October 13, 2008

Daily Crime Update 13-10-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

 ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 13-10-2008

¸Á®¨ÁzsÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ : gÉÊvÀ£À ¸ÁªÀÅ

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 31/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 12/10/2008 gÀAzÀÄ UÀÄgÀ£ÁxÀ @ UÀÄgÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è±ÉÃnÖ gÀªÀgÀÄ   ¦.PÉ.¦.J¸ï. ¨ÁåAPï DtzÀÆgÀ. J¸ï.©.JZï. ¨ÁåAPï¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.©.L. ¨ÁåAPï (ªÀiÁAdgÁ ¨ÁåAPï) ©ÃzÀgÀ¢AzÀ CAzÁdÄ 3 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ F ªÀµÀð ºÉÆîzÀ°è ¨É¼É ¸ÀjAiÀiÁV ¨É¼ÉAiÀÄzÀ PÁgÀt ¸Á® ºÉÃUÉ wÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸Á® ¨ÁzsɬÄAzÀ   ¢£ÁAPÀ 11/10/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18.30 UÀAmÉUÉ ºÉÆîzÀ°è ªÀiÁ«£À VqÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ. 

¢éZÀPÀæªÁºÀ£À¢AzÀ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 382/08. PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12/10/08 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è ºÀÄqÀÄV EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ. ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀ¥Áà zsÀƪÀÄä£À¸ÀÆgÉ gÀªÀgÀÄ vÉÆÃl¢AzÀ n«íJ¸ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ  »rvÀ vÀ¦à ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÀÝ 6 dÆdÄPÉÆÃgÀgÀ §AzsÀ£À

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ  :-

¢£ÁAPÀ 12-10-08 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ gÁªÀÄ¥ÀÄgÉ  PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è  PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ “CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ” JA¨Á E¹àl dÆeÁl CqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ  RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ r.J¸ï.¦ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Éð£ÀzÀ°è, ¹¦L ªÀiÁPÉðl ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è ¦J¸ïL(C.«) UÁA¢ü UÀAd oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ  zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÀÄÆV¹zÀ ºÀt 5,650=00 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ £ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ¸ÉÊzÀ¥Áà ¸Á: ¹zÁÝgÉÆÃqÀ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉÊPï rQÌ ªÀåQÛAiÉÆêÀð¤UÉ UÁAiÀÄ

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ:- 

¢£ÁAPÀ 12/10/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ²æêÀÄw ¸ÀĪÀuÁð UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Á; gÁªÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 12/10/08 gÀAzÀÄ ¸Á¬ÄAPÁ® fUÁð [©] PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38 JZï-6598 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¸ÀzÉ Nr  ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ºÀ¯Éè : gÀPÀÛUÁAiÀÄ

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/08 PÀ®A 341, 504, 323, 324 eÉÆvÉ 34, L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ:  11/10/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉñÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ ºÀ®UÉ£ÉÆÃgï ¸Á: ºÉÆäßPÉj EvÀ£ÀÄ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÉÃr zsÀjAiÀÄ°è ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀĺÉñÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ ºÉÆÃmÉÖAiÀÄ°è ¨É£Àß°è ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ §®UÉÊ ªÉÆüÀPÉÊ PɼÀUÉ CAUÉÊAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢: 12-10-2008 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/08 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:12-10-08  gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ SÁ°PÀ, ªÁºÉÃzÀ, C§Äݯï gÀºÉªÀiÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ¥sÁgÀÆPï gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀĺÀäzï C° vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ºÀ«ÄÃzï gÀªÀgÀ  ¨sÁfªÀÄArAiÀÄ°ègÀĪÀ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAUÀr ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄÄAeÁ£É 1100 UÀAmɬÄAzÀ ¥ÁægÀA©ü¸À¨ÉÃPÀÄ CzÀQÌAvÀ ªÀÄÄAZÉ ¥ÁægÀA¨sÀ ªÀiÁrzÀPÉÌ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/08 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:12-10-08  gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzÀ dºÀÆgÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® CfÃd  gÀªÀgÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ¤AiÀĪÀiÁªÀ½ «gÀÄzÀÞ KPÉ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ DgÉÆævÀgÁzÀ C§ÄÝ® gÀ»ÃªÀÄ,  C§ÄÝ® ºÀ«ÄÃzÀ ¯Á¯Á  ªÀĺÀäzÀ CºÀäzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzÀ ªÉÆ¢£ï gÀªÀjUÉÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ CªÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ  PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.