April 15, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 15-04-2012


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 15-04-2012

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 05/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/04/2012 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀgÁªÀ vÀAzÉ  §AqÉ¥Áà ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ 70 ªÀµÀð, eÁw PÀÄgÀħ  G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB §¼ÀvÀ [PÉ] UÁæªÀÄ, vÁB OgÁzÀ EªÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ «ÄÃgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀiÁ¼À¥Áà gÀAeÉÃj ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸ÁB PÀĪÀiÁgÀ aAZÉƽî EªÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀiÁ¼À¥Áà EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 11/04/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¢Ã¥À ªÉÄðAzÀ DPÀ¹äPÀªÁV ©zÀÄÝ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄʸÀÄnÖzÀÝjAzÀ aQvÉìUÁV ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj aQvÉì¬ÄAzÀ UÀÄtªÀÄÄRgÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2012 PÀ®A 32, 34 PÉ.E.CPïÖ :-

¢£ÁAPÀ : 14-04-2012 gÀAzÀÄ 1640 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CPÀæªÀĪÁV  ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ±ÁæªÀt vÀAzÉ ±ÀªÀgÁd ¯ÉÆÃmÉ ªÀAiÀÄ: 20 ¸Á: ¨ÉîÄgÀ ºÁUÀÆ gÀ« vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà §®vÉ ¸Á: zÀħ®UÀÄA JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ gÀ« JA¨ÁvÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/2012 PÀ®A 326, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/04/2012 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ£Áf vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¨Áa¥À½î ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ G|| ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á|| WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄ  EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ¨Á¯Áf vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¨Áa¥À½î ¸ÁB WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄzsÀå ºÉÆ® ºÁUÀÆ VqÀUÀ¼À «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ DV DgÉÆæ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ§Äâ PÀrAiÀÄĪÀ PÀwÛ¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ Ý ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹. eÉÆvÉ 187 LJªÀÄ«. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 14/04/2012 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃPÀ CfêÉƢݣï vÀAzÉ SÉÊgÀĢݣï, 50 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, V¯ÁªÁ PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄgÀR®. ºÁ° ªÁ¸À ¨ÁgÀÆzÀ UÀ°è UÉƯÉSÁ£Á, ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ PÀ£ÁðlPÀ PÁ¯ÉÃd PÀqɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀĸÀĪÀÄ UÀ°è PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-22/J¯ï-1778 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧® ªÉÆt PÁ®-¥ÁzÀzÀ ªÀÄzsÀå J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §® ¥sÀ¸À°UÉ M¼À UÁAiÀĪÁVzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 06/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/04/2012 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀzÉë UÀAqÀ PÁ±À¥Áà ¨ÉêÀļÀV ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁ:  PÀÄgÀ§ÄgÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á|| NA £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ¼À gÀ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÀıÁ® @ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ¨ÉêÀļÀV ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħ G ºÉÆÃl®zÀ°è PÉ®¸À ¸Á|| NA£ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ¤UÉ 3-4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ F §UÉÎ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀÆqÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁVgÀĪÀÅ¢®è. ºÁUÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 07/04/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 30/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JA.« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 15-04-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÝAiÉÄå vÀAzÉ zsÀƼÀAiÉÄå ¸Á|| «ÄãÀPÉÃgÁ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¯ÉÆPÉñÀ ªÀAiÀÄ 20 ªÀóµÀð EvÀ£ÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ¥ÀæeÁªÁt ¥ÀwæPÉ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀĪÀ fÃ¥À £ÀA PÉ.J 39/7165 £ÉÃzÀgÀÀ°è PÀĽvÀÄ OgÁzÀÀPÉÌ §gÀÄwzÁÝUÀ ¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©Ãd ¸À«ÄÃ¥À fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̽fAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ MªÀÄä¯Éà ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÁUÀ fÃ¥ÀzÀ »AzÉ PÀĽvÀ ¯ÉÆÃPÉñÀ EvÀ£ÀÄ PÉüÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DV ªÀÄÄV¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ aQvÉìUÉ PÀÄjvÀÄ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ vÀgÀÄwzÁÝUÀ ªÀÄÈvÀÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.