October 24, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 24-10-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

 ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-10-2008. 

¯Áj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï rQÌ : ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À zÀĪÀÄðgÀt 

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ  C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå :140/2008 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt :     279,338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187   ªÉÆ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ 23/10/08 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ  M§â UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è §AzÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ  PÀÄqÀ¯É §gÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÉýPÉ PÉÆqÀĪÀ ¹ÜÃwAiÀÄ°ègÀzÀ PÁgÀt DvÀ£À ¸ÀA§A¢gÀPÀgÁzÀ  ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÉòPÁAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¨sÁ°ÌPÀgÀ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð G// QgÁt CAUÀr ¸Á// gÉÃPÀļÀV EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 23/10/08 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ gÉÃPÀļÀV UÁæªÀÄ¢AzÀ  £À£Àß aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ ªÀÄÄgÀÄUÀAiÀiÁå vÀAzÉ §AqÀAiÀiÁå E§âgÀÆ PÀÆr ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¨Á®ªÀiÁä zÉêÀgÀ zÀgÀĵÀ£À ªÀiÁr UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÁUÀ gÁwæ 930 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£ÀªÀgÁzÀ ªÀiÁzÀAiÀiÁå vÀAzÉ §¸ÀAiÀiÁå EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀÄdÄQ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊQ® £ÀA JA.ºÉZï-04/J.PÀÆå-1704 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆägÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ CA§uÁÚ PÀ§â°UÉÃgÀ gÀªÀgÀÄ »AzÉ PÀĽwzÀÄÝ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÀªÀÄä eÉÆvÉ ªÀiÁvÁr gÉÃPÀļÀV UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ w½¹ gÁ.ºÉ. 9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀUÀ ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqÉ JzÀÄj¤AzÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯Áj Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨Á®ªÀiÁä UÀÄrAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è MªÉÄä¯É ªÉÆlgÀ ¸ÉÊQ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀÄwzÀݪÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÉÆlgÀ ¸ÉÊQ® ªÉÄðAzÀ ¯Áj ºÁ¬Ä¹ ¨Á®ªÀiÁä UÀÄrAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¯Áj ¤°è¹ CzÀgÀ ZÁ®PÀ ¯Áj ©lÄÖ Nr ºÉÆzÀ£ÀÄ.ªÉÆlgÀ ¸ÉÊQ® ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwzÀÝ ªÀiÁzÀAiÀiÁå EªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV ºÁUÀÄ ªÉÆmÁgÀ¸ÉÊQ® »AzÉ PÀĽvÀ ²ªÀgÁd ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ, ªÀÄÆV¤AzÀ, Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ºÉÆgÀ§AzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°AiÉÄà ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖzÀÄÝ £ÉÆÃr ªÀÄvÀÄÛ  ªÉÆlgÀ ¸ÉÊQ®  ¥ÀÆwð qÁåªÉÄÃd DVzÀÄÝ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¯Áj £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ £ÀA§gÀ J¦-13/JPÀì-2810 EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ªÀÄ£ÁßJSÉýîUÉ vÀAzÀÄ ±ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÉÛªÉ EvÁå¢ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

ªÀÄ»¼Á PÀAqÀPÀÖgï¼À£ÀÄß gÉÃV¸ÀÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ªÀåQÛUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 173/2008 PÀ®A     509,323,324,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹   

 

¢£ÁAPÀ 23/10/08 gÀAzÀÄ 1800 WÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ eÁ§£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ 43 ¸Á: §¸ï  PÀAqÀPÀÖgï ¸Á: ªÀÄAUÀ®V ¸ÀzsÀå vÁd PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è wÃjPÉÆAqÀzÀÝjAzÀ CAwªÀÄ QæAiÀÄ PÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §gÀĪÁUÀ §¹ì£À°ègÀĪÀ ªÀÄ»¼Á PÀAqÀPÀÖgÀ C£ÀĸÀÆAiÀiÁ EªÀ½UÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¤£Àß ¨Ár »ÃVzÉ ¤Ã£ÀÄ §ºÀ¼À ZÀ®ÄªÉ E¢Ý ¤£Àß ªÉÄÊ ¨Ár ¸ÀjAiÀiÁUÀzÉ CAvÀ C²èîªÁV ªÀiÁvÀ£Ár ªÀÄ»¼Á PÀAqÀPÀÖgÀ EªÀ½UÉ PÀtÄÚ ¸À£Éß ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr AiÀiÁPÉ »ÃUÉ D²èîªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ¢Ýj CAzÁUÀ gÁeÉñÀégÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ° ¸ÀĨsÁµÀ gÀªÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʪÀÄĶ׬ÄAzÀ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ MªÀð¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 194/2008  PÀ®A: 504,323,341,324 L¦¹

¢£ÁAPÀ 22/10/08 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà R°Ã®SÁ£À vÀAzÉ CfÃdSÁ£À 21 ªÀµÀð G:ºÉÆmÉ®PÉ®¸À ¸Á:¸ÉÊAiÀÄzÀUÀ°è §¸À¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀUÀ¥sÁgÀ vÀAzÉ ©PÀÄÌ«ÄAiÀiÁå ¸Á:¸ÉÊAiÀÄzÀ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ R°Ã®¤UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå  ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ RqÀÎ vÉUÉzÀÄ PÉÊV ºÁQPÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃjUÁV dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ

 

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ  C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 171/2008 PÀ®A: 324,504 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 23/10/08 gÀAzÀÄ 1730 WÀAmÉUÉ ²æà ªÀÄ®ègÉrØ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÁgÉrØ £À¸ÀPÀAmÉ ªÀAiÀÄ 55 ¸Á: RArPÉÃjªÁr £À¼ÀzÀ ¤Ãj£À ¸ÀA§AzsÀªÁV gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ªÀÄzÀ£À¸ÀÆgÉ zsÀ£ÀUÀgÀ  ¸Á: RArPÉÃjªÁr gÀªÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀÆqÀV®Ä G¯ÁÖ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §®gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛzÉ.

 

¨ÉÊPÀ¤AzÀ ©zÀÝ ªÀÄ»¼ÉAiÉÆêÀð½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 164/2008 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 23/10/08 gÀAzÀÄ 1100 PÉÌ  ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ¸Á; £ÁUÀ£À¥À°è EªÀ¼ÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä DVgÀÄvÁÛ¼É ºÁUÀÄ ºÉýPÉ PÉÆqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt CªÀ¼À UÀAqÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ªÀĺÁ°AUÀ¥Áà ¨É¯Áè¼É ¸Á; £ÁUÀ£À¥À°è EªÀgÀ ºÉýPÉ  ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ vÀ£Àß vÁ¬Ä  CAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. JªÀiï.JZï.-26/eÉ-4589 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÀPÁå¼À UÁæªÀÄzÀ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è vÉÆÃgÀ£Á-vÉÆÃgÀuÁªÁr ªÀÄzsÀå ©æqÀÓ ºÀíwÛgÀ »rvÀ vÀ¦à ©¢ÝzÀjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è MqÉzÀÄ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀĪÁV §®Q«¬ÄAzÀ, ªÀÄÆV¤AzÀ §gÀÄwÛzÉ CAvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt  zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¥ÉưøïjAzÀ zÁ½ : C£À¢üÃPÀævÀªÁV ªÀÄzsÀå d¦Û ºÁUÀÄ ªÀiÁgÁlUÁgÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A :- 103/2008 PÀ®A-32, 34 PÉ.E JPÀÖ ªÀÄvÀÄÛ 328  L¦¹

 

¢£ÁAPÀ-23/10/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ GZÁÑ UÁæªÀÄzÀ°è §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ «ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀ¥Áà C¼Éî ¸Á- GZÁÑ EªÀ£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÀlPÁÌV 180 JA. J¯ï. ªÀżÀî 40 zÉò zÁgÀÄ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L RlPÀ aAZÉÆý ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëöªÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 180 JA.J¯ï. 40 zÉòzÁgÀÄ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 640=00 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀiÁ®Ä DgÉÆævÀ£À ªÀ±À¢AzÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzsÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

ºÉÆ®zÀ°è C¼ÀªÀr¹zÀ ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ£À ªÉÊgï PÀ¼ÀªÀÅ

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 168/2008 PÀ®A: 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 23/10/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üÃgÁå¢ ²æà «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¸Á//SÁ±ÉA¥ÀÆgÀ(¦)gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ. SÁ±ÉA¥ÀÆgÀ (¦)UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA.76/2/J,40/1/¦1 gÀ°è ªÀÄvÀÄÛ CzÉà UÁæªÀÄzÀ EvÀgÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¨ÉÆgÀªÉÃ®è ªÉÆÃmÁjUÉ C¼ÀªÀr¹zÀ PÉç® ªÉÊgÀ CAzÁdÄ 393 «ÄÃlgÀ C.Q 29475=00 gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀA±ÉAiÀiÁ¸ÀàzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¸Á//SÁ±ÉA¥ÀÆgÀ(¦) ªÀÄvÀÄÛ EvÀ£À ¸ÀºÀZÀgÀgÀÄ PÀÆr ¢£ÁAPÀ 21/10/08 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

ºÀ¼ÉAiÀÄ ¨ÁQ »A¢gÀÄV¸ÀzÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ 

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 167/2008 PÀ®A: 324, 504, L¦¹ 

¢£ÁAPÀ 23/10/08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ : ²æà ¨Á§Ä vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀqÀØgÀ 30 ªÀµÀð, PÀ°è£À PÉ®¸ÀÀ, ªÀqÀØgÀÀ, ¸Á/ ¨ÁªÀV vÁ/ ©ÃzÀgÀ  gÀªÀjUÉ :  ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ gÁdÄ ®ªÀiÁt  ¸Á/ ¸ÀAUÉƼÀV xÁAqÁ  vÁ/ ©ÃzÀgÀ.  £À£ÀUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀÀ ºÀzÀ£ÉÊzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄ JAzÀÄ PÉýzÁUÀ ¨Á§ÄgÀªÀgÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ a®ègÉ ºÀt E®è DªÉÄÃ¯É PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAzÁUÀ  CªÁåZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ ¬ÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄå : gÀPÀÛUÁAiÀÄ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ  C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 172/2008 PÀ®A: 341,323,504 L¦¹   

¢£ÁAPÀ 23/10/08 gÀAzÀÄ 1800 WÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ 30 G vÀgÀPÁjªÁå¥ÁgÀ ¸Á: gÁeÉñÀégÀ vÀ£Àß SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §¸Àì£À°è §gÀĪÁUÀ gÁeÉñÀégÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ¸Á: ªÀÄAUÀ¯V EvÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt §¸Àì¤AzÀ »AzÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉʪÀÄĵÀ׬ÄAzÀ eÉÆÃgÁV ¥ÀAZÀªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ vÉÆrØ£À ªÉÄÃ¯É MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

PÁ¯ÉÃdÄ «zsÁåyðUÉ gÀ¸ÉÛ ªÀÄzsÀåzÀ°è vÀqÉzÀÄ ¸ÀÄ°UÉ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ  ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 195/08 PÀ®A     : 392 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 23/10/08 gÀAzÀÄ 2345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü  ²æà ¸ÀAvÉƵÀ  vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ mÉÃPÀªÀiÁ¼É ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð eÁw :°AUÁAiÀÄvÀ G:«zÁåyð  ¸Á:vÀªÀÄ®ÆgÀ      vÁ:zÉÃUÀ®ÆgÀ f:£ÁAzÉqÀ ¸ÀzÀå ¸Á:²ÃªÀPÀ¯Á £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÀAvÉÆõÀ gÀªÀgÀÄ  §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ±Á»Ã£À PÁ¯ÉÃd£À°è r.Jqï ¢éwAiÀiÁ ªÀµÀðzÀ°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 23/10/08 gÀAzÀÄ vÀ£Àß HgÁzÀ vÀªÀÄ®ÆgÀ¢AzÀ GzÀVÃgÀ ¨sÁ°Ì ªÀiÁUÀðªÁV gÁwæ 2130 UÀAmÉUÉ  §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §A¢zÀÄÝ §¸Àì ¤¯ÁÝt¢AzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀªÀgÉUÉ CmÉÆ¢AzÀ §AzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ²ªÀPÀ¯Á £ÀUÀgÀzÀ°è EzÀÝ  vÀªÀÄä gÀÆ«Ä£À PÀqÉUÉ PÁ® £ÀrUɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CAzÁdÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ L±ÀéAiÀÄð zsÁ¨Á JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £Á®ÄÌ d£À C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ¢üUÉ »rzÀÄ ºÉzÀj¹ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ CªÀ£À ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1800/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ GµÁ ®PÉì¸À ªÉƨÁ¬Ä¯ï ºÁåAqÀ ¸ÉlÖ C.Q. 4500/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 6300/- gÀÆ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÉƨÁ¬Ä® ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

DmÉÆà ¥À°Ö : M§â¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ.  C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå  :  73/2008, PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt   :      PÀ®A, 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« KPïÖ

 

¢£ÁAPÀ 23-10-2008 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄð¢ dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà PÀgÀ£ÀPÀ£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ-42 ªÀµÀð ¸Á; §UÀzÀ¯ï vÁ:f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÀA±À ªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 23-10-2008 gÀAzÀÄ GqÀĪÀÄ£À½î UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀAUÀ¥Áà ¥Ánïï gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Dgï.¹.¹AiÀÄ ¸ÉAnæAUÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ½AiÀÄ dAiÀÄ©üêÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÉAnæAUÀ UÀÄvÉÛzÁgÀ RÄgÀ¶zÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ §UÀzÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä GqÀĪÀÄ£À½î UÁæªÀÄzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ ªÀÄ£ÁßKSÉýî PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä MAzÀÄ DmÉÆà £ÀA PÉ.J 39/3857 §A¢zÀjAzÀ £ÁªÀÅ PÀĽvÀÄ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ zÁn ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¨sÀAUÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄzÀ ²§¸À¥Àà UÁtUÉÃgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À ¢AzÀ £Àqɹ gÉÆÃr£À ªÀÄzÀåzÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ vÀ£ÀUÉ §®PÉÊ QÃj ¨ÉÃgÀ¼ÀÄ PÀmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ §®PÉÊAiÀÄ £ÀqÀĨÉÃgÀ¼ÀÄ GAUÀgÀÄ ¨ÉÃgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ §®PÁ°£À ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ E£ÀÆß PÉ®ªÀjUÉ ¸ÁzÀUÁAiÀÄ UÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ DmÉÆà ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¸Á; ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ DVgÀÄvÀÛzÉ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ºÉýPÉ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

DPÀæªÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ»¼ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ¨sÀÆ¥À

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ  ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA.    :-154/08 PÀ®A 324,504, L¦¹

¢£ÁAPÀ; 23-10-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2030 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ ;-²æêÀÄw £ÀgÀ¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð  ¸Á;  UÀjç PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ  ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁªÀ£ÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀ£ÁqÀÄwÛzÁÝUÀ C°èUÉ §AzÀÄ AiÉÆñɥÁà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀAiÀÄ-25 ªÀµÀð G- CmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á; UÀjç PÁ¯ÉÆä ªÀiË£ÉñÀégÀ  ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ  ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀiÁªÀ¤UÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ  ªÀiÁªÀ¤UÉ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢jà CAvÀ PɽzÀPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉƦvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ  ¤Ã£ÁågÀÄ £À£ÀUÉ PÉüÀĪÀªÀ¼ÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ  vÀ£Àß  PÉÊAiÀÄ°èzÀ §rUɬÄAzÀ  £À£Àß JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É JqÀ ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

CAUÀr ¨ÁrUÉ PÉÆqÀ¢zÀÄÝzÀPÉÌ : CAUÀr ªÀiÁ°PÀ¤AzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß  £ÀA190/08 PÀ®A341,323,324,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:24/10/2008 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀArvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¥ÀæeÁj ¸Á/ ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, F ªÀµÀð £Á£ÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ¸ÀĨsÁµÀ ZÀªÀ¼É EªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ°è ªÀµÀðPÉÌ 2,800/- gÀÆ.UÀ¼ÀAvÉ ¨ÁrUÉ ªÀiÁvÀ£Ár ºÉÆÃl¯ï ºÀaÑgÀÄvÉÛãÉ. CzÀgÀ ¥ÉÊQ gÀÆ.1900/- £ÀUÀzÁV PÉÆnÖgÀÄvÉÛãÉ. G½zÀ 900/-gÀÆ. PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ¨ÁQ EgÀÄvÀÛzÉ. F «µÀAiÀÄ ¤£Éß ¢:23/10/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀĨsÁµÀ FvÀ£ÀÄ G½zÀ ºÀt PÉÆqÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ºÉÆl¯ï SÁ° ªÀiÁqÀÄ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ E§âgÀ ªÀÄzÉå vÀPÀgÁgÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ EAzÀÄ ¢:24/10/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃl¯ï vÉgÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ £À£ÀUÉ £ÀªÀÄÆägÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ZÀªÀ¼É, ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ZÀªÀ¼É, ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ eÁåAvÉ, ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ eÁåAvÉ EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ £À£ÀUÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃj ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀªÀgÀ §AzsÀ£À

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß  £ÀA191/08 PÀ®A87 PÉ.¦.JPÀÖ.

¢£ÁAPÀ:24/10/2008 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ºÁ®ºÀ½î (PÉ) UÁæªÀÄzÀ ªÀÄgÀUɪÀiÁä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è zÉÆõÁgÉÆÃ¥ÀuÉ DgÉÆævÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt PÀnÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ gÀÆ.1050/- ºÁUÀÄ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝzÀjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt  zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.