October 31, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 31-10-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31-10-2008

mÉîgï CAUÀrUÉ PÀwæ ElÖ PÀ¼ÀîgÀÄ : ¸Á«gÁgÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiË®åzÀ §AUÁgÀzÉÆqÀªÉUÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 166/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 29-10-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄQð UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ZÁAqÉñÀégï gÀªÀgÀÄ  gÁwæ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0400 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀ mÉîgï CAUÀrAiÀÄ°ènÖzÀÝ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ §mÉÖ., 4 UÁæA GAUÀÄgÀ, ªÀÄvÀÄÛ 3 UÁæA §AUÁgÀzÀ Q«AiÀÄ°è£Àß UÀÄArUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßÃAzÀÄ ¸ÀAzÀÄQ£À°èzÀÝ 1.5 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀ ¯ÁPÉÃmï£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢ CAUÀrAiÀÄ ¨ÁV®Ä JwÛ vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß »UÉ. MlÄÖ C.Q. 22,000/- gÀÆ. ¨É¯ÉªÀżÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢: 30-10-2008 gÀAzÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉ.

ºÀUÀ®°èAiÉÄà ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛç vÉÆÃj¹ ªÀÄ»¼É¬ÄAzÀ §AUÁgÀzÉÆqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß QvÀÄÛ ¥sÀgÁjAiÀiÁzÀ PÀ¼ÀîgÀÄ

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 189/08 PÀ®A 397 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ  30-10-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1915 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ gÁdÄ vÀAzÉ gÁWÀªÉÃAzÀæ PÀÄ®PÀtÂð gÀªÀgÀ ºÉAqÀw ªÀÄAdƱÁ EªÀ¼ÀÄ CzÀ±Àð PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èAiÀÄ eÉÆò ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛzÁÝUÀ zÁjAiÀÄ°è CAzÀgÉ gÉêÀt¹zÀÝAiÀÄå ¸Áé«Ä EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ §½ E§âgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄ ¦ügÁå¢vÀgÀ ºÉAqÀwAiÀÄ PÉÆgÀ½UÉ ºÀaÑ, PÉÆgÀ¼Àî°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ UÀAl£À ¸ÀgÁ  vÀÆPÀ 50 UÁæA C.Q.60,000=00 gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß  zÉÆa PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É Mr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.  F §UÉÎ ²æêÀÄw ªÀÄAdƱÁ EªÀ¼À UÀAqÀ gÁdÄ vÀAzÉ gÁWÀªÉAzÀægÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð  ¸Á; CzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ ZÀÄqÁ¬Ä¹zÀÝ®èzÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹ ¥ÀqÉØ ºÀÄqÀÄUÀgÀ UÀÄA¥ÀÄ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ  ¸ÀASÉå  : 175/08   PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ: 143,147.323.354.504. eÉÆÃvÉ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ B 29-10-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ . ªÀiÁjÃAiÀiÁ gÉÆøÀ°£À. ¸ÀÄQævÁ PÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ±ËZÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ºÀĸɣÀ¥Áà FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¥ÀæPÁ±À, ªÀ¸ÀAvÀ, ¸ÀÄPÀĪÀiÁgÀ, zÀªÀĸÁÌgï, J°ÃAiÀiÁ, UÁ¨Éæî, ¦üð¥ï, CgÀÄt, ªÀ¸ÀAvÀ, qÉʤ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĨsÁ®vÁ ¸ÀzÀj d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀiÁjÃAiÀiÁ FPÉUÉ J°ÃAiÀiÁ EvÀ£ÀÄ PÀj ªÀiÁjAiÀĪÀ¼É CAvÁ PÀgÉzÀ£ÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆr «£Á PÁgÀt ¨ÉÃgÉ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ PÀj ªÀiÁjAiÀĪÀ¼É CAvÁ KPÉ C£ÀÄßwÛ¢Ýj CAvÁ «ZÁj¹zÁUÀ K ºÉÆÃUÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ EzÉ ªÀiÁrPÉÆüÀÄî JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÝ£ÀÄ ¥ÀæPÁ±À EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀiÁjÃAiÀiÁUÉ JgÀqÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ £ÀÄQzÁ£É. ºÁUÀÄ £À£Àß ¸ÉÆøÉAiÀiÁzÀ ¸ÀÄQvÁð UÀAqÀ J°Ã±ÁªÀÄ EªÀgÀÄ dUÀ¼À ©Ãr¸À®Ä §AzÁUÀ ¸ÀzÀj d£ÀgÀÄ £ÉïÉzÀªÉÄÃ¯É £ÀÆQ C¥ÀªÀiÁ£À ªÀiÁrzÁgÉ. CµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj dUÀ¼À £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ J¯ÉÃAiÀiÁdgÀ ºÁUÀÄ EvÀgÀ Nt d£ÀgÀÄ PÀÆr ©r¹zÀgÀÄ JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ CfðAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÁgÀ ¥À°Ö : £Á®éjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-


¢£ÁAPÀ 30/10/08 gÀAzÀÄ 1630 WÀAmÉUÉ JªÀiïJZï-04-269 ¸ÀASÉåAiÀÄ PÁj£À ZÁ®PÀ gÁeÉñÀégÀ AiÀÄgÀ¨sÁUÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É eÉÆÃw°ðAUÀ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÁºÀ£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀΰUÉ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À, gɪÀt¹zÀÝ¥Á, ±ÀgÀt¥Áà ªÀÄvÀÄÛ ¹zÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄUÀ½UÉ  ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 7 d£ÀgÀ zÀ¸ÀÛVj

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/08 PÀ®A 79, 80 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :- 

¢£ÁAPÀ 30/10/08 gÀAzÀÄ 2215 UÀAmÉUÉ  Dgï.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjgÀªÀgÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÀªÀgÀÄ f¯Áè «±ÉõÀ PÀvÀðªÀåzÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ±ÉÆÃzsÀ£Á ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è zsÀ£ÀgÁd ¨ÁgÀ ºÀwÛgÀ KPÀ£ÁxÀ ¹AzsÉgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀtºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ ¥ÀgÉïï JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ RavÀ ¨sÁwä §A¢zÉ JAzÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjªÀgÀÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 2045 UÀAmÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ £Àqɹ  ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ MlÄÖ ºÀt 60,710=00 gÀÆ., 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, 7 ªÉƨÁ¬Ä®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 1 PÉÊUÀrAiÀiÁgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  

r.¹.¹. ¨ÁåAPÀ£À ¨ÉªÀļÀSÉÃqÁ ±ÁSÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ : ªÀÄÆgÀÄ®PÀëPÀÆÌ ºÉaÑ£À £ÀUÀzÀÄ ºÀt £Á¥ÀvÉÛ

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 31-10-2008 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄÄ. ¸ÀĨsÁµÀZÀAzÀæ vÀAzÉ zÀƼÀ¥Áà gÀªÀgÀÄ  ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À  ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¨ÁåAQ£À ¸ÉêÀPÀ£ÁzÀ ²ªÀ±ÀAPÀgÀAiÀiÁå gÀªÀgÀÄ ¨É½UÉ ¨ÁåAPÀ PÀ¸ÀUÀÄr¸À®Ä ºÉÆVzÁÝUÀ ¨ÁåAQ£À ªÀÄÄRå ¨ÁV°UÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÀÄj£À ±ÉljUÉ ºÁQzÀ JgÀqÀÄ ©ÃUÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ(.) AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 30,31-10-08 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä ¨ÁåAQ£À ªÀÄÄRå ¨ÁV°UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ£ï ±ÉÃljUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀUÀ¼À£ÀÄß MqÉzÀÄ ¨ÁåAQ£À°è ¥ÀæªÉò¹  PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EnÖzÀ ¸ÉÃ¥sï ¯ÁPÀgÀ (neÉÆÃj)£ÀÄß MqÉzÀÄ CzÀgÀ°zÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 3,05,903/- PÀ¼ÀîªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

zÉÊ»PÀ »A¸ÉUÉƼÀUÁzÀ ªÀÄ»¼É : UÀAqÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä 

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30/10/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ªÀÄw ²ªÀªÀiÁä UÀAqÀ ¯Á®¥Áà ¸Á; PËoÁ [PÉ] gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29/10/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É CªÀgÀ UÀAqÀ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr HjUÉ §gÀ®Ä w½¹zÀÝjªÀÄzÀ CªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ PËoÁ [PÉ] UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ vÀ£Àß UÀAqÀ ¯Á®¥Áà EvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆV¢Ý CAvÀ CAzÀÄ EvÀ£ÀÄ C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

October 30, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 30-10-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-10-2008

JgÀqÀÄ PÀqÉUÀ¼À°è ¥ÉưøÀgÀ zÁ½ : dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ 21 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

1) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 166/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 29-10-08 gÀAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹.¦.L UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ  ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁ»w ¥ÀæPÁgÀ UÁzÀV UÁæªÀÄzÀ Qæ±ÀÑ£À NtÂAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¦ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á§¥Àà ªÀÄÄzÀÄPÀ£ÀÆgÀ ªÀ|| 55 2] ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ 3] gÀ« vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà 4] ¥ÀæPÁ±À 5] PÀ®è¥Áà 6] ZÀAzÀæ¥Áà 7] ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ 8] CªÀÄÈvÀ 9] vÀÄPÁgÁªÀÄ 10] ¸ÀAUÁæªÀÄ 11] ªÀĺÉñÀ 12] gÀªÉÄñÀ 13] UÀt¥Àw J®ègÀÄ ¸Á|| UÁzÀV UÁæªÀÄ   gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÁgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1,720/- gÀÆ ºÁUÀÆ (52+52) 104 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 29-10-08 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹.¦.L UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ)  gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁ»w ¥ÀæPÁgÀ 1600 UÀAmÉUÉ CµÀÆÖgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ D®zÀ VqÀzÀ PɼÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] NAPÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀégÁd DªÀ|| 20 PÀ§â°UÀ ¸Á|| CµÀÆÖgÀ 2] DªÀÄÈvÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¸Á|| UÁzÀV 3] ¸ÀAvÉÆõÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¸ÉnÖ °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á|| CµÀÆÖgÀ 4] ¨Á§Ä vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ PÀ§â°UÀ ¸Á|| CµÀÆÖgÀ 5] ¹ªÉÆãÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà Qæ±ÀÑ£À ¸Á|| UÀĪÀiÁä 6] ²gÉÆêÀÄt vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ Qæ±ÀÑ£À ¸Á|| UÀĪÀiÁä 7] vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ¹zÀÝUÉÆAqÀ ªÉÄÃvÉæ ¸Á|| ªÀÄgÀR® 8] ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ vÀAzÉ ªÀi˯Á£Á¸Á§ ªÀ|| 38 ¸Á|| ªÀÄgÀR® 9] UÀ¥sÁgÀ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ vÁºÉÃgÀ¸Á§ ªÀÄįÁèªÁ¯Éà ªÀ|| 22 ¸Á|| ªÀÄgÀR® UÁæªÀÄ vÁ|| f|| ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÁgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ  £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3,980/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C£À¢üÃPÀÈvÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl : ªÀiÁ®Ä d¦Û, MªÀð ªÀÄ»¼É ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 177/08 PÀ®A 32, 35 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 29/10/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ºÀ½î ºÀwÛgÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ ¥Á£ï qÀ¨ÁâzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ O¸Á¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä 30 ¥ÁQÃlUÀ¼ÀÄ 100 JA.J¯ï £ÀµÀÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 300/- gÀÆ¥Á¬Ä. PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÁQÃlUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¥Éưøï G¥À¤jÃPÀëPÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ»¼Á ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ £Àqɹ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀgÀ¢, ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¼À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C£À¢üÃPÀÈvÀ ¸ÀgÁ¬ÄªÀiÁgÁl : MªÀð£À §AzsÀ£À

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/08 PÀ®A 32, 34 C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 29-10-08 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ  ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UËgÀ xÁAqÁUÉ ºÉÆV   ¸ÀPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ C¥Ààt PÁA§¼É EvÀ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁUÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr   £ÀA§gÀªÀ£ï ºÉ滃 180 JªÀÄ.J¯ï. G¼Àî  MlÄÖ 40 ¨Ál®UÀ½zÀÄÝ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ AiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

DmÉÆà ZÁ®PÀ JªÉÄäUÉ rQÌ :  ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ JªÉÄä

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 190/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ 29-10-2008 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀªÀ£À vÀAzÉ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ  ºÁUÀÄ CªÀ£À PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ ¹AzÀ§AzÀV UÁæªÀÄzÀ°è zsÁ«ÄðPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ   mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀiÁ®Ä ¸ÁV¸ÀĪÀ DmÉÆà jPÁë £ÀA, PÉJ-38-4696 £ÉÃzÀgÀ°è ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¹AzÀ§AzÀV UÁæªÀÄ¢AzÀ PÀªÀÄoÁuÁ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ vÀ£Àß ¸ÉÊr¤AzÀ §gÀÄwzÀÝ MAzÀÄ JªÉÄäUÉ ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É »rvÀ vÀ¦à JªÉÄäUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉ¢zÀjAzÀ JªÉÄäAiÀÄÄ ¸ÀݼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀngÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 7 d£ÀgÀ §AzsÀ£À

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 191/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 30-10-2008 gÀAzÀÄ gÀAzÀÄ ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄzÀ gÀhÄAqÁ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ  CAvÁ RavÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ   ¦.J¸À.L ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ºÁUÀÆ  «±ÉõÀ ¥ÀvÉÛzÁj zÀ¼ÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ 0400 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄzÀ gÀhÄAqÁ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 1) gÀ« vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà §¼ÀvÉ ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: zsÁ¨Á PÉ®¸À 2) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ®PÀëöät ZÀrØ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁw: J¸À.¹ zÀ°vÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À 3) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà zÉÆêÀÄt ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw: ºÀlPÁgÀ G: SÁ¸ÀV £ËPÀj 4) ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ±ÉgÀt¥Áà vÁgÀ¥À½î ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: SÁ¸ÀV £ËPÀj5) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¨ÉüÀPÉÆmÉ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ 6) UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÉgÀt¥Áà ¸ÀĪÀiÁ ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 7) dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ £Á« ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á: zÀħ®UÀÄAr gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÄÝ RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ 0430 UÀAmÉUÉ MªÉÄä¯É CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ CAUÀgÀhÄrÛ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 1) 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ 2) 22,970=00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 3) 03 ªÉƨÉÊ® ¸Él C.Q 3500=00 gÀÆ 4) MAzÀÄ ¯ÉÊn£À §®â C.Q 10 gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ 20 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 224/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 30/10/08 gÀAzÀÄ ¨sÁ°ÌAiÀÄ eÉÊ eÉÆåÃw CAUÀr  JzÀÄgÀÄUÀqÉ JgÀqÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÁV d£ÀgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ E¸Éàl J¯ÉAiÀÄ ¥ÀgÉî JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ  ªÉÄÃgÉUÉ ¥ rJ¸À¦ ¨sÁ°Ì ºÁUÀÆ ¦.L ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁ£É gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è oÁuÁ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè «±ÉõÀ zÀ¼zÀÀ C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV E¹ál DqÀÄwÛzÀÝ 1] ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ PÁ¼É  2] ¸ÀwõÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ 3] ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¹zÉݱÀégÀ  4] £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ Q±À£ÀgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² 5] ¢°¥À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà UÀÆuÉ 6] £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ªÀÄÄPÀÄAzÀgÁªÀ ®PÀªÀiÁf 7] ¨Á¯Áf vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®gÁªÀ 8] eÉÆåÃw¨Á vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ºÀäteÉ 9] gÀ« vÀAzÉ ²ªÀgÁd ºÀÄ¥À¼ÁPÀgÀ 10] £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¸ÉÆ£Á¼É 11] gÁdÄ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¨sÁl  12] oÁPÀÆgÀ KPÀ£ÁxÀ vÀAzÉ §½gÁªÀÄ 13] zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ¢UÀA§gÀgÁªÀ 14] gÁAiÀÄUÉÆAqÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà UËqÀ

15] gÀAfvÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà 16] gÀeÁPÀ vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁ 17] ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ PÁ¼É J®ègÀ ¸Á/ ¨sÁ°Ì 18] eÉÆåÃw¨Á vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀgÁªÀ PÁmÉÃPÀgÀ ¸Á/  ªÀgÀªÀnÖ ªÁr 19] ¹zÀÞgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¸Á/ «¯Á¸À¥ÀÆgÀ 20] GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀgÁªÀ ¸Á/ ªÀÄÄzsÉÆüÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄïɠ  zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄÆgÀÄ J¯ÉAiÀÄ ¥ÀgÉî £À¹Ã©£À dÆeÁlzÀ°è ¥ÀtPÉÌ ElÖ ºÀt ,MAzÀÄ UÀÄA¦¤AzÀ 10,265/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ UÀÄA¦¤AzÀ 7,395/gÀÆ £ÀUÀzÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ J¯Áè 17,660/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt , 104 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ 8 ªÉƨÉÊ® ¥sÉÆãï UÀ¼ÀÄ .¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀÄgÉñï, ¸ÀwõÀ, £ÁgÁAiÀÄt ºÁUÀÄ E¤ßvÀgÉ 13 d£ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl : E§âgÀ §AzsÀ£À

ªÀiÁÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 156/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ; 1100 UÀAmÉUÉ   ¥Àæ¨sÁj ¦.J¸À.L ªÀiÁzÀ¥Áà  gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ gÁeÉÆüÀ¢AzÀ gÉʯÉéAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¹A¢ü ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¨ÁwäzÁgÀ£ÀÄ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ©ÃzÀgÀ «±ÉõÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼À C§PÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤±ÉÃzsÀ zÀ¼ÀzÀ C¢üPÁjAiÀiÁzÀ J¸ï.f PÀ½îUÀÄqÀØ ºÁUÀÄ CªÀgÀ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ¹¦L ªÀiÁPÉðl ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðzÀ°è ©ÃzÀgÀ gÉʯÉé ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ PÀbÉÃjAiÀÄ ºÀwÛgÀ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ «ÃgÀ±ÉÃnÖ ªÀÄvÀÄÛ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ Q±À£À gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ 1)CAzÁdÄ-20 °ÃlgÀ ¸ÉÃA¢ü C.Q-400/- gÀÆ  2) CAzÁdÄ-40 °ÃlgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q-1600 gÀÆ JgÀqÀÄ lå§ÆUÀ¼À°è  vÀÄA©zÀÄÝ 3) MlÄÖ 2000/- gÀÆ ªÀiÁ®Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  

dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ LªÀgÀ §AzsÀ£À

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 29-10-08 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ G¸Áä£ÀUÀAd ©ÃzÀgÀzÀ°è ¥Àæ¨sÁj ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀæPÁ±À, ±ÉÃPï ªÀiºÀäzï, ªÀĺÀäzï ±ÀjÃ¥sï, ªÀĺÀäzÀ £ÀÆgï ªÀÄvÀÄÛ C§Äݯï gË¥sï gÀªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 1,550/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr, DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Daily Crime Update-Bidar, 30-10-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-10-2008

JgÀqÀÄ PÀqÉUÀ¼À°è ¥ÉưøÀgÀ zÁ½ : dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ 21 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

1) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 166/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 29-10-08 gÀAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹.¦.L UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ  ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁ»w ¥ÀæPÁgÀ UÁzÀV UÁæªÀÄzÀ Qæ±ÀÑ£À NtÂAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¦ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á§¥Àà ªÀÄÄzÀÄPÀ£ÀÆgÀ ªÀ|| 55 2] ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ 3] gÀ« vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà 4] ¥ÀæPÁ±À 5] PÀ®è¥Áà 6] ZÀAzÀæ¥Áà 7] ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ 8] CªÀÄÈvÀ 9] vÀÄPÁgÁªÀÄ 10] ¸ÀAUÁæªÀÄ 11] ªÀĺÉñÀ 12] gÀªÉÄñÀ 13] UÀt¥Àw J®ègÀÄ ¸Á|| UÁzÀV UÁæªÀÄ   gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÁgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ  CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1,720/- gÀÆ ºÁUÀÆ (52+52) 104 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 29-10-08 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹.¦.L UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ)  gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁ»w ¥ÀæPÁgÀ 1600 UÀAmÉUÉ CµÀÆÖgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ D®zÀ VqÀzÀ PɼÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] NAPÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀégÁd DªÀ|| 20 PÀ§â°UÀ ¸Á|| CµÀÆÖgÀ 2] DªÀÄÈvÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¸Á|| UÁzÀV 3] ¸ÀAvÉÆõÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¸ÉnÖ °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á|| CµÀÆÖgÀ 4] ¨Á§Ä vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ PÀ§â°UÀ ¸Á|| CµÀÆÖgÀ 5] ¹ªÉÆãÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà Qæ±ÀÑ£À ¸Á|| UÀĪÀiÁä 6] ²gÉÆêÀÄt vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ Qæ±ÀÑ£À ¸Á|| UÀĪÀiÁä 7] vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ¹zÀÝUÉÆAqÀ ªÉÄÃvÉæ ¸Á|| ªÀÄgÀR® 8] ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ vÀAzÉ ªÀi˯Á£Á¸Á§ ªÀ|| 38 ¸Á|| ªÀÄgÀR® 9] UÀ¥sÁgÀ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ vÁºÉÃgÀ¸Á§ ªÀÄįÁèªÁ¯Éà ªÀ|| 22 ¸Á|| ªÀÄgÀR® UÁæªÀÄ vÁ|| f|| ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÁgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ  £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3,980/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C£À¢üÃPÀÈvÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl : ªÀiÁ®Ä d¦Û, MªÀð ªÀÄ»¼É ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 177/08 PÀ®A 32, 35 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 29/10/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ºÀ½î ºÀwÛgÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ ¥Á£ï qÀ¨ÁâzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ O¸Á¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä 30 ¥ÁQÃlUÀ¼ÀÄ 100 JA.J¯ï £ÀµÀÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 300/- gÀÆ¥Á¬Ä. PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÁQÃlUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¥Éưøï G¥À¤jÃPÀëPÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ»¼Á ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ £Àqɹ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀgÀ¢, ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¼À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C£À¢üÃPÀÈvÀ ¸ÀgÁ¬ÄªÀiÁgÁl : MªÀð£À §AzsÀ£À

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/08 PÀ®A 32, 34 C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 29-10-08 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ  ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UËgÀ xÁAqÁUÉ ºÉÆV   ¸ÀPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ C¥Ààt PÁA§¼É EvÀ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁUÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr   £ÀA§gÀªÀ£ï ºÉ滃 180 JªÀÄ.J¯ï. G¼Àî  MlÄÖ 40 ¨Ál®UÀ½zÀÄÝ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ AiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

DmÉÆà ZÁ®PÀ JªÉÄäUÉ rQÌ :  ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ JªÉÄä

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 190/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ 29-10-2008 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀªÀ£À vÀAzÉ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ  ºÁUÀÄ CªÀ£À PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ ¹AzÀ§AzÀV UÁæªÀÄzÀ°è zsÁ«ÄðPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ   mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀiÁ®Ä ¸ÁV¸ÀĪÀ DmÉÆà jPÁë £ÀA, PÉJ-38-4696 £ÉÃzÀgÀ°è ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¹AzÀ§AzÀV UÁæªÀÄ¢AzÀ PÀªÀÄoÁuÁ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ vÀ£Àß ¸ÉÊr¤AzÀ §gÀÄwzÀÝ MAzÀÄ JªÉÄäUÉ ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É »rvÀ vÀ¦à JªÉÄäUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉ¢zÀjAzÀ JªÉÄäAiÀÄÄ ¸ÀݼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀngÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 7 d£ÀgÀ §AzsÀ£À

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 191/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 30-10-2008 gÀAzÀÄ gÀAzÀÄ ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄzÀ gÀhÄAqÁ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ  CAvÁ RavÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ   ¦.J¸À.L ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ºÁUÀÆ  «±ÉõÀ ¥ÀvÉÛzÁj zÀ¼ÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ 0400 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄzÀ gÀhÄAqÁ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 1) gÀ« vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà §¼ÀvÉ ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: zsÁ¨Á PÉ®¸À 2) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ®PÀëöät ZÀrØ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁw: J¸À.¹ zÀ°vÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À 3) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà zÉÆêÀÄt ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw: ºÀlPÁgÀ G: SÁ¸ÀV £ËPÀj 4) ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ±ÉgÀt¥Áà vÁgÀ¥À½î ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: SÁ¸ÀV £ËPÀj5) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¨ÉüÀPÉÆmÉ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ 6) UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÉgÀt¥Áà ¸ÀĪÀiÁ ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 7) dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ £Á« ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á: zÀħ®UÀÄAr gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÄÝ RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ 0430 UÀAmÉUÉ MªÉÄä¯É CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ CAUÀgÀhÄrÛ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 1) 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ 2) 22,970=00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 3) 03 ªÉƨÉÊ® ¸Él C.Q 3500=00 gÀÆ 4) MAzÀÄ ¯ÉÊn£À §®â C.Q 10  gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ 20 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 224/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 30/10/08 gÀAzÀÄ ¨sÁ°ÌAiÀÄ eÉÊ eÉÆåÃw CAUÀr  JzÀÄgÀÄUÀqÉ JgÀqÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÁV d£ÀgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ E¸Éàl J¯ÉAiÀÄ ¥ÀgÉî JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ  ªÉÄÃgÉUÉ ¥ rJ¸À¦ ¨sÁ°Ì ºÁUÀÆ ¦.L ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁ£É gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è oÁuÁ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè «±ÉõÀ zÀ¼zÀÀ C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV E¹ál DqÀÄwÛzÀÝ 1] ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ PÁ¼É  2] ¸ÀwõÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ 3] ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¹zÉݱÀégÀ  4] £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ Q±À£ÀgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² 5] ¢°¥À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà UÀÆuÉ 6] £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ªÀÄÄPÀÄAzÀgÁªÀ ®PÀªÀiÁf 7] ¨Á¯Áf vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®gÁªÀ 8] eÉÆåÃw¨Á vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ºÀäteÉ 9] gÀ« vÀAzÉ ²ªÀgÁd ºÀÄ¥À¼ÁPÀgÀ 10] £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¸ÉÆ£Á¼É 11] gÁdÄ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¨sÁl  12] oÁPÀÆgÀ KPÀ£ÁxÀ vÀAzÉ §½gÁªÀÄ 13] zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ¢UÀA§gÀgÁªÀ 14] gÁAiÀÄUÉÆAqÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà UËqÀ

15] gÀAfvÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà 16] gÀeÁPÀ vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁ 17] ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ PÁ¼É J®ègÀ ¸Á/ ¨sÁ°Ì 18] eÉÆåÃw¨Á vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀgÁªÀ PÁmÉÃPÀgÀ ¸Á/  ªÀgÀªÀnÖ ªÁr 19] ¹zÀÞgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¸Á/ «¯Á¸À¥ÀÆgÀ 20] GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀgÁªÀ ¸Á/ ªÀÄÄzsÉÆüÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄïɠ  zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄÆgÀÄ J¯ÉAiÀÄ ¥ÀgÉî £À¹Ã©£À dÆeÁlzÀ°è ¥ÀtPÉÌ ElÖ ºÀt ,MAzÀÄ UÀÄA¦¤AzÀ 10,265/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ UÀÄA¦¤AzÀ 7,395/gÀÆ £ÀUÀzÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ J¯Áè 17,660/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt , 104 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ 8 ªÉƨÉÊ® ¥sÉÆãï UÀ¼ÀÄ .¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀÄgÉñï, ¸ÀwõÀ, £ÁgÁAiÀÄt ºÁUÀÄ E¤ßvÀgÉ 13 d£ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl : E§âgÀ §AzsÀ£À

ªÀiÁÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 156/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ; 1100 UÀAmÉUÉ   ¥Àæ¨sÁj ¦.J¸À.L ªÀiÁzÀ¥Áà  gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ gÁeÉÆüÀ¢AzÀ gÉʯÉéAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¹A¢ü ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¨ÁwäzÁgÀ£ÀÄ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ©ÃzÀgÀ «±ÉõÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼À C§PÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤±ÉÃzsÀ zÀ¼ÀzÀ C¢üPÁjAiÀiÁzÀ J¸ï.f PÀ½îUÀÄqÀØ ºÁUÀÄ CªÀgÀ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ¹¦L ªÀiÁPÉðl ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðzÀ°è ©ÃzÀgÀ gÉʯÉé ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ PÀbÉÃjAiÀÄ ºÀwÛgÀ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ «ÃgÀ±ÉÃnÖ ªÀÄvÀÄÛ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ Q±À£À gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ 1)CAzÁdÄ-20 °ÃlgÀ ¸ÉÃA¢ü C.Q-400/- gÀÆ  2) CAzÁdÄ-40 °ÃlgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q-1600 gÀÆ JgÀqÀÄ lå§ÆUÀ¼À°è  vÀÄA©zÀÄÝ 3) MlÄÖ 2000/- gÀÆ ªÀiÁ®Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  

dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ LªÀgÀ §AzsÀ£À

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 29-10-08 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ G¸Áä£ÀUÀAd ©ÃzÀgÀzÀ°è ¥Àæ¨sÁj ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀæPÁ±À, ±ÉÃPï ªÀiºÀäzï, ªÀĺÀäzï ±ÀjÃ¥sï, ªÀĺÀäzÀ £ÀÆgï ªÀÄvÀÄÛ C§Äݯï gË¥sï gÀªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 1,550/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr, DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

October 29, 2008

Bidar : Dacoit gang held – Three offences detected

On 06-10-2008 a case of dacoity was reported from the house of Dr. Dharwade in Basavakalyan town PS limits. The investigation was taken up by CPI Basavakalyan town H.K. Pathan under supervision of S.P. Bidar. Subsequently a case of robbery was reported in Basavakalyan town on 23-10-2008 and a special team was formed headed by CPI  H. K. Pathan to investigate both the offences. During the course of investigation, based on the discription given by the victim and other evidences picked up from the scene of offence, the investigation team picked up a gang belonging to Basavakalyan town this morning. On interrogation the accused Basavaraju aged 23 years, Siddeshwar aged 21 years and Pradeep aged 25 years ( all belonging to Basavakalyan town ) confessed to committing both the above mentioned offences along with two other persons, and in addition they also confessed to having committed another heinous theft under Basavakalyan town PS limits. From the information disclosed by them, 11 tholas of gold, 650 grams of silver, one mobile phone and cash in Rs. 540/- were recovered. Total worth of property recovered is 1,54,530/- .

            All the three have been arrested, the other two persons involved in the offences are absconding and are to be arrested. Further investigation is in progress.


Daily CrimeUpdate-Bidar, 29-10-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-10-2008

C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ MªÀð£À §AzsÀ£À

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ: 28/10/2008 gÀAzÀÄ ¹¦L UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä ¹QÌzÀ ªÉÄÃgÉUÉ f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ vÀAqÀzÀ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁ»w ¥ÀæPÁgÀ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛ §½ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ºÉÆÃV DlÆ £ÀA. PÉ.J/38/4753 £ÉÃzÀÝgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄgÉÃ¥Áà 2] dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ CA¨ÁgÉrØ ¸Á|| E§âgÀÄ PÁqÀªÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ E®èzÉà  UÁA¢ü UÀAd ªÉÊ£ï CAUÀr¬ÄAzÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV 1] MlÄÖ. 6 PÁlÆð£À ¨ÉƤ «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï-.288 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ D/Q. 8640=00 gÀÆ.UÀ¼ÀzÀÄÝ. 2] MlÄÖ PÁlÆð£À N°ÖªÀÄAPÀ 180 JªÀiï.J¯ï.-144 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ D/Q. 3320=00 gÀÆ.UÀ¼ÀzÀÄÝ. 3] JgÀqÀÄ PÁlÆð£À £ÁPËl ©ÃAiÀÄgï 650 JªÀiï.J¯ï MlÄÖ 24 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ D/Q. 1440=00 gÀÆ.UÀ¼ÀzÀÄÝ. 4] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3600=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ 5] EArPÁ JgÀqÀÄ ¸ÉÃ¯ï ¥sÀÆ£ï D./Q. 2400=00 gÀÆ.UÀ¼ÀzÀÄÝ. 6] DlÆ £ÀA. PÉ.J/38/4753, D/Q. 40,000=00 gÀÆ.UÀ¼ÀzÀÄÝ. ªÀiÁgÁl PÀÆjvÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§¸ï rQÌ : ¸ÀPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ ºÀ®Äè ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 28/10/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ GªÉÄñÀ vÀAzÉ zÀvÁÛwæ PÀƼÀ¸ÀÆgÀ ¸Á: AiÀÄgÀAqÀV EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt-ªÀÄÄqÀ© gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄgÀAqÀV UÁæªÀÄzÀ ªÀÄfzÀ ªÀÄÄAzÉ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÄqÀ© PÀqɬÄAzÀ §¸Àì £ÀA PÉJ-01-J¥sï 819 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ºÉÆqÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðAzÀ PÀ¼ÀUÉ ©zÀÄÝ vÀÄnUÉ UÁAiÀĪÁV ¨Á¬ÄAiÀÄ°è£À ªÀÄÄA¢£À ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ   UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÉvÀÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀqÉUÀt¹zÀÝPÉÌ fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ : ¸ÁªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀªÀiÁrPÉÆAqÀ ªÀAiÉÆêÀÈzÉÞ

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï, £ÀA.  06/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 28-10-2008 gÀAzÀÄ PÀgÀAf(©) UÁæªÀÄzÀ°è CqɪÀÄä UÀAqÀ ºÀtªÀiÁgÉrØ PÀÄPÀÄl¯É ªÀ;60 eÁ;gÉrØ  ¸Á;PÀgÀAf(©) EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛ¯Áè CAvÀ  fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è 1500 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ AiÀÄAPÁgÉrØ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

«±ÉõÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀqɬÄAzÀ zÁ½ : dÆeÁlzÀ°èvÉÆqÀVgÀĪÀ 12 d£ÀgÀ §AzsÀ£À

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 29-10-08 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ JJ¸ïL PÀ®è¥Áà  ºÁUÀÆ ¥ÉưøÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ «±ÉõÀ zÀ¼ÀzÀ ±À²zsÀgÀ DgïJ¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ªÀĺÀäzÀ gÀ¦üAiÉƢݣï, ZÀAzÀæ±ÉRgÀ, §½gÁªÀÄ,  ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ºÉZï¹ 508 ¦¹ 1285, 1487    gÀªÀgÉÆA¢UÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ CºÀäzÀ¨ÁUÀzÀ°è E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÀ ¸ÀĨÁµÀ, ªÀĺÀäzï CdgÀ, D£ÀAzÀ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßÃvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 21,500/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 2 ¸Émï E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß, 2 ªÉÆèÁ¬Ä¯ïUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr, 12 d£À DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. :- 82/08      PÀ®A: :- 324,341,504 eÉÆvÉ 34  L¦¹

¢£ÁAPÀ: 29-10-08 gÀAzÀÄ 1145  UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. »ÃgÁ vÀAzÉ ºÉêÀiÁ ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀðeÁ: ®ªÀiÁt ¸Á: aPÀÌ£ÁUÁAªÀ ºÀÄ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ     vÁAqÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt oÁuÉUÉ ºÁdgÁV EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-10-08 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß vÁAqÀ ¤Ãj£À mÁQ ºÀwÛgÀ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃVzÁÝV C°èzÀ DgÉÆævÀgÀÄ1. dAiÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ZÀªÁít eÁ: ®ªÀiÁt 2. ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ZÀªÁít eÁ: ®ªÀiÁt E§âgÀ ¸Á: aPÀÌ£ÁUÁAªÀ ºÀÄ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ vÁAqÀ   vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt    ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ãj£À ¸ÀA¨sÀAzÀ dUÀ¼À vÉÃUÉzÀÄ ºÉÆ®¸ÀÄì ¨ÉÊzÀÄ MwÛ »rzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÁÝgÉ  CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ    ªÀÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/08 PÀ®A: 324,341,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹   £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.  

mÉæöÊ®gï ¥À°Ö : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/08 PÀ®A279 L.¦.¹.

¢£ÁAP 29-10-2008  gÀAzÀÄ mÉæöÊ®gÀ £ÀA. DgïeÉ 01/fJ-3793 £ÉÃzÀgÀ°è ªÀıÀ£Àj ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ PÉʯÁ¸À vÀAzÉ £ÁxÀÄf ZÀªÀ¢æ ªÀ:26 ªÀµÀð eÁ: ¯Ál    ¸Á: £À¹ÃgÁ¨ÁzÀ f: CdªÉÄÃgÀ(gÁd¸ÁÜ£À) EvÀ£ÀÄß ±ÀºÀd¤ CªÀgÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¥ÁAræ UÁæªÀÄzÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ mÉæöÊ®gÀ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA185/08 PÀ®A 279 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è zÁ½ JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À° dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ 20 d£ÀgÀ §AzsÀ£À

1) d£ÀªÁqÁ  ¹.Dgï. £ÀA. 115/08 PÀ®A, PÁAiÉÄÝ. 87, PÉ.¦. JPïÖ

¢£ÁAPÀ 29/10/2008 gÀAzÀÄ 04.40 UÀAmÉUÉ ZÁA¨ÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ ¸Áé«Ä ¸ÀªÀÄxÀð£À mÉAmï ºË¸ï ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CAzÀgï AiÀiÁ §ºÁgï JA§ £À¹Ã©£À ¥ÀgÉïï dÆeÁl DlÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ 1) ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà ZÀ®ªÁ ¸Á; d£ÀªÁqÁ 2) zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ §½gÁªÀÄ PÁA§¼É ¸Á; d£ÀªÁqÁ 3) QgÀt vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ¸ÁUÀgÀ ¸Á; d£ÀªÁqÁ 4) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¸Á; d£ÀªÁqÁ 5) CAPÀıÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥ÁnÃ¯ï ¸Á; ¯ÁqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ 6) gÀ« vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀgÀ ªÀļɪÁ¯É ¸Á; d£ÀªÁqÁ 7) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀgÁªÀ ®ªÀmÉ ¸Á; d£ÀªÁqÁ        8) CA¨ÁzÁ¸ï vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¥ÀAZÁ¼À ¸Á; d£ÀªÁqÁ 9) d°Ã¯ï vÀAzÉ ºÀĸɣï¸Á¨ï ¨ÁUÀªÁ£ï ¸Á; d£ÀªÁqÁ gÀªÀgÀÄ MlÄÖ 11 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀjAzÀÀ MlÄÖ gÀÆ¥Á¬Ä 3945/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

2) d£ÀªÁqÁ  ¹.Dgï. £ÀA. 116/08 PÀ®A, PÁAiÉÄÝ. 87, PÉ.¦. JPïÖ

¢£ÁAPÀ 29/10/2008 gÀAzÀÄ 04.40 UÀAmÉUÉ ZÁA¨ÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ ¸Áé«Ä ¸ÀªÀÄxÀð£À mÉAmï ºË¸ï ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CAzÀgï AiÀiÁ §ºÁgï JA§ £À¹Ã©£À ¥ÀgÉïï dÆeÁl DlÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ 11 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÉÆëAzÀgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀĨÁgÁªÀ ¸Á; ZÁA¨ÉÆüÀ 2) ±ÀlªÁf vÀAzÉ «oÉÆèÁ ¨ÉÆÃgÀPÀgï ¸Á; ZÁA¨ÉÆüÀ 3) ©üêÀÄuÁÚ vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Áà ¨ÉªÀļÀUÉ ¸Á; ZÁA¨ÉÆüÀ 4) fêÀ£ï vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ¸Á; ZÁA¨ÉÆüÀ 5) zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ PÀıÁ®gÁªÀ ªÀiÁ° ¥ÁnÃ¯ï ¸Á; ZÁA¨ÉÆüÀ6) ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ¨Á¥ÀÄgÉ ¸Á; ZÁA¨ÉÆüÀ 7) C¤Ã® vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á; ZÁA¨ÉÆüÀ 8) §¸À¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ¸Á; ZÁA¨ÉÆüÀ 9) UÀt¥Àw vÀAzÉ £ÁUÀUÉÆAqÀ ªÉÄÃvÉæ ¸Á; ZÁA¨ÉÆüÀ 10) ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà ¸Á; ZÁA¨ÉÆüÀ 11) ªÀiÁzÀuÁÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà PÉÆÃmÉ ¸Á; ZÁA¨ÉÆüÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß  zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀjAzÀÀ MlÄÖ gÀÆ¥Á¬Ä 3945/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀÆqÀì ªÁºÀ£À rQÌ : ªÀÄƪÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß  £ÀA193/08 PÀ®A279,337,338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:29/10/2008 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆlÄÖ JªÀiï.J¯ï.¹. ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀĪÁzÀ ¯ÉÆèÁf vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ eÁzsÀªÀ, ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, G: ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á/ ¤lÆÖgÀ [©], ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢:28/10/08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆägÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ºÀdÓgÀUÉ gÀªÀgÀ CqÀvÀ zÀÄPÁ£À ¥ÀÆeÉUÉAzÀÄ vÀ£ÀÄßj¤AzÀ  UÀÆqÀì ªÁºÀ£À £ÀA:PÉ.J39-3023 £ÉÃzÀÝgÀ°è FvÀ£ÉÆA¢UÉ zÀvÁÛ ªÀiÁ£ÀPÁj ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ 2000 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV ¥ÀÆeÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ 2300 UÀAmÉUÉ ¤lÆÖgÀPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ zsÀ£ÀÆßgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ JqÀUÀ®èPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §® ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀÄ.gÀ¦ü §¼ÀUÁgÀ, zÀvÁÛ ªÀiÁ£ÀPÁj, ®PÀëöät ªÀÄdPÀÄj, ¸ÀĨsÁµÀ eÁzsÀªÀ ²ªÀf eÁzsÀªÀ, ªÀÄÄgÀĽ qÁªÀgÀUÁAªÉ, ªÉÊf£ÁxÀ ºÀdÓgÀUÉ, ªÉÆìģÀ¥Á±Á ªÉÆÃd£ï, PÉñÀªÀgÁªÀ SÁ¸ÉA¥ÀÆgÉ, ²ªÁf ZÁA§¼É, «oÀ®gÁªÀ ªÉÊeÉ, ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ PÀÄA¨ÁgÀ, ZÁAzÀ¥Á±Á ¨sÁvÀA¨Éæ, E¨Áæ»A ªÉÆÃd£ï, ¥ÀæPÁ±À ©gÁzÁgÀ, ¥ÁAqÀÄ PÀÄgÀħgÀ, ªÉÆøÁ«ÄAiÀiÁå ©zÀgÉ, UÉÆëAzÀ ©gÁzÁgÀ gÀªÀjUÉ C®è°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ¨sÁjUÁAiÀÄ, vÀgÀazÀUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¤lÆÖj£À ªÀÄ£ÉÆÃd ¥Ánî ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÉñÀ eÁzsÀªÀ gÀªÀgÀÄ EªÀgÉ®ègÀ£ÀÄß SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JA§ zÀÆgÀÄ ¤Ãr ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

October 28, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 28-10-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
 ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-10-2008

 ¥ÉÃ¥ÀgÀ vÀAiÀiÁjPÁ PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è ¯Áj C¥ÀWÁvÀ : CzÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ £ËPÀgÀ£À zÀĪÀÄðgÀt

©ÃzÀgï ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 187/08 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀB 27-10-2008 gÀAzÀÄ «eÉÃvÁ SÁ¢ UÁæªÉÆÃzÉÆåÃUÀ ¸ÀAWÀ ¥ÉÃ¥Àgï vÀAiÀiÁåj¸ÀĪÀ PÀZÁÒ ªÀ¸ÀÄÛ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ ºÀwÛgÀ §§£ï @ §§ÄæªÁºÀ£À vÀAzÉ ±ÉõÀgÁªï ©gÁzÁgÀ,  EvÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA.PÉJ-39 3695 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÉÃ¥Àgï vÀAiÀiÁåj¸ÀĪÀ PÀZÁÒ ªÀ¸ÀÄÛ ¯ÉÆÃqï vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è ¥ÉÆæÃqÀPÀë£ï D¥ÀgÉÃlgï CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ  gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ FgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä, ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð, ¸Á/¥sÀvÉÛÃ¥ÀÄgÀ, EvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Kj ¯Áj »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÀÆZÀ£É PÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉà ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß MªÉÄäÃ¯É ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝPÉÌ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ nÃ£ï ±ÉrØ£À gÁrUÉ FgÀAiÀÄå£À vÀ¯É §qÉzÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄÄRPÉÌ ¯ÁjAiÀÄ PÁ婤£À EAUÀ¯ÉÃgÀ ¥ÀnÖ ºÀwÛzÀÝjAzÀ ¨sÁjÃUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ, gÀªÉÄñÀ EvÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. gÀªÉÄñÀ£À ¹Üw aAvÁd£ÀPÀ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ DvÀ¤UÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ ZÉ£Àߧ¸À¥Àà ¸Á/ºÁgÀÆgÀUÉÃj gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉÊPï rQÌ :  ¨Á®PÀ¤UÉ UÁAiÀÄ

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/08 PÀ®A 279, 337 eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 26/10/08 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄzÀ gÁ.ºÉ. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ¦üÃAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄUÀ ±ÀA¨sÀÄVgÀ 8 ªÀµÀð E§âgÀÄ PÀÆr mÉ®gÀ CAUÀr PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊQ® £ÀA J¦-11/7628 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ±ÀA¨sÀÄVgÀ EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ±ÀA¨sÀÄ°AUÀ EvÀ¤UÉ UÀmÁ¬ÄUÉ, ¨É¤ßUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¯Áj rQÌ : MªÀð¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 143/08 R¼ÀªÀÄ 279,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ. :-

¢£ÁAPÀ 27/10/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠠PÀÄ¥ÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¸ÀA§uÁÚ ªÀUÉÎ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÁ.ºÉ. 9 gÀ gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉ »A¢¤AzÀ ¯Áj £ÀA feÉ-11/qÀ§Æè-2764 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MªÉÄä¯É rQÌ ªÀiÁr ¯Áj C¯Éèà ©lÄÖ ZÁ®PÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV mÉÆAQUÉ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ                               

ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄå : MªÀð¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA: 42/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

                                           

¢£ÁAPÀ 27/10/08 gÀAzÀÄ PÉƼÀÄîgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆúÀ£À vÀAzÉ VgÉ¥Áà vÀÄPÀUÉÆAqÉ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä zÀÆgÀzÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ¯ÉÆè§âgÀÄ wÃjPÉÆArgÀĪÀzÀjAzÀ CAvÀåQæAiÉÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ PÉƼÀÆîgÀ ²ªÁgÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆúÀ£À PÉÊPÁ®Ä vÉƼÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ¨Á§ÄgÁªÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠠 ¢£ÁAPÀ; 27/10/08 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ   ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

 

§¸ÀÄì ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÊPï £ÀqÀĪÀ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ : E§âjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 187/08 PÀ®A 279.337.338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :

¢£ÁAPÀ 27-10-2008 gÀAzÀÄ   ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ ªÀÄvÀÄÛ  CªÀ£À UɼÉAiÀÄgÁzÀ ¸À¤ß ªÀÄvÀÄÛ  ²ªÁ£ÀAzÀ   MlÄÖ ªÀÄÆgÀ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ-39-ºÉZÀ 1798 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ©.J¸À.J¸À.PÉ ¬ÄAzÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ ºÉƸÀ §¸À ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ §AzÀ §¸ÀÄì £ÀA§gÀ PÉJ-38-J¥sï-459 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¸À¤ß vÀAzÉ ±ÉgÀt¥Áà QmÉÖPÀgÀ E§âgÀÆ vÀVΣÀ°è PɼÀUÉ ©zÀÝgÀÄ EzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀ¨sÀÄdzÀ PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ JqÀ PÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸À¤ß EvÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ²ªÁ£ÀAzÀ EvÀ¤UÉ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀ£À zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

««zsÉqÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ : ªÀiÁ®Ä ¸À»ÃvÀ £Á®égÀ §AzsÀ£À

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/08 PÀ®A 15(J) 36 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 27-10-2008 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ CªÀÄgÀ ªÉÊ£À ±Á¥ÀzÀ°è vÀªÀÄä ¯ÉʸÀ£Àì «gÀÄzÀݪÁV «¹Ì ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁæArAiÀÄ£ÀÄß ¥Á¸Àð® PÉÆqÀĪÀ §zÀ¯ÁV ®Æeï ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆÃA¢UÉ CªÀÄgÀ ªÉÊ£À ±Á¥À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä M§â ªÀåQÛ d£ÀjUÉ «¹Ì ¨Ál®UÀ¼À qsÀPÀÌ£À vÉUÉzÀÄ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ UÁè¸ÀÄUÀ¼À°è ªÀÄzÀå ºÁQ dUÀΤAzÀ ¤ÃgÀÄ ºÁQ PÉÆlÄÖ C°èAiÉÄà PÀÄrAiÀÄĪÀAvÉ C£ÀÄPÀÆ® ªÀiÁrPÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr zÁ½ ªÀiÁr PËAlgÀ ªÉÄðzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ C§ÄÝ® ®¬ÄÃR vÀAzÉ C§ÄÝ® ¸À°ÃªÀÄ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: CªÀÄgÀ ªÉÊ£À ±Á¥À ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) JAzÀÄ w½¹ vÀ£Àß M¦àPÉÆArzÀÄÝ C°èAiÉÄà EzÀÝ 7 ¨ÉÆä ¸ÉàñÀ® «¹Ì 180 JªÀÄ.J® ( C.Q 152=00 gÀÆ) ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.                               

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 189/08 15(J), 36 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 27-10-2008 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ ¨sÁ¯ÉÌñÀégÀ ªÉÊ£À ±Á¥ÀzÀ°è vÀªÀÄä ¯ÉʸÀ£Àì «gÀÄzÀݪÁV «¹Ì ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁæArAiÀÄ£ÀÄß ¥Á¸Àð® PÉÆqÀĪÀ §zÀ¯ÁV ¯ÉÆøÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ  ªÉÊ£À ±Á¥À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä M§â ªÀåQÛ d£ÀjUÉ «¹Ì ¨Ál®UÀ¼À qsÀPÀÌ£À vÉUÉzÀÄ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ UÁè¸ÀÄUÀ¼À°è ªÀÄzsÀå ºÁQ dUÀΤAzÀ ¤ÃgÀÄ ºÁQ PÉÆlÄÖ C°èAiÉÄà PÀÄrAiÀÄĪÀAvÉ C£ÀÄPÀÆ® ªÀiÁrPÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr zÁ½ ªÀiÁr PËAlgÀ ªÉÄðzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÀÄrªÁ¼À ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð eÁw: zsÉÆéü G: ¨sÁ¯ÉÌñÀðªÀgÀ ªÉÊ£À ±Á¥À ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ¸Á: ºÀ½îÃSÉÃqÀ (©) JAzÀÄ w½¹ vÀ£Àß M¦àPÉÆArzÀÄÝ C°èAiÉÄà EzÀÝ 6 CzsÀð «gÀĪÀ ¨ÉÆä ¸ÉàñÀ® «¹Ì 180 JªÀÄ.J® ( C.Q 114=00 gÀÆ) ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 8 SÁ° UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¤Ãj£À dUÀÄÎ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

 ¢£ÁAPÀ 27/10/2008 gÀAzÀÄ    ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ  oÁuÉAiÀŧâA¢ ªÀÄvÀÄÛ ©ÃzÀgÀ  f¯Áè «±ÉõÀ zÀ¼ÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ RSI ±ÉözsÀgÀAiÀiÁå ªÀÄvÀÄÛ ¹JZï¹ 646,582 ºÁUÀÆ fÃ¥À ZÁ®PÀ J¦¹ 233 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV ºÀÄ®¸ÀÆgÀ MqÀØgÀ NuÉAiÀÄ°è M§âgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÆ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀ°è E§âgÀÄ   ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆzÀgÀÄ M§â£ÀÄß »rzÀÄ PÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¢°Ã¥À vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà vÉ®AUÀ ¸Á// ºÀÄ®¸ÀÆgÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀĪÀÄvÀÄÛ Nr ºÉÆÃzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄß ¢°Ã¥À£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ ¨ÉÆä «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ï MlÄÖ 325 EzÀÄÝ ºÁUÀÆ UÀÄqÉØ «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï ªÀżÀî 76 ¨Ál¯ï ªÀÄvÀÄÛ U S «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï ªÀżÀî 15 ¨ÁlUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ CAzÁdÄ 15543/- gÀÆ QªÀÄäw£À ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/08 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 28/10/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄzÀ ºÀdgÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C«ÄgÉÆâݣÀ zÀUÁðzÀ GgÀĸÀ ºÁUÀÆ eÁvÉæAiÀÄ §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄzÀ°èzÁÝUÀ RavÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄAUÀ®V L.©. ºÀwÛgÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À PÁl£ÀUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ªÀiÁgÀÆw PÁj£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ vÀAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝjAzÀ  ¹.¦.L. alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦J¸ïL eÉÆvÉ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ ¹.ºÉZï.¹. 766, 576 ¦.¹. 1046, 1383, 826 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV L.©. ¸À«ÄÃ¥À gÁwæ PÀvÀÛ®°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä E°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ªÀiÁgÀÆw PÁj£À°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ PÁl£ÀUÀ¼ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ±ÉÃRj¹lÄÖPÉƪÀÄqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwzÁÝUÀ MªÉÄä¯É zÁ½ ªÀiÁr   ±ÀgÀt¥Àà @ ±ÀgÀtÄ vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃ¥Áà ºÀÄqÀÄV EvÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹ ªÀiÁgÀÆw PÁgÀ £ÀA feÉ-15/¹-3790 ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆãï C.Q. 500/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ »ÃUÉ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ