April 30, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 30-04-2012


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 30-04-2012

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 107/2012 PÀ®A 279, 337, 338, L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/04/2012 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ «µÀÄÚ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà PÀĪÀiÁgÉ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À ¸Á: UËgÀ UÁæªÀiï EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ZÉÃvÀ£À vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ ¸Á: UËgÀ E§âgÀÆ PÀÆr ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® PÉ.J.15/eÉ-1248 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É E§âgÀÆ PÀÆr §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt PÀqÉUÉ gÁwæ ¨ÉÃmÁ ¨Á®PÀÄAzÁ PÀqÉUÉ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁ®UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ M§â »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® PÉ.J.39-ºÉZï/8974  ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃ,¸ÉÊPÀ®UÉ rüQÌ ªÀiÁr ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ WÀl£É¬ÄAzÀ §®PÁ°£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁV JqÀPÁ® ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É JqÀªÉƼÀPÁ® ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽvÀ ZÉÃvÀ£À ªÉÄÃvÉæ EvÀ¤UÉ §®PÁ®Ä ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV §®PÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 10/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/04/2012 gÀAzÀÄ 2315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀA¥Á¨Á¬Ä UÀAqÀ PÉñÀªÀgÁªÀ ¨ÉÆøÉè ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð ¸ÁB WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À EªÀgÀ ªÀÄUÀ ¸ÀĨsÁ±À vÀAzÉ PÉñÀªÀgÁªÀ ¨ÉÆøÉè ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð ¸ÁB WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À vÁB ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ªÀiÁ½UÉ PÀnÖUÉUÉ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtĺÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2012 PÀ®A 279  L¦¹eÉÆÃvÉ 187 L JªÀÄ.«í JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ: 29/04/2012 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ gÁd±ÉÃRgÀ CµÀÄÖgÉ ¸Á: ¨sÁ°Ì EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ vÁ¬Ä £ÀAzÀ¤ PÀÆr PÁgÀ £ÀA PÉ.J-38/3665 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ºÀ®§UÁð UÁæªÀÄzÀ °ÃqÀgÀ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ M§â ¯Áj £ÀA J.¦.11-n/3789 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁjUÉ rQÌ ªÀiÁr ¯Áj C°èAiÉÄ ©lÄÖ ¯Áj ZÁ®PÀ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 66/2012 PÀ®A 323, 498 (J) 506, 504,  eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29/04/2012 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆö UÀAqÀ ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ ªÀiÁ°¥ÁnÃ¯ï ¸Á|| PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¸ÀzÀå ªÀÄAoÁ¼À EªÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ ªÀiÁ°¥Ánïï EvÀ£À eÉÆÃvÉ DVzÀÄÝ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀPÉÆqÀĪÀÅzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ  ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-  
¢£ÁAPÀ 29-04-2012 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀ¥ÀAvÀ¹AUÀ vÀAzÉ ¢. gÁeÉÃAzÀæ ¹AUÀ UÁ¬Ä G : J¸ï.J¸ï.¦ ¸Á: zsÀªÉÆl ºÉÃUÀ gÁd¨sÀ gÉÆÃqÀ ¥ÀnAiÀiÁ¯Á ¥ÀAeÁ§ gÁdå EªÀ£ÀÄ UÀÄgÀÄzÁégÀzÀ°è zÀ±Àð£À PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ MAzÀÄ 4f ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 6000/- gÀÆ¥Á¬Ä PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 96/2012 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/04/2012 gÀAzÀÄ 2020 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀĽ¹gÁªÀÄ vÀAzÉ Q±À£À ¸ÉãÁ ªÀAiÀÄ : 32 ªÀµÀð ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ EªÀgÀÄ jAUÀ gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ AiÀıÀªÀAvÀgÁªÀ a®èVðPÀgÀ 22 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 143 ªÀĤAiÀiÁgÀvÁ°ÃA ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/PÉ-9498 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ UÀÄA¥Á PÀqɬÄAzÀ ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀÄA§gÁªÁqÀ PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°£À ¨ÉæÃPÀ MªÉÄäÃ¯É »rzÀjAzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄð£À »rvÀ vÀ¦à vÀ¤ßAzÀ vÁ£É PÉüÀUÉ ©zÀÄÝ JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 05/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-04-2012 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ gÀÄPÀÄät¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÀAqÀj£ÁxÀ zÀzÁÝ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á|| gÁd£Á¼À EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀAqÀj£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÁd£Á¼À EªÀ£ÀÄ r.¹.¹ ¨ÁåAPÀ. PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPÀ. J¸À©L ¨ÁåAPÀ ºÁUÀÆ EvÀÛgÉ ¸Á® EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀPÉÌ d«ÄãÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÀjAiÀiÁV ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛ¯Á. ªÀÄPÀ̼À «zsÁå¨sÁå¸À ¸À®ÄªÁV ºÀtzÀ §ºÀ¼À vÉÆÃAzÀgÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ QÃl£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ ¸Éë¹zÀjAzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj aQvÉì¬ÄAzÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 95/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹. eÉÆvÉ 185 LJªÀÄ«. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 29/04/2012 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¤ÃvÁ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¸ÉÆãÁgÀ, ªÀAiÀÄ : 32 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, mÉîgÀ PÉ®¸À ¸Á: a®èVð vÁ|| ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ D£ÀAzÀ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀÄ PÀÆr DgÉÆæ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ38/5863 £ÉÃzÀgÀ°è §gÀÄwÛzÀÄÝ gÀĪÁUÀ «ÄÃgÁ UÀAeï PÀqɬÄAzÀ-ºÀ¼É §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ r.¹. ªÀÄ£É-¹zÁÞxÀð PÁ¯ÉÃd gÉÆÃr£À°è C§PÁj PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ ¹zÁÞxÀð PÁ¯ÉÃd PÀqɬÄAzÀ PÁgÀ £ÀA. PÉJ38JªÀiï1651 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀAdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöå¢AzÀ gÁAUÀ ¸ÉÊqÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CmÉÆÃjPÁëUÉ rQÌ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ºÀuÉAiÀÄ §® ¨sÁUÀzÀ°è gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §® ªÀÄÆVUÉ, ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ PÉÆgÀ½UÉ, vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, D£ÀAzÀ£À UÀmÁ¬ÄUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §® UÀ®èPÉÌ, §® ªÉƼÀ PÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå£À JqÀ gÉÆArUÉ, gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

April 28, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 28-04-2012


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 28-04-2012

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-04-12 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ªÀÄPÀÆìzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ UÀ¥sÁgÀ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ 30 ªÀÄĹèA G ¯Áj ªÀiÁ°PÀgÀÄ ¸Á: ¹¢Ý vÁ°ªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. J¦ 21 «-8967 £ÉÃzÀ£ÀÄß VÃj mÁæ£Àì¥ÀÆlð JzÀÄgÀUÀqÉ ¤°¹zÁÝUÀ ºÉʯÉmï PÀA¥À¤AiÀÄ 24 ªÀǯÉÖfãÀ ¨Áålj AiÀÄ£ÀÄß C.Q 4200/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¨ÁåljAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

April 27, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 27-04-2012

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 27-04-2012

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 26/04/2012 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ §¸ïì £ÀA: PÉ.J-38/J¥ï-653 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°è ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¸ïì£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CzÀgÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 65 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ EzÀÄÝ, CzÀgÀ°è 10 d£ÀjUÉ aPÀÌ¥ÀÄlÖ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, E§âjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀl vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Áà ¨sÉÆøÀ¯É, ªÀAiÀÄ: 65, ¸Á: ¨sÀPÀ£Á¼À EªÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 93/2012 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L,JªÀÄ,«,JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 26/04/2012 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁgÀ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ¤gÀAd£À ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ : 14 ªÀµÀð ¸Á: PÉƸÀA vÁ:  ¨sÁ°Ì ¸ÀzÀå ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ (J¦) EªÀ£À UɼÀAiÀÄ£ÁzÀ ¸Á¬Ä£ÁxÀ EªÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/PÉ-4532 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽvÀÄ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ UÀÄA¥Á PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁªÀÄ¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÉ.DgÀ.E. ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ «zÁåy𠤮AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ gÁªÀÄ¥ÀÆgÀ PÁ¯ÉÆä PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/PÉ-7861 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ°¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀĽvÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ PÉÆlÄÖ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ PÉüÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÁ°£À ªÉƼÀPÁ® PÉüÀUÉ J®§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
                     
alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 ªÉÆÃ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ :

¢£ÁAPÀ 26/04/2012 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C¸À® vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ PÀ°ªÀÄįÁè ¸Á: alUÀÄ¥Áà EªÀ£ÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉAiÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄzÀ d»gÉÆâݣÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ CªÀ£À »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA J¦-11/J¹-9720 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/5577 £ÉzÀÝPÉÌ ¸ÉÊqï ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ §®¸ÉÊrUÉ PÀmï ºÉÆqÉzÀÄ d»gÉÆâݣÀ gÀªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ d»gÉÆâݣÀ gÀªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ CªÀgÀ §®PÉÊUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §®PÁ°£À ¥ÁzÀPÉÌ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼ÀUÁAiÀĪÁVzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 34/2012 PÀ®A 34/2012 PÀ®A 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/04/2012 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀgÁªÀ ©gÁzÀgÀ ¸Á: zÁqÀV EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ zÀvÀÄÛgÁªÀ ©ÃgÁzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄzsÀå EgÀĪÀ ¥ÀqÀ¸Á°AiÀÄÄ CRAqÀªÁVzÀÄÝ CzÀgÀ°è ¸ÀªÀÄ¥Á®Ä ªÀiÁr ªÀÄzsÀåzÀ°è UÉÆÃqÉ PÀlÄÖªÀ M¥ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ CªÀj§âgÀ £ÀqÀÄªÉ vÀPÀgÀgÀÄ £ÀqÉzÀÄ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JqÀUÀqÉ JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ §®UÉÊ ªÀÄzsÀå ¨ÉgÀ½ÃUÉ ºÀ°è¤AzÀ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2012 PÀ®A 341, 324, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/04/2012 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ¥Ánïï, ¸Á: ºÀÄ¥À¼Á EªÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ ªÉÄÃ¯É gÀªÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀgÀvÀ E§âgÀÄ E£ÀÆßAzÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ   SÁ£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è »A¢¤AzÀ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ E§gÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV zÁj vÀqÉzÀÄ, CªÁZÀë ±À§â¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

April 26, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 26-04-2012


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 26-04-2012
§.PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 49/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/04/2012 gÀAzÀÄ 15,15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÉÃvÀ£À C©ü£ÉAzÀgÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÀzÀä gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð G: ¥ÉÆæÃdPÀÖ qÁågÉPÀÖgÀ eÁ: QæñÀÑ£À ¸Á: 26/10 2£Éà ªÀĺÀr ªÀiËAl eÁAiÀÄ gÉÆÃqÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ PÀjêÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ªÉÄÃxÉÆÃr¸ÀÖ ZÀZÀðUÉ §AzÀÄ ZÀZÀðzÀ°ègÀĪÁUÀ ²æà gÁªÀÄ®Ä ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÄÃxÉÆÃr¸ÀÖ ZÀZÀðUÉ §A¢zÁUÀ ZÀZÀð PÀ«ÄÃn ªÀw¬ÄAzÀ ²æà gÁªÀÄ®Ä gÀªÀjUÉ ¸À£Áä£À ªÀiÁqÀĪÁUÀ UÉÆAzÀ®zÀ°è AiÀiÁgÉÆ PÀ¼ÀîgÀÄ ¥ÁåAlzÀ ¸ÉÆAlzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥ÁPÉÃl £À°ègÀĪÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 37000/- gÀÆ¥Á¬Ä PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2012 PÀ®A 279, 337, L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/04/2012 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ©gÁzÀgÀ 45 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄ£ÁßSÉýî vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J.-39/eÉ-1823 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀªÀÄoÁt gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ CeÁUÀÆgÀÄPÀvɬÄAzÀ EvÀgÀgÀ fªÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀÄ jwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ a¢æ jAUÀ gÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ »qÀvÀ vÀ¦à vÀ£ÀߤAzÀ vÁ£É PÉüÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 90/2012 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 :-

¢£ÁAPÀ 22/04/2012 gÀAzÀÄ 2035 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀeÁgÀ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ jAiÀiÁd«ÄAiÀiÁå 40 ªÀµÀð ¸Á: ºÀ¼É ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ¨sÁ¯ÉÌ D¸À¥ÀvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä PÀqɬÄAzÀ M§â DmÉÆÃjPÁë £ÀA PÉJ-38/2483 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ CeÁUÀÆgÀÄPÀvɬÄAzÀ EvÀgÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ PÉÆnÖzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀqÉAiÀÄ gÉÆArUÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ, vɯÉAiÀÄ »A§¢AiÀÄ°è ¥ÉÃmÁÖV ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹ DmÉÆêÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 09/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/04/2012 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱À«ÄêÀiï¨Á£ÀÄ UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ SÁeÁ ¥sÀQÃgÀ¸Á§ [¯ÉÃmï] ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÁB PÀÄ¥sÀgÀvÉÆÃqÀ ªÉƺÀ¯Áè ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. jdªÁ£Á¨ÉÃUÀA vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ SÁeÁ ¥sÀQÃgÀ¸Á§ [¯ÉÃmï] ªÀAiÀÄ 15 ªÀµÀð, eÁw-ªÀÄĹèêÀiï ¸ÁB PÀÄ¥sÀgÀvÉÆÃqÀ ªÉƺÀ¯Áè ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀ½UÉ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ¨ÉÃ£É DUÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀPÁðj ºÁUÀÄ SÁ¸ÀV aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ PÉ®ªÀÅ ¢£À ¨ÉÃ£É ªÁ¹AiÀiÁUÀÄwÛvÀÄÛ, ¥ÀÄ£ÀB ªÀÄvÉÛ ¨ÉÃ£É J¼ÀÄwÛvÀÄÛ. »ÃVgÀĪÀ°è EAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹zÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀå ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹.eÉÆÃvÉ 187 LJA« DPÀÖ :- 

¢£ÁAPÀ 25/4/2012 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C«ÄÃvÀPÀĪÀiÁgÀ  vÀAzÉ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ¸ÀÄtUÁgÀ ªÀAiÀÄ 25ªÀµÀð eÁ:PÀ§â°UÀ G:ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:¸ÀÄtUÁgÀ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ºÀtĪÀÄAvÀ PÀÆrPÉÆÃAqÀÄ ªÀÄ£ÉÀUÉÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ T¯Áè PÀqɬÄAzÀ UÁA¢ZËPÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÀ M§â jAiÀÄgÀ DmÉÆ £ÀA JªÀiï.ªÉÊ.J.-3097 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉƪÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ºÀtªÀÄAvÀ PÀnÖªÀĤ EªÀ£ÀÄ ºÁj ©¢ÝzÀjAzÀ vɯÉAiÀÄ »AzÀUÀqÉ ¨sÁjUÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.£ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25/4/2012  gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ GªÀÄUÁð D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÀPÁðjUÉ MAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 64/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 25/04/2012 gÀAzÀÄ 2040 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ¨ÁZÀ¥À½î ¸Á: ¥sÁvÁä¥ÀÆgÀ EªÀ£À ªÀÄUÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ ªÁ°äQ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ Dl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ªÀqÀØgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀÄdÄQ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/E-3755 £ÉzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ£Àß ªÀÄUÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ£À §® vÉÆqÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, vÀ¯ÉUÉ, vÀÄnUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 64/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 304 (J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-04-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ¸Á¸É£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄgÀPÀ¯ï f: ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÁgÀ £ÀA PÉ.J 35 JªÀiï 8014 £ÉÃzÀgÀ°è ©ÃzÀgÀ¤AzÀ ©eÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §¸ï £ÀA PÉ.J-38/J¥sï-711 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¬ÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ E§âjUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. G½zÀ 4 d£ÀjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

April 25, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-04-2012This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 25-04-2012

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-04-2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæ mÉA¥ÉÆà £ÀA PÉJ-38/5051 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ºÉƼÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwzÀÝ ªÉʵÀÚ« EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV GzÀVÃgï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ GzÀVÃgÀ £ÀUÀgÀ oÁuɬÄAzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ ¯ÉÆúÁgÀ ¸Á: ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 164/2012 PÀ®A 279, 337, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-04-2012 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉÆæ §¸À £ÀA PÉJ-38/J¥sï-711 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà JSÉÍÃ½î ¸Á: ¹AzÀ§AzÀV EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁgï ¸ÀA PÉJ-35/JªÀiï-8014 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ PÁgï£À°èzÀÝ 1] ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà ªÀÄdUÉ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄgÀÆgÀ, 2] ¸ÀĤî vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄgÀPÀ®, 3] ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ®PÀë÷ÚgÁ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: GZÁÑ, 4] «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ PÀ®ªÀÄr ¸Á: UÉÆÃPÁPÀ EªÀgÉ®ègÀÆ wêÀæ UÁAiÀĺÉÆA¢ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgɪÀÄzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆÃóµÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ qÉæöʪÀgï ¸Á: ªÀÄgÀPÀ®, vÁ: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 48/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21, 22.04.2012 gÀ gÁwæ CªÀ¢üAiÀÄ°è C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ. C¤ÃvÁ vÀAzÉ ªÀģɨÉAzÉ£ÁxÀ ¹¯ï, ªÀAiÀÄ: 63 ªÀµÀð, ¥ÀæZÁAiÀÄðgÀÄ, ¸Á. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ªÀqÀªÉ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¸ÉÃj MlÄÖ ₹ 2,47,250/- UÀ¼ÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 72/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« CåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23-04-2012 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉÆæ ¯Áj ¸ÀA JªÀiïJZï-25/©-7709 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ J£ïJZï-09 gÀ¸ÉÛAiÀÄ CªÀÄÈvÀPÀÄAqÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ UÉÆëAzÀ FvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ wêÀæ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, DgÉÆæAiÀÄÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀA. ²ªÀgÁªÀÄ ºÀqÉÆüÉ,¸Á. ¨ÉÃqÀgÀªÁr gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 22/2012 PÀ®A 324, 323, 342, 504 L¦¹ & 3(1)(10) ¦NJ DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ: 23-04-2012 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ zË®¥Àà ¹AzsÉ, ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ £ÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ PÀ®è¥Àà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ PÉÆý, ¸Á: ªÀĸÀ̯ï EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ MAzÀÄ gÀÆ«Ä£À PÉÆuÉAiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV PÀÆr ºÁQgÀvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

  April 24, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 24-04-2012


                    

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 24-04-2012

§¸ÀªÀ PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA 48/2012 PÀ®A 457, 380, L.¦.¹.   :-
¢£ÁAPÀ 23/04/2012 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¤vÁ vÀAzÉ ªÀģɨÉAzÉ£ÁxÀ ¹¯ï ªÀAiÀÄ: 63 ªÀµÀð eÁ: »AzÀÄ G: ¥ÀæZÁAiÀÄðgÀÄ ¸Á: ¥sÀ¯ÁÖ £ÀA;12 ¨sÀªÁ¤ PÀA¥ÉèPÀë ¯Á®Vj PÁæ¸À §æºÀä¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð ¸ÀzÀå: §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖgÀĪÀ 1) 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ £Á®ÄÌ §¼ÉUÀ¼ÀÄ 2) 3 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ JgÀqÀÄ ZÀ¥ÀàmÉ §¼ÉUÀ¼ÀÄ 3) 3 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀzÀ PÉvÀÛ£É ªÀiÁrzÀ MAzÀÄ §¼É 4) 2 vÉƯɠ PÉA¥ÀÄ PÀ®Äè ¯ÉævÀ §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ §¼É 5) 3 1/2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ GzÀÝ ZÉÊ£ÀÄ 6) 1 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ vɼÀĪÁzÀ ZÉÊ£ï 7) 1 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¥ÀzÀPÀ EzÀÝ vɼÀĪÁzÀ MAzÀÄ ZÉÊ£ï 8) 2 1/2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ 10 eÉÆÃvÉ Q« N¯ÉUÀ¼ÀÄ 9) 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ zÀ¥Àà ZÉÊ£ï 10) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 47250=00 11)  1 ©½ §tÚzÀ PÀbÉÃj qÉÊj £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.  JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 40/2012 PÀ®A 279, L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L,JªÀiï,« DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23/04/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ªÁqÉÃPÀgÀ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁw ªÀqÀØgÀ GB ¯Áj ZÁ®PÀ ¸ÁB vÁ¼ÀªÀÄqÀV EªÀ£ÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ gÁ.ºÉ £ÀA-9 gÀ ªÉÄðAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÁ¼ÀªÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ PÀAzsÀUÀƼÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ wgÀÄ«£À°è ¯Áj ¸Àé®à wgÀĪÀÅ ªÀiÁqÀÄwzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ mÁmÁ UÀÆqÀì ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÁ¤AiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/04/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀUÀgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw G¥ÁàgÀ GB G¥ÁàgÀ PÉ®¸À ¸Á|| ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄzÀågÁwæ ªÉüÉÃAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉÆüÀUÉ £ÀÄVÎ ªÀÄ£ÉAiÀÄ®ènÖzÀ 4 ªÀiÁ¹ §AUÁgÀ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5000 ¸Á«gÀ gÀÆ¥ÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
                                                                 
©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2012 279, 337, L.¦.¹. 187 L.JªÀiï.«í.JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 19/04/2012 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw 19 ªÀµÀð ¸Á: AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ. EªÀ£ÀÄ CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ38/4418 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ £ÀA¢ ¥ÉmÉÆæ® §APÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ PÁgÀ £ÀA. ¹nf-1002 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CmÉÆÃjPÁëUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ M¼ÀUÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÀqÉ PÁ°£À ªÉÆüÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ¥ÉmÁÖV G©âzÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀzÀj PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¤°è¸ÀzÉ vÀ£Àß PÁgÀzÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 71/2012 PÀ®A 448, 323, 427, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ; 22-04-12 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¨sÁ¯ÉÌ (ªÀÄzÀPÀnÖ) ¸Á: §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ DgÉÆæ 1) ªÀÄ°èPÁdÄð£À ©gÁzÁgÀ 2) ²ªÀgÁd ©gÁzÁgÀ ¸Á: PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ ¸ÀzÀå ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ºÀtzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ±Àlð »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¨É£Àß°è PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, C.Q. 15000 /- gÀÆ gÀµÀÄÖ £ÀµÀÖ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 60/2012 PÀ®A 143, 147, 323, 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-04-2012 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÁ¤«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀÄįÁÛ¤ ¸Á§ CgÀªÁ£É ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: gÉÃr ªÉÄÃqÉ §mÉÖ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 9-3-165 ºÉÆgÀ ±ÀºÁUÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ DgÉƦUÉ ¥Éʦ£À «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ DgÉÆæ C°«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À ¸Á§, E£ÀÆß 5 d£À J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊvÀÄA¨Á ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 324, 323, 342, 504 L¦¹ eÉÆvÉ 3(1)(10) J¸ï¹J¸ïn :-
¢£ÁAPÀ 24/04/2012 gÀAzÀÄ 0230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ zË®¥Áà ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð eÁåw J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀÄ ¸Á: ªÀĸÀÌ® UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è qÁ£ïì ªÀiÁqÀÄwgÀĪÁUÀ DgÉÆæ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ PÉÆý ¸Á: ªÀĸÀÌ® UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆÃvÉ ºÁr£À «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ JzÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÁUÀ JzÉAiÀÄ°è £ÉÆêÁzÀAvÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


April 23, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 23-04-2012


  

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 23-04-2012

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2012 PÀ®A 341, 323, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ ; 22/04/2012 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉvUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ±ÉÃqÉÆÃ¼É ¸Á: ¤Ã®A£À½î EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ±ÉÃqÉÆ¼É E£ÀÆß 2 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ¤Ã®A£À½î EªÀ£À ªÀÄzsÀå ºÉÆ®zÀ eÁUÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, PÉʬÄAzÀ ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
               
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 82/2012 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 22-04-2012 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆfðvÀ PËgÀ UÀAqÀ CªÀÄgÀ¹AUÀ ªÀAiÀÄ 42 ¸Á: UÀÄgÀÄzÁégÀ  EªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ CªÀÄgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ºÁPÀA¹AUÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-04-2012 gÀAzÀÄ 1000 UÀAlUÉ vÀ£Àß PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ UÀÄgÀÄzÁégÀ ¢AzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 04/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 22-04-2012 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ §¸À¥Áà @ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ«ÄvÀgÀ£ÀÄ ¸Á®zÀ ¨ÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀnÖUÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨sÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ §¸À¥Áà @ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ¸Á: »¥ÀàgÀUÁ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
                   
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 17/2012 PÀ®A 279, 304(J)  L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-04-2012 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÉÆÃmÉ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: «zÁåyð ¸Á: fUÁð(©) EªÀ£À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà J®ègÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀzÀ°è CAUÀr ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ OgÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ38/PÉ3210 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

April 22, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22-04-2012This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 22-04-2012

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 07/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/04/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀĺÁd£À, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, G: SÁ¸ÀV ²PÀëPÀ, ¸Á: Gd¼ÀA§ EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä HgÀ°ègÀĪÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ MAzÀÄ ¨Á«¬ÄAzÀ ªÁ¸À£É §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ Hj£À d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ¨Á«AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀéZÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ Hj£À gÁªÀ¸Á§ vÀAzÉ zÉêÀgÁªï ¨sÀĸÁ¼É, D£ÀAzÀ vÀAzsÉ gÁªÀÄ ¥Ánïï, UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ vÀAzÉ «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ ¥Ánïï, GªÉÄñÀ vÀAzÉ gÀvÀ£ÀgÁªï, EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¨Á«AiÀÄ°ègÀÄ ºÉÆüÀQ (ªÀÄtÄÚ) vÉÃUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, UÁå¸À vÀÄA©zÀÄÝ, ªÉÄÃ¯É KgÀ®Ä §gÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt CzÀgÀ°è H¹gÀÄ PÀnÖ «ÃgÀ¨sÀzÀæ vÀAzsÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀĺÁd£À wÃgÀPÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ©üêÀıÁ ªÀĺÁd£À, ªÀAiÀÄ: 75 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: Gd¼ÀA§ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2012 PÀ®A 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/04/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ UÀÄAqÀªÀiÁä UÀAqÀ PÁ²Ã£ÁxÀ ¹¸Éð, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. zÀ°vÀ, ¸Á: vÀgÀ£À½î EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ PÁ²£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ vÀgÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ ¸ÉÆêÀÄuÁÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÁÝUÀ ¸ÉÆêÀÄuÁÚ EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÀgÉAl PÀA§¢AzÀ ¨ÉÆÃgÀªÉÃ¯ï ªÀgÉUÉ PÀnÖUÉ PÀA§UÀ¼ÀÄ £ÉnÖ¹ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÀ«ð¸ï ªÉÊgÀ ºÁPÀ®Ä ¸ÉÆêÀÄuÁÚ EªÀgÀÄ PÁ²£ÁxÀ EvÀ¤UÉ PÀnÖUÉ PÀA§ ºÀvÀÛ®Ä w½¹zÁUÀ PÁ²£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ PÀA§ ºÀvÀÛ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è CAzÀgÀÄ ¸ÀºÀ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÉ ªÀ»¸ÀzÉ ¤µÀ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ PÀA§ ºÀwÛ¹zÀjAzÀ PÀA§zÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÊgÀ ºÁPÀĪÁUÀ JgÀqÀÄ PÁ®Ä eÁj PÀA§¢AzÀ PÉüÀUÉ ©zÁÝUÀ PÁ²£ÁxÀ EvÀ£À vÉÆgÀrUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®ªÉÆüÀPÁ® ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DvÀ¤UÉ ªÀÄ£ÉUÉ vÀAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀgÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀªÀÄAl JzÀÄgÀÄUÀqÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 47/2012 PÀ®A 394 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-04-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀ«ÃgÀ vÀAzÉ UÀAUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: qÉÆAUÀgÀV, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/1517 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ¢AzÀ M§â£É d£ÀªÁqÁ-C°AiÀÄA§gÀ ªÀiÁUÀðªÁV qÉÆAUÀgÀV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ C°AiÀÄA§gÀ UÁæªÀÄ zÁnzÀ §½PÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà 3 C¥ÀjavÀ d£ÀgÀÄ (¸ÀÄ°UÉzÁgÀgÀÄ) PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ J¦ ¥Á¹AUÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É 3 d£À PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¸À®Ä ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉzÀj ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï eÉÆÃgÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀAzÀÄ CqÀØUÀnÖ ¤°è¹ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ§Äâ PÀrAiÀÄĪÀ PÀwÛ¬ÄAzÀ §®UÉÊ gÀmÉÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ §® ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ eÉÃ§Ä ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁPÉÃmï£À°ègÀĪÀ MlÄÖ 6885 gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁåªÀĸÀAUÀ ªÉÆèÉÊ¯ï ¸ÉlÖ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 48/2012 PÀ®A 394 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-04-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤïï vÀAzÉ ¥ÀArvÀgÁªÀ zÉêÀPÀvÉÛ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥À®ìgï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/eÉ-9975 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÆèÁ¬Ä¯ï PÀgÉA¹ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ©ÃzÀgÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ PÀgÉA¹ì PÁqÀð §gÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É M§â£É d£ÀªÁqÁ ªÀiÁUÀðªÁV ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgï UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ d£ÀªÁqÁ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà 3 C¥ÀjavÀ d£ÀgÀÄ (¸ÀÄ°UÉzÁgÀgÀÄ) MAzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjzÉÝÃªÉ CzÀPÉÌ ¤ÃªÀÅ M§â¤UÉ ¤ªÀiï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É qÁæ¥À PÉÆr CAvÀ ºÉýzÀgÀÄ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®UÉ ¨ÉæÃPï ºÁQzÁUÀ »A¢£À ªÀåQÛ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðAzÀ E½zÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÁªÀÄPÀwÛAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀ¢AzÀ JqÀ PÀÄwÛVUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß½zÀ E§âgÀÄ ¸ÉÃj ¤£Àß ºÀwÛgÀ JµÀÄÖ ºÀt EªÉ vÉV CAvÀ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÀ C£ÀÄßwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉzÀj CªÀjAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ d£ÀªÁqÁ PÀqÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 49/2012 PÀ®A 394 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-04-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸Á¬Ä£ÁxÀ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÀAvÀgÁªÀ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: £Ë¯Á¸À¥ÀÆgï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/ºÉZï-9418 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä mÁæPÀÖgÀ ºÀÄPÀÄÌ vÀgÀ°PÉÌ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ºÀÄPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ UÀt¥Àw ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀ E§âgÀÆ PÀÆr ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ¨É£ÀPÀ£À½î - ZÁA¨ÉÆüÀ ªÀiÁUÀðªÁV £Ë¯Á¸À¥ÀÆgï UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ZÁA¨ÉÆüÀ PÁæ¸À zÁnzÀ §½PÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ ZÁA¨ÉÆüÀ ºÀ¼ÀîzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà 3 C¥ÀjavÀ d£ÀgÀÄ (¸ÀÄ°UÉzÁgÀgÀÄ) JgÀqÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤°è¹ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ PÁªÀiÁPÀwÛ¬Ä »A¢£À ¨sÁUÀ¢AzÀ JqÀ PÀÄwÛUÉ ºÉÆqÉzÀÄ eÉé£À°ègÀĪÀ 5000 gÀÆ¥Á¬Ä d§j¬ÄAzÀ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï wgÀÄV¸ÀĪÁUÀ CzÀgÀ £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä J¦-09/4205 EzÀÄÝ, CzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 60/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20, 21-04-2012 gÀ gÁwæ CªÀ¢üAiÀÄ°è C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÀ®è¥Áà PÉÆrè ªÀAiÀÄ: 57 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ gÀrØ, GzÉÆåÃUÀ: UÁæ.¥ÀA PÁAiÀÄðzÀ²ð, ¸ÀzÀå: ¥Àæ¨sÁj ¦rN ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸Á: PÀÄ£À©ªÁqÁ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ªÀqÀªÉ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¸ÉÃj MlÄÖ 4,36,000 UÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 69/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÀUÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21/04/2012 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA 09 gÀ ªÉÄÃ¯É ªÀĺÀä¢AiÀÄ ªÀÄfÓzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ JA.r. ¥ÀgÀªÉÃd SÁ£À vÀAzÉ ¥sÉÃgÉÆÃdSÁ£À ªÉÆ«ÄãÀ ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÉÆ«ÄãÀ UÀ°è gÁeÉñÀégÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¥sÀd®SÁ£À E§âgÀÄ ªÀÄfÓzÀzÀ°è ¥ÁæxÀð£É ¸À°è¹ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄfÓzÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁeÉñÀégÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ DgÉÆæ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¥ÁåµÀ£À ¥Àè¸À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ39/eÉ-366 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ §® PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21/04/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ºÀÄAqÉPÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 61 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¤ªÀÈvÀ £ËPÀgÀ/ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ gÀ¸ÉÛ ¨ÁA¨É ©°ØAUÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ§gÀÄ vÀ£Àß n«J¸ï ¸ÀÆÌn £ÀA. PÉJ-38/ºÉZï-9357 gÀ°è ©ÃzÀgÀzÀ UÁA¢ü UÀAd EAqÀ¹ÖçÃd JjAiÀiÁ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÀ£Àß ªÀÄ£É PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ¨ÉƪÀÄUÉÆAqÉñÀégÀ ¸ÀPÀð® UÀÄA¥Á gÉÆÃr£À°è ªÀÄÄzÀÝtÚ PÁA¥ÉèÃPÀì ºÀwÛgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦-22/J¥sï-2085 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¤®ðPÀëöå¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀÆÌnUÉ rQÌ ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀ ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ DVzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƼÀ PÁ®Ä PɼÀ ¨sÁUÀÀzÀ CPÀÌ ¥ÀPÀÌPÉÌ C®è°è gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÉ ºÁUÀÆ §®PÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

  

April 21, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 21-04-2012


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 21-04-2012

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2012 PÀ®A 420, 468, 419 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/04/2012 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀĪÀ ¹.ºÉZï.¹. 723 gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¦.¹ £ÀA 8/2012 £ÉzÀÝ£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ, ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀvÀðªÀiÁ£À ªÀgÀ¢ eÁj ªÀiÁqÀ®Ä DzÉò¹zÀÄÝ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀAvÉ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 59/2012 PÀ®A 420,468,419 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2012 PÀ®A 279, 337, L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/04/2012 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CAiÀiÁd CºÀäzÀ vÀAzÉ ªÀÄPÀ§Ä® CºÀäzÀ ¨sÉÆøÀUÉ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: ªÀÄ¢£Á PÁ¯ÉÆä §.PÀ¯Áåt EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ C§ÄÝ¯ï ªÉÆÃfzÀ vÀAzÉ ¥sÀvÉÛ CºÀäzÀ £ÁAiÀÄPÀªÁqÉ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄ¢£Á PÁ¯ÉƤ E§âgÀÆ PÀÆr »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ J 56/E-430 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ½ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §.PÀ¯Áåt PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ M§â PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï ZÁ®PÀ vÀ£Àß §¸ï CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rüQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ C§Äݯï¤UÉ §®UÁ°£À »ªÀÄärUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°£À ºÉ§âgÀ½PÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA 67/2012 PÀ®A 279, 337, L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/04/2012 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÁAzÀ¥ÁµÀ vÀAzÉ SÁzÀgÀ¸Á§ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð G: ¯Áj £ÀA J¦- 28, qÀ§Æè-8858 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ EªÀ£ÀÄ CºÀäzÀ¨Á¢AzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀ®Ä ¯Áj £ÀA J¦- 28, qÀ§Æè-8858 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹zÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï- 24, J¥sï- 8334 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸À¸ÁÛ¥sÀÄgÀ §AUÁè PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£À ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£À. £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ QèãÀgÀUÉ ¸ÁzsÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 20-04-2012 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CgÀÄt vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ¥Áà ªÀÄzÀ£À, ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹.(ºÉÆ°AiÀÄ), G: qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À ¸Á: »gÀuÁUÁAªÀ vÁ|| §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀzÀå: ¦æw PÁ¯ÉÆä £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ºÉÆgÀ¨ÁV®Ä Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr gÀÆ«Ä£À°èzÀÝ MAzÀÄ C¯ÁägÀ MqÉzÀÄ CzÀgÀ°è EzÀÝ 66,000/-gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ C¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 7£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ C¸À®Ä n.¹. & ªÀiÁPÀìð PÁqÀðUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 08/2012 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/04/2012 gÀAzÀÄ 15,00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ G: ¥Á¤ ¥ÀÆj ¨sÀAr ¸Á: L£Á¥ÀÆgÀ ¸ÀzsÀå §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ£À ªÀÄUÀ ¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ 14 ªÀµÀð G: «zsÁåyð EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÀ eÉÆÃvÉ FeÁqÀ®Ä ªÀÄrªÁ¼À ªÀiÁa zÉêÀgÀ ºÉÆAqÀPÉÌ ºÉÆÃV vÀ£ÀUÉ FdÄ §gÀzÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 14-04-2012 gÀAzÀÄ. ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠢UÀA§gÁªÀ vÀAzÉ ªÀÄÄgÀ°zsÀgÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ  ªÀAiÀÄ- 26 ªÀµÀð  ¸Á: PÀȸÀÚ ¤ªÁ¸À PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ  EªÀ£ÀÄ AiÀÄĤªÀgÀ¸É¯ï-£Émï PÉ¥sÉ£ï ºÉÆÃV §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/eÉ-1895 C.Q. 20000/- gÀÆ  AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2012 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/04/2012 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ©üêÀıÁå UÁªÁ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð eÁw ºÀjd£À G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| d®¸ÀAV UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ ºÀjd£À NtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢ÃgÀzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1). F±ÀégÀ vÀAzÉ ¸ÉʧuÁÚ ºÀ§â¹ì eÁw ºÀjd£À 2). ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ eÁw ºÀjd£À 3). ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ CA§uÁÚ WÀAmÉ eÁw ºÀjd£À J®ègÀÄ ¸Á|| d®¸ÀAV UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ EvÀ¤UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ FUÀ 8-10 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆä¤AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆÃrAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ, ¦üAiÀiÁ𢠸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉΠ «ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ©âÃtzÀ gÁr¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆrzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2012 PÀ®A 279, 338, 304(J) L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/04/2012 gÀAzÀÄ 0515 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ ªÀiÁ°¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, G: ¥Á£ÀqÀ¨Áâ EªÀ£ÀÄ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ ªÀiÁ°¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ:26 ªÀµÀð ¸Á:ºÀ½î UÁæªÀÄ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ£ÀÄ GªÀiÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ GªÀÄUÁð PÀqÉUÉ MAzÀÄ mÉA¥ÀÆ UÀÆqÀì £ÀA JA.ºÉZï-04,©AiÀÄÄ-6253 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ GªÀiÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ EgÀĪÀ MAzÀÄ D®zÀ ªÀÄgÀPÉÌ eÉÆgÁV rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ mÉA¥ÀÄzÀ°ègÀĪÀ ªÀåQÛUÀ½UÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, QèãÀgÀ ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÀÝ £ÀªÀ£ÁxÀ EvÀ£ WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 60/2012 PÀ®A 457, 380  L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/04/2012 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÀ®è¥Áà PÉÆrè ¸Á : PÀÄ£À©ªÁqÁ alUÀÄ¥Áà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄzÉå gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£É M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4,06,000=00 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ 30,000=00 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä »ÃUÉ MlÄÖ 4,36,000=00 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄUÀ¼ÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

April 20, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-04-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


                                                                                                                                                              

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-04-2012

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 49/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/03/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ªÀiÁ° ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: mÉÆÃPÀgÉ PÉÆý, G: C¹¸ÉÖAmï ªÀiÁå£ÉÃdgÀ J¸ï.©.ºÉZï. ¨ÁåAPÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, ¸Á: ¥ÀAqÀgÀUÉÃgÁ, ¸ÀzÀå: ¸ÀPÁðj dƤAiÀÄgÀ PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èè vÉÆnÖ®Ä PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÝ PÁgÀt ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À C®ªÀiÁgÀ vÉgÉ¢zÀÄÝ, C®ªÀiÁjAiÀÄ ¯ÁPÀgï ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1,71,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« DåPïÖ :-
ªÀÄÈvÀ DPÁ±À vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¸Á: amÁÖ UÁæªÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-03/ºÉZï-7020 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀPÉÌ vÀ£Àß ¨sÁªÀ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢ fêÀ£À vÀAzÉ CdÄð£À ¥ÀgÀªÀÄ£ÀUÀj ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: £ÀAiÀÄPÀªÀiÁ£À M¼ÀUÉ «Ä®£À ¥sÀAPÀë£ï ºÁ® ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DPÁ±À EªÀj§âgÀÆ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ¢AzÀ amÁÖ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÀvÀÛVj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA PÉJ-38/4670 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽvÀ DPÁ±À EªÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ¢AzÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CªÀ£À ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄðAzÀ ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV gÉÆÃr£À §¢UÉ vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, EzÀjAzÀ DPÁ±À EªÀ¤UÉ ¸ÉÆAlzÀ°è, JzÉ, ¨É£ÀÄß, JgÀqÀÄ PÁ°£À ºÉ§ÄâgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ°è PÀĽwgÀĪÀ M§â ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 58/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 19/04/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĪÀuÁð UÀAqÀ gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà ªÉÄʯÁgÀzÉÆgÀ ¸Á: PÉÆqÀA§® EªÀgÀ ªÉÄÊzÀÄ£À «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀ ¨sÁ¹AUÀ WÉÆÃqÀªÁr E¯Áä¬Ä¯ï SÁzÀj zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ©lÄÖ §gÀ®Ä DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ PÀAmÉÃ¥Áà ¨sÀAqÁj gÀªÀgÀ DmÉÆà £ÀA PÉJ-39/3872 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ WÉÆÃqÀªÁr zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV ¨sÁ¹AUÀ ©lÄÖ ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀA§®PÉÌ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JqÀ¥ÀPÀ½AiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ºÁUÀÆ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ ¥Á®PÁgÀ ²ªÀgÁd gÀªÀjUÉ JqÀ¥sÀPÀ½UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀPÁ°£À ¥ÁzÀzÀ PÀtÂUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà ¸Á: ElUÁ gÀªÀjUÉ §®UÁ°£À ªÉƼÀPÁ°UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ, vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 43/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-04-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ¤¸ÁgÀ CºÀäzÀ ªÀĺÀäzÀ £ÀfÃgÀ CºÀäzÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: UÉÆïÉSÁ£Á ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ PÀAPÀgÀ ªÀIJãÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà 4-5 d£À C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ §AzÀÄ PÀAPÀgÀ ªÀIJãÀzÀ°ègÀĪÀ gÀÆ«Ä£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ EzÀÝ eÁ§ ¥ÉèÃlUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É EnÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ PÀAPÀgÀ ªÀĶ£ï£À ªÁZÀªÀiÁå£ï ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä¤UÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÀAPÀgÀ ªÀIJãÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ C°AiÀiÁ¨ÁzÀ ¨ÉÊ ¥Á¸ï gÉÆÃr£À ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ »A¢£À ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ  2 eÁ§ ¥ÉèÃmïUÀ¼ÀÄ EnÖPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ »A¨Á°¸ÀÄvÁÛ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ°è §A¢zÀÄÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ ªÉÊ£À ±Á¥ÀzÀ°ègÀĪÀ UÀ°èAiÀÄ°è wgÀÄV¹ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ 2 eÁ§ ¥ÉèÃmïUÀ¼ÀÄ C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ, ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀPÀÄ E¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ d£ÀjUÉ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä PÉJ-38/eÉ-2899 EgÀÄvÀÛzÉ £ÀAvÀgÀ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀAPÀgÀ ªÀIJãÀzÀ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä PÀ¼ÀîgÀÄ gÀÆ«Ä£À°è EnÖzÀÝ 4 eÁ§ ¥ÉèÃmïUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀÄÝ 2 eÁ§ ¥ÉèÃmïUÀ¼ÀÄ £Á£ÀÄ ¨É£ÀÄß ºÀwÛzÁUÀ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä 4-5 d£ÀgÀÄ PÀAPÀgÀ ªÀIJãÀUÉ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄwÛ¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ªÁZÀªÀiÁå£À ºÁªÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ w½¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2012 PÀ®A 143, 147, 148, 427, 353, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3, 4 ¦r¦¦ DåPïÖ 1984 :-
ºÀ¼É ¨sÁ°ÌAiÀÄ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ PÁæ¸ÀzÀ°è zÀ°vÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ d£ÀgÀÄ C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CPÀæªÀĪÁV PÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖzÀgÀÄ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ JAzÀÄ ¥sÀ®PÀ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj PÀmÉÖAiÀÄÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EzÀÄÝ CPÀæªÀĪÁV PÀnÖzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 13-4-2012 gÀAzÀÄ zÀ°vÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀªÀgÀÄ PÀmÉÖ vÉgÀªÀÅ PÀÄjvÀÄ ¸À¨sÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸À¨sÉAiÀÄ°è J¯Áè zÀ°vÀ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ 14£Éà K¦æ¯ï qÁ. ©.Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgÀ dAiÀÄAw DzÀ £ÀAvÀgÀ C°è MAzÀÄ PÀªÀiÁ£ÀÄ PÀnÖ PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj PÀmÉÖ vÉgÀªÀÅUÉƽ¹j JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 19-4-2012 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉÎ 6:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÀgÀvÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ £ÁUÀgÉ ªÀÄÄSÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÀÄgÀ ¸À¨sÉ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀªÀgÀ ¸ÀÆZÀ£É ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÉÆð¸ï §AzÉÆç¸ÀÛ£À°è PÀmÉÖ vÉgÀªÀÅUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¨É½îUÉÎ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 9:02 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ªÀAiÀÄgÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÁÝUÀ ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ©üêÀıÁ, 2) DPÁ±À vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¨sÁ«PÀmÉÖ, 3) UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ UÀt¥Àw ªÉÆÃgÉ, 4) ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀıÁ, 5) ¥ÀªÀ£À vÀAzÉ ±Á°ªÁ£À UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, 6) C«£Á±À vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ §gÀÆgÉ, 7) PÀgÀÄt vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ ªÉÆÃgÉ, 8) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ ¯ÁªÀįÉ, 9) gÀ« vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ ¯ÁªÀįÉ, 10) fêÀ£À vÀAzÉ UÀt¥Àw ªÉÆÃgÉ, 11) ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¥ÁåUÉ, 12) ¦AlÄ C°AiÀiÁ¸À ¥ÉæêÀĹAUï vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUï, 13) CdAiÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ, 14) GvÀÛªÀÄ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ, 15) ±ÀAPÀgÀ ªÀªÀiÁð «dAiÀĪÀĺÁAvÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä, 16) vÀÄPÁgÁªÀÄ ¥ÁåUÉ, 17) ¥ÀªÀ£À vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¨sÁ«PÀmÉÖ, 18) ¸ÀwõÀ ªÀiÁzÀ¥Áà UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, 19) «¯Á¸À £ÁªÀÄzÉêÀ ªÁWÀªÀiÁgÉ, 20) ªÀiÁgÀÄw «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÁWÀªÀiÁgÉ, 21) gÁPÉñÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ §gÀÆgÉ, 22) gÀvÀ£À vÀAzÉ «¯Á¸À ªÉÆÃgÉ, 23) ¥Àæ«Ãt vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ªÉÆÃgÉ, 24) ¥Àæ¯ÁízÀ PÁA§¼É, 25) CªÀÄgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ ºÁUÀÆ gÁqï »rzÀÄPÉÆAqÀÄ WÉÆõÀuÉ PÀÆUÀÄvÁÛ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É PÀmÉÖ vÉgÀªÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛÃj EAzÀÄ ¤ªÀÄUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è £ÀÄVÎ PÀbÉÃjAiÀÄ°è£À mÉç®UÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À ªÉÄð£À UÁè¸ï MqÉzÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄSÁå¢üPÁjUÀ¼À mÉ箣À UÁè¸ï ºÁUÀÆ PÀA¥ÀÆålgÀ ªÀÄvÀÄÛ QlQAiÀÄ UÁè¸À MqÉzÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ UÀtPÀ AiÀÄAvÀæzÀ (¦fDgï ¸É¯ï) £À°è £ÀÄVÎ ¦fDgï ¸É¯ï UÁè¸ï ¥sÁå£ï PÀA¥ÀÆålgÀ ºÁUÀÆ ¦æAlgï MqÉzÀĺÁQgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀZÉÃjAiÀÄ°è£À PÀqÀvÀUÀ¼ÀÄ PÀbÉÃj vÀÄA¨Á ZÀ¯Á覰èAiÀiÁV ©¸ÁrgÀÄvÁÛgÉ, »ÃUÉ F ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è £ÀÄVÎ ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉ vÀqÉ ªÀiÁr ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ mÉç¯ï PÀA¥ÀÆålgÀ ºÁUÀÆ ªÉÄÃf£À UÁè¸ÀÄUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ ºÁQ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ  5.00 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ¸ÀPÁðgÀzÀ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ Cfð ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 03/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/04/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄgÉÃSÁ UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: d£ÀªÁqÀ, vÁ: ©ÃzÀgÀ (¸ÀzÀå: ¨ÉÃl ¨Á®PÀÄAzÁ) EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ¥ÀArvÀgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: d£ÀªÁqÀ, vÁ: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ wAUÀ¼À »A¢¤AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸À¸ÀÜ£ÁVzÀÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è aQvÉì ªÀiÁr¹zÀÄÝ, CgÉà ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ºÀÄZÀÄÑ CªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ¨ÉÃl ¨Á®PÀÄAzÁ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è £ÀÄgÀįÁè dªÀÄzÁgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è QæÃ«Ä £Á±ÀPÀ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ «µÀ OµÀzsÀ ¸Éë¹zÀÝjAzÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥Àr¹ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV UÀÄ®§UÁ𠧸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£ÀßzÉÆAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°èè §gÉzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/2012 PÀ®A 295 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/04/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 08.00 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjaÃvÀ QrUÉÃr ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ CªÀÄgÀ ºÁ¸ÀÖ¯ï ºÀwÛÃgÀ EgÀĪÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ DªÀgÀtzÀ°èAiÀÄ ¸Á¬Ä¨Á¨Á ªÀÄÄwðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀUÀß ªÀiÁr ªÀÄA¢ÃgÀPÉÌ C¼ÀªÀr¸À¯ÁzÀ C®Æå«Ä¤AiÀÄA jÃ¥ÀgÀ ºÁUÀÆ UÁdÄ MqÉzÀÄ JgÀqÀÄ PÀÄAqÀUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹zÁæªÀÄ¥Áà ªÀAPÉ ¸Á: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

           
  
                                                 

April 19, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 19-04-2012


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 19-04-20123

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2012 PÀ®A 279, 338, L.¦.¹.eÉÆÃvÉ 185 L,JªÀÄ,«,JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 18/04/2012 gÀAzÀÄ 2245 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉÃ¥Áà PÀªÀÄoÁuÉ 28 ªÀµÀð ¸Á: alÖ ªÁr vÁ: f:  ©ÃzÀgÀ EªÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆÃjPÁë £ÀA PÉJ-38/3702 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß amÁÖªÁr UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÆrzÀ CªÀÄ°£À°è DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉÃ¥Áà PÀªÀÄoÁuÉ 25 ªÀµÀð ¸Á: alÖ ªÁr ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ rªÉÊqÀgïUÉ rQÌ PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ PÉüÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ UÀmÁ¬Ä PÉüÀUÉ, ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀUÀqÉAiÀÄ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, PÀÄwÛUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀmÁÖV ¨sÁjUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 07/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/04/2012 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ VÃvÁ UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ:20 ªÀµÀð eÁ: J¸ï,¹ ºÉÆ°AiÀiÁ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á:«gÁgÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ EªÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀæ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ:27 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ G: ªÉÆèÉÊ® ªÉÄPÁå¤PÀ ¸Á:«gÁgÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ ºÁUÀÆ E£ÉÆßç CdÄð£À vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀæ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ:18 ªÀµÀð eÁ: EªÀgÀÄ EeÁqÀ®Ä PÉÃgÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è ºÉÆÃV ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ G¹gÀÄUÀnÖ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2012 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹.eÉÆÃvÉ 187 CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18/04/2012 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀwõÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ©gÁzÀgÀ 26 ªÀµÀð ¸Á/ ªÀÄ£É £ÀA 08-10-139 UÀuÉñÀ ªÉÄÊzÁ£À ©ÃzÀgÀ EªÀ£À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ38PÉ 4992 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄïɠ ©ÃzÀgÀ PÀ£ÀßqÁA¨É ªÀÈvÀÛzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀªÁUÀ gÀAUÀªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä PÀqɬÄAzÀ M§â C¥ÀjavÀ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ rQÌ PÉÆlÖ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §®PÁ®Ä ªÉƼÀPÁ°£À ºÀwÛgÀ ¥ÉÃmÁÖV ¨sÁj UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® gÀmÉÖUÉ vÀgÀazÀ  gÀPÀÛUÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ QgÀÄ ¨ÉÃgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-04-2012 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ «mÁ¨ÉÆÃ¬Ä£É ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð,  eÁw: UÉÆïÁè,  G: ¯Áj ZÁ®PÀ, ¸Á|| ºÀ½î, EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è ¥ÀÄ£ÁzÀ JªÀiï.J¥sï.¹ mÁæ£Àì¥ÉÆÃlð¢AzÀ ¥sÀ£ÉÆïÉPÀì PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉêgï §AqÀ®UÀ¼À ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ gÁwæ gÁ. ºÉ. £ÀA. 9 gÉÆÃqÀ §¢AiÀÄ°è ¤°è¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¯ÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆ¢¹zÀ vÁqÀ¥Àwæ ªÀÄvÀÄÛ ¥Áè¹ÖPï ºÉÆâPÉ MAzÀÄ §¢AiÀÄ°è PÀmï DVzÀÄÝ PÀAqÀÄ §AzÀÄ ¯Áj ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä ¯ÁjAiÀÄ°è£À ªÉêgï §AqÀ¯ïUÀ¼À PÁlð£ïUÀ¼À°è£À 6 PÁlð£ÀzÀ°è£À ªÉÊgÀ §AqÀ®UÀ¼ÀÄ EgÀ°¯Áè. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2012 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 304(J) L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/03/2012 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ  ¦üÃAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ gÀ¦ü vÀAzÉ C¯Áè§PÀ̸À ¸ÉÊAiÀÄzÀgÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EªÀ£ vÀªÀÄä£ÀÄ ºÀ®¹(J¯ï) UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤±ÀÑPÁ¼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è ºÁQzÀ ªÀÄtÂÚ£À UÀÄqÉØUÉ rüQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2012 PÀ®A 457, 380, 511 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 18/04/2012 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÊ£ÉÆâݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ¸Á§ ®R£ÉÆ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð ¸Á: zÁqÀV ¨ÉøÀ PÀÄA¨ÁgÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ vÀUÀqÀzÀ PÉÆÃuÉ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ¸À¥Àà¼À §gÀÄwÛzÀÄÝ PÉý M¼ÀUÉ ºÉÆÃV  £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæ SÁeÁ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ vÀAzÉ ªÀÄUÀ§Ä®¸Á§ ¸Á: zÁqÀV ¨ÉøÀ EvÀ£ÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ M¼ÀUÉ EgÀĪÀ JgÀqÀÄ PÀÄjUÀ¼ÀÄ C.Q. 5000/- gÀÆ ¨É¯É G¼ÀîzÀÄÝ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2012 PÀ®A 78(3) PÉ.¦.CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 18/04/2012  gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ  ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ DPÀæªÀĪÁV ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ £À¹Ã©£À ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ aÃn §gÉzÀÄ  PÉÆlÄÖ  ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ £ÀA§gÀ ºÀwÛzÀgÀÄ PÀÆqÁ  ºÀt PÉÆqÀzÉ ªÉƸÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀªÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà D®PÀÄAmÉ ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð eÁ : ªÀqÀØgÀ G : PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á  : ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ £ÀUÀzÀÄ 750=00 gÀÆ 06 ªÀÄlPÁ aÃn ºÁUÀÄ 01 ¨Á® ¥É£Àß  d¥ÀÛ  ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ  §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
                                                                                                         
ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2012 PÀ®A  78(3) PÉ.¦.CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 19/04/2012 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ UÉ 80=00 gÀÆ PÉÆÃqÀĪÀzÁV ºÉý CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ an §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÀÄ£ÉÆÃd vÀAzÉ gÁdÄ ©ÃgÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 27, ¸Á: ¨sÉÆøÁÎ JAzÀÄ w½¹£ÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.