October 28, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-10-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-10-2011

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 153/2011 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 28/10/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA PÉJ-32/JªÀiï—2909 £ÉzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²ªÁ£ÀAvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ UÉÆmÉð ªÀaiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: PÀ®ÆègÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ dUÀ£ÁßxÀ PÉƪÀÄlUÉÃgÀ gÀªÀgÀ ZÀºÁ ºÉÆl® ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd QtV ªÀaiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: PÀ®ÆègÀ EvÀ£À vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd, Hj£À ²ªÀ¥ÀÄvÀæ, FgÀuÁÚ ªÀÄvÀÄÛ PÁ²£ÁxÀ gÀªÀjUÉ rQÌ ¥Àr¹zÀjAzÀ CªÀgÉ®ègÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ EªÀj§âgÀÆ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ, UÁAiÀÄUÉÆAqÀ FgÀuÁÚ EªÀgÀÄ aQvÉì PÁ®PÉÌ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 152/2011 PÀ®A 341, 323, 504, 353 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 27-10-2011 gÀAzÀÄ eÉƼÀzÁ¥ÀPÁ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝt¢AzÀ §¸Àì £ÀA PÉJ-38/J¥sï-346 £ÉÃzÀÄÝ ºÉÆgÀqÁUÀ DgÉÆæ CªÀÄgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ aªÀiÁäf ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: eÉÆüÀzÁ¥ÀPÁ EvÀ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV §¸Àì£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ©gÁzÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, G: ¤ªÁðºÀPÀ J£ï.E.PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. ¸Á: GZÁÑ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ KPÉ §¸Àì£ÀÄß ¤°è¹gÀÄªÉ CAvÀ PɼÀ®Ä, DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ PɼÀĪÀªÀ£ÀÄ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ°è CqÉvÀqÉ ªÀiÁr ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç ºÀj¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 207/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 27/10/2011 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¸ÀÈ¶× DUÉÆæà ¥sÀnð¯ÉÊdgÀ JzÀgÀÄUÀqÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±Á°ªÁ£À 2) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ 3) «£ÉÆÃzÀPÀĪÀiÁgÀ 4) CAPÀıÀ 5) gÁdPÀĪÀiÁgÀ 6) ¹zÁæªÀÄ 7) ¸ÀAUÀ±ÉÃnÖ 8) gÁd±ÉÃRgÀ 9) ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà 10) ¨Á§ÄgÁªÀ 11) GªÉÄñÀ 12) £ÁUÀ£ÁxÀ 13) ªÀiÁºÀzÉêÀ 14) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà 15) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ 16) CgÀ«AzÀ J®ègÀÄ ¸Á: WÉÆÃgÀaAZÉÆý ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ ªÉÄÃ¯É 3 J¯ÉAiÀÄ ¥ÀgÉî JA§ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÁUÀÄ CªÀjUÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ¯ÁzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ MlÄÖ ºÀt 5700=00 gÀÆ, 2) 52 E¹àÃl J¯É, 3) ««zsÀ PÀA¥À¤AiÀÄ 12 ªÉƨÉÊ®UÀ¼ÀÄ, 4) 4 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ J£À © ªÀÄoÀ¥Àw ¥ÉưøÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.