October 1, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 01-10-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section. 

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 01-10-2008

±Á¯Á PÉÆoÀr ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ¦oÉÆÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ :

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 182/2008 PÀ®A 457, 380 L¦¹  :-

¢£ÁAPÀ 29/9/08 gÀAzÀÄ 2015 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æÃ. ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¨sÁ«PÀnÖ 45ªÀµÀð ±Á¯ÉAiÀÄ CzÀåPÀëPÀgÀÄ vÁ:vÁd PÁ¯ÉƤ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28, 29/9/08 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ PÉÆuÉUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 5 ¥Áè¹ÖPï PÀÄaðUÀ¼ÀÄ C.Q. 1000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 8 PÀ©âtzÀ mÉç¯ï C.Q. 16000/- gÀÆ »ÃUÉ  MlÄÖ 17000/- gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

ªÉÄlqÉÆÃgï mÉA¥ÉÆ ¤°è¹ : ºÀt MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄ°zÀÄ ¥sÀgÁj

 zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/08 PÀ®A 392 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 30/09/2008 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀÄ JªÀiï.J¸ï. ¥ÀªÁgÀ gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ ©¹Ìl ¸ÉÃ®ì ªÀiÁå£ï CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀAvÉ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt, «±Àé£ÁxÀ, ªÀÄÄfç gÀªÀgÀÄ PÀÆqÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr  ¢£ÁAPÀ: 30/09/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 1330  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JªÀiï.J¸ï.¥ÀªÁgÀ gÀªÀgÀ ªÉÄlqÉÆÃgï mÉA¥ÉÆ £ÀA:PÉ.J-38-1635 gÀ°è ¹UÀgÉÃmï ºÁUÀÄ ©¹Ìmï ¸ÉÃ¯ï ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¨sÁ°ÌUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¨sÁ°ÌAiÀÄ°è ©¹ÌÃmï ºÁUÀÄ ¹UÀgÉÃmï ¸ÉÃ¯ï ªÀiÁr ºÀt ªÀ¸ÀÆ® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ gÁwæ CAzÁdÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¬ÄAzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ ²ªÁgÀzÀ°è CAzÁdÄ 2045 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ   »A¢¤AzÀ MAzÀÄ »gÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ mÉA¥ÉÆà JzÀÄgÀÄUÀqÉ §AzÀÄ mÉA¥ÉÆ ¤°è¹ qÉæöʪÀgÀ£À PÀtÚ°è SÁgÀzÀ ¥ÀÆr JgÀa mÉA¥ÉÆzÀ°èzÀݪÀgÀ£ÀÄß  ºÉzÀj¹zÀ PÉÆÃgÀ¼À°èzÀÝ CAzÁdÄ 10,000/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀĶÖzÀÝ ºÀtzÀ aî PÀ¹zÀÄ PÉÆAqÀÄ mÉA¥ÉÆzÀ°èzÀÝ «±Àé£ÁxÀgÀªÀjUÉ ¸ÀºÀ ¤£Àß ºÀwÛgÀ JµÀÄÖ ºÀt EzÉ PÉÆqÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÀÆ PÀÆqÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ºÉzÀj¹ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¹UÀgÉÃmï ¸ÉÃ¯ï ªÀiÁr PÀ¯ÉPÀë£ï ªÀiÁrzÀ MlÄÖ 1,98,508/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zÉò ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ªÀåQÛÀAiÀÄ ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ §AzsÀ£À

 ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/08 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ eÉÆÃvÉ 328 L¦¹ :-

 ¢£ÁAPÀ: 30-09-2008 gÀAzÀÄ ¦üJ¸ïL ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ±ÀºÀeÁ¤ OgÁzÀ PÀqɬÄAzÀ «ÄgÀPÀ¯ï PÀqÉUÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ªÀiÁ»w EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢ CA¨ÉªÁr PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ±ÀºÀeÁ¤ OgÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ aîzÉÆA¢UÉ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ¤°è¹ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¨Á¯Áf vÀAzÉ zsÀ£Áf ªÀÄÆ¼É ¸Á/ «ÄPÀð® CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÁ¨ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¥Áè¹ÖPÀ aîzÀ°èzÀÝ ¸ÀgÁ¬Ä C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj ªÀiÁqÀĪÀ   40 ¨Ál¯ï 180 JªÀiï.J¯ï zÉò zÁgÀÄ CªÀÅUÀ¼À CAzÁd QªÀÄävÀÄÛ 640=00 gÀÆ £ÉÃzÀÝgÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zÀA¥ÀwUÀ½gÀĪÀ ªÀÄ£É £ÀÄVÎ UÀÈ»tÂAiÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß

OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 146/08 PÀ®A 324, 504, 506, 448, 354 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ 29-09-2008 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¦üAiÀiÁ𢠤ªÀwðgÉrØ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¥ÀwßAiÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ DgÉÆævÀ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw EvÀ£ÀÄ DPÀæªÀĪÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV ºÉÆî AiÀiÁPÉ ºÀAZÀÄwÛ¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸Á® AiÀiÁPÉ PÉÆqÀÄwÛ¯Áè CAvÀ CAzÀÄ ºÉÆgÀ¹£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwAiÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀÄð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

  

PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃjUÁV dUÀ¼À gÀPÀÛUÁAiÀÄ : ¥Án ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À zÁR®Ä

 

1)  OgÁzÀ ¥ÉưøÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

 

¢£ÁAPÀ 30-09-2008 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀgÁªÀ §gÀUÉ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ¤Ãj£À £À°èUÉ vÀ£Àß PÉÆqÀ ºÀaÑ ¤ÃgÀÄ vÀÄA© PÉƼÀÄîªÁUÀ DgÉÆæ ZÀAzÀæPÀ¯Á EªÀ¼ÀÄ PÉÆqÀPÉÌ M¢ÝzÀÄÝ AiÀiÁPÉ MzÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉýzÀPÉÌ CªÁZÀåªÁV ¨ÉʬĢÝgÀÄvÁÛ¼É ¸ÀªÀwAiÀiÁzÀ ¸ÀÄ£ÀAzÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÉUÉ §AzÀÄ PÀwÛ¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ C°èAiÉÄà EzÀÝ zÀ±ÀgÀxÀ  PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

2)  OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ 30-09-2008 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ZÀAzÀæPÀ¯Á gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ gÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ PÉÆÃqÀ ºÀaÑ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄwÛgÀĪÁUÀ PÉÆÃqÀ PÉÆÃqÀ vÀÄA© ¤ÃgÀÄ ºÀjAiÀÄÄwÛzÁÝWÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉÆqÀ vÀÄA©zÉ vÉUɬÄj CAvÀ CA¢zÀPÉÌ £Á£ÀÄ vÉUÉAiÀÄĪÀ¢¯Áè K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛj CAvÀ CAzÀÄ CªÁZÀåªÀV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.