October 10, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 10-10-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

 ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 10-10-2008

 E§âgÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ dUÀ¼ÀzÀ°è ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀĪÀ£ÀÀ ¥ÀæªÉñÀ : ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 205/08 PÀ®A 323, 3354 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09/10/08 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì ©ÃzÀgÀ ¨ÉøÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀÄ»eÁ©Ã£À UÀAqÀ JA.r £À© ¦ÃgÀ¸Á§ªÁ¯É gÀªÀgÀ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ CgÉÆævÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ SÁ°zÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ²æêÀÄw gÁºÉ¯Á E§âgÀÄ M§âjUÉÆçâgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ C §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CgÉÆævÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊ »rzÀÄ J¼É¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

»UÁÎ ªÀÄÄUÁÎ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ : D¹ÛAiÀÄ «µÀAiÀĪÁV ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÉÃj MªÀð£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæºÁgÀ 

 §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ  C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 168/2008  PÀ®A: 341,324,504  eÉÆvÉ 34 L¦¹ 

¢£ÁAPÀ 10/10/08 gÀAzÀÄ 1130 WÀAmÉUÉ  DgÉÆævÀgÁzÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ¨ÉÆUÀ¯É ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ ¸Á: ªÉÆgÀRAr gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ©üêÀÄuÁÚ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ¨ÉÆÃUÀ¯É ªÀAiÀÄ 52 ªÀµÀð  ¸Á: ªÉÆgÀRAr   gÀªÀgÀ CtÚ vÀªÀääA¢AiÀÄjzÀÄÝ ºÉÆ®zÀ §AzÁj£À «µÀAiÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀwÛgÀ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ±Àlð »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÉÊ£ï ¢AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JA§ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.