October 3, 2008

Daily Crime Update 03-10-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 03-10-2008

¥Á°Ã±ï ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀÅzÁV £ÀA©¹ §AUÁgÀzÉÆqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß PÀzÉÆÝAiÀÄÝ ªÀAZÀPÀ !

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 141/08 PÀ®A 420 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ 1-10-08 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ  AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÄ  C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ¤Ã¯Á UÀAqÀ ¸ÀwõÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¨É½î ºÁUÀÆ §AUÁgÀzÀ  MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°µï  ªÀiÁr PÉÆÃqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ ºÉý MAzÀÄ  ¨É½îAiÀÄ PÀÄAPÀĪÀÄ §lÖ®Ä ¥Á°µï ªÀiÁr  PÉÆlÄÖ  £ÀAvÀgÀ  §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß  PÀÆqÀ ¥Á°¸À  ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ,  ºÉý  ¦üAiÀiÁð¢UÉ  ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ¤UÉ  ¤ªÀiÁð vÀgÀ®Ä w½¹  £ÀAvÀgÀ  ¸ÀzÀj §AUÁgÀzÀ  MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß  ªÀAZÀ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ. 

ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀnÖzÀ ªÀÄƪÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ JvÀÄÛUÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 2/10/08 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ RvÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁªÀVgÁªÀ vÀAzÉ ²ªÀ£ÁxÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀnÖzÀ JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ C.Q. 30,000=00 gÀÆ. zÀµÀÄÖ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ 

PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÉÌ dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ 

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ : 02-10-08 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀuÉñÀ vÀAzÉ Q±À£À ZÀªÁt gÀªÀgÀÄ SÉÃqÁð UÁæªÀÄzÀ°è  vÀ£Àß zÀ£À PÀgÀÄUÀ¼À£ÀÆß ºÉÆîPÉÌ vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄgÀwÛgÀĪÁUÀ   DgÉÆævÀgÁzÀ ¨sÀUÀÄÎ ªÀÄvÀÄÛ SÉÃgÀÄgÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢UÉ KPÉ £ÀªÀÄä ºÉÆîzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄðAzÀ zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ºÉÆÃUÀÄwۢݠ CAvÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr   CªÁåZÀ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃqÉ §qɪÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ªÀÄÄqÀ© oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.