October 31, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 31-10-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31-10-2011

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 168/2011 PÀ®A 498(J), 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 11/05/2006 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ eÉÆåÃw UÀAqÀ ªÉAPÀl ªÀÄ®PÉ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À EPÉUÉ DgÉÆæ ªÉAPÀl vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ªÀÄ®PÉ ¸Á: WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À EvÀ£À eÉÆvÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀgÉÆÃ¥ÀZÁgÀPÁÌV 1 ®PÀë 60 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä, 6 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, ºÁAqÉ ¨ÁAqÉ, ¥À®AUÀ, C®ªÀiÁgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ, ®UÀߪÁzÀ MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 20/01/2008 jAzÀ 28/10/2011 gÀªÀgÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV »A¸É PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ ºÁUÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÀgÀ®Ä ºÉý JgÀqÀÄ ¸Áj 50-50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ MªÉÄä 10,000=00 gÀÆ¥Á¬Ä vÀj¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ UÀ©üðtÂAiÀiÁzÁUÀ EzÀÄ ºÉÆmÉÖ £À£Àߢ®è CAvÀ DgÉÆæ ªÉAPÀl, CvÉÛ PÀªÀįÁ¨Á¬Ä, £Á¢¤ aªÀÄä¨Á¬Ä CªÀ¼À UÀAqÀ zÉêÉAzÀæ gÀmÉÖ ºÁUÀÄ ¨sÁªÀ gÀªÉÄñÀ ²PÀëPÀgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆlÄÖ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ C°èAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÀÄ PÉüÀ®Ä §AzÀgÉ CzÀÄ ªÀÄUÀÄ £À£Àߢ®è CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ºÁUÀÄ DgÉÆæAiÀÄ CPÀÌ aªÀÄä¨Á¬Ä EªÀ¼À ®UÀßzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ £Á£ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÄß §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ ªÀgÀzÀQët QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 167/2011 PÀ®A 323, 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 30-10-11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄƸÀÄ¥sÀ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ AiÀiÁ¹Ã£À«ÄAiÀiÁå ªÀaiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀAUÀrUÀgÉÆA¢UÉ a¢æ gÉÆÃqÀzÀ°è EgÀĪÀ JªÀÄ.r eÁ¥sÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄAzÀUÀqÉ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ C°èUÉ DgÉÆæ £À¬ÄªÀÄ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ eÁ¥sÀgÀ«ÄAiÀiÁå ¸Á: UÁA¢ü £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀÄ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£Àß «gÀÄzÀÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸ÁQë ºÉüÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ ¨Ál®ªÀ£ÀÄß MqÉzÀÄ JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ JqÀUÀ®PÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹ ºÀªÀiÁgÉ T¯Á¥sÀ PÉÆlð ¸ÁQë ¢ÃAiÀiÁvÀÆ vÉÃgÉPÉÆ RvÀªÀÄ PÀgÉzÉvÀÄ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁqgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉªÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 102/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 29, 30.10.2011 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄ®è¥Àà EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀÄ®è¥Àà EªÀgÀÄ wêÀæ UÁAiÀĪÁV WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà L£Á¥ÀÆgÀ£ÉÆÃgï, ªÀaiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄÆUÀzÁ¼À gÀªÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

October 30, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-10-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-10-2011

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 23/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 28/10/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±ÁgÀªÀiÁä UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ PÉÊPÁr ¸Á: eÉÆüÀzÁ¥ÀPÁ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ PÉÊPÁr ¸Á: eÉÆüÀzÁ¥ÀPÁ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀzsÀ ¸Éë¹zÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPï ªÀiÁrzÁUÀ, ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzsÀåzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 11/2011 PÀ®A 174 ¹.DgÀ.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 28-10-11 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ gÀ« vÀAzÉ ²ªÀUÉÆAqÀ ®zÉÝ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÀ, ¸Á: UÀr PÀıÀ£ÀÆgÀ, vÁ: OgÁzÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ C±ÉÆÃPÀ ¯ÁqÀÓ gÉÆÃA. £ÀA. 104 gÀ°è G½zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, 1600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀzÀj PÉÆuɬÄAzÀ ¨É¯ï ªÀiÁrzÀ ºÁUÉ DVgÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÀzÀj PÉÆÃuÉUÉ ºÉÆÃV «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀj gÀ« FvÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ¨É¯ï ªÀiÁrgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj gÀ« FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß gÀÆA ¤AzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ C¸ÁѨsÁ«PÀªÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, eÁw: ¸ÀªÀÄUÁgÀ, ¸Á: gÁZÀ¥Áà UËqÀUÁAªÀ, ¸ÀzÀå: SÁf PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 189/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/10/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-53/E-8930 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀAiÀÄå ¸Áé«Ä ¸Á: PÉƼÁgÀ(PÉ) EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »A¨sÁUÀ E£ÉÆßçâ£À£ÀÄß (ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛ¯Áè) PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ £Ë¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ-©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ £Ë¨ÁzÀ-©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ²ªÀ£ÀUÀgÀ JgÀ¥sÉÆøÀð PÁél¸Àð ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ªÀÄzsÀå EgÀĪÀ rªÁAiÀÄqÀgÀPÉÌ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðzÀÝ E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀªÀ£ÀÄ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæUÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå ¨sÁUÀzÀ°è, JqÀ ªÀÄÆVUÉ, JqÀ UÀ®èPÉÌ PÀvÀÛj¹zÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÀÄÄAUÉÊUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÀÄoÀ¥Àw, ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: a¢æ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 130/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ PÁA§¼É ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ, vÁ¬Ä dªÀÄÄ£Á¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CtÚ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ 3 d£À ªÀÄ®VPÉÆArzÀÝgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ Hl ¤ÃqÀÄ ¨Á £À£ÀUÉ vÀÄA¨Á ºÀ¹ªÁVzÉ CAvÁ CAzÁUÀ vÁ¬Ä £À£ÀUÉ DgÁªÀÄ E¯Áè ¤Ã£É ¤ÃrPÉÆ CAzÀ¼ÀÄ, CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ ¤Ã£É ¤ÃqÀÄ CAvÁ CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzsÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀzÁ²ªÀ PÁA§¼É ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EvÀ£ÀÄ JzÀÄÝ KPÉ ¤ªÀÄä vÁ¬ÄUÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢ÝAiÀiÁ ¸ÀĪÀÄä£Éà ºÉÆÃUÀÄ CAzÀgÀÄ DUÀ ¥ÀÄ£ÀB Hl §r¸ÀÄ ¨Á CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ ºÉüÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¤£ÀUÉ MAzÀÄ ¸Áj ºÉýzÀgÉ Pɽ¸ÉƯÁè CAvÁ CAzÀÄ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄzÀå ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæUÉ »ÃUÉPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ¥ÀÄ£ÀB CzÉà §rUɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢AiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 105/2011 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ :-

¸ÀĪÀiÁgÀÄ 14 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÁ±ÀvÀ© UÀAqÀ ¢.vÁ£ÁªÀ° ±ÉÃR ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¸ÀƪÀÄÄgÀ, vÁ: zÉUÀ®ÆgÀ, f: £ÁAzÉqÀ (JA.J¸ï.) EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÀjÃ¥sÁ© EªÀ½UÉ ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄzÀ C«ÄãÀ¸Á§ vÀAzÉ ªÀi˯Á gÀªÀjUÉ PÉÆÃlÄÖ zsÀªÀÄð ¥ÀzÀÝw ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ½UÉ JgÀqÀÄ d£À UÀAqÀÄ, JgÀqÀÄ d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ, UÀAqÀ, CvÉÛ gÁ±ÀzÀ©, ªÀiÁªÀ ªÀi˯Á J®ègÀÆ MAzÉ PÀqÉ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ, D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÀAqÀ PÀÄrzÀÄ «£ÁB PÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ 3-4 wAUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À §½ §AzÀÄ G½zÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀAzÀÄ ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ vÀAzÀÄ ©nÖgÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 26/10/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À C½AiÀÄ£ÁzÀ C«ÄãÀ¸Á§ EªÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÁ¬Ä gÁ±ÀzÀ© ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À CPÀÌ RweÁ UÀAqÀ ªÉÄʧƧ¸Á§, ªÉÄʧƧ© UÀAqÀ E¸Áä¬Ä¯ï¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀAzÉ ªÀi˯Á vÀAzÉ C«ÄãÀ¸Á§ gÀªÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À HjUÉ §AzÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÀjÃ¥sÁ© EªÀ¼ÀÄ ¤£Éß gÁwæ 11 ¦.JA UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É, ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ E°èUÉ §A¢gÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À HjUÀÆ §A¢gÀ°è¯Áè, DzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr J¯Áè ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼À ¥ÀvÉÛ ºÀwÛgÀĪÀŢݯÁè, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ZÀºÉgÉ ¥ÀnÖ F PÉüÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ CAzÁdÄ ªÀAiÀÄ;35 ªÀµÀð UÉÆâü §tÚ, GzÀÝ£ÉÃAiÀÄ ªÀÄÄR, PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä £ÉlÖUÉ ªÀÄÆUÀÄ, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ ºÉÆArgÀÄvÁÛ¼É, ªÉÄʪÉÄÃ¯É MAzÀÄ ¤Ã° §tÚzÀ ¹gÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ ¨ÉÆèÃeï EvÀÄÛ JAzÀÄ CªÀ¼À ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ªÀi˯Á EªÀgÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 156/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 448, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/10/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà ¥Ánïï, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: eÁAw EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ZÀ£ÀߥÁà vÀAzÉ ²ªÀgÁd ©®UÀÄAzÉ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 10 d£À J®ègÀÆ ¸Á: eÁAw, EªÀgÉ®ègÀÆ ºÉÆ® eÁUÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄvÀÛ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁzÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ, PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ ºÁUÀÄ ¨É®Ö »rzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀÑ ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÄ ¨É®Ö¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 212/2011 PÀ®A 498(J), 323, 504, 143 eÉÆvÉ 149 L¦¹ 3 & 4 r.¦ DåPïÖ :-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ eÉÆåÃw UÀAqÀ QÃgÀtPÀĪÀiÁgÀ ¸Á: ¨sÁ°Ì EPÉUÉ 2009 £Éà ¸Á°£À°è ®ÄA©tÂà £ÀUÀgÀzÀ QÃgÀtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀA¥ÀvÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ®UÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ®UÀßzÀ PÁ®PÉÌ 40,000/-gÀÆ¥Á¬Ä, 5 UÁæA. §AUÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ MAzÀÄ ºÉtÄÚªÀÄUÀÄ 11 wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À ªÀÄUÀÄ EgÀÄvÁÛ¼É, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 21-05-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ£ÁzÀ QÃgÀtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀA¥ÀvÀPÀĪÀiÁgÀ, CvÉÛAiÀiÁzÀ UÀdgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀA¥ÀvÀPÀĪÀiÁgÀ, ¨sÁªÀ£ÁzÀ Q±À£ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀA¥ÀvÀPÀĪÀiÁgÀ, ªÉÄÊzÀÄ£À ºÁUÀÄ £ÉUÉt °Ã¯ÁªÀw UÀAqÀ QñÉÆÃgÀPÀĪÀiÁgÀ, £ÁzÀ¤ ¸ÀjÃvÁ UÀAqÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ, J®ègÀÆ ¸Á: ®ÄA©t £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ, ªÀÄvÀÄÛ ²¯Áà ¸Á: DtzÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀƪÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, zÉÊ»PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ®ÄA©t £ÀUÀgÀ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁPÀ 29-10-211 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä eÉÆvÉAiÀÄ°è ®ÄA©tÂà £ÀUÀgÀPÉÌ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ PÀÆqÁ §A¢gÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¤£ÀUÉ ¤£Àß vÀªÀgÀƪÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAzÀgÀÆ PÀÆqÁ vÀA¢gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2011 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀ¸ÀÛVj vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ¸Á¨ï ±ÉÃPï ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ ªÁr EvÀ£À ªÀÄUÀ ªÀÄdÄ£ÀÄ«ÄÃAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ RAqÁ¼É ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ ªÁr EvÀ£ÀÄ «£ÁB PÁgÀt fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÄÝ, F «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀAdÄ EvÀ¤UÉ UÁæªÀÄzÀ ¤Ãj£À mÁQ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÀÄ £À£ÀUÉ PÉüÀ®Ä §gÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, MwÛ »rzÁUÀ, DgÉÆæAiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ «ÃgÀ±ÉÃnÖ EvÀ£ÀÄ §rUÀqÀ¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄzÀå ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

October 29, 2011

DAILY CRIME UPDATE 29-10-2011This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : ¢£ÁAPÀ 29-10-2011

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 154/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦. KPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/10/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§ÝgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ É PÉÆqÀA§® UÁæªÀÄzÀ gÁd¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà gÀªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwzÀÝ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁwðPÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð E£Àß;H 9 d£À J®ègÀÆ J®ègÀÆ ¸Á PÉÆqÀA§® JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ MlÄÖ 3620/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 211/2011 PÀ®A 143, 323, 504, 498(J) eÉÆvÉ 149 L.¦.¹. 3& 4 r.¦.JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 28-10-2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤îªÀiÁä UÀAqÀ ®ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¸Á PÉÆüÁgÀ(PÉ) EªÀgÀÄ DgÉÆæ ®ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀ EªÀgÀÄ eÉÆÃvÉ DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ºÁUÀÆ CªÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬Ä E¤ßvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ 0CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀªÀgÀƪÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ, JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 188/2011 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹.187 L,JªÀÄ,«,JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/10/2011 gÀAzÀÄ 09:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÆÝ® gÀºÉêÀiÁ£À vÀAzÉ EµÁä¬Ä® ¸Á§ ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð G: PÀÆ°PÉî¸À ¸Á ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¨ÁA¨É ©®ØrAUï PÀqɬÄAzÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÀqÉUÉ M§â ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/PÉ-6326 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®Ä CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀÄwÛzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀqÉAiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §® ªÀÄÄUÉÊUÉ, JqÀPÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ®Ä PɼÀUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¸ÀzÉà NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 100/2011 PÀ®A PÀ®A 504, 506, (II), eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/10/2011 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ɹPÀ¯Á UÀAqÀ dUÀ£ÁxÀ C¯ÉÝ 30 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ¹¹ð (J) EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd @ ¨Á§Ä vÀAzÉ CqÉ¥Áà C¯ÉÝ ºÁUÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ vÉeÉ¥Áà C¯ÉÝ EªÀgÀ ªÀÄzÀå ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA§gÀ 175, 324- 305 £ÉzÀgÀ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15-16 ªÀµÀðUÀ½AzÀ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ ©ÃzÀgÀ ¹«® £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉøÀ ¸ÀºÀ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 25/10/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1500 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd @ ¨Á§Ä vÀAzÉ CqÉ¥Áà C¯ÉÝ ºÁUÀÆ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ vÉeÉ¥Áà C¯ÉÝ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA§gÀ 305 gÀ°è eÉÆüÀ ©vÀÄÛwzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è ZÁPÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 153/2011 PÀ®A 323, 326, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 27/10/2011 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ¥Áà vÀAzÉ ©üêÀıÁ vÀgÀ£À¼Éî, ¸Á ºÀÄtf(PÉ) EªÀgÀÄ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀªÉð±À vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ªÀiÁ°¥Án¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÁ±À@C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà §§bÀr E§âgÀÄ PÀÆr §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉÃUÉzÀÄ CªÁZÀÑ ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è¬ÄzÀÝ PÀ§Äâ PÀqÉAiÀÄĪÀ PÀwÛ¬ÄAzÀ ¸ÀªÉð±À EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ¨sÀÄd, gÀmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 28/10/2011 gÀAzÀÄ 1000 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ AiÉÄ®è¥Áà PÉÆêÀiÁj ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁ : PÀÄgÀªÀiÁ G : PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á : ¨sÁvÀA¨Áæ ¸ÀzÀå : ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ gÀvÀߪÀiÁä UÀAqÀ ¸ÁAiÀÄ®Ä ¸ÀAPÉÆüÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð eÁ : PÀÄgÀªÀiÁ G : PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á : eÉÆò £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¨Á®åzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è eÁj ©zÀÄÝ CªÀ¼À ªÉÄzÀ½£À°è UÁAiÀĪÁV CªÀ¼ÀÄ CgÉ ºÀÄZÀѼÀAvÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ : 26/10/2011 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì gÉïÉé ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 128/2011 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-10-2011 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÉʪÀAvÀ vÀAzÉ ±ÉgÀt¥Áà MAmÉ ¸Á: ±ÀºÁUÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ DgÉÆæ ¸ÀA¥ÀvÀ @ ¸ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ eÁÕ¤ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ºÉÆgÀ ±ÀºÁUÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ EªÀ¼ÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ dUÀ¼À vÀPÀgÁgÀÄ PÀÄjvÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-10-2011 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà dªÀiÁä ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: QgÁt CAUÀrAiÀÄ°è £ËPÀj ¸Á: DtzÀÆgÀ EªÀgÀ vÁ¬Ä ¸ÀAUÀªÀiÁä EªÀ½UÉ ¢£ÁAPÀ 26-10-2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® n.«.J¸ï £ÀA§gÀ PÉ.J 39/ F 1018 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ ºÀ©Ã§«ÄÃAiÀiÁå vÀAzÉ AiÀiÁ¹ªÀĸÁ§ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® n.«.J¸ï ¸Á: ¨Á宺À½î UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¸ÀAUÀªÀiÁä EªÀ½UÉ mÉÆÃAPÀPÉÌ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ §®UÉÊ ªÉÆÃtPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVvÀÄÛ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ §®UÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ §® mÉÆÃAPÀPÉÌ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 109/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 28-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉÃAzÀæ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¥ÀAZÁ®À ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw: ¥ÀAZÁ¼À G: §rUÉvÀ£ÀÀ ¸Á: qÉÆÃAUÀgÀV EªÀgÀÄ ªÀiÁåQÀìPÁå§ PÉ.J-28/1909 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ C°AiÀÄA§gÀ ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ªÀiÁåQÀìPÁå§ ZÁ®PÀ DgÉÆæ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ gÁAiÀÄUÉÆÃAqÀ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁw: UÉÆAqÀ ¸Á: C°AiÀÄA§gÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁåQÀìPÁ姣ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ ¹ªÁgÀzÀ°è MªÉÄä¯É ªÀiÁåQPÁå§ ªÉÃUÀzÀ°è ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÁUÀ ªÀiÁåQìPÁå§ MªÉÄä¯É ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §®UÉÊ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ E£ÀÆß½zÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦.CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28-10-2011 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ(©) UÁæªÀÄzÀ°è ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtQnÖ CAzÀgï ¨ÁºÀgï E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ ªÀĺÀªÀÄäzÀ SÁ¯ÉR vÀAzÉ ªÀĺÉvÁ§ ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 50 ºÁUÀÆ EPÀ£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2750/- gÀÆ MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ £ÉÆQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

October 28, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-10-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-10-2011

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 153/2011 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 28/10/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA PÉJ-32/JªÀiï—2909 £ÉzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²ªÁ£ÀAvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ UÉÆmÉð ªÀaiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: PÀ®ÆègÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ dUÀ£ÁßxÀ PÉƪÀÄlUÉÃgÀ gÀªÀgÀ ZÀºÁ ºÉÆl® ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd QtV ªÀaiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: PÀ®ÆègÀ EvÀ£À vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd, Hj£À ²ªÀ¥ÀÄvÀæ, FgÀuÁÚ ªÀÄvÀÄÛ PÁ²£ÁxÀ gÀªÀjUÉ rQÌ ¥Àr¹zÀjAzÀ CªÀgÉ®ègÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ EªÀj§âgÀÆ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ, UÁAiÀÄUÉÆAqÀ FgÀuÁÚ EªÀgÀÄ aQvÉì PÁ®PÉÌ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 152/2011 PÀ®A 341, 323, 504, 353 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 27-10-2011 gÀAzÀÄ eÉƼÀzÁ¥ÀPÁ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝt¢AzÀ §¸Àì £ÀA PÉJ-38/J¥sï-346 £ÉÃzÀÄÝ ºÉÆgÀqÁUÀ DgÉÆæ CªÀÄgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ aªÀiÁäf ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: eÉÆüÀzÁ¥ÀPÁ EvÀ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV §¸Àì£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ©gÁzÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, G: ¤ªÁðºÀPÀ J£ï.E.PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. ¸Á: GZÁÑ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ KPÉ §¸Àì£ÀÄß ¤°è¹gÀÄªÉ CAvÀ PɼÀ®Ä, DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ PɼÀĪÀªÀ£ÀÄ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ°è CqÉvÀqÉ ªÀiÁr ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç ºÀj¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 207/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 27/10/2011 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¸ÀÈ¶× DUÉÆæà ¥sÀnð¯ÉÊdgÀ JzÀgÀÄUÀqÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±Á°ªÁ£À 2) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ 3) «£ÉÆÃzÀPÀĪÀiÁgÀ 4) CAPÀıÀ 5) gÁdPÀĪÀiÁgÀ 6) ¹zÁæªÀÄ 7) ¸ÀAUÀ±ÉÃnÖ 8) gÁd±ÉÃRgÀ 9) ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà 10) ¨Á§ÄgÁªÀ 11) GªÉÄñÀ 12) £ÁUÀ£ÁxÀ 13) ªÀiÁºÀzÉêÀ 14) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà 15) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ 16) CgÀ«AzÀ J®ègÀÄ ¸Á: WÉÆÃgÀaAZÉÆý ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ ªÉÄÃ¯É 3 J¯ÉAiÀÄ ¥ÀgÉî JA§ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÁUÀÄ CªÀjUÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ¯ÁzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ MlÄÖ ºÀt 5700=00 gÀÆ, 2) 52 E¹àÃl J¯É, 3) ««zsÀ PÀA¥À¤AiÀÄ 12 ªÉƨÉÊ®UÀ¼ÀÄ, 4) 4 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ J£À © ªÀÄoÀ¥Àw ¥ÉưøÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

October 27, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-10-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-10-2011

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 166/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/10/2011 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ eÉÃgÀ¥Él NtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ PÁwðPÀ ¸Áé«Ä gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà KgÀ¸À£À ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: ºÉüÀĪÁ, ¸Á: eÉÃgÀ¥Él ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ D ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÀd£ÀzÁgÀ eÁw: ºÉ¼ÀĪÁ, ¸Á: eÉÃgÀ¥Él ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À°è JgÀqÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K£ÉÆà ¤£Àß vÁ¬ÄUÉ ¨ÉÊzÁUÀ £À£ÀUÉ K£ÉÆà ªÀiÁqÀw¤ CAvÁ CA¢¢ K£À ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ JgÀqÀÄ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 17/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ CuÉÚÃ¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ (JA) gÀªÀgÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼À gÀÆ«Ä£À°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUÉ ªÀÄÄjzÀÄ DPÀ¹äÃPÀªÁV PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ ¨ÁQ°£À ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¢Ã¥À PɼÀUÉ ©zÀÄÝ PÀnÖUÉUÉ ºÀwÛ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà PÀÄqÀA§®£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ (JªÀiï) gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£À£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ CuÉÚ¥Áà EvÀ£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊ, PÉÊ, PÁ®Ä, ªÀÄÄR, JzÉ, ºÉÆmÉÖ, ¨É£ÀÄß ¸ÀÄnÖzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPï ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¢£ÁAPÀ: 26-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 135/2011 PÀ®A 323, 324, 504, 109 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26-10-2011 gÀAzÀÄ D®UÀÆqÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀvÀå¨sÁªÀiï UÀAqÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ ªÀAiÀÄ; 40 ªÀµÀð, ¸Á; D®UÀÆqÀ EªÀgÀÄ ºÀ¼ÀîPÉÌ MUÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¨ÉèÁ UÀAqÀ ªÁªÀÄ£ÀgÁªÀ NPÀ¼É ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á; D®UÀÆqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁqÀªÀAw EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt DgÉÆævÀgÀ ªÀÄUÀ£ÀÄ CzÉ aAvÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀjAzÀ CzÉ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁåZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄÝ, PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

October 26, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-10-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-10-2011

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 12/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 25-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄ vÀAzÉ ºÀjZÀAzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁqÀ, ¸Á: ºÉƤßPÉÃj vÁAqÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw PÀ¯ÁªÀw, ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UÉÆïÁ ªÀAiÀÄ 1.1/2 ªÀµÀð EªÀgÉ®ègÀÆ gÁwæ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ gÁwæ 0300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UÉÆïÁ EªÀ¼ÀÄ C¼ÀĪÀ ±À§Ý PÉý ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw JZÀÑgÀªÁV £ÉÆÃqÀ®Ä C¯Éè ¥ÀPÀÌzÀ°è MAzÀÄ ºÁªÀÅ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÁªÀÅ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É PÀr¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw E§âgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjÃPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀzÀ°èzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-10-2011 gÀAzÀÄ 0430 UÀAmÉUÉ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, EªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 121/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25-10-2011 gÀAzÀÄ zÀħ®UÀÄAr PÀ©gÁ¨ÁzÀªÁr gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÁzÀ ®Æ£Á ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉ.J-38/E-6337 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà gÀUÀmÉ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: UÁA¢ü £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁÖgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: zÀħ®UÀÄAr gÀªÀjUÉ JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ PÀqÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 187/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/10/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆúÀ£À vÀAzÉ §½gÁªÀÄ GzÀVgÉ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ºÀqÀ¥ÀzÀ, ¸Á: ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃA ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ²ªÀ £ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr¤AzÀ ºÉƸÀ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ ªÀiÁUÀðªÁV vÀ£Àß ªÀÄ£É PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ²ªÀ£ÀUÀgÀ ZɮĪÁ ¥ÉmÉÆæî §APÀ JzÀÄjUÉ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/PÉ-5334 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ «QÌ vÀAzÉ gÁeÉñÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: JgÀ ¥sÉÆøÀð ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ ºÁ£Àð ªÀiÁqÀzÉ MAzÉ ¸ÀªÀÄ£É £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vɯÉAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è, JqÀ PÁ°£À ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ¦AræUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §® PÀ¥Á¼ÀzÀ°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 159/2011 PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/10/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀaãÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ vÁA¨ÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ vÀAzÉ D±ÉÆÃPÀ EªÀgÀÄ vÀºÀ¹Ã® PÀZÉÃj §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¢Ã¥ÁªÀ½ ºÀ§âzÀ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ElÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ±Á°¤ E§âgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÄÝ, DUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁdÄzÀªÀgÁzÀ eÉʨsÁgvÀÀ vÀAzÉ ©üÃgÀ¥Áà ¨ÉÃA§¼Éî EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ PÀgÉzÀÄ £ÀªÀÄä eÉÆÃvÉAiÀÄ°è §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ¨Á £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÀUÉ ¢Ã¥ÁªÀ½ ºÀ§âzÀQgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀĪÀ¢zÉ CAvÁ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj eÉʨsÁgÀvÀ CªÀgÀ eÉÆÃvÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ eÉʨsÁgÀvÀ EvÀ£À ºÉAqÀw EmÁ¨Á¬Ä ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CA¨ÁgÁAiÀÄ 5 d£ÀPÀÆr ºÉÆÃzÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ gÁwæ vÀqÀªÁzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè, £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁdÄzÀªÀgÁzÀ eÉʨsÁgÀvÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ¤±ÉÃAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ±Á°¤ EªÀgÀÄ eÉʨsÁgÀvÀ EvÀ¤UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ J°èzÁÝgÉ gÁwæAiÀiÁVzÉ ªÀÄ£ÀUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀzÀj eÉʨsÁgÀvÀ EvÀ£ÀÄ ºÉýzÀ£ÉAzÀgÉ C±ÉÆÃPÀ EvÀ£ÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁèzÀ ºÀwÛgÀ PÉ®¸À «zÀÝ PÁgÀt C¯Éè G½¢zÀÄÝ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÀUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ªÀÄÄAzÉ §A¢gÀÄvÉÛ£É CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¢zÀPÉÌ CªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ J°èAiÀiÁzÀgÀÄ PÀļÀwgÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß vÁ¬Ä ºÁUÀÆ Hj£À gÁdÄ, ªÉAPÀl, ©üêÀıÁ gÀªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ©ÃgÀ¥Àà£À UÀÄrAiÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°è ¨ÁånæÃAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀÄqÀPÁr ¹UÀzÉ J®ègÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ eÉʨsÁgÀvÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ ºÀÄqÀQ §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ «zÀÝ ¨ÁånæÃAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 25-10-2011 gÀAzÀÄ Hj£À ¸ÀAdÄ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÀUÉ §AzÀÄ ºÉýzÉ£ÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ºÁUÉ ºÀ¨ïì ¥sÀÄ°¤ ºÀwÛgÀ ©¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ, PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÀ¨ïì ¥sÀÄ°£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄÄ ¨ÉÆÃgÀ¯ÁV ©¢ÝzÀÝjAzÀ ±ÀjÃgÀªÀ£ÀÄß CAUÁvÀªÁV ªÀÄ®V¹ £ÉÆÃrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄî ¨sÁUÀzÀ°è, §® ¨sÁUÀzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÉÄïÉ, PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄïÉ, JzÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ JgÀqÀÄ Q«UÀ¼ÀÄ PÀvÀÛj¹ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, JqÀ Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀªÀqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀtÚzÁzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛvÀÄÛ, PÀÄwUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ«zÉ F ªÉÄð£À J¯Áè UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ EªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ GzÉÝñÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«Äð¼ÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ EgÁzɬÄAzÀ ZÀÆ¥ÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀnÖAiÀiÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁr vÁªÀÅ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ eÁVgÀzÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀ¨ïì ¥sÀÄ°£À ºÀwÛgÀ vÀVΣÀ°è ¨ÉÆÃgÀ¯ÁV ©Ã¸Ár ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 206/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-25/10/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆúÀ£À vÀAzÉ :ªÁ¸ÀÄzÉêÀ £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ¼É ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ C®ªÀiÁgÁ MqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀ ¨É½î MqÀªÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt MlÄÖ C.Q. 6800/- gÀÆ zÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 210/2011 PÀ®A 392 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²ÃªÀ°Ã¯Á UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄgÁd ²®ªÀAvÀ, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: Z˨ÁgÁ ¥À£À¸Á® vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß £Á¢¤ ®QëöäèÁ¬Ä eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀiÁPÉÃðlUÉ ºÉÆÃV ¥ÀÄ£ÀB ªÀÄgÀ½ PÉ.ºÉZÀ.©. PÁ¯ÉÆäUÉ §gÀĪÁUÀ ºÀtªÀÄAvÀ RƨÁgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À CtÚ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÆ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ vÀªÀÄä ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸Àé®à ¤°è¹ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽvÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À PÉÆÃgÀ½£À°è PÉÊ ºÁQ PÉÆÃgÀ½£À°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ UÀAl£À 45 UÁæA C.Q. 1,17000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ UÀAl£À CAzÁdÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÉà ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ®QëöäèÁ¬Ä E§âgÀÆ PÀÆr agÁqÀĪÁUÀ C°è PÀvÀÛ®Ä EgÀĪÀÅzÀjAzÀ AiÀiÁgÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÀgÉAl E¢ÝgÀĪÀÅ¢¯Áè, ¸ÀzÀj ¢ééZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼À ªÀAiÀÄ 22 jAzÀ 24 gÀ ªÀAiÀĹì£ÀªÀjzÀÝgÀÄ, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

October 25, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-10-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 25-10-2011

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 125/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ PÀAmÉÖ¥Áà ªÀPÁgÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨ÉîÆgÀ EvÀ£À ºÀwÛgÀ 2 JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ¢£Á®Ä vÀ£Àß ºÉÆîzÀ°è ºÁQzÀ PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è PÀnÖgÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 15/10/20011 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è PÀnÖ vÁ£ÀÄ PÀÄqÁ CzÉà PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¢£ÁAPÀ 16/10/2011 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 0300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£É PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ gÁwæ 0300 UÀAmɬÄAzÀ 0500 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ 2 JvÀÄÛUÀ¼À ¥ÉÊQ MAzÀÄ JvÀÄÛ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj JwÛ£À QªÀÄävÀÄÛ 40,000/-gÀÆ DVgÀ§ºÀÄzÀÄ, CAvÀ PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 24/10/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄQð UÁæªÀÄzÀ §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ L.n.L PÁ¯ÉÃf£À JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAUÁæªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ¥ÀAqÁgÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀ§ ºÁUÀÆ 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄÄQð EªÀgÉ®ègÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ElÄÖ ¥ÀgÉî JA§ £À¹©£À E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩.r.§Ä°ð ¦.J¸ï.L PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1390/-gÀÆ ºÁUÀÆ 52 J¸ÉàÃl J¯ÉÃUÀ¼ÀÄ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2011 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-

¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 wAUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÉhÄÃgÉ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀA¨sÁf ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: ªÀĸÀ̯ï, vÁ: OgÁzÀ(©) EªÀgÀ ªÀÄUÀ C«£Á±À vÀAzÉ gÉhÄÃgÉ¥Áà ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É, ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÁUÀ DvÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É DPÁ±À ¤Ã° §tÚzÀ ZÀÄPÉÌUÀ¼ÀļÀî ±Àlð, ¤Ã° §tÚzÀ ¥ÁåAlÄ EvÀÄÛ, PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀæ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£É, vɼÀî£É ªÉÄÊPÀlÄÖ, PÉÆÃ®Ä ªÀÄÄR, ¤Ã¼À ªÀÄÆUÀÄ, UÉÆâü PÉA¥ÀÄ ªÉÄʧtÚ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É, §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ UÁAiÀÄzÀ PÀ¯É EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄð£À MAzÀÄ ºÀ®Äè ¸Àé®à ªÀÄÄjzÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠢£ÁAPÀ 24-10-2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 163/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/10/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀArvÀgÁªÀ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀgÁªÀ GA¥À¼É ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄgÀUÀÄwÛ, ¸ÀzÀå: rVæ PÁ¯ÉÃd »AzÀÄUÀqÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÉÆA¢UÉ vÁ£ÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ ¢¥ÁªÀ½ ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ HjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£É ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀ¯Á覰 ªÀiÁr C®ªÀiÁjAiÀÄ°èlÖ 1] MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ 5 UÁæA PÉÊ GAUÀÄgÀ C.Q. 12,500/- gÀÆ., 2] 16 vÉÆÃ¯É ¨É½îAiÀÄ ®Qëöä ªÀÄÆwð C.Q. 6000/- gÀÆ. 3] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 6000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 24,500/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 162/2011 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-

¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ªÀÄrªÁ¼À ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, eÁw: zsÉÆé, ¸Á: ²ªÀ¥ÀÄgÀUÀ°è ¸Á¬Ä xÉÃlgï ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄÆgÀ£Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ D±ÁgÁt ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ 8 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ ªÀgÉUÉ C¨sÁå¸À ªÀiÁr MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ±Á¯É ©lÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀÄvÁÛ¼É, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 23/10/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAAiÀÄPÁ® 5:30 ¦.JªÀiï. UÀAmÉUÉ D±ÁgÁt EªÀ¼ÀÄ vÀgÀPÁj vÀgÀ®Ä ªÀiÁPÉðnUÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°¯Áè, DPÉAiÀÄÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÀ¼À¢ §tÚzÀ £ÀÆj qÉæ¸ï zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É, JvÀÛgÀ 4.5`` , UÉÆâ §tÚ, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É GzÀÝ PÀÄzÀ®Ä, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ »A¢ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 205/2011 PÀ®A 323, 504, 506, 498(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 24/10/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪Át²æà UÀAqÀ gÀ«ÃAzÀæ ©ZÀPÀÄAzÉ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¥ÁvÉæ UÀ°è ¨sÁ°Ì EPÉAiÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ M§â¼É ªÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ PÉÆÃmÁ¼É EªÀgÀÄ 2002 £Éà ¸Á°£À°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¢£ÁAPÀ 07/05/2007 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì ¥ÀlÖtzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ©ZÀPÀÄAzÉ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ gÀ«ÃAzÀæ ©ZÀPÀÄAzÉ EªÀgÉÆA¢UÉ £Ë¨ÁzÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÁ¬Ä 5 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ 2 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÀAqÀ gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ©ZÀPÀÄAzÉ EvÀ£ÀÄ PÉêÀ® 6 wAUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ ¸ÀjAiÀiÁV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, 6 wAUÀ¼ÁzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ£ÁzÀ gÀ«ÃAzÀæ, CvÉÛ «zÁåªÀw ©ZÀPÀÄAzÉ, ªÀiÁªÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ©ZÀPÀÄAzÉ J®ègÀÄ ¸Á: ¥ÁvÉæ UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¢£Á®Ä ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÁ¬ÄUÉ ¹PÁÌ ¥ÀmÉÖ ºÉÆ®¸ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C²èî ªÀiÁvÀÄUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ EzÀÄÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀÄA¨Á ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀPÀļÀPÉÌ M¼ÀUÁVgÀÄvÁÛ¼É, DgÉÆæ UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ £Á£ÀÄ JA © J ¥Á¸ÁVzÀÄÝ £À£ÀUÉ ¤ªÀÄä vÁ¬Ä ªÀgÀzÀQëuÉ PÀrªÉÄ PÉÆnÖzÁÝgÉ, ¤Ã£ÀÄ E£ÀÄß ¤£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ §AUÁgÀ, ¨É½î ºÁUÀÄ ¤£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ ºÉÆ® ªÀÄ£É EvÁå¢UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ ¦r¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, EzÀgÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀA¢gÀgÁzÀ 1) ²æà §¸ÀªÀgÁd ZÀAzÁ 2) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ZÀAzÁ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ AiÀiÁgÁzÀgÀÄ PÉüÀ®Ä §AzÀgÉ DgÉÆæ UÀAqÀ FvÀ£ÀÄ J®è ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ §gÉ¢lÄÖ «µÀ ¸Éë¹ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀzÁV ºÉzÀj¸ÀÄwÛzÁÝ£É, ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 25/03/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 1100 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ¨Á¬ÄUÉ §mÉÖ PÀnÖ, PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ vÀÄA¨Á §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀÄ ¢ªÀ¸À ºÉzÀjPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 26/06/2011 gÀAzÀÄ GlÖ §mÉÖAiÀÄ°è vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ £Ë¨ÁzÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ £ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV C¯Éè G½zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 20/10/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ UÀAqÀ gÀ«ÃAzÀæ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÉ¸Àj£À ªÉÄÃ¯É EzÀÝ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁªÀA¢gÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd ZÀAzÁ ºÁUÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ZÀAzÁ EªÀgÀÄ ®Æn ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¸ÀļÀÄî C¥ÀªÁzÀ ªÀiÁr ¥ÀæPÀluÉ ¥ÀæPÀn¹ ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ºÁUÀÄ J®è UÁæªÀÄUÀ½UÉ ºÀAZÀÄvÁÛ «£ÁB PÁgÀt C¥ÀªÁzÀ ªÀiÁr ªÀiÁ£À ºÀgÁdÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 15/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ¨Á§±ÉÃnÖ ºÀ®¼É ¸Á: ¨sÁvÀAUÁæ EvÀ£À ºÉArwAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸À«ÃvÁ UÀAqÀ dUÀ£ÁßxÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, EPÉAiÀÄÄ ºÉÆ®zÀ°è PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ MªÉÄäÃ¯É CzÀgÀ°è EzÀÝ ºÁªÀÅ §®UÉÊ ºÉ§âgÀ½UÉ PÀaÑzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸À«ÃvÁ EªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 164/2011 PÀ®A 504, 507 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09-10-2011 jAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉøÀgÀÄ ºÉüÀzÉ ªÉÆ. £ÀA. 9972945785, 9035354550, 7259853677 £ÉÃzÀªÀÅUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, G: UÁæªÀÄ ¯ÉQÌUÀgÀÄ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 15-5-502 ¨ÁåAPÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÉÆ. £ÀA. 9008805839 ªÀÄvÀÄÛ 8453800407 £ÉÃzÀgÀ £ÀA§gÀUÉ PÀgÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ¼ÀÄ §¼À¹ ¹PÁÌ¥ÀmÉÖ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ CªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ UÉÆwÛ¯Áè DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj £ÀA§gÀ AiÀiÁgÀzÀÄ JAzÀÄ w½zÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÉÛ £ÀªÀÄä ªÉƨÉÊ®UÉ PÀgÉ ¨ÁgÀzÀAvÉ £ÉÆÃr £ÀªÀÄUÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀĨÉPÉAzÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ; 24-10-11 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ Cfð zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 170/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/10/2011 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt-§AUÁè gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉZï.r.J¥sï.¹. ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ wgÀĪÀÅ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ C«ÄÃgÀ vÀAzÉ UÀÄ®¥sÀgÉÆñÀ ±ÉÃPÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: gÁeÉñÀégÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀ£À ¸ÀAUÀrUÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA J¦-ªÀÄ09/J.PÀÆå-8469 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆUÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ C«ÄÃgÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÉÆÃr£À rªÉÊqsÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÉÊ¥sÀ C°UÉ §® ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ, ªÉƺÀäzÀ ¸À«ÄäUÉ JqÀ ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÀÆ ¸ÀºÀ JqÀ ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ ªÀÄÄjzÀAvÀºÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀfÃgÀ C° vÀAzÉ £ÀªÁ§ C° ±ÉÃPÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: CAzsÉÃj gÉÆÃqÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

October 24, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 24-10-2011

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 24-10-2011

ºÉÆPÀuÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2011 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/10/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ vÉÃeÉgÁªÀ eÁzsÀªÀ ¸Á; ¨sÀªÁ¤ £ÀUÀgÀ vÁAqÁ ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ EªÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ gÀWÀÄ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ E§âgÀÄ ¸Á; ¨sÀªÁ¤ £ÀUÀgÀ vÁAqÁ ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ EªÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 185/2011 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í.JPïÖ. :-

¢£ÁAPÀ 23/10/2011 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ UÀÄtªÀAvÀgÁªÀ CUÀæºÁgÀ 40 ªÀµÀð, eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ZËPÀ «zsÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ UÁA¢üUÀAd¢AzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£É PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ gÁªÀÄZËPÀ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38/2935 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ rQÌ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ, UÀ®èPÉÌ, gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀPÁ°£À »ªÀÄärAiÀÄ ªÉÄïÁâUÀzÀ°è J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 151/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 23/10/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆÃzÁªÀj UÀAqÀ zÀ±ÀgÀxÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÉ, ªÀAiÀÄ : 62 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á|| £ÉîªÁqÀ vÁ|| ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¢ : 21/10/2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è EzÁÝUÀ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ºÀÄ®¸ÀÆgÉ ¸Á|| ªÀiÁ¹ªÀiÁr EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ºÉÆ®zÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁðzÀUÉ CªÁZÀÑ ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 204/2011 PÀ®A 363(J) L¦¹ eÉÆvÉ PÀ®A 3(1)(7) J¸ï¹/J¸ïn ¦MJ CPïÖ :-

¢£ÁAPÀ : 23/10/2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà gÉñÉä ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁ : J¸À.¹. ªÀiÁ¢UÀ G : ¨sÁ°Ì ¥ÀÄgÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¥ËgÀ PÁ«ÄðPÀ ¸Á|| zÁqÀV ¨ÉøÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ UÀ°èAiÀÄ DgÉÆæ ±À«ÄAiÉƢݣÀ @ ¸ÀzÁå vÀAzÉ ZÀÄ£ÀÄß«ÄAiÀiÁå FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¥ÉưøÀgÀÄ »rAiÀÄ®Ä §gÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀļÀÄî £É¥À ºÉý £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ : 22/10/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 1030 UÀAmÉUÉ J®ègÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ZÀ¥ÀàgÀzÀ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ J¸ÀÛgÁ ªÀAiÀÄ : 4 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ PÁtzÉ EzÁÝUÀ J®è PÀqÉ ºÀÄrQÃzÀgÀÆ PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ ºÀÄqÀPÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £À£Àß ZÀ¥Àà®UÀ¼ÀÄ ¨sÁ°Ì »gÉà ªÀÄoÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀªÀÅ C¥ÀºÀgÀtUÉÆAqÀ ºÀÄqÀV PÀĪÀiÁj J¸ÀÛgÁ vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ gÉñÉä ªÀAiÀĸÀÄì 4 ªÀµÀð ¸Á : zÁqÀV ¨ÉøÀ ¨sÁ°Ì EªÀ¼ÀÄ ¥Àj²ÃµÀÖ (ªÀiÁ¢UÀ) eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ¼ÁVgÀĪÀzÀjAzÀ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A : 363 (J) L¦¹ eÉÆÃvÉUÉ PÀ®A : 3 (i) (viii) SC/ST POA Act 1989 £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.«. CPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 22/10/2011 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ gÀeÁC° vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C±ÀgÀ¥sÀ° eÁVÃgÀzÁgÀ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð G: GPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: ªÀÄgÀPÀÄAzÁ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄzÁªÀgÁzÀ C§ÄÝ® ¸ÀvÁÛgÀ E§âgÀÄ PÀÆr gÁ.ºÉ. £ÀA 9 gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä §gÀÄwÛzÀÝ C¥ÀjavÀ PÁgÀ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E§âjUÀÆ rQÌ ªÀiÁr ¸ÀܼÀzÀ°è PÁgÀ ¤°è¸ÀzÉ PÁgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ PÀ¥ÀUÀAqÀzÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁj M¼ÀUÁAiÀÄ, §® ªÉƼÀPÉÊ »A¨sÁUÀPÉÌ vÀgÀazÀ, JqÀ ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ¦AqÀjAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ ªÀÄvÀÄÛ JzÉAiÀÄ°è M¼À ¥ÀmÁÖVzÉ. ªÀÄvÀÄÛ C§ÄÝ® ¸ÀvÁÛgÀ EªÀ¤UÉ CªÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 184/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹. eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« JPÀÖ. :-

¢£ÁAPÀ 23/10/2011 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁPÉñÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ±ÀA¨sÀÄ ±ÀAPÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¥ÉưøÀ PÁ£ÀìmÉç® ¸Á: C§ÄÝ® ¥sÉÊd ¥ÉưøÀ PÁél¸Àð ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÀ¼É ¸Á¬Ä ¥sÁå©æPÀì §mÉÖ CAUÀr PÀqɬÄAzÀ-PÀ£ÀßqÁA¨É ¸ÀPÀð® PÀqÉUÉ ¸ÀAZÁgÀ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀ¼É JA¥ÁèAiÀĪÉÄAl D¦üøÀ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ39eÉ485 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÆVUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ¨sÁUÀzÀ vÉÆqÉUÉ, JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ ºÁUÀÆ JqÀ ¸ÉÆAlPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 186/2011 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/10/2011 gÀAzÀÄ 0300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.r ªÀÄįÁÛ¤ vÀAzÉ JªÀiï.r ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ªÀAiÀÄ : 50 ªÀµÀð ¸Á: ±ÀªÀıÁ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ E°AiÀiÁ¸À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38eÉ-7162 £ÉÃzÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CAqÀgÀ©æÃeïØ£À wgÀÄ«£À°è gÉÆÃr£À ªÀÄzsÀå EgÀĪÀ rªÉÊqÀgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ, §®PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ. §®ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆV£À PɼÀUÉ, §®UÁ®¥ÁzÀPÉÌ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vÀÄn ºÀjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

October 23, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-10-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-10-2011

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 125/2011 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ®vÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÉÆgÀR£ÁvÀ ¸Á: gÁªÀÄwÃxÀðªÁr EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ UÉÆÃgÀR gÀhiÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ, EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è gÁªÀÄwÃxÀðªÁrAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀÅf, 2) vÁ£Áf vÀAzÉ ¢UÀA§gÀ ©gÁzÁgÀ, 3) ¨sÀUÀªÁ£À vÀAzÉ gÁªÀĹAUÀ oÁPÀÆgÀ, 4) ¸ÀA¨Áf vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd VÃgÀ J®ègÀÆ ¸Á: gÁªÀÄwÃxÀðªÁr, EªÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀÄAn ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ DgÉÆævÀjUÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è KPÉ? PÀÄAn ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¤ªÀÄä CvÉÛ F ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ PÀqÀvÀPÉÌ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CzÀPÉÌ PÀÄAn ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÉÝÃªÉ CAvÁ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ F ºÉÆ®zÀ°è PÀÄAn ºÉÆr¨ÉÃr CAvÁ CA¢zÀPÉÌ vÁ£Áf EªÀ£ÀÄ ¤ªÀÄä CwÛ ºÉÆ® PÀqÀvÀPÉÌ PÉÆlÖzÁÝ¼É ¤Ã AiÀiÁgÀÄ PÉüÀĪÀªÀ¼ÀÄ CAvÁ CAzÀÄ PÀÄAngÀĪÀÄä¢AzÀ £ÀqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄAr wPÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ZÀ§PÁ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ vÁ£Áf EªÀ£ÀÄ CzÉà PÀÄAngÀĪÀiÁä¢AzÀ JqÀ PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÆV£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, PÁ²gÁªÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÀÄUÀ£À PÉÊ »rzÀÄ PɼÀUÉ £ÀÆQgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ vÁeÁ¤ EªÀ£ÀÄ C¯Éè ºÉÆ®zÀ°è ¤AwzÀÝ ¨sÀUÀªÁ£À oÁPÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¨Áf EªÀjUÉ PÀgÉzÀÄ F E§âjUÉ ºÉÆ®zÀ°èAzÀ ºÉÆgÀUÉ £ÀÆQ CAvÁ w½¹zÁUÀ E§âgÀÄ §AzÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ºÉÆgÀUÀÄ ºÉÆÃV CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À eÉÆvÉ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 126/2011 PÀ®A 323, 341, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¨ËgÁ ¸Á: vÀ¼ÀªÁqÀ(PÉ) EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ ¸ÀAUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ¸Á: vÀ¼ÀªÁqÀ (PÉ) EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV PÉÆqÀĪÀ ºÀt PÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤£ÀUÉ £Á£ÀÄ AiÀiÁªÀ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ E¯Áè CAvÁ CAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAV »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢ C°èAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ZÀAzÀæPÀ¯Á EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¤®Äè J°èUÉ £ÀqÉ¢¢Ý CAvÁ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ¼É, £ÀAvÀgÀ E§âgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ PɼÀUÉ §Vι ºÉÆqɬÄj F ¨ÁåqÁUÀ RvÀA ªÀiÁrj CAvÁ CAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 127/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf vÀAzÉ zÀÄUÁðf ¥Ánî ¸Á: DvÀ£ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¢£À¤vÀåzÀAvÉ ªÀÄÄAeÁ£À ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÉÆÃmÁgÀ ZÁ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ZÁ®Ä DUÀ°¯Áè PÀÆqÀ¯É ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÉÆÃmÁgÀ¢AzÀ ¸ÁÖlgÀ ªÀgÉUÉ PÀÆr¹zÀ 500 ¦üÃl PÉç® ªÉÊgÀ PÁt°¯Áè. ¸ÀzÀj PÉç® ªÉÊgÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 20, 21-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ §AzÀÄ PÀlÖ ªÀiÁr PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ C®èzÉà DdÄ ¨ÁdÄ ºÉÆ®zÀªÀgÁzÀ gÀvÀߢåÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ CAzÁdÄ 300 ¦üÃl PÉç® ªÉÊgÀ, ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ 400 ¦üÃl PÉç® ªÉÊgÀ ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ EªÀgÀ ºÉÆ®¢AzÀ 300 ¦üÃl PÉç® ªÉÊgÀ ºÁUÀÆ ¸ÉÆA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥Àæ¯ÁízÀ vÀAzÉ eÁÕ£ÉÆèÁ EªÀgÀ ºÉÆ®¢AzÀ 300 ¦üÃl PÉç® ªÉÊgÀ »ÃUÉ MlÄÖ 1800 ¦üÃl PÉç® ªÉÊgÀ C.Q 24,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉªÀżÀî PÉç® ªÉÊgÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjÃavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 203/2011 PÀ®A 279, 427 eÉÆvÉ 187 LJA« DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 21/10/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA JA.ºÉZÀ-04/¹¦-4557 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨sÁ°Ì ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ¥Á®mÉÃQßPÀ PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ 11 PÉ.« «zÀÄåvÀ PÀA§PÉÌ rQÌ ªÀiÁr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 107/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 22-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà PÀªÀÄoÁuÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄgÀR¯ï EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æÃPÁAvÀ ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ dégÀ §A¢ªÉ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ D¸ÀàvÀæUÉ ºÉÆÃV vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆzÁUÀ DgÉÆæ §Ä¯ÉÃgÉÆ fÃ¥À £ÀA§gÀ JªÀiï.ºÉZï-26/«-4985 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ §dgÀAUÀ ¸Á: ªÀÄÄPÀæA¨ÁzÀ (JªÀiï.J¸ï) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÆV¤AzÀ ¸ÁæªÀªÁUÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÉƼÀ PÁ® PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁªÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 167/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 22/10/2011 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É £À¹§ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ JA.r. E¸Áä¬Ä®¸Á§ vÀAzÉ ªÀĺɧƧ¸Á§ CA§®UÉ, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, G: ¯Áj £ÀA J¦-09/5037 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: GªÀÄUÁð, f: G¸Áä£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ºÉÆgÀn gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ GªÀÄUÁð PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-25/AiÀÄÄ-261 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ «µÀÄÚ vÀAzÉ «oÀ® dªÀiÁzÁgÀ ¸Á: ¥ÀgÀvÁ¥ÀÄgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjAiÀÄÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ MAzÀÄ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ CzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è gÀPÀÛÀUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 204/2011 PÀ®A 363(J) L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà gÉñÉä ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹. ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: zÁqÀV ¨ÉøÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ UÀ°èAiÀĪÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ±À«ÄAiÉƢݣÀ @ ¸ÀzÁå vÀAzÉ ZÀÄ£ÀÄß«ÄAiÀiÁå ¸Á: zÁqÀV ¨ÉøÀ ¨sÁ°Ì FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¥ÉưøÀgÀÄ »rAiÀÄ®Ä §gÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¸ÀļÀÄî £É¥À ºÉý ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÝ£ÀÄ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 22/10/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸ÀAvÉÆõÀ¨Á¬Ä ºÁUÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 1) «ÄãÁ 17 ªÀµÀð, 2) gÁt 9 ªÀµÀð, 3) J¸ÀÛgÁ 4 ªÀµÀð J®ègÀÆ Gl ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ ZÀ¥ÀàgÀzÀ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ gÁwæ 1145 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉAqÀw JZÀÑgÀUÉÆAqÀÄ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ J¸ÀÛgÁ 4 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ PÁtzÉ EzÁÝUÀ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ºÁUÀÄ CtÚ £ÁUÀ¥Áà, CwÛUÉ UËgÀªÀiÁä J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ w½zÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ZÀ¥Àà° ºÁQPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ C°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ZÀ¥Àà°UÀ¼ÀÄ EgÀzÉ DgÉÆæAiÀÄ ZÀ¥Àà°UÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ, ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è ªÀÄUÀ¼ÀÄ E®è¢zÀÝjAzÀ J®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ¨sÁ°Ì Dgï.E.¹ PÁ¯ÉÃd, §¸À ¤¯ÁÝt, gÉïÉé ¤¯ÁÝt, D£ÀAzÀªÁr gÀ¸ÉÛ, ºÁUÀÄ ¨sÁvÀA¨Áæ gÀ¸ÉÛ PÀqÉUÉ ºÀÄqÀPÁrzÀgÀÆ PÀÆqÀ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢®è, ªÀÄUÀ½UÉ ºÀÄqÀPÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ZÀ¥Àà®UÀ¼ÀÄ ¨sÁ°Ì »gÉà ªÀÄoÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀªÀÅ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.