October 6, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 06-10-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 06-10-2011

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 174/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 05/10/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ¸À°ÃªÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ CºÀäzÀ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: C°AiÀiÁ¨ÁzÀ (eÉ), vÁ: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ E¸ÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C°AiÀiÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÀäzÀ CPÀâgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ±À©âgÀ«ÄAiÀÄå ºÁUÀÆ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd PÁA§¼É EªÀgÉ®ègÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¥Áè¸ÀÖgÀ PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ C°AiÀiÁ¨ÁzÀ¢AzÀ-©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ Dgï.n.N D¦ü¸À ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ mÁmÁ J¹ UÀÆqÀì £ÀA. PÉJ-39/7652 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀĺÀäzÀ E¸ÁªÀÄ EvÀ¤UÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ C¥ÀWÁvÀzÀ gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ ªÀĺÀäzÀ E¸ÁªÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁj ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À UÁè¸ÀUÉ vÁV PɼÀUÀqÉ ©zÁÝUÀ E¸ÁªÀÄ£À ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÁºÀ£À ºÁAiÀÄÄÝ JqÀ PÀ¥Á½UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ Q«AiÀÄ »AzÉ ºÀjzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JzÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ UÀÄzÀzÁégÀ¢AzÀ PÀgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ D¸ÀàvÉæUÀ zÁR°¹zÁUÀ ªÉÊzÀågÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 26/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠤îPÀAoÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ eÁw: ºÀjd£À, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀÄtZÀ£Á¼À EvÀ£À ¨sÁªÀ£ÁzÀ ¤Ã®PÀAoÀ ¸ÉÆ£ÀªÉÆ¼É FvÀ£ÀÄ 15 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ CªÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ¤Ã®PÀAoÀ ¸ÉÆ£ÀªÉÆ¼É eÁw: ºÀjd£À, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀÄtZÀ£Á¼À FPÉUÉ ©lÄÖ ©lÄÖ ºÀÄZÀÄÑ §gÀÄwvÀÄÛ CªÀ½UÉ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 04/10/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ¤Ã®PÀAoÀ ¸ÉÆ£ÀªÉƼÉAiÀÄÄ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ NtÂAiÀÄ°è£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ, ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢Ý¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 12/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 05-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆêÀıÉÃRgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÀgÀ¸ÉÆ£É ¸Á: PËqÀUÁAªÀ EvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÁà PÀgÀ¸ÉÆ£É ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PËqÀUÁAªÀ, EªÀgÀÄ ªÀÄÆvÀæ «¸ÀeÉð£É ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C¯Éè ZÀPÀÌgÀ §AzÀÄ ©zÀÄÝ ¥ÀæeÉÕ vÀ¦àzÁUÀ £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ CªÀÄgÀ, ªÀÄ®vÁ¬Ä CgÀÄuÁ, CfÓ UÀAUÀªÀiÁä J®ègÀÆ agÁrzÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ d£ÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd ªÉÄÃvÉæ, ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥Ánî EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ºÀÈzÀAiÀÄ gÉÆÃUÀ ºÁUÀÆ gÀPÀÛ MvÀÛqÀ¢AzÀ PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ £ÀgÀ¼ÀÄwÛzÀÝgÀÆ DzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ EzÀgÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃw ¸ÀAzÉúÀ EgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 83/2011 PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹ eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: zsÀÆ¥ÀvÀªÀÄUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ CAPÀıÀ vÀAzÉ FgÀuÁÚ ºÁUÀÄ E£ÀÄß ªÀÄƪÀgÀÄ EªÀjUÉ ºÀt PÉÆlÄÖ Rj¢ ªÀiÁrzÀ ºÉÆîzÀ°è AiÀiÁPÉ PÀÄjUÀ¼ÀÄ ªÉÄìĸÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ £ÁªÀÅ ¨ÉµÀPï ªÉÄìĸÀÄvÉÛªÉ, ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 75/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 04, 05/10/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ²æÃgÀAUÀgÁªÀ ±ÉÃjPÁgÀ ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: UËAqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄ, vÁ: OgÁzÀ(©) EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A§¢AiÀÄ UÉÆqÉ MqÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀ©âtzÀ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°èzÀÝ 1) 10 UÁæA §AUÁgÀzÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ ¨ÉÆgÀªÀiÁ¼À ¸ÀgÀ, 2) 10 UÁæA §AUÁgÀzÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ Q«AiÀÄ°è£À ºÀƪÁé ºÁUÀÆ gÀhÄĪÀÄPÁ, 3) 04 UÁæA §AUÁgÀzÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ PÉA¥ÀÄ ºÀgÀ¼ÀÄ PÀÆr¹zÀ GAUÀÄgÀ, 4) 10 ¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ, ¥ÁåAl ±Àlð, 2 ¸ÀvÀgÀAf, 3 gÀUÀÄÎUÀ¼ÀÄ, 5 PÉf ¹» JuÉß qÀ©â, MAzÀÄ zÉÆqÀØ ¨sÉÆÃUÀt (CAzÁdÄ 20 PÉf C£Àß »rAiÀÄĪÀµÀÄÖ) EªÀÅUÀ¼À C.Q 23,500/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/2011 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05/10/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ²æÃ¥Àw ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á: ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ EvÀ£À ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÁf vÀAzÉ KPÀ£ÁxÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ºÁUÀÆ E£ÉÆߨÁ E§âgÀÄ ¸Á: ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ EªÀjUÉ £ÀªÀÄä CPÀÌ£À ªÀÄ£É PÀqÉUÉ ºÉÆÃV AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, PÀ®Äè ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ «ZÁj¹zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, MwÛ »rzÀÄ, PÀ°èAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 157/2011 PÀ®A 51, 52(J), 63, 68(J) D¥sï PÁ¦ gÉÊl DåPïÖ 1957 & 420 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 5-10-11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J£ï.JA ¥Ánî ¦L r¹L© ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¢Ã¥ÀPÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀÄrªÁ¼À ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄrªÁ¼À, G: ¹.r ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: PÀÄA§gÀªÁqÀ ©ÃzÀgÀ, 2) ¸ÀĤî vÀAzÉ ¥ÀArvÀgÁªÀ zÉêÀPÀvÉ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁ: ºÀlPÁgÀ, ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ, vÁ: OgÁzÀ (©) EªÀj§âjUÉ ºÁUÀÆ ««zsÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ««zsÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ ZÀ®£À avÀæUÀ¼À ¹rUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q 1,41,230=00 gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ £ÀPÀ° ¹r vÀAiÀiÁjPÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀÄUÀÄæUÀ¼ÀÄ, ¹rUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ §eÁd ¥À®ìgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/eÉ-9975 C.Q. 50,000=00 gÀÆ £ÉÃzÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.