April 24, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 24-04-2012


                    

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 24-04-2012

§¸ÀªÀ PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA 48/2012 PÀ®A 457, 380, L.¦.¹.   :-
¢£ÁAPÀ 23/04/2012 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¤vÁ vÀAzÉ ªÀģɨÉAzÉ£ÁxÀ ¹¯ï ªÀAiÀÄ: 63 ªÀµÀð eÁ: »AzÀÄ G: ¥ÀæZÁAiÀÄðgÀÄ ¸Á: ¥sÀ¯ÁÖ £ÀA;12 ¨sÀªÁ¤ PÀA¥ÉèPÀë ¯Á®Vj PÁæ¸À §æºÀä¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð ¸ÀzÀå: §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖgÀĪÀ 1) 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ £Á®ÄÌ §¼ÉUÀ¼ÀÄ 2) 3 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ JgÀqÀÄ ZÀ¥ÀàmÉ §¼ÉUÀ¼ÀÄ 3) 3 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀzÀ PÉvÀÛ£É ªÀiÁrzÀ MAzÀÄ §¼É 4) 2 vÉƯɠ PÉA¥ÀÄ PÀ®Äè ¯ÉævÀ §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ §¼É 5) 3 1/2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ GzÀÝ ZÉÊ£ÀÄ 6) 1 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ vɼÀĪÁzÀ ZÉÊ£ï 7) 1 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¥ÀzÀPÀ EzÀÝ vɼÀĪÁzÀ MAzÀÄ ZÉÊ£ï 8) 2 1/2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ 10 eÉÆÃvÉ Q« N¯ÉUÀ¼ÀÄ 9) 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ zÀ¥Àà ZÉÊ£ï 10) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 47250=00 11)  1 ©½ §tÚzÀ PÀbÉÃj qÉÊj £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.  JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 40/2012 PÀ®A 279, L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L,JªÀiï,« DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23/04/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ªÁqÉÃPÀgÀ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁw ªÀqÀØgÀ GB ¯Áj ZÁ®PÀ ¸ÁB vÁ¼ÀªÀÄqÀV EªÀ£ÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ gÁ.ºÉ £ÀA-9 gÀ ªÉÄðAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÁ¼ÀªÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ PÀAzsÀUÀƼÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ wgÀÄ«£À°è ¯Áj ¸Àé®à wgÀĪÀÅ ªÀiÁqÀÄwzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ mÁmÁ UÀÆqÀì ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÁ¤AiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/04/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀUÀgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw G¥ÁàgÀ GB G¥ÁàgÀ PÉ®¸À ¸Á|| ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄzÀågÁwæ ªÉüÉÃAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉÆüÀUÉ £ÀÄVÎ ªÀÄ£ÉAiÀÄ®ènÖzÀ 4 ªÀiÁ¹ §AUÁgÀ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5000 ¸Á«gÀ gÀÆ¥ÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
                                                                 
©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2012 279, 337, L.¦.¹. 187 L.JªÀiï.«í.JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 19/04/2012 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw 19 ªÀµÀð ¸Á: AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ. EªÀ£ÀÄ CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ38/4418 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ £ÀA¢ ¥ÉmÉÆæ® §APÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ PÁgÀ £ÀA. ¹nf-1002 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CmÉÆÃjPÁëUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ M¼ÀUÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÀqÉ PÁ°£À ªÉÆüÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ¥ÉmÁÖV G©âzÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀzÀj PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¤°è¸ÀzÉ vÀ£Àß PÁgÀzÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 71/2012 PÀ®A 448, 323, 427, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ; 22-04-12 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¨sÁ¯ÉÌ (ªÀÄzÀPÀnÖ) ¸Á: §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ DgÉÆæ 1) ªÀÄ°èPÁdÄð£À ©gÁzÁgÀ 2) ²ªÀgÁd ©gÁzÁgÀ ¸Á: PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ ¸ÀzÀå ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ºÀtzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ±Àlð »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¨É£Àß°è PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, C.Q. 15000 /- gÀÆ gÀµÀÄÖ £ÀµÀÖ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 60/2012 PÀ®A 143, 147, 323, 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-04-2012 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÁ¤«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀÄįÁÛ¤ ¸Á§ CgÀªÁ£É ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: gÉÃr ªÉÄÃqÉ §mÉÖ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 9-3-165 ºÉÆgÀ ±ÀºÁUÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ DgÉƦUÉ ¥Éʦ£À «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ DgÉÆæ C°«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À ¸Á§, E£ÀÆß 5 d£À J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊvÀÄA¨Á ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 324, 323, 342, 504 L¦¹ eÉÆvÉ 3(1)(10) J¸ï¹J¸ïn :-
¢£ÁAPÀ 24/04/2012 gÀAzÀÄ 0230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ zË®¥Áà ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð eÁåw J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀÄ ¸Á: ªÀĸÀÌ® UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è qÁ£ïì ªÀiÁqÀÄwgÀĪÁUÀ DgÉÆæ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ PÉÆý ¸Á: ªÀĸÀÌ® UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆÃvÉ ºÁr£À «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ JzÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÁUÀ JzÉAiÀÄ°è £ÉÆêÁzÀAvÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.