October 28, 2008

Duplicate Seal making & fake Certificates creation: case is registered at New Town PS Bidar

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

£ÀPÀ° ¹Ã®Ä ºÁUÀÄ ««zsÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ vÀAiÀiÁj¹ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀAa¸ÀÄwÛgÀĪÀ eÁ®zÀ ¥ÀvÉÛ

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 240/08 PÀ®A 419, 465, 468, 471, 420 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 28-10-2008 gÀAzÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¸ÉÆä ¸Á: PÉ.JZï.©. PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ CAiÀiÁ E¯ÁSÉAiÀÄ ¹®ÄUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß°è CPÀæªÀĪÁV  ElÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛ£É.  EvÀ£À°è gÁdPÀĪÀiÁgÀ UÀÄ£Àß½î, gÁdPÀĪÀiÁgÀ CA¨ÉÃqÀÌgï PÁ¯ÉÆä, £Ë±ÁzÀ C°¨ÉÃUï, ®Qëöä ºÁgÀÆgÀUÉÃj ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ  CAUÀ«PÀ®vÀ£À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ, ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ, ªÀÈzÁå¥À ªÉÃvÀ£À, ¤ªÁ¸À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ, eÁw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ, ZÁ®£À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¥Át ¥ÀvÀæ , ªÀÄgÀt ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ, D±ÀæAiÀÄ AiÉÆÃd£É ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ºÁUÀÆ EvÀgÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ £ÀPÀ° vÀAiÀiÁåj¹ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£À ºÀwÛgÀ ¹®Ä ºÁQ¹PÉÆAqÀÄ MAiÀÄÄÝ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÉÆÃlÄÖ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ªÀiÁ»w EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà EvÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.