April 12, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 12-04-2012¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 12-04-2012

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 63/2012 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ eÉÆÃvÉ 187 LJA« CPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 11/04/2012 gÀAzÀÄ 0035 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÁªÀÄuÁÚ UËt ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð, eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á:AiÀÄgÀ¨ÁUÀ ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ£À UɼÉAiÀÄ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥ÀgÀ±ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ:28 ªÀµÀð eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ G:¥ÉưøÀ ¥ÉÃzÉ ¸Á:ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 39/ eÉ 1052 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ £ÀA JA.ºÉZï-44, ©-119 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¤®PÀĪÀiÁgÀ FvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »A§¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ £Á°UÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÀAiÀĪÁV ºÀj¢gÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 03/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 11-04-2012 gÀAzÀÄ 0745 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÆèsÁªÀw UÀAqÀ §¸À¥Áà §AzÀUÉ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: «ÄeÁð¥ÀÆgï(PÉ) EªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ §¸À¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà §AzÀUÉ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ G: G¥ÁàgÀ PÉ®¸À ¸Á: «ÄeÁð¥ÀÆgï (PÉ) EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ºÉÃUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ aAw¹ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ PÀqÀ¯É ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀzsÀªÀ£ÀÄß PÀÄrzÀÄzÀjAzÀ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì¬ÄAzÀ UÀÄtªÀÄÄRgÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2012 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 05-11-2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ U˹AiÀiÁ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ ªÀÄÄfèÉƢݣÀ ¥ÉÆ®ªÁ¯É ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G;ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄ£É.£ÀA.J-8-151 ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀ¼À UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ ªÀÄÄfèÉƢݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ ¥ÀÄ®ªÁ¯É ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA ¸Á;ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ £ÀªÀiÁdPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¥ÀvÉÛ CUÀ°¯Áè. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2012 PÀ®A 418, 420 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-04-2012 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JA.r.vÀÄgÁ§SÁ£À vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀeÁPÀ SÁ£À ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ºÉÆgÀ ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦ ¸ÁºÉç ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ PÀbÉÃj¬ÄAzÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ eÉÆvÉ l¥Á® ªÀÄÆ®PÀ MAzÀÄ Cfð §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå ªÉÆzÀ®£É ºÉZÀÄѪÀj ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ¢ü±ÀgÀ (Qæ.²æ) ªÀÄvÀÄÛ eÉ.JA.J¥sï.¹ 2 £Éà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀA.953/2012 zÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2012 PÀ®A 143, 147, 302, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-04-2012  gÀAzÀÄ 1500 UÀAmɬÄAzÀ 1600 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ  ¦üAiÀiÁðÀ¢  ©¥ÁµÁ UÀAqÀ CdUÀgÀ C° 55 ªÀµÀð , ªÀÄĹèA, PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á|| a¢æ UÁæªÀÄ vÁ|| f|| ©ÃzÀgÀ  EªÀ¼À C½AiÀĤUÉ DgÉÆæ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CdÄð£À ªÉÄÃvÉæ a¢æ ºÁUÀÆ E£ÀÄß  4 d£ÀgÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C½AiÀĤUÉ ©ÃzÀgÀ gÉʯÉéà ¸ÀÖ±ÉãÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼À «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÆUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 54/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-04-2012 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÀÄdAUÀgÁªÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ G;»jAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ, AiÀÄÆ£ÉÊmÉqï EArAiÀÄ E£À±ÉÆÃgÉ£Àì PÀA¥À¤ ±ÁSÉ ©ÃzÀgÀ ¸Á|| ªÀÄ£É.£ÀA.18-2-383 gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Àà¯ÉAqÀgï ¥Àè¸ï ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA.  PÉ.J38-PÉ-6964 EzÀgÀ C.Q.30,000=00 gÀÆ ¢éZÀPÀæªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆÃlð CªÀgÀtzÀ°è ¦.¦ PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ ¤°è¹ PÉÆÃlð M¼ÀUÉ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀgÀÄ ¤°è¹zÀ ¢éZÀPÀæªÁºÀ£À EgÀ°¯Áè. ¸ÀzÀj ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¢£ÁAPÀ 16-01-2012 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmɬÄAzÀ 1200 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 32/2012 PÀ®A 498[J], 307 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/04/2012 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠦æAiÀÄAPÁ UÀAqÀ zsÀ£ÀgÁd ©ÃgÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G-ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á-qÁªÀgÀUÁAªÀ EªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄgÁzÀ DgÉÆæ 1] zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ §¸À¥Áà ©ÃgÁzÀgÀ 2] PÀªÀļÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ §¸À¥Áà ©ÃgÁzÀgÀ 3] ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà ©ÃgÁzÀgÀ J®ègÀÄ eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á-qÁªÀgÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÁUÀÄ PÉ®¸ÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀz ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄlÄÖ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.