October 11, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 11-10-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-10-2008

vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ¨sÀPÀÛgÀªÉÄÃ¯É ¯Áj ºÁAiÀÄÄÝ E§âgÀ zÀĪÀÄðgÀt

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 109/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ:10/10/08 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÉƪÀıÉÃRgÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ G¥ÁgÀ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð G: ¯Áj QèãÀgÀ eÁw gÉrØ ¸Á: gÁeÉñÀégÀ vÁ; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. EªÀ£ÀÄ  ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄAvÉ ¢£ÁAPÀ 10/10/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É vÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ EvÀgÀgÀÄ CAzÀgÉ,      1. ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà. 2. ¸ÀAvÉÆõï vÀAzÉ £ÀgÀ¹ªÀÄUï .3. vÀÄ®¹zÁ¸À vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ.  4. ¢Ã¥ÀPï vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÉrØ 5. ±ÁAvÀÄ  vÀAzÉ vÀÄPÁgÁ. 6. ±ÉAPÀgÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ J®ègÀÄ ¸ÉjPÉÆAqÀÄ vÀļÀeÁ¥ÀÄgÀ zÉÃZÀgÀ zÀ±Àð£ÀPÁÌV £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA. 9 gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉƦ vÀ£Àß PÀAnãÀgÀ mÉæîgÀ ¯Áj¸ÀA. JAJZï 43/ E-7808  £ÉÃzÀ£ÀÄß ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ , ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØwrØAiÀiÁV vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É »rvÀ«®èzÉà ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ vÀļÀeÁ¥ÀÄgÀPÉÌ zÉêÀgÀ zÀ±Àð£ÀPÉÌAzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ¥ÁzÀ AiÀiÁwæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ  d£ÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ 1) ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 31 ªÀµÀð eÁw ºÀlPÀgÀ 2) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUï ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð eÁw PÀÄA¨ÁgÀ   ¸Á: E§âgÀÄ gÁeÉøÀégÀ vÁ; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀjUÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁV WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ).vÀÄļÀ¹zÁ¸À vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ PÀlUÉ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð G: SÁ¸ÀV PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À eÁw qsÉÆÃgÀ ¸Á: gÁeÉñÀégÀ vÁ; §.PÀ¯Áåt. EªÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É CAzÁdÄ 1330 UÀAmÉUÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj §UÉÎ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

¹r®Ä §rzÀÄ E§âgÀ ¸ÁªÀÅ  JAlÄ d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï ¸ÀASÉå21/08/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 10/10/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ è PÀĪÀiÁgÀ aAZÉÆý ²ªÁgÀzÀ°èzÀÝ gÀAUÀgÁªÀ ªÀiÁ£É EªÀgÀ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃV ¦ügÁå¢AiÀÄ ¥ÀqÉzÀÄzÉÝ£ÉAzÀgÉ £ÉüÀV UÁæªÀÄ¢AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30-40 d£ÀgÀÄ vÀļÁeÁ¥ÀÄgÀ ¨sÀªÁ¤ zÀ±Àð£ÀPÉÌ PÁ®Ä £ÀrUɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ 1440 UÀAmÉUÉ PÀĪÀiÁgÀÄ aAZÉÆý ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°èzgÀĪÀ gÀAUÀgÁªÀ ªÀiÁ£ÉgÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁ«£ÀVqÀzÀ PÉüÀUÉ ¤AvÁUÀ UÀÄqÀÄUÀÄ «ÄAa¤AzÀ ¨sÁj ªÀļÉAiÀiÁV ¹Ãr®Ä ©zÀÄÝ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ E§âjUÉ ¹r®Ä §qÉzÀÄ E§âgÀÆ ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¦ügÁåzÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁ£ÀågÀ ªÀiÁºÀwUÁV ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.

 

ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ §AUÀgÀzÉÆqÀªÉUÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ  C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 169/2008   PÀ®A 457,457, 380 L¦¹ 

 

¢£ÁAPÀ 08/10/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢²æêÀÄw dAiÀÄ¥ÀæzÁ UÀAqÀ C£ÀAzÀ PÉÆèÁð ªÀAiÀÄ 26 G QjAiÀÄ DgÉÆÃUÀå ¸ÀºÁAiÀÄQ ¸Á:      UÀqÀªÀAw ¸ÀzsÀå zsÀ£ÀÆßgÀ(PÉ)ªÁr UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ gÀeÉ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 08/10/08 jAzÀ 10/10/08 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀ¸Àw UÀȺÀzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr §AUÁgÀzÀ dƪÀiÁÌ aPÀÌ GAUÀÄgÀ £ÀvÀÄÛ      CAzÁdÄ 1 ªÀgÉ vÉÆ¯É PÁåªÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ËAqÀ ¨ÁPÀì C.Q 9,500/- gÀÆ ªÀiÁ®Ä PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ

 

PÁj ¥À°Ö : PÁgÀ dRA ZÁ®PÀ «¸ÀäAiÀĪÁV §ZÁªÀ


alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 160/08 PÀ®A 279 L¦¹ :-

 

¢£ÁAPÀ 10-10-2008 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÉêÀAiÀiÁå vÀAzÉ £ÀÆgÀAzÀAiÀiÁå »gɪÀÄoÀ gÀªÀgÀÄ ¨ÁrUɬÄAzÀ PÁgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ §¼ÁîjUÉ ZÁ®PÀ ¸ÀÄzsÀPÁgÀ EvÀ£ÀÄ M¬ÄÝgÀÄvÁۣɠ ¢£ÁAPÀ 10-10-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉUÉ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ   PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀÄzsÀPÁgÀ EvÀ£ÀÄ w½¹£ÉAzÀgÉ §¼Áîj¬ÄAzÀ ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀPÉÌ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-38-3428 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 5 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) ºÀwÛgÀ ªÀÄįÁèªÀiÁj ©æqïÓ  zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ºÀ½îÃSÉÃqÀ ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ- UÀÄ®§UÁð gÉÆÃr£À ºÀwÛgÀ ¥À°Ö DVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj PÁgÀ ¥À°Ö¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢®è PÁgï  qÁåªÉÄd DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÉÄîÌAqÀ PÁgÀÄ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀÄzsÀPÁgÀ EvÀ£ÀÄ ¤±Á̽fvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

UÀzÉÝAiÀÄ°è ºÀ¸ÀÄ ªÉÄìĸÀ®Ä ºÉÆÃV PÀ®ºÀ : gÀPÀÛUÁAiÀÄ

 

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/08 PÀ®A. 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

 

¢£ÁAPÀ: 10-10-2008 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ GªÀiÁf vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: dªÀÄV gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ¦ügÁå¢ Q±À£ÀgÁªÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ©nÖzÁÝUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ AiÀiÁPÉ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ©qÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ §® ºÁUÀÄ JqÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄîÎqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ eÉ.¹.©. ¤°è¹zÀÝPÉÌ dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ 

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 117/08 PÀ®A 324,325,504,506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

 ¢£ÁAPÀ 10/10/08  gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ   D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀļÀÄ ¥Àæ¨sÀıÉÃnÖ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ  ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ MAzÀÄ ºÀ¼É eÉ.¹.©. Rj¢ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 10/10/08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤°è¹zÀjAzÀ 1930 UÀAlUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E¤ß§âgÀÄ  ¦üAiÀiÁ𢠠ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ   eÉ.¹.©. £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÁ¢AiÀÄ°è AiÀiÁPÉ ¤°è¹¢   CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ FUÀ ¨ÉÃgÉPÀqÉUÉ vÉUɬÄj E®è¢zÀgÉ ¤ªÀÄUÉ RvÀªÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ §rUɬÄAzÀ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


eÉ.JA.J¥sï.¹. £ÁåAiÀÄ®AiÀÄ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

 

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ  C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 186/2008  PÀ®A: 143,147,148,323,504,506,448,341 eÉÆvÉ 149 L¦¹ 

 

¢£ÁAPÀ 10/10/08 gÀAzÀÄ 2030 WÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå eÉ.JA.J¥sï.¹. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÁåAiÀÄ®AiÀÄ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå 1122/078 ¢£ÁAPÀ 6/10/08 £ÉÃzÀÝgÀ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ²æà C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÀävÀAiÀiÁå ªÀ¸ÀÛçzÀ ¸Á:ªÀÄ°èPÁdÄð£À UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ PÉÆlð£À°è ¸À°è¹zÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁðzÀÄ £ÀA 23/08 £ÉÃzÀÄ ®UÀvÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ §UÉÎ PÀ®A 143,147,148,323,504,506,448,341 eÉÆvÉ 149 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è PÀ®A 156(3) ¹.DgÀ.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÁgÀt zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 29/12/08 gÀªÀgÉUÉ ¸À°è¸ÀĪÀAvÉ DzÉñÀ ¤Ãr PÀ¼ÀĹzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ .

 

 

ªÀÄPÀ̼À dUÀ¼À zÉÆqÀتÀgÀ ºÉÆqÉzÁlzÀ°è ªÀiÁ¥ÀðlÄÖ  gÀPÀÛUÁAiÀÄ

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA: 206/08 PÀ®A: 341,323,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ 

¢£ÁAPÀ 09/10/08 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ©ÃzÀgÀ ¨ÉøÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢: ²æêÀÄw gÀºÉïÁ ¨ÉUÀA UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ SÁ°zÀ E£ÁªÀÄzÁgÀ ªÀAiÀÄ 35 G/ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á/©ÃzÀgÀ ¨ÉøÀ ¨sÁ°Ì  ªÀÄUÀ ºÁUÀÄ CgÉÆævÀgÀ :  1] ªÀÄ»eÁ©Ã£À UÀAqÀ JA.r £À© ÃgÀ¸Á§ªÁ¯É ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð 2] ªÀĪÀÄvÁd ¨ÉUÀA E§§æ ¸Á/ ¨ÉøÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ E§âgÀÄ M§âjUÉÆçâgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉƼÀîwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ©r¹ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹gÀÄvÁÛ¼É £ÀAvÀgÀ PÉ®¸ÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨ÁeÁgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CgÉÆævÀgÀÄ £À£ÀUÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.