October 18, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-10-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-10-2011

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/11 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«íJPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 17/10/2011 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà ¸Á: ZÀgÀPÀ¥À½î [J¦] EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÆ PÀÆr CAvÀåQæÃAiÉÄ ªÀÄÄV¹ ªÀÄgÀ½ MAzÀÄ CmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ , ©ÃzÀgÀ ¥sÀvÉÛzÀªÁðeÁ zÁn ºÁgÀÆgÀUÉÃj gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É J¸ï.¦. gÀªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ CmÉÆÃZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ MªÉÄä¯É PÀmï ªÀiÁrzÀjAzÀ M¼ÀUÉ EzÀÝ £ÁUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝjAzÀ JqÀUÀ®èzÀ ªÉÄïÉ, §®PÁ® vÉÆqÉAiÀÄ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨ÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CmÉÆÃZÁ®PÀ£ÀÄ ¤°è¹zÀAvÉ ªÀiÁr CmÉÆà ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 146/11 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 17-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄgÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄĸÀÛ¥sÁ vÀAzÉ ªÉÄúÀ§Æ§¸Á§ ¥ÀoÁt ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ¤lÄÖgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁr CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃnUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¨Á® ¥ÉãÀ, ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 450/- gÀÆ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/11 PÀ®A 193, 198, 417, 465, 466, 468, 471 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17/10/2011gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ vÀºÀ¹®zÁgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ PÀbÉÃj¬ÄAzÀ §AzÀAvÀºÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°¹zÀÄÝ ¹éÃPÀj¹ PÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ vÀÄPÁÌ¥Áà EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ vÀ¹®ÝgÀ PÀbÉÃj¬ÄAzÀ J¸À.n. UÉÆAqÁ CAvÁ ¢£ÁAPÀ 20/06/1999 gÀªÀÄzÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ ±Á¯Á zÁR¯Áw ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è eÁåw PÀÄgÀħ JAzÀÄ EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ 7 vÀgÀUÀwAiÀÄ°è GwÛÃtð ºÉÆA¢ JAl£ÉÃAiÀÄ vÀgÀUÀwUÉ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è J¸ï.n UÉÆAqÁ JAzÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉzÀÄ «zÁåC¨sÁå¸À ªÀÄÄAzÀĪÀj¹ ¢£ÁAPÀ 21/04/2010 gÀAvÉ ªÀÄvÉÛ ©ÃzÀgÀ vÀ¹¯ÁÝgÀ PÀbÉÃj¬ÄAzÀ PÀÄgÀħ eÁåw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀævÀæ ¥ÀqÉzÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸Àà¢ð¹ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄÛ ¸ÀzÀå¸ÀgÁV UÉ¢ÝgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÁ±À ¸Á// PÀªÀÄoÁuÁ EªÀgÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÀgÀªÁV ¸ÀļÀÄî ªÀiÁ»w ¤Ãr ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ eÁåw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀævÀæ ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ PÁÀgÀt ¸ÀzÀj AiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÁV CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 163/11 PÀ®A 279,338 L¦¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«.

PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 17/10/2011 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ¥ÀgÀvÁ¥ÀÄgÀ-§¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É C«ÄgÉÆâݣÀ ¸ÉÃl gÀªÀgÀ PÀnÖUÉ CqÁØzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ «Ä¤qÉÆgÀ CmÉÆ £ÀA PÉJ 39/ 1925 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉƪÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉĺÀ§Æ§¸ÁªÀ gÀªÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É, rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ JgÀqÀÄ ªÉÆtPÁ®UÀ½UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CmÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ CmÉÆ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ªÀĺɧƧ¸Á§ ¥ÀmÉ® gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤ÃSÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/11 PÀ®A 102 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 17-10-2011 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. §¸ÀªÀgÁeï vÉ𠹦L ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ¨Áwä §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ, C°AiÀÄA§gÀ UÁæªÀÄzÀ ¹ªÁgÀzÀ°è, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ¨Á§±ÉnÖ JA§ªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¥ÀrvÀ d«ÄãÀzÀ°è AiÀiÁgÀÆ ªÁgÀ¸ÀzÁgÀj®èzÉà CQÌAiÀÄ aîUÀ¼ÀÄ EªÉ CAvÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀܼÀ¢AzÀ 1) 25 PÉ. f. AiÀÄ 330 CQÌAiÀÄ ¥ÁåPÀ aîUÀ¼ÀÄ 2) ºÀjzÀ 50 CQÌAiÀÄ aîUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ°è 10 PÉ.fAiÀĵÀÄÖ »ÃUÉ MlÄÖ 8,750 PÉ.f CQÌ C. Q 2,45,000/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄzÀÄ 3) JgÀqÀÄ vÁl¥ÀwæUÀ¼ÀÄ (PÀ¥ÀÄà ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã°) ºÁUÀÆ 4) MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï C.Q 800/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/11 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 17-10-2011 gÀAzÀÄ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆV zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1090/- gÀÆ., MAzÀÄ ºÀ¼É ªÉÆèÉʯï, JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ an d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ±ÀA¨sÀıÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ G-QgÁt CAUÀr ¸ÁB PÀÄ¥sÀ®vÉÆÃqÀ UÀ°è EvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.