April 19, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 19-04-2012


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 19-04-20123

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2012 PÀ®A 279, 338, L.¦.¹.eÉÆÃvÉ 185 L,JªÀÄ,«,JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 18/04/2012 gÀAzÀÄ 2245 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉÃ¥Áà PÀªÀÄoÁuÉ 28 ªÀµÀð ¸Á: alÖ ªÁr vÁ: f:  ©ÃzÀgÀ EªÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆÃjPÁë £ÀA PÉJ-38/3702 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß amÁÖªÁr UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÆrzÀ CªÀÄ°£À°è DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉÃ¥Áà PÀªÀÄoÁuÉ 25 ªÀµÀð ¸Á: alÖ ªÁr ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ rªÉÊqÀgïUÉ rQÌ PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ PÉüÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ UÀmÁ¬Ä PÉüÀUÉ, ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀUÀqÉAiÀÄ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, PÀÄwÛUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀmÁÖV ¨sÁjUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 07/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/04/2012 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ VÃvÁ UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ:20 ªÀµÀð eÁ: J¸ï,¹ ºÉÆ°AiÀiÁ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á:«gÁgÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ EªÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀæ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ:27 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ G: ªÉÆèÉÊ® ªÉÄPÁå¤PÀ ¸Á:«gÁgÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ ºÁUÀÆ E£ÉÆßç CdÄð£À vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀæ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ:18 ªÀµÀð eÁ: EªÀgÀÄ EeÁqÀ®Ä PÉÃgÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è ºÉÆÃV ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ G¹gÀÄUÀnÖ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2012 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹.eÉÆÃvÉ 187 CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18/04/2012 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀwõÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ©gÁzÀgÀ 26 ªÀµÀð ¸Á/ ªÀÄ£É £ÀA 08-10-139 UÀuÉñÀ ªÉÄÊzÁ£À ©ÃzÀgÀ EªÀ£À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ38PÉ 4992 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄïɠ ©ÃzÀgÀ PÀ£ÀßqÁA¨É ªÀÈvÀÛzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀªÁUÀ gÀAUÀªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä PÀqɬÄAzÀ M§â C¥ÀjavÀ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ rQÌ PÉÆlÖ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §®PÁ®Ä ªÉƼÀPÁ°£À ºÀwÛgÀ ¥ÉÃmÁÖV ¨sÁj UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® gÀmÉÖUÉ vÀgÀazÀ  gÀPÀÛUÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ QgÀÄ ¨ÉÃgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-04-2012 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ «mÁ¨ÉÆÃ¬Ä£É ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð,  eÁw: UÉÆïÁè,  G: ¯Áj ZÁ®PÀ, ¸Á|| ºÀ½î, EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è ¥ÀÄ£ÁzÀ JªÀiï.J¥sï.¹ mÁæ£Àì¥ÉÆÃlð¢AzÀ ¥sÀ£ÉÆïÉPÀì PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉêgï §AqÀ®UÀ¼À ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ gÁwæ gÁ. ºÉ. £ÀA. 9 gÉÆÃqÀ §¢AiÀÄ°è ¤°è¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¯ÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆ¢¹zÀ vÁqÀ¥Àwæ ªÀÄvÀÄÛ ¥Áè¹ÖPï ºÉÆâPÉ MAzÀÄ §¢AiÀÄ°è PÀmï DVzÀÄÝ PÀAqÀÄ §AzÀÄ ¯Áj ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä ¯ÁjAiÀÄ°è£À ªÉêgï §AqÀ¯ïUÀ¼À PÁlð£ïUÀ¼À°è£À 6 PÁlð£ÀzÀ°è£À ªÉÊgÀ §AqÀ®UÀ¼ÀÄ EgÀ°¯Áè. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2012 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 304(J) L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/03/2012 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ  ¦üÃAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ gÀ¦ü vÀAzÉ C¯Áè§PÀ̸À ¸ÉÊAiÀÄzÀgÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EªÀ£ vÀªÀÄä£ÀÄ ºÀ®¹(J¯ï) UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤±ÀÑPÁ¼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è ºÁQzÀ ªÀÄtÂÚ£À UÀÄqÉØUÉ rüQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2012 PÀ®A 457, 380, 511 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 18/04/2012 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÊ£ÉÆâݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ¸Á§ ®R£ÉÆ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð ¸Á: zÁqÀV ¨ÉøÀ PÀÄA¨ÁgÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ vÀUÀqÀzÀ PÉÆÃuÉ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ¸À¥Àà¼À §gÀÄwÛzÀÄÝ PÉý M¼ÀUÉ ºÉÆÃV  £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæ SÁeÁ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ vÀAzÉ ªÀÄUÀ§Ä®¸Á§ ¸Á: zÁqÀV ¨ÉøÀ EvÀ£ÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ M¼ÀUÉ EgÀĪÀ JgÀqÀÄ PÀÄjUÀ¼ÀÄ C.Q. 5000/- gÀÆ ¨É¯É G¼ÀîzÀÄÝ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2012 PÀ®A 78(3) PÉ.¦.CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 18/04/2012  gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ  ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ DPÀæªÀĪÁV ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ £À¹Ã©£À ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ aÃn §gÉzÀÄ  PÉÆlÄÖ  ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ £ÀA§gÀ ºÀwÛzÀgÀÄ PÀÆqÁ  ºÀt PÉÆqÀzÉ ªÉƸÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀªÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà D®PÀÄAmÉ ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð eÁ : ªÀqÀØgÀ G : PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á  : ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ £ÀUÀzÀÄ 750=00 gÀÆ 06 ªÀÄlPÁ aÃn ºÁUÀÄ 01 ¨Á® ¥É£Àß  d¥ÀÛ  ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ  §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
                                                                                                         
ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2012 PÀ®A  78(3) PÉ.¦.CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 19/04/2012 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ UÉ 80=00 gÀÆ PÉÆÃqÀĪÀzÁV ºÉý CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ an §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÀÄ£ÉÆÃd vÀAzÉ gÁdÄ ©ÃgÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 27, ¸Á: ¨sÉÆøÁÎ JAzÀÄ w½¹£ÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.