October 23, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 23-10-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-10-2008

vÀ£Àß D¸ÀàvÉæAiÀÄ L.¹.n.¹ PË£Àì®gÀ¼À£Éß £ÀA©¹ gÉÃ¥À ªÀiÁr ªÀAa¹zÀ ¨sÀAqÀ ¸ÀgÀPÁjªÉÊzsÀå

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 221/08 PÀ®A 143, 147, 417, 420, 406, 376, 506, 109 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/10/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀĪÀĺÁAvÉñÀéj vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt gÉrØ °AUÁgÉrØ 28 ªÀµÀð GzsÉÆåÃUÀ. L.¹.n.¹.PË£Éì®ègÀ eÁw gÉrØ ¸Á/ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀ¸Àw UÀȺÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è qÁ. ¨sÀgÀvÀ WÀÄUÀgÉ ªÀÄPÀ̼À ªÉÊzsÀågÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß ¦æw¸ÀÄvÉÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀÄªÉ DUÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ £ÀA©¹ £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ ¢£À vÀ£ÀUÉ ªÉÄÊUÉæãï dégÀ §AzÁUÀ £À£ÀUÉ dégÀ §AzÀ §UÉΠ qÁ. ¨sÀgÀvÀ WÀÄUÀgÉ EªÀjUÉ w½¹zÉ £À£Àßö£ÀÄß ZÉPÀ ªÀiÁqÀĪÀ ºÁUÉ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÄÃ¯É §®vÁÌgÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ¤£Àß eÉÆvÉ ªÀÄzÀÄªÉ DUÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý £ÀA©¹zÀgÀÄ. C®èzÉà vÀ¤ßAzÀ wAUÀ½UÉ 3000/- jAzÀ 7000/- gÀÆUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀÄÄAzÉ 2007 gÀ°è vÀªÀÄäzÉà DzÀ PÁél¸ÀðzÀ°è vÀAzÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀgÀÄ. C°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ vÁªÀÅ UÀAqÀ ºÉAqÀwAiÀÄAvÉ EzÉÝêÀÅ.  ¢£ÁAPÀ 22/10/08 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ «ªÁºÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¥Á¥À£Á±ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ qÁ. ¨sÀgÀvÀ WÀÄUÀgÉ CªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zsÀ£ÀÄßgÁ §½ ¥ÉưøÀgÀÄ vÀqÉzÀgÀÄ DUÀ £ÁªÀÅ PÁgÀt PÉýzÁUÀ CªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ qÁ. ¨sÀgÀvÀ WÀÄUÀgÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¨sÁ°Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ zÁR¯ÁVgÀĪÀ §UÉÎ w½¹zÀgÀÄ. £À£ÀUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ªÀAZÀ£É, ªÉÆøÀ, £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ £À£ÀUÉ ¨sÉÆÃV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JA§ zÀÆgÀÄ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

mÁæPÀÖgï ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆà ªÀÄÄSÁ ªÀÄÄT rQÌ : MªÀð£À zÀĪÀÄðgÀt

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ  ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/08 PÀ®A 279,304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«.DPïÖ. :-

¢£ÁAPÀ 22/10/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ eÉÊ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ aAZÉÆýPÀgÀ FvÀ£ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ ºÀÆ®UÀÄwÛ UÁæªÀÄPÉÌ «Ä¤qÉÆÃgÀ DmÉÆà jPÁë £ÀA. PÉJ-39/1847 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ-gÁeÉÆüÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÁeÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ QtUÉ ¸Á: ºÀÆ®UÀÄwÛ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-39 n-2172 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «Ä¤qÉÆÃgÀ DmÉÆà jPÁë £ÀA. PÉJ-39/1847 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É rQÌ ºÉÆÃqÀzÀÝjAzÀ M¼ÀUÉ EzÀÝ eÉÊ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ aAZÉÆýPÀgÀ FvÀ¤UÉ ¸ÉÆAlzÀ §® ¨sÁUÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÉÊ ¨sÀÄdzÀ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À C¥ÀºÀgÀt

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 220/08 PÀ®A 143,147,365,504,506 eÉÆvÉ 149 L¦¹  :-

¢£ÁAPÀ 22/10/08 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ vÀAzÉ Q±À£ÀgÁªÀ  ¸Á/ ºÀ¼É ¨sÁ°Ì ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ¨sÀgÀvÀ WÀÄUÀgÉAiÉÆA¢UÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è  vÀ£Àß ªÀÄUÀ, ºÀA¸ÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ M§â gÉÆÃV ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀiÁ£ÀPÁj EvÀgÉ d£ÀgÀÄ PÀĽwgÀĪÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 d£ÀgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è £ÀA JA.JZÀ. 09 J¥sÀ.J. 672 , PÉ.J 32-© 1604 ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßÃAzÀÄ UÉæà §tÚzÀ ªÀiÁgÀÄw PÁgÀzÀ°è §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ qÁ. ¨sÀgÀvÀ WÀÄUÀgÉ EªÀjUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤Ã£ÀÄ «dAiÀĪÀĺÁAvÉñÀéj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¨sÁ°ÌAiÀÄ GzÉÆåÃV EªÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀî¢zÀÝgÉ  ¤£ÀUÉ PÉÆ®ÄèvÉÛÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®èjUÉ ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ MvÁÛAiÀÄ¥ÀƪÀðPÀªÁV qÁ. ¨sÀgÀvÀ WÀÄUÀgÉ EªÀ¤UÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤Ã£ÀÄ EAzÀÄ ¸ÁAiÀÄÄwÛà CAvÀ C£ÀÄßvÁÛ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrzÀ £ÁUÀgÉrØ , CªÀgÀ vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 d£À  ¸ÀºÀZÀgÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ  ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ª ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

¥ÀævÉÃPÀ PÀqÉUÀ¼À°è C£À¢üÃPÀævÀ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl : ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À zÁR®Ä

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 163/08 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 22/10/08 gÀAzÀÄ  ¹QAzÁæ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ aîUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÄÝ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr NqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ£ÀÄß ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ  CªÀÄÈvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà vÀįÁgÉrØ ªÀ|| 56 ªÀµÀð eÁå|| gÉrØ G|| ºÉÆÃl¯ï PÉ®¸À ¸Á|| ¹QAzÁæ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ vÁ||f|| ©ÃzÀgÀ CAvÀ w½¹zÀÄÝ, CªÀ£À ºÀwÛgÀzÀ°èzÀÝ ¸ÀzÀj a®UÀ¼À°è £ÉÆÃqÀ®Ä MAzÀÄ aïzÀ°è 20 ¨ÉÆä ¸ÁÌmï 180 JA.J¯ï. ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ   ºÁUÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ aîzÀ°è £ÉÆÃqÀ®Ä 23 ¨ÉÆä ¸ÁÌmï ¸ÀgÁ¬Ä 180 JA.J¯ï zÀÄ EzÀÄÝ »ÃUÉÉ MlÄÖ 43 ¨ÉÆä ¸ÁÌmï 180 JA.J¯ï. ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ QÃ. 1720/- gÀÆ.UÀ¼ÀzÀÄÝ   d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/2008 PÀ®A  32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 22/10/08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ JA.N.© d£ÀjUÉ ZÉPï ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ CgÉÆæ gÁZÀuÁÚ vÀAzÉ «ÃgÀuÁÚ ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À EvÀ£ÀÄ   »AzÀƸÁÛ£À zsÁ¨sÁzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÉ E®èzÉà §Æ¤ «¹Ì 180 JA.J¯ïAiÀÄļÀî ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ C.Q 1440/- gÀÆ ¨¯ÉªÀÅ  ¼ÀîzÀ£ÀÄß  d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 328 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 22-10-2008 gÀAzÀÄ ºÀįɥÁà JJ¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ¦¹ 892 gÀªÀgÀÄ ©Ãmï PÀvÀðªÀåzÀ PÀvÀðªÀåzÀ PÀÄjvÀÄ ¸Á¬ÄUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è M§â ªÀåQÛAiÀiÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ºÀ¯Áè¼É EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß »nÖ£À VgÀtÂAiÀÄ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁgÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÀUÉ  ºÉÆÃV DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ªÀiÁr 48 UÀÄqï qÉÃ, XXX gÀªÀiï ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ   180 JA.J¯ï. ªÀżÀîzÀÄÝ,   MlÄÖ  QªÀiÁävÀÄÛ 1549-92 gÀÆ. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

UÀzÉÝUÉ DPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ: ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ««zsÀ jÃwAiÀÄ ¸À¹UÀ¼À£ÀÄß QwÛ £Á±ÀUÉƽ¹zÀ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 189/08 PÀ®A 447, 427 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ:22/10/2008 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ±À¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀÄgÀPÀ¯É gÀªÀªÀjUÉ eÉÊ£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è 3 JPÀÌgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA:36 gÀ°è MAzÀĪÀgÉ JPÀÌgÉAiÀÄ°è ªÀiÁ«£À, eÁ¥À¼À, PÀj¨ÉêÀÅ, mÉAV£À ¸À¹UÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £ÁnzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:16/10/08 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ªÀiÁ«£À ¸À¹UÀ¼ÀÄ, eÁ¥À¼À, mÉAV£À ºÁUÀÄ PÀj¨Éë£À ¸À¹UÀ¼ÀÄ PÉwÛ PÀrzÀÄ ºÁQ CAzÁdÄ 50,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ®ÄPÁì£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è£À ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrzÀ QrUÉÃrUÀ½UÉ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr £ÀªÀÄUÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ £ÉÃgÀªÀÅ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ  ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

 

mÁA mÁA ªÀÄ°Ö ªÀÄƪÀj gÀPÀÛUÁAiÀÄ

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. : 218/08 PÀ®A. 279, 337 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ 22/10/08 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉΠ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀĺÉvÁ§¸Á§ vÀl¥À¯Éè gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉ¢zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ lAlA £ÀA PÉ.J 32 /976 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀ¼ÀªÁqÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì J.¦.JA.¹ UÉÃl ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ lAlA ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß lAlA CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ Nr¹ MªÀÄä¯É ¨ÉæPÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ lA.lA ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÁzÀ 3 d£ÀgÀ°è «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æêÀÄw ±ÁªÀªÀiÁä EªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

gÁwæºÉÆvÀÛ°è ªÀģɬÄAzÀ JgÀqÀÄ UÁå¸À ¹°AqÀgïUÀ¼À PÀ¼ÀĪÀÅ

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. UÀÄ£Éß £ÀA 184/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ 21-10-08 gÀAzÀÄ gÁwæAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ©ÃzÀgÀ «zÁå£ÀUÀgÀ  PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄqÉ¥Áà UÀAzsÀUÀÄr gÀªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ 2 UÁå¸À ¹°AqÀgÀUÀ¼ÀÄ  C|| Q|| 2000/- QêÀÄäw£ÀzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀgÀ  ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

 

CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀ¨ÉÃzÀjPÉAiÉÆrØzÁvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/08 PÀ®A 448, 504, 506 L¦¹ :

¢£ÁAPÀ 22-10-2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÁªÀÄgÁd @ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ @ ±ÉAPÉæ¥Áà ºÀtªÀıÉnÖ ¸Á : ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ  gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ  ºÉƼÀ¸ÀªÀÄÄzÉæ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 21/10/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.15 ¦JªÀiï UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÁUÀ ¸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ  ºÉƼÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ EªÀ£ÀÄ  ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ F ¢ªÀ¸À ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ CªÁZÀåªÁV  ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

ºÉÆmÉÖ£ÉÆë¤AzÀ fUÀÄ¥Éì : ¨Á®PÀ£ÉƪÀð £ÉÃtÂUÉ ±ÀgÀtÄ

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 09/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 22/10/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà vÀļÀ¹gÁªÀÄ vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ gÀªÀgÀ  ªÀÄUÀ «µÀÄÚ 22 ªÀµÀð eÁåw gÉrØ ¸Á: ªÀĸÀ̯ï EªÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ªÀµÀð¢AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ SÁ¸ÀV ºÁUÀÆ EvÀgÉ J¯Áè PÀqÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄRªÁV®è. ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ PÀrªÉÄ DUÀ¢zÀPÉÌ DvÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ C®èzÉ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÈvÀ «µÀÄÚ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ 1000/- gÀÆ ºÉüÀzÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrzÀPÉÌ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ  À ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ AiÀÄÄ.r.Dgï ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ dÆdÄPÉÆÃgÀgÀ §AzsÀ£À

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 22/10/08 gÀAzÀÄ 1200 ªÀÄAoÁ¼À UÁæªÀÄzÀ °AUÀAiÀiÁå£À ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ £ÁUÀuÁÚ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà ªÀiÁ¼É ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 7 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À CAzÀgÀ ¨ÁºÀgï CAvÁ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ £À¹Ã©£À dÆeÁlªÀ£ÀÄß PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ zÁ½ £ÀqɬĹ CªÀjAzÀ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ºÁUÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ   UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

zÀA¥ÀwUÀ¼À£ÀÄß DPÀæªÀÄ vÀqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/08 PÀ®A 341,323,324,504, eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. :-

 ¢£ÁAPÀ: 22/10/08 gÀAzÀÄ  ¦üAiÀiÁ𢠧AqÉ¥Áà gÀªÀgÀÄ ªÉÆÃwVÃgÀ EªÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÀÄwÛ¢ CAvÁ £À£ÀUÉ UÉÆÃvÁÛVzÉ. ¸ÉgÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä AiÀiÁgÁågÉÆà §gÀÄvÁÛgÉ. NtÂAiÀÄ°è EAvÀºÀ ¸ÉgÉ ªÀÄgÁl ªÀÄqÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¨sÁUÀªÀiÁä PÀÆr zÉêÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1930 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯É ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zÁjAiÀÄ°è ªÉÆÃwVgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ   DPÀæªÀÄ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆüÀî¯ÁVzÉ.