October 25, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 25-10-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-10-2008

J¯ÉPÁÖç¤Pï ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ¦æÃAiÀÄ PÀ¼ÀîgÀÄ  : ¨ÁrUÉ ªÀģɬÄAzÀ JgÀqÀÄ ¯Áå¥ÀmÁ¥ÀUÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/08 PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-

 

¢£ÁAPÀ 24-10-08 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢vÀgÁzÀ ²æà Cgï.PÉ.gÉÆêÉÄAd vÀAzÉ Cgï.PÉ ºÉêÀÄAvÀPÀĪÀiÁgÀ ¸Á; ¯Á®ªÀħÄAUÀ jªÀÄì gÉÆÃqÀ EA¥sÁÀ¯ï ¥À²ÑªÀÄ ªÀÄtÂ¥ÀÄgÀ gÁdå nZÀgÀì PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¸À°è¹zÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 21-10-08 gÀAzÀÄ 0900  UÀAmɬÄAzÀ 1700   UÀAmÉAiÀÄ   CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ  nZÀgÀì  PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èzÀÝ   ¦ügÁå¢AiÀÄ  ¨ÁrUÉ  gÀƫĤAzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ gÀÆ«Ä£À°èzÀÝ JgÀqÀÄ ¯Áå¥ÀmÁ¥ÀUÀ¼ÀÄ C.Q. 1,00,000=00 gÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

wæðvÀÛ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ£Éß ªÁZÁªÀÄUÉÆÃZÀgÀ ¨ÉÊzÀ DgÉÆæ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 388/08 PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/10/08 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà «ÃgÀÄ¥ÁPÀë¥Áà vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà CUÀr gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ  ¨ÉãÀaAZÉÆýî UÁæªÀÄzÀ «gÀ¥Áà PÉÆÃjgÀªÀgÀ ¥ÀgÀªÁV ¹«® PÉÃ¸ï ¨ÉãïaAZÉÆýî UÁææªÀÄzÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÉÆÃj gÀªÀgÀ «gÀÄzsÀÞ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 12 ªÀµÀðUÀ½AzÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è «ZÁgÀuÉ £ÀqÉzÀÄ «gÀ¥Áà£À ¥ÀgÀªÁV £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è w¥ÁðVgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 21/10/08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ ¹«® dqÀÓ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Áà PÉÆÃj EªÀ£ÀÄ £À£Àß «gÀÄzsÀÞ PÉÃ¸ï ºÉÃUÉ w¥ÀÄð PÉÆr¹¢Ý CAvÁ CªÁZÀå  ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÀÄ ¤£ÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.     

C£À¢üÃPÀÈvÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl PÉëÃvÀæzÀ®Æè ªÀÄ»¼É ¨sÁVvÀé : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

 

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 171/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-


¢£ÁAPÀ 24-10-2008 gÀAzÀÄ  ElUÁ UÁæªÀÄzÀ ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ AiÀiÁzÀªÀ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ¼É CAvÁ ¨Áwä §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ ®Qëöä¨Á¬Ä AiÀiÁzÀªÀ EPÉAiÀÄ QgÁt CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²°¹zÁUÀ ¥Áè¹ÖPÀ UÉÆçâgÀ a®zÀ°è MlÄÖ 16 ¨ÉÆä «¹Ì 180 JªÀÄ.J®. zÀÄ ºÁUÀÄ 12 ªÀiÁåfPÀ ¨ÁèqÉqï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál® 180 JªÀÄ.J®.zÀÄ  EzÀݪÀÅ C.Q. MlÄÖ 1064=00 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj ®Qëöä¨Á¬Ä vÁ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁjzÀ ºÀt vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ 300=00 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ¼ÀÄ »ÃUÉ 28 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 300=00 gÀÆ¥Á¬Ä ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

PÀ¼ÀĪÀiÁqÀ®Ä UÉÆÃqÉ ºÀvÀÄÛªÁUÀ¯É »rzÀÄ ¥ÉưøÀjUÉ M¦à¹zÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ           

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.  222/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/10/08 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁZÀ¥Áà vÀAzÉ §AqÉ¥Áà UÉÆÃmÉð  gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ  gÁwæ CAzÁdÄ 0400 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀÄgÉñÀ EvÀ£ÀÄ PÀ¼ÀîgÀÄ, PÀ¼ÀîgÀÄ, ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀîgÀÄ §A¢zÁÝgÉ CAvÀ aÃgÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä M§â ªÀåQÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀqÀ¸Á¯É¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É KgÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DvÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¥À¥ÀÄà vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÆÃqÀ®Ä  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÁ®£À°è ElÖ r«r ¥ÉèÃAiÀÄgÀ, ©J¸À.J£À.J®. ¯ÁåAqÀ¥sÉÆãï, ¸À£ï qÉÊgÉPÀÖ ¸Émï mÁ¥À ¨ÁPÀì EgÀ°®è. DvÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀj ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥sÀPÀÄæ¢Ý£À, £Á£Á, ªÀÄvÀÄÛ U˸À EªÀgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CmÉÆÃzÀ°è ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀºÉÆÃzÀj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ£À ªÀÄgÀt¢AzÀ fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀ ªÀÄ»¼ÉAiÉÆêÀð¼ÀÄ £ÉÃtÂUÉ ±ÀgÀtÄ

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 10/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 24/10/2008 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ ±Á£ÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ PÁ²Ã£ÁxÀ FPÉAiÀÄ CPÀÌ PɪÀ¼Á¨Á¬Ä 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ  ºÁUÀÆ vÀªÀÄä UÉÆ«AzÀ EªÀ£ÀÄ 1 wAUÀ¼À »AzÉ  ªÀÄĨÉÊAiÀÄ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À §UÉÎ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É wÃgÁ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÉÜAiÀiÁVzÀÄÝ ºÀÄZÀѼÀAvÉ DqÀÄwÛzÀݼÀÄ ºÁUÀÆ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìPÉÆAqÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. DzÀÝjAzÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀiÁw£À ZÀPÀªÀÄQ : ªÀÄ»¼ÉUÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 174/2008 PÀ®A 504,323,324 L¦¹ :-

 

¢£ÁAPÀ 24/10/08 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÁªÀw UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ vÀ£Àß vÀªÀÄä¤UÉ ®PÀé ºÉÆÃqÉzÀÄ DgÁªÀÄ E®è¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ vÀ£Àß vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ EªÀ¤UÉ vÀªÀÄä¤UÉ D¸ÀàvÉæUÉ AiÀiÁPÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV¯Áè CAvÁ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆæ ¨Á§ÄgÁªÀ FvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ JzÀÄjUÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ PÉüÀĪÀ¼ÀÄ JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, JqÀPÀtÂÚ£À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ  gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ  ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


¨ÉÊPÀ rQÌ : gÀPÀÛUÁAiÀÄ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢::24/10/08 gÀAzÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.r.zÀ¸ÀÛVÃgï ªÀÄvÀÄÛ  DvÀ£À ¸ÉÆÃzÀgÀ E¨Áæ»ÃA ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÁ¬Ä ±ÁºÁfzïÝ C©ü  gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÀÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥ÀlÖtzÀ gÁeï §PÁëzÀUÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä §¸ïì ¤¯ÁÝt¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÀÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ ¥ÀlÖtzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛ¢AzÀ §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J. 39/5486 gÀ £ÉÃzÀgÀ ZÁPÀ®£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß  Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ , ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØwrØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä¤UÉ rQ̪ÀiÁr NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.  ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ §®UÁ®Ä ªÀÄƼÀPÁ°UÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÁ¬ÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅ¢®è.   CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀ¯Á¬ÄvÀÄ. 

C£À¢üÃPÀÈvÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl : ªÀåQÛAiÀÄ §AzsÀ£À


alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 24-10-2008 gÀAzÀÄ  ªÀ¼ÀTAr UÁæªÀÄzÀ°è §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃ¥Áà±À ¤AUÀݽ EvÀ£ÀÄ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÉ E®èzÉ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß  vÀ£Àß QgÁt CAUÀrAiÀÄ°è ªÀiÁgÀÄwÛzÁÝ£É. CAvÁ RavÀ ¨Áwä ¹PÀÌzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr    30 ¨ÉÆä «¹Ì ¨Ál¯ï 180 JªÀÄ.J¯ï. EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À C.Q. 1140=00 gÀÆ¥Á¬Ä EgÀÄvÀÛzÉ.  ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÀwÛgÀ¢AzÀ 4000=00 gÀÆ¥Á¬Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

¯ÉêÁzÉë ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/2008 PÀ®A 504, 354 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

 

¢£ÁAPÀ 24-10-2008 gÀAzÀÄ 1900 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ZÉ£ÀߪÀiÁä UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ §qÀÆgÉ ¸Á;¨ÉîÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 23-10-2008 gÀAzÀÄ 2000 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ  ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà PÀÄgÉ, EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£Àß UÀAqÀ£ÀÄ J°è ºÉÆÃVzÁÝ£É ¤£Àß ªÀiÁªÀ ¨Á§ÄgÁªÀ EªÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆArzÁÝ£É E°èAiÀĪÀgÀUÉ PÉÆqÀ°¯Áè CAvÁ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ CªÀ¤UÉ F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ £À£ÀUÉ UÉÆwÛ¯Áè CAvÀ CªÀ¤UÉ w½¹gÀÄvÁgÉ. ¢£ÁAPÀ 24-10-2008 £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ PÉÆgÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw ±ÁgÀzÁ¨Á¬Ä EªÀj§âgÀÆ §AzÀÄ CªÀgÀ°è ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£Éß gÁwæ ¨ÉÊzÀ §UÉÎ AiÀiÁjUÉ ºÉý¢Ý CAvÀ CAzÀªÀ£Éà PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ ¨É£Àß°è PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÀ£À ºÉAqÀw ±ÁgÀzÁ¨Á¬Ä CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£Àß ªÀiÁªÀ ¨Á§Ä EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÁ¥À¸Àì PÉÆqÀ°¯Áè JAzÀªÀ¼É PÉÆzÀ®Ä »rzÀÄ dVÛ ¨Á¬Ä ªÉÄÃ¯É PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀ¼ÀÄ. ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀzÀ°è ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ PÀqÉzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£É ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


¨ÉÊPÀ rQÌ : gÀPÀÛUÁAiÀÄ

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 223/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 25/10/08 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁ𢠨sÀUÀªÁ£À EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ  ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ vÀºÀ¹Ã® PÀZÉÃjAiÀÄ GzÉÆåÃV wæA¨sÀPÀgÉrØ E§âgÀÄ PÀÆr   »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J. 39-JZÀ-7818 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì J¸À.©.JZÀ JzÀÄjUÉ DgÉÆæ UÉÆëAzÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÀÄä¯É rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ   gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.