October 12, 2008

Daily Crime Update 12-10-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

  ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12-10-2008

±ÉÃlgï ªÀÄÄjzÀÄ CAUÀr PÀ¼ÀªÀÅ 

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 208/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ 9-10/10/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ PÁ±À¥Áà gÀªÀgÀ  CAUÀrAiÀÄ »A¢£À ±ÉÃlÖgÀ QwÛ M¼À£ÀÄVÎ CAUÀrAiÀÄ°è EzÀÝ 1] UÉÆêÁ §AqÀ® 2] ¸ÁUÀgÀ UÀÄlSÁ 3] UÉÆÃ®Ø ¥ÁèöåPÀ ¹UÉÃgÉl 4] UÀuÉñÀ ©Ãr §AqÀ® 5] ©æ¸ÀÖ® ¹UÉÃgÀl 6] SÉÆçj JuÉß 7] VÃvÁAd° 8] ®PÀì ¸Á§Ä£À 9] ¸ÉÆæà£À ¥ÀÄr 10] PÁPÀ UÀÄlSÁ 12] fêÁ ¸Á§Ä£À ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4825/- »ÃUÉ J¯Áè MlÄÖ 36,444/- gÀÆ 97 ¥ÉʸÀ ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀå ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ §AzsÀ£À ºÁUÀÆ ªÀÄzÀå d¦Û

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 11/10/08 gÀAzÀÄ 1205 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹gÀPÀl£À½î UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¹gÀPÀl£À½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ®PÀëöägÀrØ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀgÀrØ, ±Á¨ÁzÉ, 65 ªÀµÀð, ¸Á/ ¹gÀPÀl£À½î EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ PÉÊaîzÀ°è 20 ¨ÉÆä ¸ÉëµÀ¯ï «¹Ì 180 JA.J¯ï.   C.Q. 770/- ªÀÄvÀÄÛ N¯ïÝ ªÀÄAPÀ ¸ÉëõÀ¯ï XXX gÀªÀiï 180 JA.J¯ï. ªÀżÀîªÀÅ  C.Q. 769/- zÉÆÃgÉwzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ ªÉÆvÀÛ 1539/- ªÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À£ÀÄß  zÀ¸ÀÛVj  ªÀÄDrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

JgÀqÀÄ ¨ÉÊPïUÀ¼À ªÀÄzsÉå rQÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 381/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 11/10/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æêÀÄw gÉÃSÁ UÀAqÀ ²ªÀgÁd £ÁUÀUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ-28ªÀµÀð ¸Á-ªÀÄzÀgÀUÁAªÀ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 11/10/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ £ÁUÀUÉÆAqÀ ºÁUÀÄ  CªÀgÀ £Á¢¤ ¤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 14/10/08 ªÀÄUÀ£À eÁªÀ¼À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÝjAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ »ÃgÉƺÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/F-9739 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ  PÀ®ÆègÀ gÉÆqÀ PÀqÉ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÉå ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ  vÀºÀ¹Ã® PÀbÉÃj PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¸ÉÊ®PÀ ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV   gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¯ÁqÀÓ ºÀwÛgÀ dÆeÁqÀÄwÛgÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À §AzsÀ£À

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 177/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 11-10-08 gÀAzÀÄ 2340 UÀAmÉUÉ SÁf PÁ¯ÉÆä PÁªÉÃj ¯ÁqÀÓ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ “ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ” JA¨Á E¸Ààl dÆeÁl CqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ  RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ  J¸ï.¦ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è  ¹¦L UÁæ«Ät ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è  ¦J¸ïL(C.«) UÁA¢ü UÀAd oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ  f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛzÀ¼ÀzÀ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄA¢UÉ  zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà ¨ÉÆÃVð ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß E§âgÀ£ÀÄß  zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr E¸Ààl dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ºÀt 9,820=00 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¹r®Ä §rzÀÄ ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ JvÀÄÛUÀ¼À ¸ÁªÀÅ

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 11-10-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ºÀtPÀÄt UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄ¼É §A¢zÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30  UÀAmÉUÉ gÀÄPÀ̪ÀiÁä ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħ ¸Á; ºÀtPÀÄt EPÉAiÀÄÄ JªÉÄäAiÀÄ ºÁ®Ä »AqÀĪÁUÀ MªÀÄä¯É ¹r°£À ¨sÀAiÀÄAPÀgÀ ±À§ÝªÁV ¹r®Ä ©¢ÝzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÀÌ¥Áà gÀªÀgÀ AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ PÀÄwÛUÉ §®¨sÁUÀPÉÌ ºÁUÀÄ ¸ÉÆAlzÀ §®¨sÁUÀPÉÌ ¹r®Ä §rzÀÄ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄåªÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-45 UÀAmÉUÉ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ºÁUÀÄ ¹r®Ä §rzÀÄ 2 JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ C.Q. 60,000=00 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ MAzÀÄ ºÁ®Ä PÉÆqÀĪÀ JªÉÄä C.Q. 30,000=00 gÀÆ ¹r®Ä §rzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ E£ÉÆßAzÀÄ JªÉÄäUÉ ¹r®Ä §rzÀÄ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ alUÀÄ¥Àà oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé : gÀPÀÛUÁAiÀÄ

 

alUÀÄ¥Àà  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/08 PÀ®A 323, 324, 504, 354 eÉÆvÉ 34  L.¦.¹. :-

 

¢£ÁAPÀ: 11-10-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ«vÁ UÀAqÀ TgÀÄ ZÀªÁt ¸ÁB ªÉÆãÀÄ£ÁAiÀÄPÀ J®ªÀÄqÀV vÁAqÁ vÁ: aAZÉÆýî f: UÀÄ®âUÁð gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆãÁ¨Á¬Ä E§âgÀÆ ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV MAzÉà ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è G½¢zÀÄÝ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ E§âgÀÆ zÀ¸ÀgÁ ºÀ§â PÀÄjvÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ UÁæªÀĪÁzÀ ªÉÆãÀÄ£ÁAiÀÄPÀ J®ªÀÄqÀV vÁAqÁPÉÌ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 11/10/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ«vÁ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwÛzÁÝUÀ F ªÉÆzÀ°£À ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀjZÀAzÀæ, gÀ« ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆãÁ¨Á¬Ä gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀÑöå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/08 PÀ®A 143, 147, 323, 324 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 11-10-08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ £ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÀªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ  UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw §gÀUÉ¯É ºÁUÀÄ E£ÀÄß 6 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CgÉÆævÀgÀÆ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä UÀĪÀiÁä, ºÁgÀÆgÀUÉÃj CªÀÄgÉÊAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄgÀzÀ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀzÀ mÉÆÃAUɬÄAzÀ ºÁUÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ  §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.