October 22, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 22-10-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-10-2008

C£À¢üPÀÈvÀªÁV gÀ¸ÁAiÀĤPÀ ªÀiÁgÀl eÁ® ¥ÀvÉÛ : ®PÀëUÀlÖ¯É ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ºÁUÀÄ ¸ÁV¸À®Ä §¼À¸À¯ÁzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À d¦Û 

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ184/08 PÀ®A: 379,381,406,409,413,411 ¸ÀªÁ 34 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 21/10/2008 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ mÁåAPÀgÀUÀ½AzÀ PÉ«ÄPÀ¯ï vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ£Àå ©ÃzÀgÀ J¸ï.¦ ¸ÁºÉçgÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ J.J¸ï.¦ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÁUÀÆ ¹¦L ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ©ÃzÀgÀ ¥ÉưøïgÀ «±ÉõÀ ¹§âA¢AiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ gÁ.ºÉ.9 gÀ ªÉÄÃ¯É ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ £À¹Ã¨ï zsÁ¨ÁzÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ £Àqɹ ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ 4 d£À DgÉÆævÀgÁzÀ ) ¸ÉÊ. vÁeÉÆâ£ï, 2) ¸ÉÊ. JeÁeï, 3) gÀªÀÄeÁ£ï SÁ£ï, 4) ªÀĺÉÃAzÀæ ¹AUï, 5) ¨Á¨Á@U˸ï gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß §A¢ü¹ «ZÁj¸ÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ vÁªÀÅ vÀªÀÄä mÁåAPÀgïUÀ½AzÀ PÉ«ÄPÀ¯ï£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ zsÁ¨Á ªÀiÁ°ÃPÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹gÀÄvÁÛgÉ DzÀÝjAzÀ CªÀgÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¹, ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ ªÁºÀ£À ºÁUÀÆ ºÉVÓ£ï PÁå«ÄPÀ¯ï C.Q. 30,00,260/- £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ J.J¸ï.¦ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ DzÉñÀ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ¤AzÀ rQÌ : ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà MªÀð£À zÀĪÀÄðgÀt

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/08 PÀ®A 279, 304 [J] L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. PÁAiÉÄÝ :-                                                       

¢£ÁAPÀ: 20/10/2008 gÀAzÀÄ ªÀĺÀäzÀ ªÀÄ£À¸ÀÆgÀ C° vÀAzÉ ±À©âgÀ«ÄAiÀiÁå gÀªÀgÀÄ ªÉÆ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉ.J-39-E-7769 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É DtzÀÆgÀ¢AzÀ ºÀ½îSÉÃqÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛ zÉêÀt ¥sÁgÀA ºÀwÛgÀ  gÁwæ ªÉÃ¼É AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÆ.¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ CªÀgÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄÈvÀ£À ¥ÀwßAiÀiÁzÀ ¥sÀjzÁ¨ÉÃUÀA gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£É ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀļÀÄî eÁw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¸À°è¹ GzsÉÆåÃUÀ ¥ÀqÉzÀªÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 219/08 PÀ®A 198,420 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(9) J¸À.¹/J¸À.n ¦.N.J. JPÀÖ 1989  :-

¢£ÁAPÀ 22/10/08 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà JA.£ÁgÁAiÀÄt¥Áà D.G.¤ £ÁUÀjÃPÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV Cfð ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ DgÉÆævÀ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ²ªÁf ¨É¼ÀPÉÆÃmÉ ¹¦¹ 1083 UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ ¸Á/ qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ vÁ/ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ eÁw¬ÄAzÀ ªÀÄÆ®vÀB PÀ§â°UÀ EzÀÄÝ ¸ÀgÀPÁj ¸ÉêÉUÉ ¸ÉÃgÀĪÁUÀ mÉÆÃQæ PÉÆý ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀzÀ ¸ÀļÀÄî eÁw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ËPÀjUÉ ¸ÉÃjgÀĪÀ §UÉÎ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÉZÀÄѪÀj qÉÊgÉPÀÖgÀ eÉ£ÀgÀ® D¥sÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï £Á.ºÀ.eÁ.¤. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ DzÉñÀzÀAvÉ ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ £Á.ºÀ.eÁ.¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ eÁw «ZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ  ¸ÀļÀÄî eÁw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¸À°è¹ ¸ÀgÀPÁj £ËPÀjUÉ ¸ÉÃjgÀĪÀ §UÉÎ zsÀÈqsÀ¥ÀnÖgÀĪÀzÀjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À®Ä PÉÆÃjPÉÆAqÀ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr ¦üAiÀÄð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä CfðAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ ¦.L £ÁUÀjÃPÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À eÁj ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ gÀªÀjUÉ M¦à¸À¯ÁVzÉ.         

UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ QgÀÄPÀļÀ : ¹ªÉÄÃJuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQUÁºÀÄwAiÀiÁzÀ ªÀÄ»¼É

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/08 PÀ®A 498(J), 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹.:-

MqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ£À°è ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ªÀÄ®èªÀÄä FPÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ZÀAzÀ¥Áà, ¨É®èªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¨Á§Ä gÀªÀgÀÄUÀUÀ¼ÀÄ   ¤Ã£ÀÄ ¸Àj E¯Áè ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä, §mÉÖ MUÉAiÀÄ®Ä ºÁUÀÄ EvÀgÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉ®¸À ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢¯Áè. ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß UÀAqÀ£À ¸ÉÃªÉ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀÄwÛ¯Áè CAvÁ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ QgÀÄPÀļÀ  vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ 21-10-08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÁQ PÉÆAqÀÄ PÀrØ PÉÆgÉzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É.   CAvÁ ¦ügÁåzÀÄ ¤ÃrzÀÄÝzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

ªÀÄzsÀå ¸Éë¹, DmÉÆà ¥À°ÖªÀiÁr : fêÀ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/08 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ  

¢£ÁAPÀ 21/10/08 gÀAzÀÄ  DgÉÆæ C¦à DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J. 39/2952 gÀ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁè¢AzÀ gÁ.ºÉ. 9 gÀ ªÀÄÆ®PÀ  ªÉÆÃgÀRArªÁrUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁgÀÄw SÁAqÀ¸Áj ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ ºÀwÛgÀ   vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁÌ®fvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØwqÁØ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¥À°ÖªÀiÁrgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛÛ CAUÀzÀ EvÀ¤UÉ JzÉUÉ, KqÀUÀqÉAiÀÄ Q«UÉ , vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁªÁV ¸ÀÞ¼ÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É . ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĤïï vÀAzÉ £Á£ÁgÁªï  EªÀ¤UÉ KqÀUÀqÉAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÀwÛ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀ£À zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C£À¢üÃPÀÈvÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl : ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀåQÛAiÀÄ §AzsÀ£À

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 138/2008 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.  

¢£ÁAPÀ 21/10/08 gÀAzÀÄ ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ PÀAzÀUÀƼÀ UÁæªÀÄzÀ ªÁ°äQ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ±ÉÃRgÀ¹lÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwzÁÝ£É CAvÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ£ÁßJSɽî oÁuÉ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀzÀ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ J.J¸ï.¦. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ  ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è  DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÉÆû£À vÀAzÉ ªÀĺÉvÁ§ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr  CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 48 ¨ÉÆä «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ, 36 UÀÄqï qÉà ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 180 JªÀiï.J¯ï. G¼ÀîªÀÅ »ÃUÉ MlÄÖ 84 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀgÁzsÀPÉÌ §¼À¹zÀ MAzÀÄ §eÁd JA-80 £ÀA PÉJ-38/988, 2) MAzÀÄ J¯ï.f. ªÉÆèÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2230/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 84 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 2800/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄå : MPÀÌ®ÄvÀ£ÀzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ½UÉ PÉƽî ElÖ DgÉÆæ

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA.  102/2008 PÀ®A- 436  L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/10/08 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ªÀgÀªÀnÖ [©] UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦ügÁå¢ zsÉÆAr¨Á vÀAzÉ ¸ÀPÁgÁªÀÄ ºÉƤßPÉÃgÉ gÀªÀgÀ  ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 35/1 £ÉÃzÀgÀ°ègÀĪÀ PÉÆnÖUÉUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀgÀavÀgÀÄ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀaÑzÀjAzÀ ¸ÀzÀj PÉÆnÖUÉAiÀÄ°èzÀÝ CAzÁdÄ 48000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ MPÀÌ®ÄvÀ£ÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ  ¦ügÁå¢ ºÁUÀÄ ªÀiÁ«£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ UÉÆëAzÀgÁªÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀ±À¸ÀÄgÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ EªÀgÀ ªÀÄzÀå ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ½AzÀ ªÀiÁ«£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄ JAzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÀzÀj UÉÆëAzÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ EvÀ£ÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ ªÀiÁr¹gÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EzÉ JAzÀÄ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ. 

¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀ ªÀÄzsÀå D¹ÛUÁV dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ 

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå     192/2008 PÀ®A 323, 324, 328, 307, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹   

¢£ÁAPÀ 21/10/2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩üªÀÄuÁß ¹zÁæªÀÄ¥Áà §UÁ¯É ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß E§âgÀÄ  CtÚ-vÀªÀÄääA¢gÁVzÀÄÝ ªÉÆgÀRAr UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA. 159 ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄ ºÉÆîzÀ £ÀqÀÄ«£À §AzÀj ¸ÀA§AzÀ dUÀ¼ÀªÁVzÀÝjAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 168/08 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝjAzÀ aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÁªÀðd¤PÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁVgÀÄvÁÛ£É. ¢£ÁAPÀ 14/10/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ r¸ÀZÁdð ºÉÆA¢ ªÉÆgÀRAr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀ®Ä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §¸À ¤¯ÁÝtzÀ°è ¤AwgÀĪÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1730 jAzÀ 1830 UÀAmÉUÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀÄvÉÛ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ,PÁ°¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ PÀ®A 323,324,328,307,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹  £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

                         

ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÉÃj MªÀð£À£ÀÄß UÁæªÀÄzÀºÉÆgÀUÀqÉ PÀgÉzÉÆÃAiÀÄÄÝ : gÀPÀÛUÁAiÀÄ

 

alUÀÄ¥Àà  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 169/08 PÀ®A 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

 

¢£ÁAPÀ B 21-10-2008 gÀAzÀÄ UÉÆgÀA¥À½î UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ CqÉ¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæüvÀgÁzÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ  ºÁUÀÄ 3 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉzÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆÃgÀUÀqɬÄgÀĪÀ ¤Ãj£À mÁQ ºÀwÛgÀ MAiÀÄÄÝ CªÁZÀå¨ÁV ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ FvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

C£À¢üPÀævÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 162/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 22/10/08 gÀAzÀÄ vÉÆgÀuÁ UÁæªÀÄzÀ°è vÀļÀ¹gÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄgÀUÉ¥Áà PÉÊPÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄjUÉ EzÀÝ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ C£À¢PÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ  CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÉÆgÀuÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV  32 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ £ÀA.1 ºÉʪÉà ¥sÉÊ£ï «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï.   C;Q;1056=00 gÀÆ. £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

¸ÀgÀPÁj GzsÉÆåÃVUÉ PÀvÀðªÀå ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ°è CqÉvÀqÉ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 182/08 PÀ®A 353, 504 L¦¹ ;

¢£ÁAPÀ 21-10-08 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ CgÉÆævÀgÁzÀ JªÀiï.r. ±À¦üAiÀÄĢݣï JQìPÀÆånªÀ qÉÊgÉPÀÖgï ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¬ÄeÉÆ¢Ý£ï ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀ ªÁ¯ÉAlj DUÀð£ÉÊeɸÀ£ï gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ «oÀ×¯ï ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ PÀıÀ® C©üªÀÈ¢Ý ¤UÀªÀÄ gÀªÀjUÉ  CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸ÀzÀ°è CqÉ vÀqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  

»gÉÆ ºÉÆAqÁ ¢é-ZÀPÀæªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA: 152/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 04-10-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ gÀªÀgÀ  vÀªÀÄä£ÁzÀ ¢°Ã¥À PÁ¼ÉPÀgÀ gÀªÀgÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸À EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ f¯Áè¢üPÁj PÀbÉÃjAiÀÄ PÀA¥ËAqÀzÀ°è ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹  PÀbÉÃjAiÀÄ°è  ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ  ªÀÄgÀ½ 1130 UÀAmÉUÉ  ªÁºÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ  §AzÀÄ £ÉÆqÀ¯ÁV  AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ  PÀ¼ÀîgÀÄ  ¸ÀzÀjgÀªÀgÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà¯ÉAqÀgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J-38 ºÉZï.4669 C.Q- 25000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ CAvÁ ¢: 21-10-2008 gÀAzÀÄ ¤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.