October 25, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-10-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 25-10-2011

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 125/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ PÀAmÉÖ¥Áà ªÀPÁgÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨ÉîÆgÀ EvÀ£À ºÀwÛgÀ 2 JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ¢£Á®Ä vÀ£Àß ºÉÆîzÀ°è ºÁQzÀ PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è PÀnÖgÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 15/10/20011 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è PÀnÖ vÁ£ÀÄ PÀÄqÁ CzÉà PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¢£ÁAPÀ 16/10/2011 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 0300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£É PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ gÁwæ 0300 UÀAmɬÄAzÀ 0500 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ 2 JvÀÄÛUÀ¼À ¥ÉÊQ MAzÀÄ JvÀÄÛ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj JwÛ£À QªÀÄävÀÄÛ 40,000/-gÀÆ DVgÀ§ºÀÄzÀÄ, CAvÀ PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 24/10/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄQð UÁæªÀÄzÀ §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ L.n.L PÁ¯ÉÃf£À JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAUÁæªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ¥ÀAqÁgÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀ§ ºÁUÀÆ 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄÄQð EªÀgÉ®ègÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ElÄÖ ¥ÀgÉî JA§ £À¹©£À E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩.r.§Ä°ð ¦.J¸ï.L PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1390/-gÀÆ ºÁUÀÆ 52 J¸ÉàÃl J¯ÉÃUÀ¼ÀÄ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2011 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-

¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 wAUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÉhÄÃgÉ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀA¨sÁf ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: ªÀĸÀ̯ï, vÁ: OgÁzÀ(©) EªÀgÀ ªÀÄUÀ C«£Á±À vÀAzÉ gÉhÄÃgÉ¥Áà ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É, ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÁUÀ DvÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É DPÁ±À ¤Ã° §tÚzÀ ZÀÄPÉÌUÀ¼ÀļÀî ±Àlð, ¤Ã° §tÚzÀ ¥ÁåAlÄ EvÀÄÛ, PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀæ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£É, vɼÀî£É ªÉÄÊPÀlÄÖ, PÉÆÃ®Ä ªÀÄÄR, ¤Ã¼À ªÀÄÆUÀÄ, UÉÆâü PÉA¥ÀÄ ªÉÄʧtÚ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É, §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ UÁAiÀÄzÀ PÀ¯É EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄð£À MAzÀÄ ºÀ®Äè ¸Àé®à ªÀÄÄjzÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠢£ÁAPÀ 24-10-2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 163/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/10/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀArvÀgÁªÀ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀgÁªÀ GA¥À¼É ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄgÀUÀÄwÛ, ¸ÀzÀå: rVæ PÁ¯ÉÃd »AzÀÄUÀqÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÉÆA¢UÉ vÁ£ÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ ¢¥ÁªÀ½ ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ HjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£É ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀ¯Á覰 ªÀiÁr C®ªÀiÁjAiÀÄ°èlÖ 1] MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ 5 UÁæA PÉÊ GAUÀÄgÀ C.Q. 12,500/- gÀÆ., 2] 16 vÉÆÃ¯É ¨É½îAiÀÄ ®Qëöä ªÀÄÆwð C.Q. 6000/- gÀÆ. 3] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 6000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 24,500/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 162/2011 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-

¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ªÀÄrªÁ¼À ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, eÁw: zsÉÆé, ¸Á: ²ªÀ¥ÀÄgÀUÀ°è ¸Á¬Ä xÉÃlgï ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄÆgÀ£Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ D±ÁgÁt ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ 8 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ ªÀgÉUÉ C¨sÁå¸À ªÀiÁr MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ±Á¯É ©lÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀÄvÁÛ¼É, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 23/10/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAAiÀÄPÁ® 5:30 ¦.JªÀiï. UÀAmÉUÉ D±ÁgÁt EªÀ¼ÀÄ vÀgÀPÁj vÀgÀ®Ä ªÀiÁPÉðnUÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°¯Áè, DPÉAiÀÄÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÀ¼À¢ §tÚzÀ £ÀÆj qÉæ¸ï zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É, JvÀÛgÀ 4.5`` , UÉÆâ §tÚ, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É GzÀÝ PÀÄzÀ®Ä, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ »A¢ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 205/2011 PÀ®A 323, 504, 506, 498(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 24/10/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪Át²æà UÀAqÀ gÀ«ÃAzÀæ ©ZÀPÀÄAzÉ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¥ÁvÉæ UÀ°è ¨sÁ°Ì EPÉAiÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ M§â¼É ªÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ PÉÆÃmÁ¼É EªÀgÀÄ 2002 £Éà ¸Á°£À°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¢£ÁAPÀ 07/05/2007 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì ¥ÀlÖtzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ©ZÀPÀÄAzÉ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ gÀ«ÃAzÀæ ©ZÀPÀÄAzÉ EªÀgÉÆA¢UÉ £Ë¨ÁzÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÁ¬Ä 5 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ 2 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÀAqÀ gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ©ZÀPÀÄAzÉ EvÀ£ÀÄ PÉêÀ® 6 wAUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ ¸ÀjAiÀiÁV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, 6 wAUÀ¼ÁzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ£ÁzÀ gÀ«ÃAzÀæ, CvÉÛ «zÁåªÀw ©ZÀPÀÄAzÉ, ªÀiÁªÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ©ZÀPÀÄAzÉ J®ègÀÄ ¸Á: ¥ÁvÉæ UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¢£Á®Ä ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÁ¬ÄUÉ ¹PÁÌ ¥ÀmÉÖ ºÉÆ®¸ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C²èî ªÀiÁvÀÄUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ EzÀÄÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀÄA¨Á ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀPÀļÀPÉÌ M¼ÀUÁVgÀÄvÁÛ¼É, DgÉÆæ UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ £Á£ÀÄ JA © J ¥Á¸ÁVzÀÄÝ £À£ÀUÉ ¤ªÀÄä vÁ¬Ä ªÀgÀzÀQëuÉ PÀrªÉÄ PÉÆnÖzÁÝgÉ, ¤Ã£ÀÄ E£ÀÄß ¤£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ §AUÁgÀ, ¨É½î ºÁUÀÄ ¤£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ ºÉÆ® ªÀÄ£É EvÁå¢UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ ¦r¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, EzÀgÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀA¢gÀgÁzÀ 1) ²æà §¸ÀªÀgÁd ZÀAzÁ 2) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ZÀAzÁ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ AiÀiÁgÁzÀgÀÄ PÉüÀ®Ä §AzÀgÉ DgÉÆæ UÀAqÀ FvÀ£ÀÄ J®è ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ §gÉ¢lÄÖ «µÀ ¸Éë¹ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀzÁV ºÉzÀj¸ÀÄwÛzÁÝ£É, ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 25/03/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 1100 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ¨Á¬ÄUÉ §mÉÖ PÀnÖ, PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ vÀÄA¨Á §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀÄ ¢ªÀ¸À ºÉzÀjPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 26/06/2011 gÀAzÀÄ GlÖ §mÉÖAiÀÄ°è vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ £Ë¨ÁzÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ £ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV C¯Éè G½zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 20/10/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ UÀAqÀ gÀ«ÃAzÀæ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÉ¸Àj£À ªÉÄÃ¯É EzÀÝ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁªÀA¢gÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd ZÀAzÁ ºÁUÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ZÀAzÁ EªÀgÀÄ ®Æn ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¸ÀļÀÄî C¥ÀªÁzÀ ªÀiÁr ¥ÀæPÀluÉ ¥ÀæPÀn¹ ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ºÁUÀÄ J®è UÁæªÀÄUÀ½UÉ ºÀAZÀÄvÁÛ «£ÁB PÁgÀt C¥ÀªÁzÀ ªÀiÁr ªÀiÁ£À ºÀgÁdÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 15/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ¨Á§±ÉÃnÖ ºÀ®¼É ¸Á: ¨sÁvÀAUÁæ EvÀ£À ºÉArwAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸À«ÃvÁ UÀAqÀ dUÀ£ÁßxÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, EPÉAiÀÄÄ ºÉÆ®zÀ°è PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ MªÉÄäÃ¯É CzÀgÀ°è EzÀÝ ºÁªÀÅ §®UÉÊ ºÉ§âgÀ½UÉ PÀaÑzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸À«ÃvÁ EªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 164/2011 PÀ®A 504, 507 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09-10-2011 jAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉøÀgÀÄ ºÉüÀzÉ ªÉÆ. £ÀA. 9972945785, 9035354550, 7259853677 £ÉÃzÀªÀÅUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, G: UÁæªÀÄ ¯ÉQÌUÀgÀÄ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 15-5-502 ¨ÁåAPÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÉÆ. £ÀA. 9008805839 ªÀÄvÀÄÛ 8453800407 £ÉÃzÀgÀ £ÀA§gÀUÉ PÀgÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ¼ÀÄ §¼À¹ ¹PÁÌ¥ÀmÉÖ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ CªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ UÉÆwÛ¯Áè DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj £ÀA§gÀ AiÀiÁgÀzÀÄ JAzÀÄ w½zÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÉÛ £ÀªÀÄä ªÉƨÉÊ®UÉ PÀgÉ ¨ÁgÀzÀAvÉ £ÉÆÃr £ÀªÀÄUÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀĨÉPÉAzÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ; 24-10-11 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ Cfð zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 170/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/10/2011 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt-§AUÁè gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉZï.r.J¥sï.¹. ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ wgÀĪÀÅ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ C«ÄÃgÀ vÀAzÉ UÀÄ®¥sÀgÉÆñÀ ±ÉÃPÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: gÁeÉñÀégÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀ£À ¸ÀAUÀrUÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA J¦-ªÀÄ09/J.PÀÆå-8469 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆUÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ C«ÄÃgÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÉÆÃr£À rªÉÊqsÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÉÊ¥sÀ C°UÉ §® ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ, ªÉƺÀäzÀ ¸À«ÄäUÉ JqÀ ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÀÆ ¸ÀºÀ JqÀ ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ ªÀÄÄjzÀAvÀºÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀfÃgÀ C° vÀAzÉ £ÀªÁ§ C° ±ÉÃPÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: CAzsÉÃj gÉÆÃqÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.