October 10, 2008

Daily Crime Update 09-10-2008


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-10-2008

«zÀÆåvï PÀA§ GgÀĽ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁªÀÅ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ. ¸ÀASÉå 16/08 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹  :-

¢£ÁAPÀ: 08-10-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw. PÉÆAqÁ¨Á¬Ä gÀªÀgÀ  UÀAqÀ£ÁzÀÀ UÉÆÃgÀR£ÁxÀ     EªÀ£ÀÄ «oÀ®gÁªÀ dUÀvÁ¥À gÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÁ¼ÀÄ ¨Á«AiÀÄ zÀqÀPÉÌ EzÀÝ CzsÀð¨sÁUÀ ¨ÁV ¤AvÀ «zÀÆåvÀ PÀA§QÌgÀĪÀ ¸À«ð¸À ªÉÊgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ¸ÀzÀj PÀA§ KgÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÀA§ GgÀ½ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ UÉÆÃgÀR£ÁxÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÉÆA¢ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.                                        

¨Á«AiÀÄ°è ªÀÄļÀÄV vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀÄ«£À ¸ÁªÀÅ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ. ¸ÀASÉå 17/08 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹  :-

¢£ÁAPÀ: 08-10-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.UÀt¥ÀvÀgÁªÀ gÀªÀgÀ  ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĨsÀzÀæ¨Á¬Ä UÀAqÀ eÁÕ£ÉÆèÁ ªÀAiÀÄ 30 ¸Á: UÀrgÁ¬Ä¥À½î EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß aPÀÌ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ eÉʲæà ªÀAiÀÄ 3 ªÀµÀð EªÀ¼ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA 102/07 gÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV C°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ CzÉà ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨Á«UÉ ºÉÆÃV ¨Á«AiÀÄÄ ¤Ãj¤AzÀ vÀÄA©zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¨Á«AiÀÄ zÀqÀPÉÌ PÀĽvÀÄ ¸ÀĨsÀzÁæ§¬Ä vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄr¸ÀĪÁUÀ eÉʲæà EªÀ¼ÀÄ PÁ®Ä eÁj ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¤Ãj£À°è  ªÀÄļÀÄUÀÄvÀwgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀĨsÀzÀæ¨Á¬Ä fVzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV ¸ÀĨsÀzÁæ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ eÉʲæà EªÀgÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀV ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀ®Äè vÀÄgÁl §¸Àì÷UÀ¼ÀÄ dRA

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 380/08 PÀ®A 147,148,427 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 08/10/08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ f. gÀÄzÀæ¥Áà ªÀAiÀÄ-47 ªÀµÀð G-§¸Àì rÃ¥ÉÆà ªÀiÁå£ÉdgÀ ¸Á-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸Àì rÃ¥ÉÆà gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÝgÀ  ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 7-10-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 2045 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀÆUÀÄvÁÛ §AzÀÄ 1) §¸Àì £ÀA. PÉ.J.-38/J¥sÀ-83 ªÀÄÄA¢£À JgÀqÀÄ zÉÆqÀØ UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ »A¢£À §®¨sÁUÀzÀ zÉÆqÀØ UÁè¸À MqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. 2) §¸Àì £ÀA. PÉ.J-32/J¥sÀ-1313 £ÉÃzÀgÀ »A¢£À zÉÆqÀØ UÁè¸À ZÁ®PÀ£À ¨sÁUÀzÀ «AqÉÆà UÁè¸À MqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. 3) §¸Àì £ÀA. PÉ.J-36/J¥sÀ-733 £ÉÃzÀgÀ ªÀÄÄA¢£À zÉÆqÀØ UÁè¸À MqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. 4) §¸Àì £ÀA. J.¦-28/gÉhÄÃqï-2361 £ÉÃzÀgÀ ªÀÄÄA¢£À UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ dRA DVgÀÄvÀÛªÉ. 5) JA.JZÀ.-20/r-9310 ¨sÀƪÀÄ r¥ÉÆÃ. ZÁ®PÀ£À JzÀÄgÀÄUÀqÉAiÀÄ zÉÆqÀØ UÁè¸À, ZÁ®PÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ QlQ UÁè¸À, ZÁ®PÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ UÁè¸À ªÀÄvÀÄÛ D¸À£À PÀæ.¸ÀA. 3,4,5 QlQAiÀÄ UÁè¸À vÀÄvÀÄð ¤UÀðªÀÄ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À »A¢£À zÉÆqÀØ UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ dRA DzÀ §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ °TvÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ : ªÁºÀ£À rQÌ ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À ¸ÁªÀÅ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 379/08 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 08/10/2008 gÀAzÀÄ 0415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ vÀ£Àß ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 08-10-08 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ CªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ zsÀ£ÀgÁd ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀðgÀªÀgÀÄ gÁ.ºÉzÁÝj-9 gÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀ®ÆègÀ ¨ÉÊ ¥Á¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¹zÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt CªÀgÀ vÀªÀÄä¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ PÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÁÌV dUÀ¼À          

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/08 PÀ®A 323, 324, 504, eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ-8/10/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà ªÀÄÆ®UÉ gÀªÀgÀÄ ºÉÆ£Àß½î UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ  vÀÄPÀgÁªÀÄ @ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ,  QgÀt vÀAzÉ CA§uÁÚ,  ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ CA§uÁÚ, gÁºÀÄ® vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ @ ZÀAzÀæPÁAvÀ J®ègÀÄ  ¸Á-ºÉÆ£Àß½î. gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉ vÉUÉzÀÄPÉÆ CAvÀ £ÀªÀÄä£É ºÉüÀÄwÛ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£É UÉÆqÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆà CAvÀ CAzÀªÀgÉ ¦ügÁå¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.