October 30, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 30-10-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-10-2008

JgÀqÀÄ PÀqÉUÀ¼À°è ¥ÉưøÀgÀ zÁ½ : dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ 21 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

1) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 166/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 29-10-08 gÀAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹.¦.L UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ  ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁ»w ¥ÀæPÁgÀ UÁzÀV UÁæªÀÄzÀ Qæ±ÀÑ£À NtÂAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¦ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á§¥Àà ªÀÄÄzÀÄPÀ£ÀÆgÀ ªÀ|| 55 2] ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ 3] gÀ« vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà 4] ¥ÀæPÁ±À 5] PÀ®è¥Áà 6] ZÀAzÀæ¥Áà 7] ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ 8] CªÀÄÈvÀ 9] vÀÄPÁgÁªÀÄ 10] ¸ÀAUÁæªÀÄ 11] ªÀĺÉñÀ 12] gÀªÉÄñÀ 13] UÀt¥Àw J®ègÀÄ ¸Á|| UÁzÀV UÁæªÀÄ   gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÁgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ  CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1,720/- gÀÆ ºÁUÀÆ (52+52) 104 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 29-10-08 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹.¦.L UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ)  gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁ»w ¥ÀæPÁgÀ 1600 UÀAmÉUÉ CµÀÆÖgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ D®zÀ VqÀzÀ PɼÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] NAPÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀégÁd DªÀ|| 20 PÀ§â°UÀ ¸Á|| CµÀÆÖgÀ 2] DªÀÄÈvÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¸Á|| UÁzÀV 3] ¸ÀAvÉÆõÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¸ÉnÖ °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á|| CµÀÆÖgÀ 4] ¨Á§Ä vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ PÀ§â°UÀ ¸Á|| CµÀÆÖgÀ 5] ¹ªÉÆãÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà Qæ±ÀÑ£À ¸Á|| UÀĪÀiÁä 6] ²gÉÆêÀÄt vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ Qæ±ÀÑ£À ¸Á|| UÀĪÀiÁä 7] vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ¹zÀÝUÉÆAqÀ ªÉÄÃvÉæ ¸Á|| ªÀÄgÀR® 8] ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ vÀAzÉ ªÀi˯Á£Á¸Á§ ªÀ|| 38 ¸Á|| ªÀÄgÀR® 9] UÀ¥sÁgÀ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ vÁºÉÃgÀ¸Á§ ªÀÄįÁèªÁ¯Éà ªÀ|| 22 ¸Á|| ªÀÄgÀR® UÁæªÀÄ vÁ|| f|| ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÁgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ  £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3,980/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C£À¢üÃPÀÈvÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl : ªÀiÁ®Ä d¦Û, MªÀð ªÀÄ»¼É ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 177/08 PÀ®A 32, 35 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 29/10/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ºÀ½î ºÀwÛgÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ ¥Á£ï qÀ¨ÁâzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ O¸Á¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä 30 ¥ÁQÃlUÀ¼ÀÄ 100 JA.J¯ï £ÀµÀÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 300/- gÀÆ¥Á¬Ä. PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÁQÃlUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¥Éưøï G¥À¤jÃPÀëPÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ»¼Á ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ £Àqɹ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀgÀ¢, ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¼À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C£À¢üÃPÀÈvÀ ¸ÀgÁ¬ÄªÀiÁgÁl : MªÀð£À §AzsÀ£À

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/08 PÀ®A 32, 34 C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 29-10-08 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ  ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UËgÀ xÁAqÁUÉ ºÉÆV   ¸ÀPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ C¥Ààt PÁA§¼É EvÀ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁUÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr   £ÀA§gÀªÀ£ï ºÉ滃 180 JªÀÄ.J¯ï. G¼Àî  MlÄÖ 40 ¨Ál®UÀ½zÀÄÝ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ AiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

DmÉÆà ZÁ®PÀ JªÉÄäUÉ rQÌ :  ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ JªÉÄä

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 190/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ 29-10-2008 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀªÀ£À vÀAzÉ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ  ºÁUÀÄ CªÀ£À PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ ¹AzÀ§AzÀV UÁæªÀÄzÀ°è zsÁ«ÄðPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ   mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀiÁ®Ä ¸ÁV¸ÀĪÀ DmÉÆà jPÁë £ÀA, PÉJ-38-4696 £ÉÃzÀgÀ°è ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¹AzÀ§AzÀV UÁæªÀÄ¢AzÀ PÀªÀÄoÁuÁ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ vÀ£Àß ¸ÉÊr¤AzÀ §gÀÄwzÀÝ MAzÀÄ JªÉÄäUÉ ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É »rvÀ vÀ¦à JªÉÄäUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉ¢zÀjAzÀ JªÉÄäAiÀÄÄ ¸ÀݼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀngÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 7 d£ÀgÀ §AzsÀ£À

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 191/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 30-10-2008 gÀAzÀÄ gÀAzÀÄ ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄzÀ gÀhÄAqÁ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ  CAvÁ RavÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ   ¦.J¸À.L ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ºÁUÀÆ  «±ÉõÀ ¥ÀvÉÛzÁj zÀ¼ÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ 0400 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄzÀ gÀhÄAqÁ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 1) gÀ« vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà §¼ÀvÉ ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: zsÁ¨Á PÉ®¸À 2) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ®PÀëöät ZÀrØ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁw: J¸À.¹ zÀ°vÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À 3) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà zÉÆêÀÄt ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw: ºÀlPÁgÀ G: SÁ¸ÀV £ËPÀj 4) ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ±ÉgÀt¥Áà vÁgÀ¥À½î ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: SÁ¸ÀV £ËPÀj5) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¨ÉüÀPÉÆmÉ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ 6) UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÉgÀt¥Áà ¸ÀĪÀiÁ ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 7) dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ £Á« ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á: zÀħ®UÀÄAr gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÄÝ RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ 0430 UÀAmÉUÉ MªÉÄä¯É CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ CAUÀgÀhÄrÛ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 1) 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ 2) 22,970=00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 3) 03 ªÉƨÉÊ® ¸Él C.Q 3500=00 gÀÆ 4) MAzÀÄ ¯ÉÊn£À §®â C.Q 10  gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ 20 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 224/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 30/10/08 gÀAzÀÄ ¨sÁ°ÌAiÀÄ eÉÊ eÉÆåÃw CAUÀr  JzÀÄgÀÄUÀqÉ JgÀqÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÁV d£ÀgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ E¸Éàl J¯ÉAiÀÄ ¥ÀgÉî JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ  ªÉÄÃgÉUÉ ¥ rJ¸À¦ ¨sÁ°Ì ºÁUÀÆ ¦.L ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁ£É gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è oÁuÁ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè «±ÉõÀ zÀ¼zÀÀ C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV E¹ál DqÀÄwÛzÀÝ 1] ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ PÁ¼É  2] ¸ÀwõÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ 3] ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¹zÉݱÀégÀ  4] £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ Q±À£ÀgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² 5] ¢°¥À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà UÀÆuÉ 6] £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ªÀÄÄPÀÄAzÀgÁªÀ ®PÀªÀiÁf 7] ¨Á¯Áf vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®gÁªÀ 8] eÉÆåÃw¨Á vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ºÀäteÉ 9] gÀ« vÀAzÉ ²ªÀgÁd ºÀÄ¥À¼ÁPÀgÀ 10] £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¸ÉÆ£Á¼É 11] gÁdÄ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¨sÁl  12] oÁPÀÆgÀ KPÀ£ÁxÀ vÀAzÉ §½gÁªÀÄ 13] zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ¢UÀA§gÀgÁªÀ 14] gÁAiÀÄUÉÆAqÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà UËqÀ

15] gÀAfvÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà 16] gÀeÁPÀ vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁ 17] ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ PÁ¼É J®ègÀ ¸Á/ ¨sÁ°Ì 18] eÉÆåÃw¨Á vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀgÁªÀ PÁmÉÃPÀgÀ ¸Á/  ªÀgÀªÀnÖ ªÁr 19] ¹zÀÞgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¸Á/ «¯Á¸À¥ÀÆgÀ 20] GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀgÁªÀ ¸Á/ ªÀÄÄzsÉÆüÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄïɠ  zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄÆgÀÄ J¯ÉAiÀÄ ¥ÀgÉî £À¹Ã©£À dÆeÁlzÀ°è ¥ÀtPÉÌ ElÖ ºÀt ,MAzÀÄ UÀÄA¦¤AzÀ 10,265/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ UÀÄA¦¤AzÀ 7,395/gÀÆ £ÀUÀzÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ J¯Áè 17,660/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt , 104 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ 8 ªÉƨÉÊ® ¥sÉÆãï UÀ¼ÀÄ .¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀÄgÉñï, ¸ÀwõÀ, £ÁgÁAiÀÄt ºÁUÀÄ E¤ßvÀgÉ 13 d£ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl : E§âgÀ §AzsÀ£À

ªÀiÁÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 156/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ; 1100 UÀAmÉUÉ   ¥Àæ¨sÁj ¦.J¸À.L ªÀiÁzÀ¥Áà  gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ gÁeÉÆüÀ¢AzÀ gÉʯÉéAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¹A¢ü ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¨ÁwäzÁgÀ£ÀÄ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ©ÃzÀgÀ «±ÉõÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼À C§PÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤±ÉÃzsÀ zÀ¼ÀzÀ C¢üPÁjAiÀiÁzÀ J¸ï.f PÀ½îUÀÄqÀØ ºÁUÀÄ CªÀgÀ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ¹¦L ªÀiÁPÉðl ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðzÀ°è ©ÃzÀgÀ gÉʯÉé ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ PÀbÉÃjAiÀÄ ºÀwÛgÀ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ «ÃgÀ±ÉÃnÖ ªÀÄvÀÄÛ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ Q±À£À gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ 1)CAzÁdÄ-20 °ÃlgÀ ¸ÉÃA¢ü C.Q-400/- gÀÆ  2) CAzÁdÄ-40 °ÃlgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q-1600 gÀÆ JgÀqÀÄ lå§ÆUÀ¼À°è  vÀÄA©zÀÄÝ 3) MlÄÖ 2000/- gÀÆ ªÀiÁ®Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  

dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ LªÀgÀ §AzsÀ£À

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 29-10-08 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ G¸Áä£ÀUÀAd ©ÃzÀgÀzÀ°è ¥Àæ¨sÁj ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀæPÁ±À, ±ÉÃPï ªÀiºÀäzï, ªÀĺÀäzï ±ÀjÃ¥sï, ªÀĺÀäzÀ £ÀÆgï ªÀÄvÀÄÛ C§Äݯï gË¥sï gÀªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 1,550/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr, DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.