October 29, 2008

Daily CrimeUpdate-Bidar, 29-10-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-10-2008

C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ MªÀð£À §AzsÀ£À

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ: 28/10/2008 gÀAzÀÄ ¹¦L UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä ¹QÌzÀ ªÉÄÃgÉUÉ f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ vÀAqÀzÀ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁ»w ¥ÀæPÁgÀ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛ §½ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ºÉÆÃV DlÆ £ÀA. PÉ.J/38/4753 £ÉÃzÀÝgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄgÉÃ¥Áà 2] dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ CA¨ÁgÉrØ ¸Á|| E§âgÀÄ PÁqÀªÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ E®èzÉà  UÁA¢ü UÀAd ªÉÊ£ï CAUÀr¬ÄAzÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV 1] MlÄÖ. 6 PÁlÆð£À ¨ÉƤ «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï-.288 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ D/Q. 8640=00 gÀÆ.UÀ¼ÀzÀÄÝ. 2] MlÄÖ PÁlÆð£À N°ÖªÀÄAPÀ 180 JªÀiï.J¯ï.-144 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ D/Q. 3320=00 gÀÆ.UÀ¼ÀzÀÄÝ. 3] JgÀqÀÄ PÁlÆð£À £ÁPËl ©ÃAiÀÄgï 650 JªÀiï.J¯ï MlÄÖ 24 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ D/Q. 1440=00 gÀÆ.UÀ¼ÀzÀÄÝ. 4] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3600=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ 5] EArPÁ JgÀqÀÄ ¸ÉÃ¯ï ¥sÀÆ£ï D./Q. 2400=00 gÀÆ.UÀ¼ÀzÀÄÝ. 6] DlÆ £ÀA. PÉ.J/38/4753, D/Q. 40,000=00 gÀÆ.UÀ¼ÀzÀÄÝ. ªÀiÁgÁl PÀÆjvÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§¸ï rQÌ : ¸ÀPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ ºÀ®Äè ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 28/10/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ GªÉÄñÀ vÀAzÉ zÀvÁÛwæ PÀƼÀ¸ÀÆgÀ ¸Á: AiÀÄgÀAqÀV EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt-ªÀÄÄqÀ© gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄgÀAqÀV UÁæªÀÄzÀ ªÀÄfzÀ ªÀÄÄAzÉ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÄqÀ© PÀqɬÄAzÀ §¸Àì £ÀA PÉJ-01-J¥sï 819 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ºÉÆqÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðAzÀ PÀ¼ÀUÉ ©zÀÄÝ vÀÄnUÉ UÁAiÀĪÁV ¨Á¬ÄAiÀÄ°è£À ªÀÄÄA¢£À ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ   UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÉvÀÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀqÉUÀt¹zÀÝPÉÌ fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ : ¸ÁªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀªÀiÁrPÉÆAqÀ ªÀAiÉÆêÀÈzÉÞ

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï, £ÀA.  06/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 28-10-2008 gÀAzÀÄ PÀgÀAf(©) UÁæªÀÄzÀ°è CqɪÀÄä UÀAqÀ ºÀtªÀiÁgÉrØ PÀÄPÀÄl¯É ªÀ;60 eÁ;gÉrØ  ¸Á;PÀgÀAf(©) EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛ¯Áè CAvÀ  fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è 1500 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ AiÀÄAPÁgÉrØ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

«±ÉõÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀqɬÄAzÀ zÁ½ : dÆeÁlzÀ°èvÉÆqÀVgÀĪÀ 12 d£ÀgÀ §AzsÀ£À

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 29-10-08 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ JJ¸ïL PÀ®è¥Áà  ºÁUÀÆ ¥ÉưøÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ «±ÉõÀ zÀ¼ÀzÀ ±À²zsÀgÀ DgïJ¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ªÀĺÀäzÀ gÀ¦üAiÉƢݣï, ZÀAzÀæ±ÉRgÀ, §½gÁªÀÄ,  ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ºÉZï¹ 508 ¦¹ 1285, 1487    gÀªÀgÉÆA¢UÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ CºÀäzÀ¨ÁUÀzÀ°è E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÀ ¸ÀĨÁµÀ, ªÀĺÀäzï CdgÀ, D£ÀAzÀ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßÃvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 21,500/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 2 ¸Émï E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß, 2 ªÉÆèÁ¬Ä¯ïUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr, 12 d£À DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. :- 82/08      PÀ®A: :- 324,341,504 eÉÆvÉ 34  L¦¹

¢£ÁAPÀ: 29-10-08 gÀAzÀÄ 1145  UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. »ÃgÁ vÀAzÉ ºÉêÀiÁ ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀðeÁ: ®ªÀiÁt ¸Á: aPÀÌ£ÁUÁAªÀ ºÀÄ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ     vÁAqÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt oÁuÉUÉ ºÁdgÁV EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-10-08 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß vÁAqÀ ¤Ãj£À mÁQ ºÀwÛgÀ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃVzÁÝV C°èzÀ DgÉÆævÀgÀÄ1. dAiÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ZÀªÁít eÁ: ®ªÀiÁt 2. ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ZÀªÁít eÁ: ®ªÀiÁt E§âgÀ ¸Á: aPÀÌ£ÁUÁAªÀ ºÀÄ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ vÁAqÀ   vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt    ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ãj£À ¸ÀA¨sÀAzÀ dUÀ¼À vÉÃUÉzÀÄ ºÉÆ®¸ÀÄì ¨ÉÊzÀÄ MwÛ »rzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÁÝgÉ  CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ    ªÀÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/08 PÀ®A: 324,341,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹   £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.  

mÉæöÊ®gï ¥À°Ö : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/08 PÀ®A279 L.¦.¹.

¢£ÁAP 29-10-2008  gÀAzÀÄ mÉæöÊ®gÀ £ÀA. DgïeÉ 01/fJ-3793 £ÉÃzÀgÀ°è ªÀıÀ£Àj ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ PÉʯÁ¸À vÀAzÉ £ÁxÀÄf ZÀªÀ¢æ ªÀ:26 ªÀµÀð eÁ: ¯Ál    ¸Á: £À¹ÃgÁ¨ÁzÀ f: CdªÉÄÃgÀ(gÁd¸ÁÜ£À) EvÀ£ÀÄß ±ÀºÀd¤ CªÀgÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¥ÁAræ UÁæªÀÄzÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ mÉæöÊ®gÀ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA185/08 PÀ®A 279 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è zÁ½ JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À° dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ 20 d£ÀgÀ §AzsÀ£À

1) d£ÀªÁqÁ  ¹.Dgï. £ÀA. 115/08 PÀ®A, PÁAiÉÄÝ. 87, PÉ.¦. JPïÖ

¢£ÁAPÀ 29/10/2008 gÀAzÀÄ 04.40 UÀAmÉUÉ ZÁA¨ÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ ¸Áé«Ä ¸ÀªÀÄxÀð£À mÉAmï ºË¸ï ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CAzÀgï AiÀiÁ §ºÁgï JA§ £À¹Ã©£À ¥ÀgÉïï dÆeÁl DlÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ 1) ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà ZÀ®ªÁ ¸Á; d£ÀªÁqÁ 2) zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ §½gÁªÀÄ PÁA§¼É ¸Á; d£ÀªÁqÁ 3) QgÀt vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ¸ÁUÀgÀ ¸Á; d£ÀªÁqÁ 4) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¸Á; d£ÀªÁqÁ 5) CAPÀıÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥ÁnÃ¯ï ¸Á; ¯ÁqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ 6) gÀ« vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀgÀ ªÀļɪÁ¯É ¸Á; d£ÀªÁqÁ 7) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀgÁªÀ ®ªÀmÉ ¸Á; d£ÀªÁqÁ        8) CA¨ÁzÁ¸ï vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¥ÀAZÁ¼À ¸Á; d£ÀªÁqÁ 9) d°Ã¯ï vÀAzÉ ºÀĸɣï¸Á¨ï ¨ÁUÀªÁ£ï ¸Á; d£ÀªÁqÁ gÀªÀgÀÄ MlÄÖ 11 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀjAzÀÀ MlÄÖ gÀÆ¥Á¬Ä 3945/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

2) d£ÀªÁqÁ  ¹.Dgï. £ÀA. 116/08 PÀ®A, PÁAiÉÄÝ. 87, PÉ.¦. JPïÖ

¢£ÁAPÀ 29/10/2008 gÀAzÀÄ 04.40 UÀAmÉUÉ ZÁA¨ÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ ¸Áé«Ä ¸ÀªÀÄxÀð£À mÉAmï ºË¸ï ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CAzÀgï AiÀiÁ §ºÁgï JA§ £À¹Ã©£À ¥ÀgÉïï dÆeÁl DlÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ 11 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÉÆëAzÀgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀĨÁgÁªÀ ¸Á; ZÁA¨ÉÆüÀ 2) ±ÀlªÁf vÀAzÉ «oÉÆèÁ ¨ÉÆÃgÀPÀgï ¸Á; ZÁA¨ÉÆüÀ 3) ©üêÀÄuÁÚ vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Áà ¨ÉªÀļÀUÉ ¸Á; ZÁA¨ÉÆüÀ 4) fêÀ£ï vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ¸Á; ZÁA¨ÉÆüÀ 5) zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ PÀıÁ®gÁªÀ ªÀiÁ° ¥ÁnÃ¯ï ¸Á; ZÁA¨ÉÆüÀ6) ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ¨Á¥ÀÄgÉ ¸Á; ZÁA¨ÉÆüÀ 7) C¤Ã® vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á; ZÁA¨ÉÆüÀ 8) §¸À¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ¸Á; ZÁA¨ÉÆüÀ 9) UÀt¥Àw vÀAzÉ £ÁUÀUÉÆAqÀ ªÉÄÃvÉæ ¸Á; ZÁA¨ÉÆüÀ 10) ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà ¸Á; ZÁA¨ÉÆüÀ 11) ªÀiÁzÀuÁÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà PÉÆÃmÉ ¸Á; ZÁA¨ÉÆüÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß  zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀjAzÀÀ MlÄÖ gÀÆ¥Á¬Ä 3945/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀÆqÀì ªÁºÀ£À rQÌ : ªÀÄƪÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß  £ÀA193/08 PÀ®A279,337,338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:29/10/2008 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆlÄÖ JªÀiï.J¯ï.¹. ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀĪÁzÀ ¯ÉÆèÁf vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ eÁzsÀªÀ, ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, G: ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á/ ¤lÆÖgÀ [©], ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢:28/10/08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆägÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ºÀdÓgÀUÉ gÀªÀgÀ CqÀvÀ zÀÄPÁ£À ¥ÀÆeÉUÉAzÀÄ vÀ£ÀÄßj¤AzÀ  UÀÆqÀì ªÁºÀ£À £ÀA:PÉ.J39-3023 £ÉÃzÀÝgÀ°è FvÀ£ÉÆA¢UÉ zÀvÁÛ ªÀiÁ£ÀPÁj ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ 2000 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV ¥ÀÆeÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ 2300 UÀAmÉUÉ ¤lÆÖgÀPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ zsÀ£ÀÆßgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ JqÀUÀ®èPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §® ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀÄ.gÀ¦ü §¼ÀUÁgÀ, zÀvÁÛ ªÀiÁ£ÀPÁj, ®PÀëöät ªÀÄdPÀÄj, ¸ÀĨsÁµÀ eÁzsÀªÀ ²ªÀf eÁzsÀªÀ, ªÀÄÄgÀĽ qÁªÀgÀUÁAªÉ, ªÉÊf£ÁxÀ ºÀdÓgÀUÉ, ªÉÆìģÀ¥Á±Á ªÉÆÃd£ï, PÉñÀªÀgÁªÀ SÁ¸ÉA¥ÀÆgÉ, ²ªÁf ZÁA§¼É, «oÀ®gÁªÀ ªÉÊeÉ, ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ PÀÄA¨ÁgÀ, ZÁAzÀ¥Á±Á ¨sÁvÀA¨Éæ, E¨Áæ»A ªÉÆÃd£ï, ¥ÀæPÁ±À ©gÁzÁgÀ, ¥ÁAqÀÄ PÀÄgÀħgÀ, ªÉÆøÁ«ÄAiÀiÁå ©zÀgÉ, UÉÆëAzÀ ©gÁzÁgÀ gÀªÀjUÉ C®è°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ¨sÁjUÁAiÀÄ, vÀgÀazÀUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¤lÆÖj£À ªÀÄ£ÉÆÃd ¥Ánî ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÉñÀ eÁzsÀªÀ gÀªÀgÀÄ EªÀgÉ®ègÀ£ÀÄß SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JA§ zÀÆgÀÄ ¤Ãr ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.