October 18, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 18-10-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-10-2008.

fÃ¥À ¯ÁjUÀ¼À ªÀÄzsÀå ªÀÄÄSÁ ªÀÄÄT rQÌ MªÀð ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ zÀĪÀÄðgÀt : ªÀÄƪÀjUÉ UÁAiÀÄ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå115/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJA« PÁ¬ÄzÉ.

¢::17/10/08 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Áà V£ÀUÀÄwð 32 ªÀµÀð, G; PÀ®ÄèPÉƬÄåªÀ PÉ®¸À eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: PÀgÀPÀ ªÀÄÄPÀ° vÁ: aAZÉÆý f: UÀÄ®§UÁð EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 16/10/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß £Á£ÀÄ £À£Àß ºÀaqÀw gÁeÉñÀéj, £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ zsÀƼÀ¥Áà, CvÉÛ ¥ÀĸÁàªÀw, £ÀªÀÄä CtÚ ¥ÀæPÁ±À ºÁUÀÄ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À ¥ÀÆeÁ 1 ªÀµÀݪÀ®Ä FPÉAiÀÄ dªÀ¼À vÉUÉAiÀÄ®Ä £ÁªÉ®ègÀÄ PÀgÀPÀªÀÄÄPÀ°¬ÄAzÀ £ÀªÀÄä £ÉAlgÀ MAzÀÄ fÃ¥ï £ÀA JAJZï-06 JA-9385 £ÉÃzÀgÀ°è vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ dªÀ¼Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ EAzÀÄ 17/10/08 gÀAzÀÄ ªÀÄgÀ½ HjUÉ §gÀ®Ä gÁ.ºÉ £ÀA-9 ªÀÄÆ®PÀªÁV §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ, §AUÁè PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA J¦-04 qÀ§Æèöå-2955 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁÌ®fvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁaiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä fæUÉ §®UÀqÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ CAzÁdÄ 5:30 ¦JA UÀAmÉ DVvÀÄÛ. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ fæ£À°è PÀĽwÛzÀÝ £ÀªÀÄä CvÉÛ ¥ÀĸÁàªÀw EªÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ, PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV Q«, ªÀÄÆUÀÄ, ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁV WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ®èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉaqÀw gÁeÉñÀéj EªÀ½UÉ §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ.. £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÉÆ®zÀ°è ZÀPÀÌr Mr¹zÀÝ£Àß £É¥À ªÀiÁr dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 122/08 PÀ®A. 143 147 324 504 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 17/10/2008 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ²æà ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¸Á; £ÁUÀÆgÀ [J£ï]  vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ §½gÁªÀÄ vÀAzÉ ©ÃgÀUÉÆAqÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; £ÁUÀÆgÀ [J£ï] ¥ÀæPÁ±À gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÀªÀÄä §ArAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÄä PÀmÉÖ¬ÄAzÀ AiÀiÁPÉ MAiÀÄå¨ÉÃqÀ CAvÀ C£ÀÄßwÛ¢Ý £ÁªÀÅ F PÀmÉÖAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀªÉ ºÉÆUÀÄvÉÛªÉ.  ¤£Àß ¨É¼É J°è ºÁ¼ÁVzÉ. ºÉüÀÄ CAvÀ  CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÀ°è¤AzÀ ¦ügÁå¢UÉ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 


PÀnÖ PÉÆAqÀ UÀAqÀ¤AzÀ¯Éà ªÀÄ»¼ÉUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 176/2008 PÀ®A 498 (J), 504, 506 L¦¹ 

¢£ÁAPÀ 17-10-2008 gÀAzÀÄ 1300 UÀAlUÉ  ²æêÀÄw ²æÃzÉë UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ CfðAiÀÄAvÉ ¢£ÁAPÀ 09-10-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 1030 gÀAzÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É gÁZÀ¥Áà UËAqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è EzÁÝUÀ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£À §AzÀAvÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ,  ªÀÄvÀÄÛ ºÀt PÀÆqÀÄ JAzÀÄ PÉüÀÄwÛzÁÝ£É, MAzÀÄ ªÉÃ¼É PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ £À£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä ºÁUÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÉÆ®ÄèvÉÛãÉAzÀÄ CzÉà jÃw £À£Àß PÉÆgÀ½£À°èzÀÝ vÁ½AiÀÄ£ÀÄß PÉʺÁQ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝ£É £À£Àß ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÆ° ªÀiÁr G¥ÀfêÀ£À ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÁÝ£É, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ CrUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ ªÀiÁjPÉÆArzÁÝ£É. ¸ÀzÀj £À£Àß UÀAqÀ£À  «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw¹ zÀÆj ¤ÃrzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

ºÉÆ®PÉÌ ºÁQzÀ ¨ÉðAiÀÄ£Éßà PÀzÉÆÝAiÀÄÝ PÀ¼ÀîgÀÄ

ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ   UÀÄ£Éß £ÀA.:- 80/08     PÀ®A:  - 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 17-10-08 gÀAzÀÄ 1520 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÀÄQäÃt¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ «oÀ®gÁªÀ ªÀiÁ°©gÁzÁgÀ eÁ: PÀ§â°UÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ¥ÀAqÀgÀUÉÃgÁ ¸ÀzsÉå ªÁ¸À §æºÀä¥ÀÆgÀ UÀÄ®âUÁð EªÀgÀÄ oÁtUÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆgÉ£ÉAzÀgÉ, ¥ÀAqÀgÀUÉÃgÁ Hj£À ²ªÁgÀzÀ°è£À vÀªÀÄä d«ÄãÀÄ ¸É. £ÀA. 33 PÉÌ ºÁQzÀ PÀ§âtzÀ ªÀÄĽî£À vÀAw CAzÁdÄ GzÀÝ 2500 ¦üÃmï ªÀÄvÀÄÛ C. Q. gÀÆ 8,000=00 gÀÆ £ÉÃzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 07-10-08 gÀA¢£À gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£ÁzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.                                                                

©ÃzÀgÀ £ÀUÀg oÁuÉ ¸ÀgÀºÀ¢Ý¤AzÀ PÀ¼ÀĪÁzÀ ¨ÉÊPï ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è d¦Û

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Àß £ÀA.231/2008 PÀ®A. 379 L¦¹ 

¢£ÁAPÀ 16-10-2008 gÀAzÀÄ 1340 UÀAmÉUÉ  gÀAzÀÄ ²æà ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀÄ®±ÉmÉÖ¥Áà ªÀÄAUÀ®V ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, eÁw: °AUÀAiÀiÁvÀ, ¸Á: PÀnÖ vÀÄUÁAªÀ vÁ: ¨sÁ°Ì f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ Cfð ¸À°è¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 09-10-2008 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà®AqÀgï £ÀA. PÉJ-38/ºÉZï-155 £ÉzÀÝ£ÀÄ ¦æ£ïì ¯ÁqÀÓzï PɼÀUÀqÉ EgÀzÀjAzÀ AiÀiÁgÁzÀÄ ¥ÀjagÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ £ÀAvÀgÀ £ÀÆåeï ¥ÉÃ¥ÀgÀ £ÉÆr ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ PÀ¼ÀªÀÅ DzÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ d¥ÀÛ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ w¼ÀÄzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÉÆÃV ¨sÉÃnÖPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀgÀÄ »r¢zÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À ¥ÉÊQ PÀ¼ÀĪÀŪÁzÀ £À£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ C°è E¢ÝgÀÄvÀÛzÉ JA§ SÁwæAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ JA§ «µÀAiÀĪÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƯÁVzÉ. 

¥ÀævÉÃPÀ PÀqÉUÀ¼À°è zÁ½ JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è DgÀÄ d£À dÆdÄPÉÆÃgÀgÀ §AzsÀ£À 

1) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Àß £ÀA.232/2008. PÀ®A.87 PÉ.¦. JPïÖ .

¢£ÁAPÀ 16-10-2008 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹¦L ªÀiÁPÉðl ªÀÈvÀÛ ¥Àæ¨ÁgÀ £ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ, ¦J¸ÀL(C«) gÀªÀjUÉ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪgÉÆA¢UÉ oÁuɬÄAzÀ ©lÄÖ dÆmÁl DqÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ 4 d£ÀjUÉ »rzÀÄ «ZÁgÀuÉ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjAzÀ dÆmÁlPÉÌ ¸ÀA§AzÀ ¥ÀlÖ 9,350=00 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÄ dÆmÁl DqÀÄwÛzÀÝ 1) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ ¸Á: zsÀÄ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ 2) CdÄð£À vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ ¸Á: £ÀA¢ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ3) ¥ÉAmÁgÉrØ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ gÉrØ ¸Á: zsÀÄ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ4) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà zsÀÄ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ gÀªÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß §gɬĹPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƯÁVzÉ.

2) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Àß £ÀA.233/2008 PÀ®A. :87 PÉ.¦. JPïÖ .

¢£ÁAPÀ 16-10-2008 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹¦L ªÀiÁPÉðl ªÀÈvÀÛ ¥Àæ¨ÁgÀ £ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è RavÀ ¨Áwä §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ. ¤eÁA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è EgÀĪÀ ©ÃgÀ¥Àà£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹©£À E¹àÃl dÆmÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦J¸ÀL(C«) gÀªÀjUÉ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZÀ,¹ 742, ¹¦¹ 1371, 1102, 1532, 1579, 1532 gÀªÀjUÉ dÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuɬÄAzÀ 1645 UÀAmÉUÉ ©lÄÖ dÆmÁl DqÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É 1730 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DqÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ 3 d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆVzÀÄÝ E§âgÀÄ ¹QÌgÀÄvÁÛgÉ. Nr ºÉÆzÀªÀgÀ ºÉøÀgÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä 1) ªÀiÁtÂPÀ 2) «ÃgÀ±ÉÃnÖ 3) KPÀ£ÁxÀ J®ègÀÄ ¸Á,, ¤eÁA¥ÀÆgÀ CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÄ vÁªÀÅ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¹àÃl dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjAzÀ dÆmÁlPÉÌ ¸ÀA§AzÀ ¥ÀlÖ 7,100=00 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÄ dÆmÁl DqÀÄwÛzÀÝ 1) gÀWÀÄ£ÁxÀ 2) JA.¨Á§Ä gÀªÀjUÉ zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 1730 UÀAmɬÄAzÀ 1830 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 233/2008 PÀ®A. 87 PÉ. ¦. JPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƯÁVzÉ. ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ ªÀiÁ£ÀågÀ ªÀiÁ»w PÀÄjvÀÄ.

ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ dUÀ¼À : UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ 

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ  ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA.-150/08 PÀ®A-323,504,506, eÉÆvÉ.34 L¦¹

¢£ÁAPÀ; 17-10-08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ªÀiÁPÉðl oÁuÉUÉ ºÁdgÁV gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÉAPÉæ¥Áà ªÀAiÀÄ- 25 ªÀµÀð G- CmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á; ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ UÉÃl ©ÃzÀgÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÉ£ÉAzÀgÉ, ¤£Éß ¢; 16-10-08 gÀAzÀÄ gÁwæ ©ÃzÀgÀ §¸ÀªÉ±ÀégÀ ZËPÀ¢AzÀ ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ UÉÃl PÀqÉUÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ  DmÉÆ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ  ºÁUÀÆ E£ÀÆß M§â£ÀÄ E§âgÀÄ ¸Á; ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ UÉÃl ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ £À£Àß CmÉÆÃzÀ°è §AzÀÄ PÀĽvÀgÀÄ CªÀ¤UÉ £À£Àß DmÉÆÃzÀ°è FUÁUÀ¯É 3 d£ÀgÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀĽwÛzÁgÉ, ¤£ÀUÉ ¸ÀܼÀ E¯Áè CAvÀ DmÉÆ¢AzÀ PɼÀUÉ E½¹ £Á£ÀÄ DmÉÆà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÉÛãÉ, ªÀÄgÀÄ¢£À ¢£ÁAPÀ; 17-10-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É. 0930 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ UÉÃl DmÉÆà ¸ÁÖAqÀzÀ ºÀwÛgÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ£À C½AiÀÄ E§âgÀÄ §AzÀÄ ¤£Éß £À£ÀUÉ AiÀiÁPÉ DmÉÆâAzÀ PɼÀUÉ E½¹¢ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ  ªÀÄUÀ£É CAzÀªÀ£É  vÀÄPÀgÁªÀÄ£À C½AiÀÄ £À£ÀUÉ NwÛ »rzÀÄ vÀÄPÁgÁªÀÄ EªÀ£ÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr JqÀ PÉÊ ¨sÀÄdzÀ PɼÀUÉ  §®  PÉÊ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ  UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ªÀÄvÀÄÛ   ¤£ÀUÉ RvÀªÀÄ ªÀiÁr ©qÀÄvÉÛãÉAzÀÄ JAzÀÄ fªÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀPÀ° zÁR®Ä ¸Àȶֹ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀAa¹ D¹Û ®¥ÀmÁ¬Ä¸À ºÉÆÃzÀ LªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ  ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. :-151/08 PÀ®A ;-419,468,420  L¦¹

¢£ÁAPÀ; 13-10-08 gÀAzÀÄ  PÀbÉjAiÀÄ  ªÉüÉAiÀÄ°è  1)¤¸ÁgÀ CºÀäzÀ ¸Á. ¨sÀzÉÆæâݣÀ PÁ¯ÉÆä  2) ¸À¥sÉÆgÁ ¨ÉÃUÀA ¸Á; ¥À£À¸À® vÁ°ÃªÀÄ     3) dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ dªÀiÁzÁgÀ ¸Á; ©ÃzÀgÀ 4) JªÀÄ.r ¹gÁeÉÆâݣÀ SÁ£À ¸Á; ©ÃzÀgÀ 5) £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Áà¸Á;©ÃzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÁfÃzÁ ¨ÉUÀA UÀAqÀ  ¤¸ÁgÀ CºÀäzÀ  ªÀAiÀÄ- 50 ªÀµÀð ¸Á; ¨sÀzÉÆæâݣÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ  ¥Áèl §UÉÎ CªÀ½UÉ UÉÆÃwÛ¯èzÀ ºÁUÉ  CªÀ¼À  £ÀPÀ° ¸À»  ªÀiÁr  CªÀ¼ÀAvÉ DgÉÆæ ¸À¥sÉÆÃgÁ ¨ÉÃUÀA £Àn¹  ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ dUÀ£ÁßxÀ  EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀjUÉ  ¥Áèl £ÉÆAzÀt ªÀiÁr¹PÉÆArgÀÄvÁÛ£É,  JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¥ÀrvÀgÀ aÃnzÁgÀjUÉ «vÀj¸À¨ÉÃPÁzÀ ¹ªÉÄ JuÉÚ DPÀæªÀĪÁV zÁ¸ÁÛ£ÀÄ : ¥ÉưøïjAzÀ zÁ½ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß  £ÀA183/08 PÀ®A3 & 7 E.¹. JPÀÖ.

¢£ÁAPÀ:17/10/2008 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀrvÀgÀ aÃnzÁgÀjUÉ «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¹ÃªÉÄà JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV ¸ÀAUÀæÀ»¹nÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ vÀºÀ¹Ã® PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀAUÀ滹lÖ CAUÀrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 240 °Ãlgï ¹ÃªÉÄ JuÉÚ CA.Q gÀÆ.2,400/- ªÀÄvÀÄÛ 200 °Ãlgï PÀ®¨ÉgÉPÉ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ CA.Q gÀÆ.6,000/-£ÉzÀÝ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£À« ¥ÀvÀæzÀ eÉÆvÉUÉ ¸À°è¹zÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ PÉýPÉÆAqÀ ªÉÄÃgÉUÉ, ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

PÁgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ :  6 d£ÀjUÉ  ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 386/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 279, 337, 338 L¦¹   

¢£ÁAPÀ 17/10/08 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆV C°è ºÁdjzÀÝ ¦ügÁå¢ ²æà «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÁgÁªÀ vÀÄA¨É¯Á ¸Á- ZÁgÀ«Ä£ÁgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ºÉýPÉAiÀÄ  ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ , ¢£ÁAPÀ 17/10/08 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉJ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä vÁªÉÃgÁ ZÁgÀ £ÀA J¦-28/©E-8145 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ gÁºÉ £ÀA 9gÀ  ªÀÄÄ®PÀ ºÉÊzÁæ¨Á¢AzÀ vÀļÀeÁ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆV ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛªÁUÀ gÁºÉ £ÀA 9gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ DAzÁæ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄä PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉƦ gÀ« vÀAzÉ ¨sÀgÀvÀgÁd EvÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̽fvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ  PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀ ¯Áj £ÀA J¦-12/ªÁaiÀiï-1525 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £ÀªÀÄä PÁj£À ±ÉÆ dfÓ ºÉÆVzÀÄÝ PÁgÀ£À°èzÀÝ £À£ÀUÉ  JqÀUÁ°UÉ , vɯÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ £À£Àß eÉÆvÉ PÁj£À°èzÀ 1) ¯ÁªÀtå UÀAqÀ ¨sÀgÀvÀgÁd EªÀ½UÉ §®UàtÂÚ£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ,  ªÀÄÄRPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ gÀmÉÖ ªÀÄÄ¼É ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ 2)ªÉÃzsÀ²æà UÀAqÀ ¸ÀadAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ EªÀ¼À JqÀ ªÉÆüÀPÁ® ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁegÀÄvÀÛzÉ 3) CgÀÄuÁ²æà UÀA. «±Àé£ÁxÀ PÀÄwÛUÉUÉ, ¨ÉãÀß° ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, 4)²æÃ¥ÀvÀgÁªÀ vÀAzÉ ¨sÀgÀvÀgÁd EvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ 5) gÁªÀiÁªÀvÁÛgÀ vÀAzÉ §£ÁºÁ vɯÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ, ºÁUÀÄ 6) ¨sÀgÀvÀgÁd vÀAzÉ ªÉAPÀl¸Áé«Ä EªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉƦ EvÀ¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ , vɯÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ rQÌ : E§âjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß  £ÀA185/08 PÀ®A279,337 L.¦.¹.

¢:17/10/2008 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ zÉñÀªÀÄÄR¥Áà ¥Ánî, ªÀAiÀÄ: 35, ¸Á/ ¨sÁ°Ì.  ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ vÀ£Àß ªÉÆ.¸ÉÊ. ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ 7 d£À C¥ÀjavÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ§PÁ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀĤUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C£À¢üPÀævÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛªÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ  C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 135/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ                                   

      ¢£ÁAPÀ:- 17/10/088 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ¦J¸ïL eÉÆvÉ ¹¦¹ 1046,1383 ÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÀ½î¨sÉÃn ºÁUÀÄ gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÀÛ 1700 UÀAmÉUÉ ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ E°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É JAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ£ÁßKSÉ½î ¦J¸ïL  ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ü ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆÃA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ M§â PÀªÀiÁ®gÉÃrØ vÀAzÉ  gÁªÀÄgÉÃrØ PÉÆüÁgÀ 30 ªÀµÀð eÁw gÉrØ G// ªÁå¥ÁgÀ ¸Á// ªÀÄAUÀ®V ¨ÁåV£À°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ PÀªÀÄ®gÉÃrØ vÀAzÉ gÁªÀÄgÉrØ PÉƼÁgÀ 30 ªÀµÀð ¸Á// ªÀÄAUÀ®V CAvÀ w½¹zÀgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 25 ¨ÉÆä «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 180 JªÀiï.J¯ï G¼ÀîªÀÅ C.Q 925 gÀÆ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ¼É zÉéõÀPÉÌ dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 136/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 341,323,504 L¦¹   

¢£ÁAPÀ:- 17/10/088 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17/10/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ F±ÀégÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÉà Hj£ÀªÀ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EªÀj§âgÀ ªÀÄzsÉå ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ C¥ÀàAiÀiÁå ºÉÆÃV ©r¹PÉÆAqÀÄ CªÀ£À ªÀÄ£É PÀqÉUÉ §AzÁUÀ ªÀÄvÉÛ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ  CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄUÀ£É ¤£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉZÀÄÑ ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉà CAvÀ zÁjAiÀÄ°è DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉʬÄAzÀ C¥ÀàAiÀiÁå EvÀ£À ¨Á¬Ä ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÁ°¤AzÀ mÉÆAQ£À ªÉÄÃ¯É MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀî¯ÁVzÉ