April 10, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 10-04-2012


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 10-04-2012

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2012 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹.eÉÆÃvÉ 187 L,JªÀiï,«,JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 07/04/2012 gÀAzÀÄ 2340 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ GªÉÄñÀ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà UÁzÀUÉà 28 ªÀµÀð ¸Á: DAiÀiÁ¸À¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ «µÀÄÚPÁAvÀ E§âgÀÆ ©ÃzÀgÀ gÀAUÀªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁÛUÀ PÉE© PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA Dgï.eÉ-02/J¸ÀeÉ-9997 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀÄgÉÃAzÀæ¹AUÀ AiÀiÁzÀªÀ  ¸Á: JgÀ¥sÀƸÀð ¸ÉÖõÀ£À ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «µÀÄÚPÁAvÀ EªÀjUÉ rQÌ PÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀÄ CªÀgÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ CªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §p®Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 28/2012 PÀ®A 78(3) PÉ.¦.CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 9-4-2012 gÀAzÀÄ 1725 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÁªÀäuÁÚ §ÄqÀdmÉÖ ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä OgÁzÀ 2) ZÁAzÀ¥Á±Á vÀAzÉ AiÉÆøÀÄ¥sÀ ±ÉÃSï ¸Á: UËAr UÀ°è OgÁzÀ  JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2160/- MAzÀÄ ¨Á® ¥É£Éß MAzÀÄ ªÀÄlPÁ CAQ aÃn d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉƦvÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 01/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/04/2012 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ±ÁAvÀ¥Áà vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ¸Á: vÁd¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ¼ÀWÀlÖ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀÆtðªÀiÁä PÉÆqÀUÉ£ÉÆgÀ JA§ÄªÀªÀgÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÀÄgÀ¹Û PÁAiÀÄð PÀÄjvÀÄ UÀÄwÛUÉ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÀvÀÛ£ÀÄß MqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV bÀvÀÄÛ PÀĹzÀÄ ©¢ÝzÀjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹UÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 96/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«.JPÀÖ   :-
¢£ÁAPÀ 09/04/2012 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ gÁd¥Áà VgÀUÀAmÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: PÀ§â°UÉÃgÀ  G: PÉÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¨ÉîÆgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨ÉîÆgÀ¢AzÀ ªÀiÁQì PÁå§ £ÀA PÉ.J-29/9256 £ÉÃzÀgÀ°è §gÀĪÁUÀ ªÀiÁQì PÁå§ ZÁ®PÀ  ²ªÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¸Á: ¨ÉîÆgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁQì PÁå§ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÉîÆgÀÄ ²ªÁgÀzÀ ²ªÁ «gÁtÚ£ÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ wgÀĪÀÅ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁQì PÁå§ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ªÀiÁr ¥Àèn ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ  §®UÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀiÁQì PÁ姣À°è EzÀÝ EvÀjUÉ ¸ÀzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¸Á: ºÀAzÁæ¼À (JªÀiï.J¸À) EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2012 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 09/04/2012 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÀÆìgÀ vÀAzÉ ªÀĻçƧ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ : 52 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ DgÉÆæ gÀ»ÃªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ£ÀÆìgÀ 21 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ¹zÁÞxÀð PÁ¯ÉÃeï PÀqÉUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ®¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÆÃmÉAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°£À ªÉÄð£À »qÀvÀ vÀ¦à ¹èÃ¥Àà DV vÀ¤ßAzÀ vÁ£É PÉüÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §®UÀqÉAiÀÄ PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ UÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §® PÁ°£À ªÉƼÀPÁ°£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 97/2012 PÀ®A 279, 337, L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«.JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 09/04/2012 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆêÀıÀAPÀgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀħ¸ÀAiÀiÁå vÉÆUÀgÉ ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA JªÀiï.ºÉZï-24/J£ï-9408 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©Ã¢ §¸ÀªÀtÚ£À PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ DmÉÆà jPÁë £ÀA: PÉ.J-56/537 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆà jÃPÁë Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ »AzÀPÉÌ jªÀ¸Àð ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MªÉÄä¯É rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV §®PÁ°£À QÃgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 32/2012 PÀ®A 143, 147, 148, 341, 323, 324, 354, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/04/12 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀiÁå ¸Á: RlPÀ aAZÉÆý ¸ÀzÀå CUÀªÁð¯ï PÀAPÀgÀ ªÀIJãÀ UÁzÀV EªÀ£ÀÄ DAzÁæzÀ ¨Á¸À¥À°è UÁæªÀÄzÀ ZÀAzÀæ¥Áà ªÉÄùÛç EªÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è CUÀªÁð¯ï PÀAPÀgÀ ªÀIJãÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ZÀAzÀæ¥Áà ªÉÄÃ¹Û 2) vÀÄPÁgÁªÀÄ 3) gÁdÄ 4) ZÀAzÀgÀ ªÉÄùÛç EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀtzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ J®ègÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.