October 20, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 20-10-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

 ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-10-2008

ªÀÄ»¼ÉUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀ ¥Àw ªÀiÁºÁ±ÀAiÀÄ

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/08 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/10/2008 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ gÉrØ UÀÄqÀ¸ÀÄgÉ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á: ªÀĸÀ̯ï gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 19 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄzÀ ¸ÀÄgÉñÀgÉrØ EªÀgÀ eÉÆvÉUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 8 ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ,  FUÀ ²æêÀÄw U˱Á UÀAqÀ ªÉÆû£À ¸Á; ªÀĸÀ̯ï EªÀ¼ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ¸ÀÄgÉñÀ gÉrØ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢ü «oÀׯï gÉrØ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr zÉÊ»PÀ ºÁUÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½ªÀÄzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£É ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

D¹ÛUÁV zÁAiÀiÁ¢UÀ¼À dUÀ¼À : fêÀ ¨ÉzÀjPÉ

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/08 PÀ®A 341, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/10/2008 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃR d¨ÁâgÀ vÀAzÉ ±ÉÃR gÀ»ªÀiï ¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ  CtÚ£ÁzÀ ±ÉÃR ªÉÄÊ£ÉÆâݣï gÀªÀjUÉ vÀ£Àß ¥Á°UÉ §AzÀ ºÉÆî ©lÄÖ PÉÆqÀÄ ºÁUÀÄ EµÀÄÖ ¢ªÀ¸À ¨É¼ÉzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ°è CzsÀð ¥Á®Ä PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÀPÉÌ ¤£Àß AiÀiÁªÀzÉ ºÉÆî E®è ªÀÄvÀÄÛ PÉÆqÀĪÀÅ¢®è. CAvÀ CAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ºÉÆî PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr ¤Ã£ÀÄ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃzÀgÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÀ fêÀzÀ  ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ  UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

ªÀAiÉÆêÀÈzÀÞ ©üÃPÀëÄPÀ£ÉƧâ£À DPÀ¹äPÀ ªÀÄgÀt

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ. ¸ÀASÉå 11/08 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.  :-

¢£ÁAPÀ 18,19/10/08 gÀ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ²æà ¸ÀzÀÄÎgÀÄ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ¸Áé«Ä ªÀÄoÀ ¸ÀA¸ÁÜ£À §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÉÄãÀ ºÉÆgÀ UÉÃl£À°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ CAzÁdÄ 60 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À ©üÃPÀëÄPÀ£ÉƧâ gÉÆÃVµÀÖ §qÀPÀ£ÁVzÀݪÀ£ÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/10/08 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ²æà ªÀÄzsÀÄPÀgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÉgÁªÀ ªÀĺÁd£À ²æà ¸ÀzÀÄÎgÀÄ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ¸Áé«Ä ªÀÄoÀ ¸ÀA¸ÁÜ£À §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÁAiÀÄðzÀ²ð gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¥ÉưøïjUÉ ªÀiÁ»w : §A¢üvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ¤AzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ 

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/08 PÀ®A 324,323,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ : 

¢£ÁAPÀ 19/10/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ vÉÆÃgÀuÁ UÁæªÀÄzÀ°è PÀȵÀÚ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¥ÀÆeÁj ªÀÄvÀÄÛ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ±ÉÃPÀ PÀ°ÃªÀÄ E§âgÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ PÀĽwÛzÁÝUÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀ [©] vÁAqÉAiÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ gÁoÉÆÃqÀ §AzÀÄ J®ègÀÆ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ PÀĽwÛzÁÝUÀ ªÀiÁvÀÄ ªÀiÁw£À°è ¥Àæ§Ä EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ±ÉmÉÖ EªÀ¤UÉ £ÀªÀÄä vÁAqÉAiÀÄ ±ÀAPÀgÀ gÁoÉÆÃqÀ EªÀ£ÀÄ ¥ÉưøÀjUÉ »r¹PÉÆnÖzÁÝ£É. FUÀ 3 wAUÀ½AzÀ eÉÊ°£À°èzÁÝ£É CAvÀ CAzÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ±ÀAPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ E¤ß§âgÀÄ vÉÆÃgÀuÁ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¦üüAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ PÀ°ÃªÀÄ gÀªÀgÀÄ ±ÉnÖUÉ AiÀiÁPÉ »r¹ PÉÆnÖ¢Ý CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr §rUÉUÀ½AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃjUÁV dUÀ¼À : ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 162/08 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

 

¢£ÁAPÀ: 19/10/2008 gÀAzÀÄ   ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw. ªÀÄ®èªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨ÉÆgÀªÉ¯ï¤AzÀ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ   DgÉÆævÀ¼ÁzÀ UÀAUÀªÀiÁä ºÁUÀÄ CªÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉÆgÀªÉ¯UÉ  PÉÆqÀ ºÀaÑ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ, ¸ÀzÀj PÉÆqÀªÀ£ÀÄß vÀÄA©zÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PÉÆqÀªÀ£ÀÄß vÉÃUÉzÀÄ vÀ£Àß PÉÆqÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ïUÉ ºÀaÑzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ dUÀ£ÁßxÀ, UÀAUÀªÀÄä, ªÀÄÄ£ÉߪÀiÁä gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  £ÁªÀÅ ºÀaÑzÀ PÉÆqÀªÀ£ÀÄß ¤£ÀÄ KPÉà vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤£Àß ºÉÆÃqÀ ºÀaÑ¢Ý CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

dÆeÁlªÁqÀÄwÛzÀÝ 7 d£À dÆdÄPÉÆÃgÀgÀ §AzsÀ£À

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 189/2008 PÀ®A 87 PÉ.¦. DPÀÖ   :-

¢£ÁAPÀ 19/10/08 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄrªÁ¼À ªÀiÁZÀAiÀiÁå UÀÄAqÀzÀ »AzÉ ¹zÁæªÀÄ ªÀÄAUÁ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ PÀ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¸ÉàÃl dÆeÁl ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ¨ÁºÀgÀ £À²©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ  J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ   J.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ©ÃzÀgÀ f¯Éè «±ÉõÀ zÀ¼À ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆÃA¢UÉ ºÉÆÃV CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ¹zÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 6 d£ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁr CªÀgÀÄUÀ½AzÀ MlÄÖ 22,270/- gÀÆ.  ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆzÀªÀ£ÀÄ ºÀtÄÚw£Àß®Äè ºÉÆÃV ¥ÉlÄÖ wAzÀ PÉ®¸ÀUÁgÀ

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ: 18-10-2008 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ gÀªÀgÀÄ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ £ÀªÀ¯Á¸À¥ÀÆgÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀiÁr ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¹vÁ¥sÀ®PÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß PÀrzÀÄ EnÖzÀÄÝ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßçâgÀÄ ¹vÁ¥sÀ® ºÀtÚ£ÀÄß vÉÃUÉzÀÄ PÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¦ügÁå¢vÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ PÀrzÀÄ EnÖgÀÄvÉÛ£É. AiÀiÁPÉ vÉÃUÉzÀÄ PÉƼÀÄîwÛ¢Ýj CAvÀ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.