April 25, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-04-2012This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 25-04-2012

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-04-2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæ mÉA¥ÉÆà £ÀA PÉJ-38/5051 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ºÉƼÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwzÀÝ ªÉʵÀÚ« EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV GzÀVÃgï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ GzÀVÃgÀ £ÀUÀgÀ oÁuɬÄAzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ ¯ÉÆúÁgÀ ¸Á: ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 164/2012 PÀ®A 279, 337, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-04-2012 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉÆæ §¸À £ÀA PÉJ-38/J¥sï-711 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà JSÉÍÃ½î ¸Á: ¹AzÀ§AzÀV EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁgï ¸ÀA PÉJ-35/JªÀiï-8014 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ PÁgï£À°èzÀÝ 1] ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà ªÀÄdUÉ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄgÀÆgÀ, 2] ¸ÀĤî vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄgÀPÀ®, 3] ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ®PÀë÷ÚgÁ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: GZÁÑ, 4] «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ PÀ®ªÀÄr ¸Á: UÉÆÃPÁPÀ EªÀgÉ®ègÀÆ wêÀæ UÁAiÀĺÉÆA¢ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgɪÀÄzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆÃóµÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ qÉæöʪÀgï ¸Á: ªÀÄgÀPÀ®, vÁ: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 48/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21, 22.04.2012 gÀ gÁwæ CªÀ¢üAiÀÄ°è C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ. C¤ÃvÁ vÀAzÉ ªÀģɨÉAzÉ£ÁxÀ ¹¯ï, ªÀAiÀÄ: 63 ªÀµÀð, ¥ÀæZÁAiÀÄðgÀÄ, ¸Á. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ªÀqÀªÉ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¸ÉÃj MlÄÖ ₹ 2,47,250/- UÀ¼ÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 72/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« CåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23-04-2012 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉÆæ ¯Áj ¸ÀA JªÀiïJZï-25/©-7709 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ J£ïJZï-09 gÀ¸ÉÛAiÀÄ CªÀÄÈvÀPÀÄAqÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ UÉÆëAzÀ FvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ wêÀæ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, DgÉÆæAiÀÄÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀA. ²ªÀgÁªÀÄ ºÀqÉÆüÉ,¸Á. ¨ÉÃqÀgÀªÁr gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 22/2012 PÀ®A 324, 323, 342, 504 L¦¹ & 3(1)(10) ¦NJ DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ: 23-04-2012 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ zË®¥Àà ¹AzsÉ, ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ £ÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ PÀ®è¥Àà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ PÉÆý, ¸Á: ªÀĸÀ̯ï EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ MAzÀÄ gÀÆ«Ä£À PÉÆuÉAiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV PÀÆr ºÁQgÀvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.