October 28, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 28-10-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
 ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-10-2008

 ¥ÉÃ¥ÀgÀ vÀAiÀiÁjPÁ PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è ¯Áj C¥ÀWÁvÀ : CzÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ £ËPÀgÀ£À zÀĪÀÄðgÀt

©ÃzÀgï ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 187/08 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀB 27-10-2008 gÀAzÀÄ «eÉÃvÁ SÁ¢ UÁæªÉÆÃzÉÆåÃUÀ ¸ÀAWÀ ¥ÉÃ¥Àgï vÀAiÀiÁåj¸ÀĪÀ PÀZÁÒ ªÀ¸ÀÄÛ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ ºÀwÛgÀ §§£ï @ §§ÄæªÁºÀ£À vÀAzÉ ±ÉõÀgÁªï ©gÁzÁgÀ,  EvÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA.PÉJ-39 3695 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÉÃ¥Àgï vÀAiÀiÁåj¸ÀĪÀ PÀZÁÒ ªÀ¸ÀÄÛ ¯ÉÆÃqï vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è ¥ÉÆæÃqÀPÀë£ï D¥ÀgÉÃlgï CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ  gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ FgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä, ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð, ¸Á/¥sÀvÉÛÃ¥ÀÄgÀ, EvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Kj ¯Áj »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÀÆZÀ£É PÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉà ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß MªÉÄäÃ¯É ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝPÉÌ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ nÃ£ï ±ÉrØ£À gÁrUÉ FgÀAiÀÄå£À vÀ¯É §qÉzÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄÄRPÉÌ ¯ÁjAiÀÄ PÁ婤£À EAUÀ¯ÉÃgÀ ¥ÀnÖ ºÀwÛzÀÝjAzÀ ¨sÁjÃUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ, gÀªÉÄñÀ EvÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. gÀªÉÄñÀ£À ¹Üw aAvÁd£ÀPÀ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ DvÀ¤UÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ ZÉ£Àߧ¸À¥Àà ¸Á/ºÁgÀÆgÀUÉÃj gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉÊPï rQÌ :  ¨Á®PÀ¤UÉ UÁAiÀÄ

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/08 PÀ®A 279, 337 eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 26/10/08 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄzÀ gÁ.ºÉ. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ¦üÃAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄUÀ ±ÀA¨sÀÄVgÀ 8 ªÀµÀð E§âgÀÄ PÀÆr mÉ®gÀ CAUÀr PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊQ® £ÀA J¦-11/7628 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ±ÀA¨sÀÄVgÀ EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ±ÀA¨sÀÄ°AUÀ EvÀ¤UÉ UÀmÁ¬ÄUÉ, ¨É¤ßUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¯Áj rQÌ : MªÀð¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 143/08 R¼ÀªÀÄ 279,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ. :-

¢£ÁAPÀ 27/10/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠠PÀÄ¥ÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¸ÀA§uÁÚ ªÀUÉÎ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÁ.ºÉ. 9 gÀ gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉ »A¢¤AzÀ ¯Áj £ÀA feÉ-11/qÀ§Æè-2764 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MªÉÄä¯É rQÌ ªÀiÁr ¯Áj C¯Éèà ©lÄÖ ZÁ®PÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV mÉÆAQUÉ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ                               

ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄå : MªÀð¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA: 42/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

                                           

¢£ÁAPÀ 27/10/08 gÀAzÀÄ PÉƼÀÄîgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆúÀ£À vÀAzÉ VgÉ¥Áà vÀÄPÀUÉÆAqÉ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä zÀÆgÀzÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ¯ÉÆè§âgÀÄ wÃjPÉÆArgÀĪÀzÀjAzÀ CAvÀåQæAiÉÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ PÉƼÀÆîgÀ ²ªÁgÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆúÀ£À PÉÊPÁ®Ä vÉƼÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ¨Á§ÄgÁªÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠠 ¢£ÁAPÀ; 27/10/08 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ   ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

 

§¸ÀÄì ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÊPï £ÀqÀĪÀ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ : E§âjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 187/08 PÀ®A 279.337.338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :

¢£ÁAPÀ 27-10-2008 gÀAzÀÄ   ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ ªÀÄvÀÄÛ  CªÀ£À UɼÉAiÀÄgÁzÀ ¸À¤ß ªÀÄvÀÄÛ  ²ªÁ£ÀAzÀ   MlÄÖ ªÀÄÆgÀ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ-39-ºÉZÀ 1798 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ©.J¸À.J¸À.PÉ ¬ÄAzÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ ºÉƸÀ §¸À ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ §AzÀ §¸ÀÄì £ÀA§gÀ PÉJ-38-J¥sï-459 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¸À¤ß vÀAzÉ ±ÉgÀt¥Áà QmÉÖPÀgÀ E§âgÀÆ vÀVΣÀ°è PɼÀUÉ ©zÀÝgÀÄ EzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀ¨sÀÄdzÀ PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ JqÀ PÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸À¤ß EvÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ²ªÁ£ÀAzÀ EvÀ¤UÉ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀ£À zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

««zsÉqÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ : ªÀiÁ®Ä ¸À»ÃvÀ £Á®égÀ §AzsÀ£À

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/08 PÀ®A 15(J) 36 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 27-10-2008 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ CªÀÄgÀ ªÉÊ£À ±Á¥ÀzÀ°è vÀªÀÄä ¯ÉʸÀ£Àì «gÀÄzÀݪÁV «¹Ì ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁæArAiÀÄ£ÀÄß ¥Á¸Àð® PÉÆqÀĪÀ §zÀ¯ÁV ®Æeï ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆÃA¢UÉ CªÀÄgÀ ªÉÊ£À ±Á¥À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä M§â ªÀåQÛ d£ÀjUÉ «¹Ì ¨Ál®UÀ¼À qsÀPÀÌ£À vÉUÉzÀÄ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ UÁè¸ÀÄUÀ¼À°è ªÀÄzÀå ºÁQ dUÀΤAzÀ ¤ÃgÀÄ ºÁQ PÉÆlÄÖ C°èAiÉÄà PÀÄrAiÀÄĪÀAvÉ C£ÀÄPÀÆ® ªÀiÁrPÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr zÁ½ ªÀiÁr PËAlgÀ ªÉÄðzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ C§ÄÝ® ®¬ÄÃR vÀAzÉ C§ÄÝ® ¸À°ÃªÀÄ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: CªÀÄgÀ ªÉÊ£À ±Á¥À ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) JAzÀÄ w½¹ vÀ£Àß M¦àPÉÆArzÀÄÝ C°èAiÉÄà EzÀÝ 7 ¨ÉÆä ¸ÉàñÀ® «¹Ì 180 JªÀÄ.J® ( C.Q 152=00 gÀÆ) ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.                               

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 189/08 15(J), 36 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 27-10-2008 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ ¨sÁ¯ÉÌñÀégÀ ªÉÊ£À ±Á¥ÀzÀ°è vÀªÀÄä ¯ÉʸÀ£Àì «gÀÄzÀݪÁV «¹Ì ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁæArAiÀÄ£ÀÄß ¥Á¸Àð® PÉÆqÀĪÀ §zÀ¯ÁV ¯ÉÆøÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ  ªÉÊ£À ±Á¥À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä M§â ªÀåQÛ d£ÀjUÉ «¹Ì ¨Ál®UÀ¼À qsÀPÀÌ£À vÉUÉzÀÄ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ UÁè¸ÀÄUÀ¼À°è ªÀÄzsÀå ºÁQ dUÀΤAzÀ ¤ÃgÀÄ ºÁQ PÉÆlÄÖ C°èAiÉÄà PÀÄrAiÀÄĪÀAvÉ C£ÀÄPÀÆ® ªÀiÁrPÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr zÁ½ ªÀiÁr PËAlgÀ ªÉÄðzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÀÄrªÁ¼À ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð eÁw: zsÉÆéü G: ¨sÁ¯ÉÌñÀðªÀgÀ ªÉÊ£À ±Á¥À ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ¸Á: ºÀ½îÃSÉÃqÀ (©) JAzÀÄ w½¹ vÀ£Àß M¦àPÉÆArzÀÄÝ C°èAiÉÄà EzÀÝ 6 CzsÀð «gÀĪÀ ¨ÉÆä ¸ÉàñÀ® «¹Ì 180 JªÀÄ.J® ( C.Q 114=00 gÀÆ) ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 8 SÁ° UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¤Ãj£À dUÀÄÎ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

 ¢£ÁAPÀ 27/10/2008 gÀAzÀÄ    ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ  oÁuÉAiÀŧâA¢ ªÀÄvÀÄÛ ©ÃzÀgÀ  f¯Áè «±ÉõÀ zÀ¼ÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ RSI ±ÉözsÀgÀAiÀiÁå ªÀÄvÀÄÛ ¹JZï¹ 646,582 ºÁUÀÆ fÃ¥À ZÁ®PÀ J¦¹ 233 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV ºÀÄ®¸ÀÆgÀ MqÀØgÀ NuÉAiÀÄ°è M§âgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÆ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀ°è E§âgÀÄ   ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆzÀgÀÄ M§â£ÀÄß »rzÀÄ PÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¢°Ã¥À vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà vÉ®AUÀ ¸Á// ºÀÄ®¸ÀÆgÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀĪÀÄvÀÄÛ Nr ºÉÆÃzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄß ¢°Ã¥À£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ ¨ÉÆä «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ï MlÄÖ 325 EzÀÄÝ ºÁUÀÆ UÀÄqÉØ «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï ªÀżÀî 76 ¨Ál¯ï ªÀÄvÀÄÛ U S «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï ªÀżÀî 15 ¨ÁlUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ CAzÁdÄ 15543/- gÀÆ QªÀÄäw£À ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/08 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 28/10/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄzÀ ºÀdgÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C«ÄgÉÆâݣÀ zÀUÁðzÀ GgÀĸÀ ºÁUÀÆ eÁvÉæAiÀÄ §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄzÀ°èzÁÝUÀ RavÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄAUÀ®V L.©. ºÀwÛgÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À PÁl£ÀUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ªÀiÁgÀÆw PÁj£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ vÀAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝjAzÀ  ¹.¦.L. alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦J¸ïL eÉÆvÉ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ ¹.ºÉZï.¹. 766, 576 ¦.¹. 1046, 1383, 826 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV L.©. ¸À«ÄÃ¥À gÁwæ PÀvÀÛ®°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä E°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ªÀiÁgÀÆw PÁj£À°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ PÁl£ÀUÀ¼ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ±ÉÃRj¹lÄÖPÉƪÀÄqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwzÁÝUÀ MªÉÄä¯É zÁ½ ªÀiÁr   ±ÀgÀt¥Àà @ ±ÀgÀtÄ vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃ¥Áà ºÀÄqÀÄV EvÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹ ªÀiÁgÀÆw PÁgÀ £ÀA feÉ-15/¹-3790 ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆãï C.Q. 500/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ »ÃUÉ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ