April 20, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-04-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


                                                                                                                                                              

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-04-2012

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 49/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/03/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ªÀiÁ° ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: mÉÆÃPÀgÉ PÉÆý, G: C¹¸ÉÖAmï ªÀiÁå£ÉÃdgÀ J¸ï.©.ºÉZï. ¨ÁåAPÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, ¸Á: ¥ÀAqÀgÀUÉÃgÁ, ¸ÀzÀå: ¸ÀPÁðj dƤAiÀÄgÀ PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èè vÉÆnÖ®Ä PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÝ PÁgÀt ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À C®ªÀiÁgÀ vÉgÉ¢zÀÄÝ, C®ªÀiÁjAiÀÄ ¯ÁPÀgï ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1,71,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« DåPïÖ :-
ªÀÄÈvÀ DPÁ±À vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¸Á: amÁÖ UÁæªÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-03/ºÉZï-7020 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀPÉÌ vÀ£Àß ¨sÁªÀ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢ fêÀ£À vÀAzÉ CdÄð£À ¥ÀgÀªÀÄ£ÀUÀj ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: £ÀAiÀÄPÀªÀiÁ£À M¼ÀUÉ «Ä®£À ¥sÀAPÀë£ï ºÁ® ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DPÁ±À EªÀj§âgÀÆ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ¢AzÀ amÁÖ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÀvÀÛVj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA PÉJ-38/4670 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽvÀ DPÁ±À EªÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ¢AzÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CªÀ£À ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄðAzÀ ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV gÉÆÃr£À §¢UÉ vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, EzÀjAzÀ DPÁ±À EªÀ¤UÉ ¸ÉÆAlzÀ°è, JzÉ, ¨É£ÀÄß, JgÀqÀÄ PÁ°£À ºÉ§ÄâgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ°è PÀĽwgÀĪÀ M§â ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 58/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 19/04/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĪÀuÁð UÀAqÀ gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà ªÉÄʯÁgÀzÉÆgÀ ¸Á: PÉÆqÀA§® EªÀgÀ ªÉÄÊzÀÄ£À «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀ ¨sÁ¹AUÀ WÉÆÃqÀªÁr E¯Áä¬Ä¯ï SÁzÀj zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ©lÄÖ §gÀ®Ä DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ PÀAmÉÃ¥Áà ¨sÀAqÁj gÀªÀgÀ DmÉÆà £ÀA PÉJ-39/3872 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ WÉÆÃqÀªÁr zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV ¨sÁ¹AUÀ ©lÄÖ ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀA§®PÉÌ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JqÀ¥ÀPÀ½AiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ºÁUÀÆ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ ¥Á®PÁgÀ ²ªÀgÁd gÀªÀjUÉ JqÀ¥sÀPÀ½UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀPÁ°£À ¥ÁzÀzÀ PÀtÂUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà ¸Á: ElUÁ gÀªÀjUÉ §®UÁ°£À ªÉƼÀPÁ°UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ, vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 43/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-04-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ¤¸ÁgÀ CºÀäzÀ ªÀĺÀäzÀ £ÀfÃgÀ CºÀäzÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: UÉÆïÉSÁ£Á ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ PÀAPÀgÀ ªÀIJãÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà 4-5 d£À C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ §AzÀÄ PÀAPÀgÀ ªÀIJãÀzÀ°ègÀĪÀ gÀÆ«Ä£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ EzÀÝ eÁ§ ¥ÉèÃlUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É EnÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ PÀAPÀgÀ ªÀĶ£ï£À ªÁZÀªÀiÁå£ï ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä¤UÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÀAPÀgÀ ªÀIJãÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ C°AiÀiÁ¨ÁzÀ ¨ÉÊ ¥Á¸ï gÉÆÃr£À ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ »A¢£À ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ  2 eÁ§ ¥ÉèÃmïUÀ¼ÀÄ EnÖPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ »A¨Á°¸ÀÄvÁÛ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ°è §A¢zÀÄÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ ªÉÊ£À ±Á¥ÀzÀ°ègÀĪÀ UÀ°èAiÀÄ°è wgÀÄV¹ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ 2 eÁ§ ¥ÉèÃmïUÀ¼ÀÄ C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ, ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀPÀÄ E¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ d£ÀjUÉ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä PÉJ-38/eÉ-2899 EgÀÄvÀÛzÉ £ÀAvÀgÀ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀAPÀgÀ ªÀIJãÀzÀ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä PÀ¼ÀîgÀÄ gÀÆ«Ä£À°è EnÖzÀÝ 4 eÁ§ ¥ÉèÃmïUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀÄÝ 2 eÁ§ ¥ÉèÃmïUÀ¼ÀÄ £Á£ÀÄ ¨É£ÀÄß ºÀwÛzÁUÀ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä 4-5 d£ÀgÀÄ PÀAPÀgÀ ªÀIJãÀUÉ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄwÛ¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ªÁZÀªÀiÁå£À ºÁªÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ w½¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2012 PÀ®A 143, 147, 148, 427, 353, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3, 4 ¦r¦¦ DåPïÖ 1984 :-
ºÀ¼É ¨sÁ°ÌAiÀÄ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ PÁæ¸ÀzÀ°è zÀ°vÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ d£ÀgÀÄ C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CPÀæªÀĪÁV PÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖzÀgÀÄ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ JAzÀÄ ¥sÀ®PÀ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj PÀmÉÖAiÀÄÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EzÀÄÝ CPÀæªÀĪÁV PÀnÖzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 13-4-2012 gÀAzÀÄ zÀ°vÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀªÀgÀÄ PÀmÉÖ vÉgÀªÀÅ PÀÄjvÀÄ ¸À¨sÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸À¨sÉAiÀÄ°è J¯Áè zÀ°vÀ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ 14£Éà K¦æ¯ï qÁ. ©.Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgÀ dAiÀÄAw DzÀ £ÀAvÀgÀ C°è MAzÀÄ PÀªÀiÁ£ÀÄ PÀnÖ PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj PÀmÉÖ vÉgÀªÀÅUÉƽ¹j JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 19-4-2012 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉÎ 6:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÀgÀvÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ £ÁUÀgÉ ªÀÄÄSÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÀÄgÀ ¸À¨sÉ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀªÀgÀ ¸ÀÆZÀ£É ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÉÆð¸ï §AzÉÆç¸ÀÛ£À°è PÀmÉÖ vÉgÀªÀÅUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¨É½îUÉÎ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 9:02 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ªÀAiÀÄgÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÁÝUÀ ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ©üêÀıÁ, 2) DPÁ±À vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¨sÁ«PÀmÉÖ, 3) UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ UÀt¥Àw ªÉÆÃgÉ, 4) ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀıÁ, 5) ¥ÀªÀ£À vÀAzÉ ±Á°ªÁ£À UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, 6) C«£Á±À vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ §gÀÆgÉ, 7) PÀgÀÄt vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ ªÉÆÃgÉ, 8) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ ¯ÁªÀįÉ, 9) gÀ« vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ ¯ÁªÀįÉ, 10) fêÀ£À vÀAzÉ UÀt¥Àw ªÉÆÃgÉ, 11) ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¥ÁåUÉ, 12) ¦AlÄ C°AiÀiÁ¸À ¥ÉæêÀĹAUï vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUï, 13) CdAiÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ, 14) GvÀÛªÀÄ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ, 15) ±ÀAPÀgÀ ªÀªÀiÁð «dAiÀĪÀĺÁAvÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä, 16) vÀÄPÁgÁªÀÄ ¥ÁåUÉ, 17) ¥ÀªÀ£À vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¨sÁ«PÀmÉÖ, 18) ¸ÀwõÀ ªÀiÁzÀ¥Áà UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, 19) «¯Á¸À £ÁªÀÄzÉêÀ ªÁWÀªÀiÁgÉ, 20) ªÀiÁgÀÄw «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÁWÀªÀiÁgÉ, 21) gÁPÉñÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ §gÀÆgÉ, 22) gÀvÀ£À vÀAzÉ «¯Á¸À ªÉÆÃgÉ, 23) ¥Àæ«Ãt vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ªÉÆÃgÉ, 24) ¥Àæ¯ÁízÀ PÁA§¼É, 25) CªÀÄgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ ºÁUÀÆ gÁqï »rzÀÄPÉÆAqÀÄ WÉÆõÀuÉ PÀÆUÀÄvÁÛ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É PÀmÉÖ vÉgÀªÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛÃj EAzÀÄ ¤ªÀÄUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è £ÀÄVÎ PÀbÉÃjAiÀÄ°è£À mÉç®UÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À ªÉÄð£À UÁè¸ï MqÉzÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄSÁå¢üPÁjUÀ¼À mÉ箣À UÁè¸ï ºÁUÀÆ PÀA¥ÀÆålgÀ ªÀÄvÀÄÛ QlQAiÀÄ UÁè¸À MqÉzÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ UÀtPÀ AiÀÄAvÀæzÀ (¦fDgï ¸É¯ï) £À°è £ÀÄVÎ ¦fDgï ¸É¯ï UÁè¸ï ¥sÁå£ï PÀA¥ÀÆålgÀ ºÁUÀÆ ¦æAlgï MqÉzÀĺÁQgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀZÉÃjAiÀÄ°è£À PÀqÀvÀUÀ¼ÀÄ PÀbÉÃj vÀÄA¨Á ZÀ¯Á覰èAiÀiÁV ©¸ÁrgÀÄvÁÛgÉ, »ÃUÉ F ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è £ÀÄVÎ ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉ vÀqÉ ªÀiÁr ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ mÉç¯ï PÀA¥ÀÆålgÀ ºÁUÀÆ ªÉÄÃf£À UÁè¸ÀÄUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ ºÁQ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ  5.00 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ¸ÀPÁðgÀzÀ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ Cfð ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 03/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/04/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄgÉÃSÁ UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: d£ÀªÁqÀ, vÁ: ©ÃzÀgÀ (¸ÀzÀå: ¨ÉÃl ¨Á®PÀÄAzÁ) EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ¥ÀArvÀgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: d£ÀªÁqÀ, vÁ: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ wAUÀ¼À »A¢¤AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸À¸ÀÜ£ÁVzÀÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è aQvÉì ªÀiÁr¹zÀÄÝ, CgÉà ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ºÀÄZÀÄÑ CªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ¨ÉÃl ¨Á®PÀÄAzÁ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è £ÀÄgÀįÁè dªÀÄzÁgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è QæÃ«Ä £Á±ÀPÀ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ «µÀ OµÀzsÀ ¸Éë¹zÀÝjAzÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥Àr¹ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV UÀÄ®§UÁ𠧸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£ÀßzÉÆAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°èè §gÉzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/2012 PÀ®A 295 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/04/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 08.00 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjaÃvÀ QrUÉÃr ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ CªÀÄgÀ ºÁ¸ÀÖ¯ï ºÀwÛÃgÀ EgÀĪÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ DªÀgÀtzÀ°èAiÀÄ ¸Á¬Ä¨Á¨Á ªÀÄÄwðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀUÀß ªÀiÁr ªÀÄA¢ÃgÀPÉÌ C¼ÀªÀr¸À¯ÁzÀ C®Æå«Ä¤AiÀÄA jÃ¥ÀgÀ ºÁUÀÆ UÁdÄ MqÉzÀÄ JgÀqÀÄ PÀÄAqÀUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹zÁæªÀÄ¥Áà ªÀAPÉ ¸Á: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.