October 27, 2008

Daily Crime Update - 27-10-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-10-2008

f¯ÉèAiÀÄ°è ««zsÉqÉ dÆeÁqÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½

1) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 26/10/08 gÀAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV E¹àl dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÀÝ £Á®ÄÌ d£ÀgÀ£ÀÄß ¦üJ¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆÃvÉ ºÉÆÃV «±Áé¸À G¦£ÀPÁ¬Ä PÁSÁð£É ºÀwÛgÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è 4 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ zÀÄAqÁV PÀƽvÀÄ E¹àl dÆdlzÀ°è vÉÆqÀVzÀ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 1400 UÀAmÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß »ÃrzÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1) C»äzÀ vÀAzÉ ±ÀÄPÀÄæ¸Á§ 2) ªÀiÁºÁzÉêÀ vÀAzÉ AiÀÄĪÀgÁd 3) ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ gÉhÄÃgÀt¥Áà ¸ÀUÀgÀ 4) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ UÉÆ«AzÀgÁªÀ PÉÆlªÀiÁ¼É ¸Á: J®ègÀÄ ¨sÁvÀA¨Áæ gÀªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV¹zÀ 17500/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àl J®èUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj 4 d£À DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 174/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 26-10-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ªÀ¼ÀTAr UÁæªÀÄzÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ±ÉÃjPÁgÀ EvÀ£À ºÉÆîzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ¥ÀgÉî JA¨Á £À¹Ã©£À dÆeÁl ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆÃlÄÖ DqÀÄwÛzÀÝ d£ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¹.¦.L. alUÀÄ¥Àà gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀAvÉ ºÉÆÃV ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ 5 d£ÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzÀ ¥ÀlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1407=00 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

3) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 26/10/08 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ FgÀuÁÚ EªÀgÀ PÉÆnÖUÉ »AzÉ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è FgÀuÁÚ vÀAzÉ ¸ÀAUÀæªÀÄ¥Áà ºÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 7975/- gÀÆ. 3 ªÉƨÁ¬Ä¯ï ºÁUÀÄ 2 ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ FgÀuÁÚ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ 3 d£ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ®A. 87 PÉ.¦.JPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 26-10-08 gÀAzÀÄ UÁA¢ü UÀAd §½ EgÀĪÀ gÉïÉé E¯ÁSÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¸Ààl dÆeÁl CqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ J¸ï.¦. ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀÀzÀ°è ¦J¸ïL(C.«) UÁA¢ü UÀAd oÁuÉ ºÁUÀÄ f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀzÀ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ(n) CgïJ¸ïL rJCgï ºÁUÀÆ ¹§âA¢ü, UÁA¢ü UÀAd oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ MlÄÖ 14,255=00 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼ÀÄ 5 ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ 7 ªÉÆèÉÊ®UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥ÉÃmÉÆæÃ¯ï §APï¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀ¼ÀĪÀÅ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 175/08 PÀ®A 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/10/08 gÀAzÀÄ ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ CªÀÄÈvÀPÀÄAqÀzÀ ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ 9 gÀ §¢AiÀÄ°è EgÀĪÀ ¸Á¬Ä ±ÀgÀt ¥ÉÃmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥À£À°è E§âgÀÆ C¥ÀjavÀgÀÄ ¥À®ìgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀıÁPÀ vÀAzÉ C§Äݯï UÀ¥sÁgÀ gÀªÀjUÉ ¥ÉÃmÉÆæÃ¯ï ºÁPÀ®Ä ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥ÉmÉÆæïï RįÁè EgÀÄvÀÛzÉ CAzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ PÀqÉ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ CªÀgÀ°è M§â£ÀÆ 500 gÀÆ¥Á¬Ä a®ègÉ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀ£ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß §APï£À°èzÀÝ gÉÆëģÀ°è ºÉÆÃV C®ªÀiÁgÀ Qð vÀgÉzÀÄ C®ªÀiÁgÀzÀ°èAiÀÄ 500 gÀÆ¥Á¬Ä a®ègÉ PÉÆlÄÖ £ÀAvÀgÀ C®ªÀiÁgÀ ªÀÄÄaÑ Qð ºÁQ E§âgÀÆ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ C°èAzÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥ÀÄ£ÀB ¸ÀzÀj C®ªÀiÁgÀ Qð vÉgÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C®ªÀiÁgÀzÀ°è EnÖzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 35,000/- gÀÆ¥Á¬Ä EgÀĪÀÅ¢®è ¸ÀzÀj gÀÆ¥Á¬Ä C M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ gÀÆ«Ä£À°è §AzÁUÀ vÀ£ÀßUÉ UÉÆwÛ®èèzÀ ºÁUÉ ªÉÆÃr ªÀiÁr PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

«zÀÆåvï vÀAw vÀUÀÄ° ¨Á®QAiÀÄ ¸ÁªÀÅ

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 19/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 27-10-2008 gÀAzÀÄ ²æêÀiÁ½ UÁæªÀÄzÀ°è PÀÄ:¸ÀįÁÛ£À vÀAzÉ ¸ÀªÀÄzÁ¤ ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ CgÉ ºÀÄZÀѽzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV PÀ¸À UÀÆr¸ÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃzÀ zÉÆqÀØ PÀgÉAl ¯ÉʤUÉ DPÀ¹äPÀªÁV vÀUÀ°zÀÝjAzÀ PÀgÉAl µÁPï ºÉÆqÉzÀjAzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÄÖ PɼÀUÉ ©¢ÝgÀÄvÁÛ¼É. CAvÀ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ ¸ÀªÀÄzÁ¤ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/08 PÀ®A 341, 323, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/10/2008 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà eÁQÃgÀ vÀAzÉ UÀ¥sÀÆgÀ¸Á§ ±ÉÃR ¸Á: PÉÆgÁå¼À gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ fÃ¥À ¤°è¹zÁUÀ CªÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀ PÀqÉAiÀĪÀgÁzÀ U˸À FvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ PÀ¸À PÀrØ & EvÀgÉ ºÉÆ®¸À£ÀÄß vÀAzÀÄ fæ£ÀªÉÄÃ¯É ºÁQgÀÄvÁÛ¼É, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ U˸À FvÀ¤UÉ ¤£Àß ºÉAqÀwUÉ J£ÁzÀgÀÆ ºÉüÀÄ CAvÀ CAzÁUÀ U˸À FvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ EzÀÄ £ÀªÀÄä eÁUÁ £ÁªÉãÁzÀgÀÆ ªÀiÁrÛ« ¤Ã£ÁågÀÄ PÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.