April 4, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 04-04-2012


    

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 04-04-2012

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA PÀ®A 53/2012 PÀ®A 447, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03/04/2012 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ°ÃªÀiÁ UÀAqÀ G¸Áä£À C° ¸Á: alUÀÄ¥Áà EªÀgÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 284/§ £ÉzÀÝgÀ°è DgÉÆæ gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ «£ÉÆÃzÀ ¸Á: ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ «gÀ±ÉÃnÖ PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á: alUÀÄ¥Áà EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 02/04/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 0200 UÀAmÉUÉ d«Ää£À°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr d«ÄãÀÄ PÀ¨ÉÓ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ. JazÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 11/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ : 03/04/2012 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ: 54 ªÀµÀð PÀÄgÀħ, eÁ: PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á|| ©eÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀzÀå ªÀÄ£É £ÀA 8 j¢Ý C¥ÁgÀlªÉÄAl CA§gÀ£ÁxÀ f|| oÁuÉ ªÀÄÄA§¬Ä EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀæwPÁë vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ : 21 ªÀµÀð, PÀÄgÀħ, «zÁåyÃð J£ï.PÉ.eÉ DAiÀÄÄðªÉâPÀ ªÉÄÃrPÀ¯ï PÁ¯ÉÃd ©ÃzÀgÀ ¸Á|| ©eÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀzÀå ªÀÄ£É £ÀA 8 j¢Ý C¥ÁgÀlªÉÄAl CA§gÀ£ÁxÀ f|| oÁuÉ ªÀÄÄA§¬Ä EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÆgÀĪÀgÉ ªÀµÀð¢AzÀ J£ï.PÉ.eÉ DAiÀÄÄðªÉâPÀ ªÉÄÃrPÀ¯ï PÁ¯ÉÃd ©ÃzÀgÀzÀ°è ©.J.JA.J¸ï «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj PÁ¯ÉÃf£À ºÁ¸ÀÖ®zÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛ¼É. EªÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀzÉÆà ªÀiÁvÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ , ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹°AUÀ ¥sÁå¤UÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. JazÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2012 PÀ®A 341, 504, 506 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ : 03/04/2012 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÁgÀvÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw UÀªÁgÉ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÁ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÉõÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ£ÁVzÀÄÝ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ ¢£Á®Æ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄ¹Û ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/2012 PÀ®A 341, 323, 324, 504, 354 L¦¹  :-

¢£ÁAPÀ : 28/03/2012 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲¯ÁªÀw UÀAqÀ ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ ¥ÀgÁAqÉ ¸Á|| PÉÆû£ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ²æÃ¥Àw ¥ÀgÁAqÉ ¸Á|| PÉÆû£ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ºÉÆøÀzÁV PÀnÖzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ §ZÀÑ® ¤ÃgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ©ÃqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀzÀj «µÀaiÀÄzÀ §UÉÎ «Záj¹zÁUÀ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ §®UÀqÉ JzÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è eÉÆÃgÁV PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.