April 13, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 13-04-2012                                                                
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 13-04-2012

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/2012 PÀ®A 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹  :-
¢£ÁAPÀ 11/04/2012 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ±ÉnÖ PÁA§¼É ¸Á: SÉÃqï EªÀ¤UÉ DgÉÆæ GvÀÛªÀÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸ÀÄvÁgÀ ºÁUÀÄ 3 d£ÀgÀÄ ¸Á: SÉÃqï EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV  ¨ÉÊzÀÄ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/2012 PÀ®A 143, 147, 148, 324, 504 eÉÆÃvÉ 149 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/04/2012 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸ÀÆvÁgÀ ¸Á: SÉÃqï EªÀ¤UÉ DgÉÆæ ®PÀëöät vÀAzÉ ¸ÀAUÀ±ÉnÖ PÁA§¼É ºÁUÀÄ 4 d£ÀgÀÄ ¸Á: SÉÃqï EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀjUÉ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 04/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/04/2012 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¹ÃgÀ vÀAzÉ £À©¸Á§ ¨sÀÆvÀV ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À                       G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉÆqÀA§® EªÀ£À vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ £À©¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ¨sÀÆvÀV ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð eÁ ªÀÄĹèA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉÆqÀA§®. EªÀ£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV J®ègÀÆ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ UÀÄqÀÄUÀÄ «ÄAa£ÉÆA¢UÉ ¨sÁj ªÀÄ¼É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ºÀÄt¹ VqÀzÀ PɼÀUÉ PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è PÀĽwzÀÄÝ, UÀÄr¸À°£À ªÉÄÃ¯É ¹r®Ä ©zÀÄÝ, JqÀ UÀ®èzÀ ªÉÄïÉ, ªÀÄÆV£À ªÉÄïÉ, JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹r°£À ±ÀPɬÄAzÀ ¸ÀÄlÄÖ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 75/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-04-2012 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫gÉñÀ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G:¥ÉưøÀ PÁ£ÀìmÉç®, ¸Á: ªÀÄ.£ÀA: 11-1-74 ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ¥Á¥À£Á±À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/ºÉZï-9716 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¤°è¹ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ N¼ÀUÉ ºÉÆÃV §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è ªÉÄÊ ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀĪÀÅ¢¯Áè J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.