October 4, 2008

DAILY CRIME UPDATE 01-10-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-10-2008

DPÀ¼ÀÄ £ÀÆQ : ªÀÄ»¼ÉAiÉÆêÀð¼ÀÄ ¤ÃgÀÄ¥Á®Ä

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 8/08 PÀ®A AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 02/10/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀIJïÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÀ«ÃAzÀæ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ dUÀzÉë UÀAqÀ ¤®PÀAoÀ ¸Á: ¸ÀAUÀªÀÄ E§âgÀÆ PÀÆr ¸ÀAUÀªÀÄ ©æÃqÀÓ ªÉÄð¤AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ D¼ÀA¢ ²ªÁgÀzÀ°è PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ dUÀzÉë vÀ£Àß eÉÆvÉ vÀAzÀ CPÀ¼ÀÄ AiÀĪÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÉÊgÀ£ï£À ±À§ÝªÀ£ÀÄß PÉý ºÉzÀj DPÀ¼ÀÄ vÀ£Àß JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½AzÀ dUÀzÉ«AiÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁQ £ÀÆQzÁUÀ DPÀ¹äªÁV dUÀzÉë ©æÃqÀÓ ªÉÄð¤AzÀ PɼÀUÉ ¤Ãj£À°è ©¢ÝgÀÄvÁÛ¼É. £ÀAvÀgÀ ¤Ãj£À°è J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹UÀ°®è. ¢£ÁAPÀ 03/10/08 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¸ÀAUÀªÀÄ vÉÆÃgÉAiÀÄ zÀArUÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥Ánî EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ zÀArUÉ dUÀzÉ« ªÀÄÈvÀ zÉúÀ ¹QÌgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

DAzÀæ ¥ÉưøÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀgÁ¥sï §eÁgÀ CAUÀr ªÀiÁ°PÀjAzÀ ªÁUÁézÀ

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 218/08 PÀ®A 143, 147, 341, 323 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03-10-2008 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ²æÃ. ªÀĺÁ PÁ½ ¸ÀgÁ¥sÀ C¸ÉÆòAiÉÄñÀ£ï (j) £ÉÃzÀgÀ G¥ÁzsÀåPÀëgÁzÀ ²æà F±ÀégÀ PÀªÀÄoÁuÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä MAzÀÄ C¸ÉÆòAiÉÄñÀ£ÀzÀ ¯ÉÃlgÀ ¥ÁåqÀ ªÉÄÃ¯É CªÀgÀÄ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ ¸À» ªÀiÁrzÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÉ£ÉAzÀgÉ. DAzÀæzÀ PÉîªÀÅ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ²æà C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ©ÃgÁzÁgÀ EªÀgÀ CAUÀrUÉ §AzÀÄ CªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ ªÀiÁ°PÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ CAV ºÀjzÀÄ ºÁQzÁÝgÉ. CªÀgÀÄ DAzÀæ ¥ÉưøÀgÀÄ EzÉÝªÉ JAzÀÄ ºÉýPÉÆAqÀÄ ¹Ã«® qÉæøÀì£À°è §AzÀÄ CAUÀrAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ£ÀÄß J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝgÀÄ CªÀjUÉ £ÁªÉîègÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CAUÀrAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆnÖ¯Áè. MAzÀÄ ªÉÃ¼É CªÀgÀÄ DAzÀæ ¥ÉưøÀgÀÄ EzÀÝgÉ ©ÃzÀj£À ¸ÀܽAiÀÄ ¥ÉưøÀjUÉ w½¹ CªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÁ¥sÀ C¸ÉÆòAiÉÄñÀ£ï §gÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ EzÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀzÉ £ÉÃgÀªÁV §A¢zÀÝgÀÄ £Á¯ÁÌgÀÄ d£ÀgÀÄ ¹Ã«® qÉæøÀìUÀ¼À ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ £ÁªÀÅ DAzÀæ ¥ÉưøÀgÀÄ EzÉÝªÉ JAzÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. D ªÀåQÛUÀ½UÉ ¤ÃªÀÅ ¥ÉưøÀgÀÄ EzÀÝgÉAzÀÄ J£ÁzÀgÀÄ ¥ÉÆæÃ¥sÀ EzÉ JAzÀÄ PÉýzÁUÀ ¥ÀÆæ¥sï PÉÆnÖ¯Áè DzÀjAzÀ ªÀåQÛUÉ CªÀgÀ dÆvÉ PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆnÖ¯Áè CAvÁ EvÁå¢ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹gÀÄvÁÛgÉ. CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 218/2008 PÀ®A. 143, 147, 341, 323 eÉÆvÉ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


n«J¸ï ¢éZÀPÀæ ªÀºÁ£ÀUÀ¼À ªÀÄzsÀå rQÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢ : 03/10/08 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÁ£ÀÄgÁªÀiï ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÉÆÃzÀgÀ C½AiÀÄ E§âgÀÄ PÀÆrPÀÆAqÀÄ ºÀÄ®UÀÄwÛ¬ÄAzÀ vÀ¼À ¨sÉÆÃUÀ UÁæªÀÄPÉÌ vÀªÀÄän«J¸ï JPÉì¯ï £ÀA. PÉ.J.32. Dgï525 £ÉzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÀÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉƦ £À¹ÃgÉƢݣï vÀAzÉ PÀjêÉƢݣï E£ÀvÀÄ vÀ£Àß ¹.©.gÀhÄqï. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.39/ºÉZï.6534 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ UÁA¢ü ªÀÈvÀÛ¢AzÀ CA¨ÉÃlÌgï ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ, ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØwrØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¨sÁ£ÀÄgÁªÀ gÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì : £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀåQÛAiÉƧâ£À ªÀÄgÀt

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 16/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 3-10-08 gÀAzÀÄ 1500 jAzÀ 1700 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÀÆgÁzÀAiÀiÁå vÀAzÉ ZÀ£ÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä EªÀgÀÄ ¸Á® ºÉZÁVzÀÝjAzÀ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DUÀzÀ PÁgÀt fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉàUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, CAvÀ PÉÆlÖ ªÀÄÈvÀ£À ¥ÀwßAiÀiÁzÀ ªÀĺÀ£ÀAzÁ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÁÌV dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03/10/08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ AiÉƺÁ£À vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ zÉÆrØAiÀÄ°è JªÉÄä AiÀiÁPÉ ©nÖ¢ CAvÀ ¨ÉêzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr PÀ°è¤AzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¨sÁ£ÁªÀiÁw ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ±ÀAPÉ :

PÉ®ªÀÅ d£ÀjAzÀ vÁ¬Ä ªÀÄUÀ¤UÉ UÁAiÀÄ, ªÀiÁ£À¨sÀAUÀzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/08 PÀ®A 323, 341, 504, 506, 354 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 02-10-08 gÀAzÀÄ 1920 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ¥ÀzÁäªÀw UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ AiÀiÁgÉÆà ¨Á£ÁªÀÄw ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃqÉ, §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.