October 17, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 17-10-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

 ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-10-2008. 

¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV PÀbÉÃj DªÀgÀt¢AzÀ¯Éà ªÀÄ¼É ªÀiÁ¥À£À AiÀÄAvÀæ PÀ¼ÀªÀÅ

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 214/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-      

¢£ÁAPÀ 14-15/10/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è  AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¨sÁ°Ì CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV PÀZÉÃj DªÀgÀtzÀ°è EzÀÝ ªÀÄ¼É ªÀiÁ¥À£À ªÀiÁqÀĪÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÁzÀ 1] ºÉÊqÉÆæÃUÁæ¥sÀ 2] ºÉÊUÉÆæÃUÁæ¥sÀ 3] J£ÀªÉÆëÄÃlgÀ 4] ¸À£À±Á¬Ä£ï ªÀiÁ¥À£ÀUÀ¼ÀÄ  J¯Áè MlÄÖ CA.Q. 12,000/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀzÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ªÀÄ¼É ªÀiÁ¥À£À ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄåPÉÌ ºÀ¯Éè : gÀPÀÛUÁAiÀÄ

 PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/08 PÀ®A 323, 324, 504  eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

 ¢£ÁAPÀ 16/10/2008 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ¸Á: ¨É¼ÀPÀÄt [¹] gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 16/10/2008 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¨É¼ÀPÀÄt [¹] UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ÁæxÀ«ÄÃPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ C¥Á¢vÀgÁzÀ J1 ªÀiÁgÀÄw J2 £ÀgÀ¹AUÀ ¸Á: ¨É¼ÀPÀÄt E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ gÀªÀjUÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéñÀ«zÀÄÝzÀjAzÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

«Ä¸ïPÁ¯ï ¤Ãr vÉÆAzÀgÉ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝzÀPÉÌ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÀªÀgÀ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

 zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 182/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 16/10/2008 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ±ÉnÖ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¸ÀdÓ£À±ÉnÖ, ¸Á/ ºÀ®§UÁð. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ±ÀnÖ gÀªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀÄÄ vÀ£Àß QgÁt CAUÀrAiÀÄ°è ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ mÉð¥sÉÆãÀ ¨ÁPÀìUÉ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É «Ä¸ï PÁ® ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉüÀ°PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ FvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÀÄ PÀÆqÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÁÝgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁåQì PÁ姤AzÀ ©zÀÄÝ ¨Á®PÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 159/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ 

¢£ÁAPÀ: 16/10/2008  gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¸Á: PËoÁ(©) ºÁUÀÆ EvÀ£À CfÓ ªÀiÁåQì PÁå§ £ÀA. P.J/38 eÉ/1509. £ÉÃzÀÝgÀ°è PËoÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-OgÁzÀ gÉÆÃqÀ ªÀÄgÀR® UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ, ¸ÀzÀj ªÀiÁåQì PÁå§ ZÁ®PÀ£ÁzÀ PÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ±ÉñɥÁà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁåQì PÁ姣ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ, ªÀiÁ£ÀªÀ fªÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ ZÁ®¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ KPÁJQAiÀiÁV ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À£ÀÄ ªÀiÁåQì PÁå©£À ¨ÁV® ºÀwÛgÀzÀ ¹n£À ªÉÄðAzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÁzÁ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀgÀavÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁåQìPÁå¨ï ¤AzÀ ¥ÁzÀZÁj ªÀÄ»¼ÉUÉ rQÌ :  ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 160/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ.

   ¢£ÁAPÀ: 16/10/2008  gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥Àæw ¤vÀåzÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw. gÀfAiÀiÁ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ E¨Á滪ÀÄ £À£ÀÆߪÁ¯Éà ªÀ|| 35 ¸Á|| ºÀ«Ä¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ºÉÆî¢AzÀ gÉÆÃr£À ªÀÄÆ®PÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-UÁzÀV gÉÆÃqÀ PÉÆãÁ®¸ÀÆÖ£ï PÉæõÀgÀ ªÀIJãï JzÀÄgÀÄUÀqÉ. ¸ÀzÀj fÃ¥À £ÀA. J.¦-23/319 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̽fvÀ£À¢AzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁfAiÀiÁ¨ÉÃUÀA gÀªÀjUÉ  rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ  Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÉƨÉʯï PÀgÉ ªÀiÁr AiÀĪÀwUÉ CªÁZÀåªÁV ªÀiÁvÀ£ÁzÀÝ£ÉAzÀÄ ¸ÀA±À¬Ä¹ AiÀĪÀPÀ£À£ÀÄß ªÀÄgÀPÉÌ PÀnÖ xÀ½¹zÀ ¥Á®PÀgÀÄ

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/08 PÀ®A 143, 147, 148, 324, 342, 504,

506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 16/10/08 gÀAzÀÄ 22-15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV   CfðAiÀĪÀÄÆ®PÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÝ£ÉAzÀgÉ  ªÉƨÉÊ® £ÀA. 9242322317 gÀ ªÀÄÆ®PÀ AiÀiÁgÉÆà C£Á«ÄÃPÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ²æÃ. vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ªÀÄrªÁ¼À ¸Á|| PÀªÀÄoÁuÁ EvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉý PÀĪÀiÁj D±Á vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà PÀÄAZÉ£ÀÆgÀ ¸Á|| PÀªÀÄoÁuÁ EªÀ½UÉ K£ÉÆãÉÆ ªÀiÁvÁrz£ÉAzÀÄ D¥Á¢¹zÀ D¥Á¢vÀgÁzÀ 1] ZÀAzÀæ¥Áà PÀÄAa£ÀÆgÀ 2] ªÀÄ®èªÀiÁä UÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Áà PÀÄAZÉ£ÀÆgÀ 3] UËvÀªÀÄ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ4] ±ÉAPÀæ¥Áà 5] UÀÄtªÁé  J®ègÀÄ ¸Á|| PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¥sÉÆãÁ¬Ä¹zÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 11/10/08 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 11-00 UÀAmÉUÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨É«£À VqÀPÉÌ PÀnÖ ¹PÁÌ ¥ÀnÖ §rUɬÄAzÀ , PÉÊ ¬ÄAzÀ , PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ      

¯Áj¬ÄAzÀ ¸ÁªÀÄVæ ®¥ÀmÁ¬Ä¹zÀÝPÉÌ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 385/08 PÀ®A; 381 L.¦.¹.                                 

¢£ÁAPÀ: 16/10/08 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¥sÀgÁå¢ C§ÄÝ®RÄzÀÄݸÀ ¸Á-ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÉÆlÖ CfðAiÀÄAvÉ ¯Áj £ÀA J¦-13 JPÀì-3164 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ mɧ® ¥sÁå£À UÁqÀðUÀ¼À£ÀÄß ¢: 08/10/08  gÀAzÀÄ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁr ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ PÀ½¹zÀÄÝ  ¸ÀzÀj ¯Áj 3-4 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀgÀÄ ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ §A¢¯Áè CAvÁ ¥sÉÆ£À ªÀÄÄ®PÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¯Áj ºÀÄqÀÄPÀ®Ä xÉÃgÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸À¯ÁVvÀÄÛ DzÀgÉ ¯ÁjAiÀÄ°è ZÁ®PÀ ±ÉÃR U˸ï vÀAzÉ ±ÉÃR zÁªÀÅzÀ ¸Á-©ÃzÀgÀ EgÀ°¯Áè PÁgÀt ¸ÀzÀj ¯Áj¬ÄAzÀ PÀ¼ÀªÁzÀ mɧ® ¥sÁå£À UÁqÀðUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄrQPÉÆqÀ®Ä ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAwªÀiÁr ¤ÃrzÀ ¦ügÁåzÀÄ ¤ÃrzÀÝPÉÌ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.