October 2, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 02-10-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 02-10-2008

PÀÄrvÀzÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV ¸ÁªÀÅvÀAzÀÄPÉÆAqÀ  PÀÄqÀÄPÀ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. AiÀÄÄ.r.Dgï.. £ÀA. 18/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÀ¸Àéw @ ¸ÀgÀĨÁ¬Ä gÀªÀgÀ ¥ÀwAiÀiÁzÀ ²ªÀgÁd EªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, ¸ÀgÁ¬Ä ©qÀ®Ä w½¹zÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ©qÀzÉà EgÀĪÀzÀjAzÀ CªÀ¼À ªÀiÁvÀÄ UÀAqÀ PÉüÀ°è®è JA§ PÁgÀtPÉÌ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÉæêÀļÁ EªÀ¼ÀÄ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ §¼ÀÄ®ÄwÛzÀÝ PÀqɪÉÄAiÀiÁUÀzÉà EgÀĪÀzÀjAzÀ,   CªÀj§âgÀÆ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 30/09/08 ªÀÄvÀÄÛ 01/10/08 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄzÀ ªÉÊf£ÁxÀ ¥Ánî EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ¨Á«AiÀÄ°è  ©zÀÄÝ ªÀÄļÀV CvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå : £Á®éjAzÀ M§â£À£ÀÄß xÀ½¹zÀÝ®èzÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 177/08 PÀ®A 341, 324, 505 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

 

¢£ÁAPÀ: 30/09/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄÈvÀ vÀAzÉ D£ÀAzÀgÁªÀ PÀ¯ïªÀÄįÉ, FvÀ£ÀÄ PÀtf UÁæªÀÄ¢AzÀ ¨Á宺À½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ PÀtfUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ gÁwæ 2030 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ §PÀÌ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ¨sÀAqÁgÉ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß ªÀÄƪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ,   CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ  PÉʬÄAzÀ , PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ MzÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÀzÉÝAiÀÄ ¨sÀt«Ä ¸ÀÄlÖ ¸ÀA±ÀAiÀÄ¢AzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ¨sÀÆ¥À

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/08 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30/09/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀĹAUÀ vÀAzÉ UÉÆ«AzÀgÁªÀ gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ®PÀëöät vÀAzÉ gÀAUÀgÁªÀ EvÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ¼À »AzÉ ¤ªÀÄä ºÉÆîzÀ°è PÀ½Q ¨sÀt«Ä ¸ÀÄnÖzÀ §UÉÎ £À£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ d£ÀgÀ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁPÉ ºÉ¼ÀÄwÛzÀÝj CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£É ¸ÀÄnÖ¢ JAzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹, PÀwÛ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

±Á¯Á §¸ï ¥ÁPÀð ªÀiÁrzÉÝà £ÉÃ¥ÀªÀiÁr ZÁ®PÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ªÀÄƪÀgÀÄ 

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 138/08 PÀ®A 143, 147, 148, 324, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L.¦¹ 

¢£ÁAPÀ; 01-10-08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ £ÀÆgÀ PÁ¯ÉÃf£À §¸Àì ZÁ®PÀ  ±ÉÃPÀ  C°ÃªÀÄ  & CmÉÃAqÀgÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À E§âgÀÄ PÀÆr £ÀÆgÀ PÁ¯ÉÃf£À ºÁ¸ÀÖ¯ï ¥sÀvÉÛzÀgÀªÁd ºÀwÛgÀ §AzÀÄ §¸Àì ¤°è¹zÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ JªÀiï.r.±À«ÄêÀÄ, JªÀiï.r.¥sÉʸÀgï, JªÀiï.r. «ÄgÁd gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §¸ïì ZÁ®PÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ UÁr  E°è AiÀiÁPÉ ¤°è¹¢Ý CAvÁ  ¨ÉÊzÀÄ  ¤ªÀÄä UÁr ¸ÀÄnÖ©qÀÄvÉÛêÉ, CAvÀ  fêÀzÀ  ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, CAvÀ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå : dUÀ¼ÀzÀ°è xÀ½¹ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/2008 PÀ®A 447, 504, 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹  :-

¢£ÁAPÀ 01/10/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. £ÁUÀuÁÚ vÀAzÉ ¨Á§Ä gÀªÀgÀ  £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ ²ªÁgÀzÀ ºÉÆ®  ¸ÀªÉð £ÀA 427 £ÉÃzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ, ²ªÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ ¨Á§Ä gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ  CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ   ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.