October 1, 2008

PSI along with 2 staff were suspended

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

 ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁlPÉÌ CªÀPÁ±À : ¥Éưøï C¢üPÁj ¸ÉÃj ªÀÄƪÀgÀ CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¥Éưøï G¥À-¤jÃPÀëPÀgÁzÀ 1) PÀ¦Ã®zÉêÀ UÀqÀØzï    2) C§Äݯï d¨ÁâgÀ, ¹.ºÉZï.¹.-727 ªÀÄvÀÄÛ 3) dUÀ£ÁßxÀ, ¹.¦.¹.- 1246 J®ègÀÆ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁVzÀÄÝ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÉgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄÄPÀÛ CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÄÖ zÀÄ£ÀðqÀvÉ ¥ÀæzÀ²ð¹zÀÝPÉÌ ¥ÉưøG¥À ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÃj ªÀÄƪÀgÀ£ÀÄß vÀPÀët¢AzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ PÀvÀðªÀå¢AzÀ CªÀiÁ£ÀvÀÄÛUÉƽ¹zÀÄÝ, F §UÉÎ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß E¯ÁSÁ «ZÁgÀuÉUÉ M¼À¥Àr¸À¯ÁVzÉ.