October 19, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 19-10-2008

 This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-10-2008

ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄå dUÀ¼À : MªÀð£À PÉƯÉ

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß  £ÀA187/08 PÀ®A302 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:19/10/2008 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±ÁªÀįÁ UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ PÀ£Áᬐ ¥Ánî ¸Á/ ºÀ®§UÁð gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÁUÀÄ JzÀÄgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ 1] gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄrªÁ¼À, 2] ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄrªÁ¼À, 3] ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà ªÀÄrªÁ¼À, J®ègÀÆ ¸Á/ ºÀ®§UÁð vÁ/ ¨sÁ°Ì. gÀªÀgÀ ªÀÄzÉå RįÁè eÁUÉAiÀÄ ¸ÀA¨sÀAzsÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢:14/10/08 gÀAzÀÄ gÁwæ CA¨Á ¨sÀªÁ¤ ¥À®èQÌ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ £ÀªÀÄä RįÁèAiÀÄ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¤AwzÉݪÀÅ. ¥À®èQÌ ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ ¢:15/10/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 0030 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ°è gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄrªÁ¼À FvÀ£ÀÄ PÀnÖzÀ DPÀ¼À£ÀÄß ©aÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ°è KPÉ PÀnÖ¢Ý CAvÁ ºÉýzÁUÀ CzÉà ªÉÃ¼É ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À eÉÆvÉUÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ F eÁUÀ £ÀªÀÄäzÀÄ EzÉ CAvÁ dUÀ¼ÀvÉUÉzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. F dUÀ¼À £ÀªÀÄÆäj£ÀªÀgÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄÆ®UÉ, §¸ÀªÀgÁd UÀĪÀiÁÛ, ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ©gÁzÁgÀ, «ÃgÀ±ÉÃnÖ ªÀiÁ° ¥Ánî EªÀgÀÄ £ÉÆÃr ©r¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ oÁuÉUÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ oÁuÉUÉ ºÉÆÃUÀ¯ÁgÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà E¯ÁdÄ ªÀiÁrgÀÄvÉÛêÉ. E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁj DUÀzÉà EzÀÝ PÁgÀt EAzÀÄ ¢:19/10/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0500 UÀAmÉUÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAqÀ£À ªÀgÀzÀQëuÉ PÁlPÉÌ ¨Á« fÃVzÀÄ fêÀ vÉvÀÛ  £ÀvÀzÀȵÀ× UÀ©üðt ªÀÄ»¼É

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA :- 120/08  PÁ£ÀÆ£À PÀ®A  :- 498(J), 304 (©) eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 19/10/08 gÀAzÀÄ 0515 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ :- ²æà ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Áà vÀªÀiÁ¸ÀAUÉ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁ/ °AUÁAiÀÄvÀ G/ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ zÁqÀV vÁ/ ¨sÁ°Ì   gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉ½PÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ FUÀ MAzÀÄ ªÀgÉ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¸ÀĨsÁµÀgÀªÀgÀ  vÀAV C¤vÁ EªÀ½UÉ D£ÀAzÀªÁr UÁæªÀÄzÀ ¤Ã®PÀAoÀ vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà ¨sÀÆgÉ eÁ/ °AUÁAiÀÄvÀ  ¸Á/ D£ÀAzÀªÁr EvÀ£ÉÆA¢UÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è 1 ®PÀë gÀÆ. ªÀgÀzÀQët ºÁUÀÄ 10 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ §mÉÖ PÉÆr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-8 wAUÀ¼À UÀ©üðt EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 02/09/2008 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À PÀħ¸À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è DgÉÆæUÉ 1 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀgÀzÀQët gÀÆ¥ÀzÀ°è PÉýzÀÄÝ, PÁr ¨ÉÃr 5 UÁæA. ªÉÄÃ¯É M¦à PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɬĹ PÉÆlÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÀÆ PÀÆqÁ DgÉÆævÀgÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ vÀªÀj¤AzÀ 30,000/- gÀÆ. vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼ÀzÉ ¢£ÁAPÀ 18/10/08 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ²ªÀgÁd ¨sÀÆgÉ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¤Ãj£À ¨sÁ«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

»jAiÀÄgÀ D¹ÛUÁV zÁAiÀiÁ¢ dUÀ¼À :  PÉÊ PÀvÀÛj¹zÀ ¨sÀÆ¥À

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A : 151 /08  PÀ®A                          :  324 ,504, 307 L¦¹

¢£ÁAPÀ 18-10-08 gÀAzÀÄ 1240 UÀAmÉUÉ OgÁzï ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ D¸À¥ÀvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà U˪ÀgÀªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀ¯ÁåtgÁªÀ zÉñÀªÀÄÄR ¸Á// OgÁzÀ (©)  EªÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV ¢£ÁAPÀ 18-10-08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä zÉÆqÀØ¥Àà §¸ÀªÀgÁd zÉñÀªÀÄÄR gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ eÉÆÃvÉ AiÀiÁPÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¼É ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄtÚ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ ºÀt  PÉüÀ®Ä CªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ  ºÉÆÃzÁUÀ £ÀªÀÄä zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ ±ÀAPÀgÀ G¥sÀð ¸ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd zÉñÀªÀÄÄR ¸Á: OgÁzÀ (©)FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÀt PÉüÀ®Ä §gÀĪÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ  vÀ®ªÁgï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉݱÀ¢AzÀ £À£Àß ªÉÄÃ¯É ªÀÄgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr £À£Àß §® ¨sÁUÀzÀ PÀÄwÛUÉ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÁUÀ £Á£ÀÄ vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ £À£Àß §®UÉå ªÉƼÀPÀå ºÀwÛgÀ ºÀwÛ PÀmÁÖVzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¯ÁqÀÓ£À°è dÆeÁqÀÄwÛzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ : LªÀgÀ §AzsÀ£À

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA: 215/08 PÀ®A: 79,80 PÉ.¦. JPÀÖ

¢£ÁAPÀ 18/10/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì CA©PÁ ¯ÁqÀÓzÀ MAzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ºÀt ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå rJ¸À¦ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è fÃ¥À £ÀA PÉ.J. 38 f.263 £ÉÃzÀgÀ°è rJ¸À¦ ¸ÁºÉçgÀÄ, ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ CA©PÁ ¯ÁqÀÓUÉ ºÉÆÃV ¯ÁqÀÓ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ªÁUÀ®UÁAªÀ EvÀ¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀƪÀÄ £ÀA 104 £ÉÃzÀÝgÀ ¨ÁV®Ä vÉgÉAiÀÄ®Ä ºÉýzÁUÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ 5 d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV 1] gÀvÁßf vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ 36 ªÀµÀð ¸Á/ UÉÆÃgÀ aAZÉÆý 2] ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ºÁªÀUÉ¥Áà ¸ÁªÀ¼É ¸Á/ ªÀiÁPÉÃðmï UÀ°è ¨sÁ°Ì  3] ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà gÁZÉÆÃmÉ ¸Á/ ¨sÁvÀA¨Áæ 4] ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ ¸Á/ ¨sÁvÀA¨Áæ 5] £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Áà ¥ÀmÉß ¸Á. zsÀ£ÀÄßgÁ CAvÀ w½¹zÀgÀÄ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ 12,841 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ  d¥ÀÛ ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ZÀļÀQ£Á® zÁlĪÁV DAiÀÄvÀ¦à ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ £ÀvÀzÀæµÀÖ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA : 20/08 PÀ®A : 174 ¹.Cgï.¦.¹

¦üAiÀiÁð¢vÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ dUÀ£ÁxÀ ¢£ÁAPÀ 17/10/08 gÀAzÀÄ ZÀļÀQ£Á¯Á ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°è CªÀ¼À vÁ¬Ä ±ÁgÀªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ dUÀ£ÁxÀ£ÀÄ ¸ÉÆAiÀĩãï gÁ² ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ±ÁgÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ eÁ£Á¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ¼ÀÄ. dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 42 ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÀ(PÉ) ZÀļÀQ£Á¯Á zÁl®Ä ºÉÆÃV ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀÅ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV CªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄ UÉÆÃvÁÛUÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ªÀÄÈvÀ zÉúÀ ZÀļÀQ£Á¯Á ¢AzÀ JwÛPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 18/10/08 gÀAzÀÄ 0930 WÀAmÉUÉ vÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®V¹gÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀjAiÀÄ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄrCgÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ

ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖUÁV dUÀ¼À, gÀPÀÛUÁAiÀÄ : ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À zÁR®Ä   

1) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 160/2008 PÀ®A. 354,355,504,323,324  L.¦.¹

 ¢£ÁAPÀ 18/10/08 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃzÉë PÁ¹£ÁxÀ ªÀiÁ¹ªÀiÁqÉ ¸Á; ºÉƼÀ¸ÀªÀÄÄzÀægÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ºÉý §gɹzÀÄzÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zsÀsÀ£Áf vÀAzÉ ºÀjèÁ AiÀiÁPÀvÀ¥ÀÆgÉ ¸Á; ºÉƼÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ gÀªÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ºÀwÛ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ªÀļÉUÁ®zÀ°è ªÀÄ¼É ¤ÃgÀÄ ºÀjzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è vÀUÀÄÎ ©¢ÝzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ 18/10/08 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ¢ vÀ£Àß ªÀÄUÀ E§âgÀÄ PÀÆr ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ºÀÄ®Äè vÉUÉzÀÄ vÀVΣÀ°è ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ   zsÀ£Áf FvÀ §AzÀÄ CªÁZÀÒªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÀÄ®Äè KPÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖUÉ EzÀÝ vÀVΣÀ°è ºÁPÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁr jhÄAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ, §Æn¤AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.              

2) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 158/2008 PÀ®A. 341,323,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 18/10/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¨Á¥ÀÄgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ ¸Á; ¸ÉÆãÁ¼ÀgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ºÉý §gɹzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 18/10/08 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ, PÉ®¸ÀPÉÌ D¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ eÉÆvÉUÉ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀįɥÁà ªÉÄÃvÉæ eÁw PÀÄgÀħgÀÄ ºÁUÀÄ 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á; ¸ÉÆãÁ¼À gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀÒªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀÄ®Äè KPÉ vÉUÉAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 159/2008 PÀ®A. 323,355,447, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 18/10/08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀįɥÁà ªÉÄÃvÉæ ¸Á; ¸ÉÆãÁ¼ÀgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ºÉý §gɹzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 18/10/08 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ ºÉÆ®zÀ £ÀqÀÄªÉ EzÀÝ  PÀmÉÖAiÀÄ ¸ÀA§AzÀ dUÀ¼À EzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¥Àæw ªÀµÀð ªÀµÀð ¸Àé®à ¸Àé®à ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ F ªÀµÀðªÀÅ PÀÆqÀ PÀmÉÖ ºÉÆqÉzÀjAzÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¨Á¥ÀÄgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ  eÁw PÀÄgÀħgÀÄ ºÁUÀÄ 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á; ¸ÉÆãÁ¼À  §AzÀÄ CªÁZÀÒªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀÄ®Äè §UÉÎ dUÀ¼À ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ, ªÀÄvÀÄÛ §Æn¤AzÀ  ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.