April 21, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 21-04-2012


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 21-04-2012

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2012 PÀ®A 420, 468, 419 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/04/2012 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀĪÀ ¹.ºÉZï.¹. 723 gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¦.¹ £ÀA 8/2012 £ÉzÀÝ£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ, ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀvÀðªÀiÁ£À ªÀgÀ¢ eÁj ªÀiÁqÀ®Ä DzÉò¹zÀÄÝ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀAvÉ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 59/2012 PÀ®A 420,468,419 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2012 PÀ®A 279, 337, L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/04/2012 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CAiÀiÁd CºÀäzÀ vÀAzÉ ªÀÄPÀ§Ä® CºÀäzÀ ¨sÉÆøÀUÉ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: ªÀÄ¢£Á PÁ¯ÉÆä §.PÀ¯Áåt EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ C§ÄÝ¯ï ªÉÆÃfzÀ vÀAzÉ ¥sÀvÉÛ CºÀäzÀ £ÁAiÀÄPÀªÁqÉ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄ¢£Á PÁ¯ÉƤ E§âgÀÆ PÀÆr »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ J 56/E-430 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ½ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §.PÀ¯Áåt PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ M§â PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï ZÁ®PÀ vÀ£Àß §¸ï CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rüQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ C§Äݯï¤UÉ §®UÁ°£À »ªÀÄärUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°£À ºÉ§âgÀ½PÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA 67/2012 PÀ®A 279, 337, L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/04/2012 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÁAzÀ¥ÁµÀ vÀAzÉ SÁzÀgÀ¸Á§ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð G: ¯Áj £ÀA J¦- 28, qÀ§Æè-8858 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ EªÀ£ÀÄ CºÀäzÀ¨Á¢AzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀ®Ä ¯Áj £ÀA J¦- 28, qÀ§Æè-8858 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹zÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï- 24, J¥sï- 8334 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸À¸ÁÛ¥sÀÄgÀ §AUÁè PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£À ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£À. £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ QèãÀgÀUÉ ¸ÁzsÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 20-04-2012 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CgÀÄt vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ¥Áà ªÀÄzÀ£À, ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹.(ºÉÆ°AiÀÄ), G: qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À ¸Á: »gÀuÁUÁAªÀ vÁ|| §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀzÀå: ¦æw PÁ¯ÉÆä £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ºÉÆgÀ¨ÁV®Ä Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr gÀÆ«Ä£À°èzÀÝ MAzÀÄ C¯ÁägÀ MqÉzÀÄ CzÀgÀ°è EzÀÝ 66,000/-gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ C¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 7£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ C¸À®Ä n.¹. & ªÀiÁPÀìð PÁqÀðUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 08/2012 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/04/2012 gÀAzÀÄ 15,00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ G: ¥Á¤ ¥ÀÆj ¨sÀAr ¸Á: L£Á¥ÀÆgÀ ¸ÀzsÀå §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ£À ªÀÄUÀ ¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ 14 ªÀµÀð G: «zsÁåyð EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÀ eÉÆÃvÉ FeÁqÀ®Ä ªÀÄrªÁ¼À ªÀiÁa zÉêÀgÀ ºÉÆAqÀPÉÌ ºÉÆÃV vÀ£ÀUÉ FdÄ §gÀzÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 14-04-2012 gÀAzÀÄ. ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠢UÀA§gÁªÀ vÀAzÉ ªÀÄÄgÀ°zsÀgÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ  ªÀAiÀÄ- 26 ªÀµÀð  ¸Á: PÀȸÀÚ ¤ªÁ¸À PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ  EªÀ£ÀÄ AiÀÄĤªÀgÀ¸É¯ï-£Émï PÉ¥sÉ£ï ºÉÆÃV §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/eÉ-1895 C.Q. 20000/- gÀÆ  AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2012 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/04/2012 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ©üêÀıÁå UÁªÁ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð eÁw ºÀjd£À G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| d®¸ÀAV UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ ºÀjd£À NtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢ÃgÀzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1). F±ÀégÀ vÀAzÉ ¸ÉʧuÁÚ ºÀ§â¹ì eÁw ºÀjd£À 2). ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ eÁw ºÀjd£À 3). ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ CA§uÁÚ WÀAmÉ eÁw ºÀjd£À J®ègÀÄ ¸Á|| d®¸ÀAV UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ EvÀ¤UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ FUÀ 8-10 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆä¤AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆÃrAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ, ¦üAiÀiÁ𢠸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉΠ «ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ©âÃtzÀ gÁr¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆrzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2012 PÀ®A 279, 338, 304(J) L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/04/2012 gÀAzÀÄ 0515 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ ªÀiÁ°¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, G: ¥Á£ÀqÀ¨Áâ EªÀ£ÀÄ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ ªÀiÁ°¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ:26 ªÀµÀð ¸Á:ºÀ½î UÁæªÀÄ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ£ÀÄ GªÀiÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ GªÀÄUÁð PÀqÉUÉ MAzÀÄ mÉA¥ÀÆ UÀÆqÀì £ÀA JA.ºÉZï-04,©AiÀÄÄ-6253 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ GªÀiÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ EgÀĪÀ MAzÀÄ D®zÀ ªÀÄgÀPÉÌ eÉÆgÁV rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ mÉA¥ÀÄzÀ°ègÀĪÀ ªÀåQÛUÀ½UÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, QèãÀgÀ ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÀÝ £ÀªÀ£ÁxÀ EvÀ£ WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 60/2012 PÀ®A 457, 380  L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/04/2012 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÀ®è¥Áà PÉÆrè ¸Á : PÀÄ£À©ªÁqÁ alUÀÄ¥Áà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄzÉå gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£É M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4,06,000=00 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ 30,000=00 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä »ÃUÉ MlÄÖ 4,36,000=00 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄUÀ¼ÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.