April 23, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 23-04-2012


  

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 23-04-2012

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2012 PÀ®A 341, 323, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ ; 22/04/2012 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉvUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ±ÉÃqÉÆÃ¼É ¸Á: ¤Ã®A£À½î EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ±ÉÃqÉÆ¼É E£ÀÆß 2 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ¤Ã®A£À½î EªÀ£À ªÀÄzsÀå ºÉÆ®zÀ eÁUÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, PÉʬÄAzÀ ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
               
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 82/2012 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 22-04-2012 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆfðvÀ PËgÀ UÀAqÀ CªÀÄgÀ¹AUÀ ªÀAiÀÄ 42 ¸Á: UÀÄgÀÄzÁégÀ  EªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ CªÀÄgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ºÁPÀA¹AUÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-04-2012 gÀAzÀÄ 1000 UÀAlUÉ vÀ£Àß PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ UÀÄgÀÄzÁégÀ ¢AzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 04/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 22-04-2012 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ §¸À¥Áà @ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ«ÄvÀgÀ£ÀÄ ¸Á®zÀ ¨ÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀnÖUÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨sÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ §¸À¥Áà @ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ¸Á: »¥ÀàgÀUÁ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
                   
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 17/2012 PÀ®A 279, 304(J)  L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-04-2012 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÉÆÃmÉ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: «zÁåyð ¸Á: fUÁð(©) EªÀ£À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà J®ègÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀzÀ°è CAUÀr ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ OgÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ38/PÉ3210 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.