April 28, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 28-04-2012


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 28-04-2012

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-04-12 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ªÀÄPÀÆìzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ UÀ¥sÁgÀ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ 30 ªÀÄĹèA G ¯Áj ªÀiÁ°PÀgÀÄ ¸Á: ¹¢Ý vÁ°ªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. J¦ 21 «-8967 £ÉÃzÀ£ÀÄß VÃj mÁæ£Àì¥ÀÆlð JzÀÄgÀUÀqÉ ¤°¹zÁÝUÀ ºÉʯÉmï PÀA¥À¤AiÀÄ 24 ªÀǯÉÖfãÀ ¨Áålj AiÀÄ£ÀÄß C.Q 4200/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¨ÁåljAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.