªÉÆUÀzÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÉÆt CAvÁ ¤AwzÁUÀ gÁºÉ-9 gÀ ªÉÄÃ¯É ¨Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ C«ÄgÀ C° gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸Àé®à d£ÀgÀÄ ¤AwzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀºÀ C°èUÉ ºÉÆV £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀgÀ zÉÆqÀ¥Àà£ÁzÀ ¸ÁAiÀħuÁÚ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà EªÀjUÉ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉJ-39/4586 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ avÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ªÉÆUÀzÁ¼À PÀqɬÄAzÀ «ÄãÀPÉÃgÁ PÁæ¸À PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ vÀªÀÄä zÉÆqÀ¥Áà ¸ÁAiÀħtÚ¤UÉ ªÀÄÄA¢¤AzÀ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÀæªÀ ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÀAqÀÄ vÀPÀët ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ dUÀ£ÁxÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä zÉÆqÀØ¥Áà ¸ÁAiÀħt¤UÉ MAzÀÄ DmÉÆzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÁßKSÉý ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ vÀgÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzÀå ¸ÁAiÀħt£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. DvÀ¤UÉ ªÀÄ£ÁßKSÉý D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ºÁQgÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA - 333/09 PÀ®A 147, 504, 323, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/11/09 gÀAzÀÄ 1940 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ¸ÁfÃzÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ¸À°ªÉÆ¢Ý£ï ªÀAiÀÄ-48ªÀµÀð G-ªÀÄ£É PÉ®¸À eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-PÉÆýªÁqÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦gÁåzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ , ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAºÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ ªÀÄf¨ÉƢݣï vÀAzÉ §¹ÃgÉƢݣï WÀªÁ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä vÀ£Àß §½¬ÄAzÀ 3 ¨ÁAqÀUÀ¼À£ÀÄß ¸À» ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝ ¥ÀzÉÃ-¥ÀzÉà ¥ÉÆ£À ªÀiÁrPÉýzÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ GvÀÛgÀ ¤ÃrgÀĪÀ¢¯Áè. ¢£ÁAPÀ 08/11/09 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ¨Á ¨ÁAqÀ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀgɹzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ©.© UÀ°èUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ £À¹gÉƢݣï£À eÉÆÃvÉAiÀÄ°è 1300 UÀAmÉUÉ vÉgÀ½zÁUÀ DgÉÆæAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆzÀ vÀPÀët DgÉÆæ ªÀÄf¨ÉƢݣï vÀAzÉ §¹ÃgÉƢݣï WÀªÁ¯É ¦üAiÀiÁð¢UÉ ``PÁåUÉ cãÁ® §ºÀÄvÀ ¥sÉÆ£ï PÀjæ , PÁå vÉgÁ ¨ÁAqÀ ªÉÄÊ SÁvÀÄ PÁå ‘’ CAvÁ CªÁZÀå ªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ »ÃUÉPÉ CAvÁ E¢Ý CAvÁ PɽzÀPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆæ ºÁUÀÄ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ eÁ¥sÀgÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ DzÀªÀÄ £ÀfÃgÀ CºÀäzÀ vÀAzÉ E¨Áæ»AzÀ ¸Á§, vÀ£ÀégÀ CºÀäzÀ vÀAzÉ £ÀfÃgÀ CºÀäzÀ, ªÀĺÀäzÀ G¸Áä£À vÀAzÉ E¸Á¬Ä®¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁ¹ä£À UÀAqÀ ªÀÄÆf¨ÉƢݣï J®ègÀÆ ¸Á-©.© UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ PÉÊ-PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©r¸À®Ä ºÉÆzÁUÀ vÀ£Àß vÀªÀÄä£À ºÉAqÀw DgÉƦ AiÀiÁ¹ä£À UÀAqÀ ªÀÄÆf¨ÉÆ¢Ý£ï £À£Àß PÉÊ»rzÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ PÉqÀªÀÅ £À£Àß JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀÄAvÀÄ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ¼É CAvÀ zÀÆgÀĤrgÀĪÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/09 PÀ®A 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-11-2009 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀA.r¹Dgï©-1/¥ÀæPÀgÀt/zÁR®Ä/©Ã/09 ¢£ÁAPÀ: 11-11-09 eÉÆvÉUÉ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ C¢üãÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðgÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀA. ¹Dgï¸ÀÄE-25. ¦J¥sïJ¸ï-2006 zÀÆgÀÄ ºÁUÀÄ ¥ÀvÀæzÀ°è EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, DgÉÆæ «±Àé£ÁxÀgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄAqÁf ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 7-3-113 avÉÛSÁ£Á, ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ¸ÀévÀAvÀæ ºÉÆÃgÁlUÁgÀ¤zÉÝÃ£É JAzÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ ¸Àȶ׹ gÁdå ¸ÀévÀAvÀæ ºÉÆÃgÁlUÁgÀgÀ UËgÀªÀzsÀ£À ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀÄ®Ä PÉÆÃj ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ²æà J¯ï. J¸ï. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀgÁªÀ, ¸ÀgÀPÁgÀzÀ C¢üãÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð, ¹.D.¸ÀÄ.E (C¸ÀÄ-gÁdQÃAiÀÄ «±ÁæAw ªÉÃvÀ£À-1) 2£Éà ªÀĺÀr 5£Éà ºÀAvÀ, §ºÀĪÀĺÀr PÀlÖqÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-1. gÀªÀgÀÄ ¤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 21/09 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 11/11/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÀªÀ¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ PÁAiÀÄvÀ ªÀ 65 ªÀµÀð, wgÀĪÀÄ®, G// MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ªÀÄgÀPÀ¯ï UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤rgÀĪÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ vÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt PÁAiÀÄvÀ ªÀAiÀÄ 70 ªÀµÀð ¸Á// ªÀÄgÀPÀ® UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 10/11/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ JªÉÄä ªÉĬĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ, ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨sÁ«AiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj gÉhÆð ºÉÆÃV ¨sÁ«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ G¹gÀÄUÀnÖ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁgÉ CAvÀ ¤rgÀĪÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ 11/11/09 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÁd±ÉÃRgÀ EvÀ£ÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §¸À ¤¯ÁÝt PÀqɬÄAzÀ £ÀªÀgÀAUÀ xÉÃlgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, £ÀªÀgÀAUÀ xÉÃlgÀ PÀqɬÄAzÀ M§â C¥ÀjavÀ ¸Á̦ðAiÉÆ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ, ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd±ÉÃRgÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ gÁd±ÉÃRgÀ EvÀ£À ºÀuÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®¨sÀÄdPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj rQÌ ªÀiÁrzÀ ¸Á̦ðAiÉÆ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.