October 8, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 08-10-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

 ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 08-10-2008

 

ºÉÆ®zÀ°è zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄwÛzÀÝPÉÌ  ªÀÄ»¼É CªÀªÀiÁ¤¹ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ºÉÆ®zÉÆqÉAiÀÄ

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß  £ÀA180/08 PÀ®A 324,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.

 

¢£ÁAPÀ: 07/10/2008 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ WÁ¹AªÀiï¸Á§ ªÀÄįÁè, ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, ¸Á/ ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ. ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ  ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀAzÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ©vÀÛ£É ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀÄ ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ°PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À ºÉÆ®zÀ°è zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉĬĸÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢ KPÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ªÉĬĸÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ²ªÀgÁd EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄå°èzÀÝ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯É ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ »AzÀPÉÌ ¸ÀjzÁUÀ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®Q«UÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ±ÀAPÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ WÁ¹A¸Á§¤UÉ PÀÄAmÉAiÀÄ gÀĪÀiÁä¢AzÀ JqÀUÁ°£À ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ºÁUÀÄ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt  zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥ÀævÉÃPÀ PÀqÉUÀ¼À°è JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À zÁR®Ä :

C£À¢üÃPÀævÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÀiÁ®Ä ¸À»ÃvÀ §AzsÀ£À

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå     166/2008 PÀ®A: 32,34 PÉ.E. DPÀÖ 

¢£ÁAPÀ 07/10/08 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ UÀt¥Àw vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà bÀvÉæ   ¸Á:ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt FvÀ£ÀÄ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ,£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ C¢üPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£ÀÄì ,¥ÀgÀªÁ¤UÉ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EgÀ¯ÁgÀzÉ AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁ£Àå ¹¦L ªÀÄAoÁ¼À gÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ 180 JA.J¯ï. zÀ 28 AiÀÄÄ.J¸ï. ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 1064/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/08 PÀ®A. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 07-10-2008 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ªÉÆÃdªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄĸÁÛ¥sÁ ¸Á; ªÀqÀUÁAªÀ PËoÁ [©] UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀ®Ä §¹ì£À zÁj PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ¦.J¸ï.L ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ aîzÀ°è K£ÀÄ EzÉ. CAvÀ PÉýzÁUÀ SÁ° ¨Ál°UÀ¼ÀÄ EªÉ CAvÀ w½¹zÀÄÝ  ¸ÀzÀj aîªÀ£ÀÄß ZÀPï ªÀiÁrzÁUÀ 20 ¨ÉÆä ¸ÉàñÀ¯ï «¹Ì MlÄÖ Q. 770/- 8 AiÀÄÄ.J¸ï.«¹Ì 180 JªÀiïJ¯ï MlÄÖ Q. 307=76 £ÉÃzÀªÀÅ EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/08 PÀ®A. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀgÀ  ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

 

dÆeÁqÀÄwÛzÀÝ £Á®égÀ §AzsÀ£À

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ  C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 167/2008 PÀ®A 87  PÉ.¦. DPÀÖ 

¢£ÁAPÀ 07/10/08 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ §AqÀUÀgÀªÁr  UÁæªÀÄzÀ°è ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  ªÉAPÀl vÀAzÉ ®PÀëöät ºÁUÀÄ E£ÀÆß ªÀÄƪÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ E¸Éál J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ ¨sÁºÀgÀ JA§ £À²Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ  ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è  zÁ½ ªÀiÁr £ÀUÀzÀÄ ºÀt 680/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  

D¹Û ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è dUÀ¼À gÀPÀÛUÁAiÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ

 

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå175/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀ®A . 341.323.324.504.506. eÉÆÃvÉ 34 L¦¹

 

¢£ÁAPÀ 06-10-08 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ¨ÉÆÃgÀ¼É ªÀAiÀÄ 30 µÀð eÁw: PÀÄgÀħ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀ ªÁr ºÁUÀÆ CªÀ£À CtÚ£ÁzÀ «oÀ® E§âgÀÆ PÀÆr PÉÆAqÀÄ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ºÀÄ¥À¼É gÀªÀgÀ  ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¤£Àß ºÀwÛgÀ VgÀ« ElÖ ºÉÆ® ¤£Àß ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ® £ÀªÀÄUÉ ©lÄÖ PÉÆqÀÄ JAzÀÄ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÀqÉzÀÄ FUÀ ¤ªÀÄä ºÉÆ® ©qÀĪÀÅ¢¯Áè £ÀªÀÄä ºÉ¸Àj£À°è gÀd¹Öj EzÉ CAvÁ ºÉý CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄ®è¥Àà£ÀÄ ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ §AqÉ¥Áà gÀªÀjUÉÉ PÉÆrè vÀÄA©¤AzÀ ¨É¤ß£À°è ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ CªÀgÉÆA¢VzÀÝ E£ÀÄß ªÀÄƪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß MwÛ »r¢gÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀ£À CtÚ ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀw ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÁUÀ ¤Ã£ÀÄ E£ÉÆߪÉÄä ºÉÆ® ©qÀÄ CAzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀ¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀªÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ©r¸À®Ä §AzÀ ªÀÄ»¼ÉUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå176/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀ®A. 323.324.504eÉÆÃvÉ 34 L¦¹  

¢£ÁAPÀ 07-10-08 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ºÀ°ÃªÀiÁ UÀªÀÄqÀ ªÀ°AiÀÄ ¥sÀQÃgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À eÁw: ªÀÄĹèA ¸Á: C«ÄÃgÁ¨ÁzÀ ªÁrgÀªÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀªÀÇ¥sÀ vÀAzÉ PÀjêÀÄ ¸Á§ ¥sÀQÃgÀ  ¸Á: C«ÄÃgÁ¨ÁzÀ ªÁr EvÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ºÀ°ªÀiÁ¼ÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÉÄúɧƧ vÀAzÉ PÀjêÀÄ ¸Á¨ï ¥sÀQÃgï gÀªÀgÀÄ  CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ  EªÀgÉÆA¢VzÀÝ E£ÀÄß E§âgÀÄ MvÀÛ»rzÀÄ gÀªÀÇ¥sÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ £ÀqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


MªÀð¤AzÀ ªÀÄ»¼ÉUÉ ZÁn KlÄ : gÀPÀÛUÁAiÀÄ

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß  £ÀA181/08 PÀ®A324,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. 

¢£ÁAPÀ:07/10/2008 gÀAzÀÄ 2215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄUÉÆAqÀ, ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á/ ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ±ÀAPÀgÀ, DvÀ£À ¸ÉÆ¸É C¤vÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀgÁd gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖUÉ DPÀ¼À£ÀÄß ªÉĬĸÀÄwÛzÁÝUÀ   C°èUÉ §AzÀ  WÁ¹A¸Á§£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉƸÉAiÀiÁzÀ C¤vÁUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ZÀ§PÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉƸÉUÉ §®UÀqÉ ¨sÀPÁ½ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃgÉPÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¸À®Ä §AzÀ ±ÀAPÀgÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀgÁd¤UÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨Á¬Ä ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÁÝgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄA¢gÀzÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄÆwðAiÀÄ£Éß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁzÀ PÀ¼ÀîgÀÄ

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 90/2008. PÀ®A457, 380 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 7-10-08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÀAQëÃ¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ:2-08-08  gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ªÀÄA¢gÀ ºÉÆgÀ ¨ÁV® Q° ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀV£À ªÁ¸À« ªÀiÁvÉAiÀÄ »vÁÛ¼É ªÀÄÆwð 1 Cr 5 EAZÀ GzÀÝ C: Q: 9,000/- gÀÆ. UÀ¼ÀzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤Ãr ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.   

¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆqÉUÉ rQÌ :  ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉ dRA

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 157/2008 PÀ®A. 279,427 L.¦.¹ eÉÆvÉ 185 L.JªÀiï.«. AiÀiÁåPïÖ

¢£ÁAPÀ 08/10/08 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà E¸ÀÄ¥sÀ¸Á§ vÀAzÉ gÀ»ÃªÀĸÁ§ ¨ÁUÀªÁ£À ¸Á;PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ºÉý §gɹzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 7/10/08 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ PÁ®A.£ÀA.7 gÀ °è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ¯Áj £ÀA.£ÀA.JªÀiï.JZï-43/E-7872 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ NtÂAiÀÄ°è Nr¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄƯÉUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ UÉÆÃqÉ ©zÀÄÝ 50,000/-gÀÆAiÀĵÀÄÖ ºÁ¤UÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.157/08 PÀ®A.279,427 L¦¹ eÉÆvÉ 185 L.JªÀiï.«. AiÀiÁåPïÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁr ¥ÀgÁgÀ¬ÄAiÀiÁUÀÄwÛzÀݪÀgÀ §AzsÀ£À

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 377/08 PÀ®A. : 41(r) , 102 ¹Dg惡

 

¢£ÁAPÀ 7/10/08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0900 UÀAmÉUÉ  ¦J¸ïL (C«) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÁUÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è JZÀ¹-58, ¦¹-838, 891 gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ fÃ¥À £ÀA.PÉJ-38/f-143 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀlÖtzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁºÉ £ÀA.9gÀ ªÉÄÃ¯É J£À.JZÀ- PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Àà®AqÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É 3 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀjUÉ PÉʪÀiÁr ¤°è¹ ¸ÀzÀj ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÀåQÛUÀ½UÉ CªÀgÀ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1) zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀgÁd eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁ-®A¨Át ¸Á-CwªÁ¼À 2) UËvÀªÀÄ vÀAzÉ CdÄð£ÀgÁªÀ ªÀÄ®zÉÆrØ eÁ-ºÀjd£À ¸Á-CwªÁ¼À 3) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ªÀÄ®zÉÆrØ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð eÁ-ºÀjd£À ¸Á-CwªÁ¼À CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. CªÀgÀ ¥ÉÊQ zsÀ£ÀgÁd EvÀ£ÀÄ ºÉýzÉ£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÄ UËvÀªÀÄ E§âgÀÆ ¸ÉÃj ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. CzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA. 03PÉ18004716 , EAfãÀ £ÀA-03PÉ15JA 16464 EzÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA§gÀ ¥ÉèÃl EgÀĪÀÅ¢®è. CzÀgÀ CAzÁdÄ QªÀiÁvÀÄÛ. 20.000 d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.