October 8, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08-10-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 08-10-2011

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 199/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07-10-2011 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀļÀ¥Àà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 59 ¸Á|| £ÀA¢ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-10-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAlUÉ vÀ£Àß zÉÊ£ÀA¢£À PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁgÀÄw 800 PÁgÀ £ÀA PÉJ 38 JA 339 £ÉÃzÀ£ÀÄß £ÀA¢ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄgÀÄ ¢ªÀ¸À ¨É½îUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è ¤°è¹zÀ PÁgÀ EgÀ°¯Áè. ¸ÀzÀj ªÀiÁgÀÄw PÁgÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 147/2011 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ : 07/10/2011 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ PÀ£ÀPÀmÁÖ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á|| PÉÆqÀA§® EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£É M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ¸ÀAzÀÆQ£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ §AUÁgÀ, n« ¸ÉÖæ¯ÉÊdgï ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄzÀ ºÀt ¸ÉÃj MlÄÖ CAzÁdÄ 21,200 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2011 PÀ®A 143, 147, 323, 324, 341, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3 (I) (X) ¦æªÉA±À£À D¥sÀ J¸À.¹./J¸À.n. JPÀÖ 1989 :-

¢£ÁAPÀ 07/10/2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ¯Á®¥Áà ¸Á|| ¨É¼ÀÆîgÁ EªÀgÀÄ ¤AvÁUÀ CgÉÆæ CAPÀıÀgÉrØ vÀAzÉ ²ªÁgÉrØ E£ÀÆß 5 d£À PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî®VzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/2011 PÀ®A 498(J), 504, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ : 07/10/2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉÃSÁ UÀAqÀ ¸ÀAUÀ¥Áà vÀÄPÁuÁÚ£ÉÆêÀgï ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: RAqÁ¼À vÁ: §.PÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ ¥ÀæPÁgÀ RAqÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà vÀÄPÁuÁÚ£ÉÆêÀgï EªÀgÀ eÉÆÃvÉ DVzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ DgÉÆæ UÀAqÀ CvÉÛ ªÀiÁªÀ ºÁUÀÆ ¨sÁªÀ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ Erà gÁwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ªÀÄUÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÉÆÃgÀUÀqÉ ªÀÄ®UÀĪÀAvÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 198/2011 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-

¢£ÁAPÀ 07/10/2011 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ vÀAzÉ n. ªÉAPÀl¥Áà, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ.£ÀA. 19-1-451 ²ªÀ£ÀUÀgÀ (zÀQët) ©ÃzÀgÀ, EªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ n.ªÉAPÀl¥Áà vÀAzÉ ZɮĪÀAiÀiÁå, ªÀAiÀÄ 74 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-09-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1000 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä HgÁzÀ vÁªÀĸÀAzÀæ vÁ: PÀ£ÀPÀ¥ÀÆgÀ f¯Áè: gÁªÀÄ£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVgÀĪÀÅ¢¯Áè J®è PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹UÀ°®è JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁ¼À°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 158/2011 PÀ®A ºÀÄqÀV PÁuÉ :-

¢£ÁAPÀ : 07/10/2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸À«ÄÃgÀ£ï ªÀÄdªÀÄzÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀÄ¢üÃgÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄdªÀÄzÁgÀ ªÀ|| 45 G|| JgÀ¥sÉÆgÀìzÀ°è Jgï ªÉÄ£À PÉî¸À ¸Á|| PÀgÉÆïÁ ºÀ½î ¥ÉƸÀÖ oÁPÀÆgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ ¸ÀÖrAiÀÄA UÁ¬ÄWÁmÁ f: 24 ¥ÀUÁð£Á¸À gÁdå: ªÉ¸ÀÖ ¨ÉAUÁ® ¸ÀzÀå J¸ï.JªÀÄ. PÀÆå £ÀA. 114/1 ºÁPÀ J£ÀPÉè§ 406 Jgï ¥ÉÆøÀð ¸ÀÖ±À£À ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÄ ¦æêÀiÁ ªÀÄdĪÀÄzÁgÀ vÀAzÉ ¸À«ÄÃgÀ£ï ªÀÄdªÀÄzÁgÀ ªÀ: 16 G: «zsÁåyð ¦AiÀÄĹ ªÉÆzÀ®£É ªÀµÀðzÀ°è MzÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 05-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 420 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É J¸ï.JªÀÄ. PÀÆå £ÀA. 114/1 ºÁPÀ J£ÀPÉè§ 406 Jgï ¥ÉÆøÀð ¸ÀÖ±À£À ©ÃzÀgÀ EªÀ¼ÀÄ lÆåµÀ£ï ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄvÉÛ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.