October 16, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 16-10-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-10-2008

vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ£ÀAvÉ £Àn¹, £ÀPÀ®Ä ¸À» ªÀiÁrzÀ ªÀAZÀPÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ  ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 147/08 PÀ®A  ;-465,466,471,420 L¦¹

¢£ÁAPÀ; 14-09-07 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¨sÀÆvÁ¼É CA¨ÉÃqÀÌgÀ  AiÀÄĪÀ ¸ÉãÀ CzsÀåPÀë UÀÄ£Àß½î vÁ/ ©ÃzÀgÀ «ÄãÁPÀĪÀiÁj UÀAqÀ PÀȵÀÚ¥Áà ¸Á; ªÉÄÊ®ÆgÀÄ EªÀgÀ DzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ºÁUÀÆ eÁw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ©ÃzÀgÀ vÀºÀ¹¯ÁÝgÀ gÀªÀgÀ £ÀPÀ° ¸À»  ªÀiÁr ªÉÆøÀ, ªÀAZÀ£É ºÁUÀÆ vÀ¹ºÀ¹¯ÁÝgÀ gÀªÀgÀ ºÁUÉ £Àn¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ªÀUÉÊgÉ EzÀÝ zÀÆgÀ£ÀÄß PÀ.gÁ.¸ÀgÀPÁgÀ ¥ÀgÀªÁV ²æÃ.r.±ÀgÀt¥Áà vÀºÀ¹¯ÁÝgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt  zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

f¯Áè¢üPÁj PÀbÉÃj JzÀÄgÀÄ ¸ÀvÁåUÀæ»UÀ¼À ¸ÁªÀÄÆ»PÀ «µÀ ¸ÉêÀ£É ¥ÀæAiÀÄvÀß : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ  C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. :-149/08 PÀ®A  ;-151 ¹.Dgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ; 09-09-08 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjgÀªÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ ªÀÄÄAzÀUÀqÉ ¸ÀvÁåUÀæºÀ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÀvÁåUÀæºÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSÉAiÀÄ¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ  AiÀiÁªÀzÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁgÀzÀ PÁgÀt FªÉÄÃ¯É vÉÆÃj¹zÀ DgÉƦvÀgÀÄ gÉêÀt¥Áà ©gÁzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß  10 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: d£ÀvÁ ¥Àæ«Ãt ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ £ËPÀgÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ; 14-10-08 gÀAzÀÄ ªÀiÁPÉðl oÁuÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉ£ÉAzÀgÉ, 16-10-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1500 UÀAlUÉ  ©ÃzÀgÀ f¯Áè¢üPÁjAiÀĪÀgÀ PÀbÉjAiÀÄ JzÀÄgÀUÀqÉ ¸ÁªÀÄÄ»PÀªÁV «µÀ ¸ÉêÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¤zsÀð¹gÀÄvÉÛêÉ, JAzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¦J¸ïL ªÀiÁPÉÃðl oÁuÉ  ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè¢üPÁjAiÀĪÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ JzÀÄgÀUÀqÉ ºÉÆÃV ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ZÀÄqÁ¬Ä¹zÀ£ÀÄß £É¥ÀªÀiÁr E§âgÀ°è dUÀ¼À : M§â¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

 ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA119/08 PÁ£ÀÆ£À PÀ®A 325,324,504,506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 15/10/2008 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 10/10/08  gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æ CdÄð£À vÀAzÉ §½gÁªÀÄ ¥Ánî  ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ  G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ©Ãj (©) gÀªÀgÀÄ ¸ÉÃUÀt §ÄnÖ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ w¥ÉàUÉ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÁ²£ÁxÀ PÁgÁVgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ 1) ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ PÀgÀPÁ¼É ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ J®ègÀÆ ¸Á/ ©Ãj (©)  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ¤ªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ §AzÀgÉ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ RvÀªÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÁUÀÄ PÁ°£À ªÉÄ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C£À¢üÃPÀævÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁl : ¢éÃ-ZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸À»ÃvÀ MªÀð£À §AzsÀ£À

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 188/2008  PÀ®A: 32,34 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ 10/08/08 gÀAzÀÄ M§â ªÀåQÛ C£Á¢üPÀÈvÀªÁV ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀļÀî PÁlÄð£ÀUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝ£É JA§ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀÄ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É JgÀqÀÄ PÁlÄð£ÀUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ®PÀëöätgÉrØ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÉrØ ªÁ¯Á  25 ªÀµÀð eÁw:gÉrØ G:¨ÁgÀzÀ°è ªÉÃlgÀ PÉ®¸À ¸Á:ºÀAzÁæöå¼À  §¸ÀªÀPÀ¯Áåt JAzÀÄ w½¹ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ £ÀÆå ®QÌ ¨ÁgÀzÀ°è ²æà PÀȵÁÚ gÉrØgÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ Rj¢¹ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁgÁl  ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝ£É JAzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¯ÉʸÀ£ÀÄì ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ w½¹zÁUÀ, JgÀqÀÄ PÁlÄð£ÀUÀ°è ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä 180 JA.J¯ï. ªÀżÀî ¨ÉÆä PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÉàñÀ¯ï «¹Ì CAvÁ EzÀÄÝ ¥Àæw PÁlÄð£ÀzÀ°è 48 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ ¨É¯É 38.50 gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ »ÃUÉ MlÄÖ 96 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß PÁlÄð£À ¸ÀªÉÄÃvÀ n.«.J¸ï. JPÀì® ¸ÀÄ¥Àgï PÀA¥À¤ EzÀÄÝ CzÀgÀ ¨ÉÃjAUÀ £ÀA PÉ.J.-04,E.Dgï.- 3739 £ÉÃzÀgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 6000/- JAzÀÄ G»¹zÀÄÝ »ÃUÉ MlÄÖ 9,696/- gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß d¦Û ¸ÀéwÛ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼É ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß

d£ÀªÁqÁ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå:   111/08 PÀ®A. 447,504,506,323,354, L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 14/10/2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß UÀAqÀ E§âgÀÆ PÀÆr £À£Àß ªÉÄÃ¯É 2 PÉøÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁr¹¢Ýj CAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ ¤£ÀUÉ fêÀ¢AzÀ EqÀĪÀÅ¢¯Áè J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ  £Á£ÀÄ aÃjzÀ ±À§Ý PÉý ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DgÉÆævÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JA§ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ

CdÓ CfÓAiÀÄgÀ ¨ÉÊzÀÄzÀPÉÌ fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀ AiÀÄĪÀw : «µÀ ¸Éë¹ ¸ÁªÀÅ

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï.£ÀA. 11/08 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦¹

¢£ÁAPÀ 13-10-2008 gÀAzÀÄ UÀAUÀ£À©ÃqÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀÛ ¸Áéw @ ¸ÀĪÁvÁð vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁAUÀ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß CdÓ CfÓ eÉÆvÉ ¬ÄAzÀ vÀ£Àß CdÓ EªÀ½UÉ ¹lÄÖ ªÀiÁrzÀjAzÀ fUÀÄ¥Àì¬ÄAzÀ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ GzÀVÃgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É F ¸ÀA§AzsÀ GzÀVÃgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 00/08 PÀ®A  174 ¹.Cgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÀÄÝ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ DzsÁgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 15-10-2008 gÀAzÀÄ ªÀUÁðªÀuÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ¥Àj²Ã°¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.