October 29, 2011

DAILY CRIME UPDATE 29-10-2011This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : ¢£ÁAPÀ 29-10-2011

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 154/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦. KPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/10/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§ÝgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ É PÉÆqÀA§® UÁæªÀÄzÀ gÁd¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà gÀªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwzÀÝ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁwðPÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð E£Àß;H 9 d£À J®ègÀÆ J®ègÀÆ ¸Á PÉÆqÀA§® JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ MlÄÖ 3620/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 211/2011 PÀ®A 143, 323, 504, 498(J) eÉÆvÉ 149 L.¦.¹. 3& 4 r.¦.JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 28-10-2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤îªÀiÁä UÀAqÀ ®ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¸Á PÉÆüÁgÀ(PÉ) EªÀgÀÄ DgÉÆæ ®ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀ EªÀgÀÄ eÉÆÃvÉ DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ºÁUÀÆ CªÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬Ä E¤ßvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ 0CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀªÀgÀƪÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ, JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 188/2011 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹.187 L,JªÀÄ,«,JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/10/2011 gÀAzÀÄ 09:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÆÝ® gÀºÉêÀiÁ£À vÀAzÉ EµÁä¬Ä® ¸Á§ ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð G: PÀÆ°PÉî¸À ¸Á ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¨ÁA¨É ©®ØrAUï PÀqɬÄAzÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÀqÉUÉ M§â ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/PÉ-6326 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®Ä CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀÄwÛzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀqÉAiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §® ªÀÄÄUÉÊUÉ, JqÀPÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ®Ä PɼÀUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¸ÀzÉà NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 100/2011 PÀ®A PÀ®A 504, 506, (II), eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/10/2011 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ɹPÀ¯Á UÀAqÀ dUÀ£ÁxÀ C¯ÉÝ 30 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ¹¹ð (J) EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd @ ¨Á§Ä vÀAzÉ CqÉ¥Áà C¯ÉÝ ºÁUÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ vÉeÉ¥Áà C¯ÉÝ EªÀgÀ ªÀÄzÀå ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA§gÀ 175, 324- 305 £ÉzÀgÀ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15-16 ªÀµÀðUÀ½AzÀ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ ©ÃzÀgÀ ¹«® £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉøÀ ¸ÀºÀ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 25/10/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1500 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd @ ¨Á§Ä vÀAzÉ CqÉ¥Áà C¯ÉÝ ºÁUÀÆ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ vÉeÉ¥Áà C¯ÉÝ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA§gÀ 305 gÀ°è eÉÆüÀ ©vÀÄÛwzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è ZÁPÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 153/2011 PÀ®A 323, 326, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 27/10/2011 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ¥Áà vÀAzÉ ©üêÀıÁ vÀgÀ£À¼Éî, ¸Á ºÀÄtf(PÉ) EªÀgÀÄ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀªÉð±À vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ªÀiÁ°¥Án¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÁ±À@C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà §§bÀr E§âgÀÄ PÀÆr §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉÃUÉzÀÄ CªÁZÀÑ ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è¬ÄzÀÝ PÀ§Äâ PÀqÉAiÀÄĪÀ PÀwÛ¬ÄAzÀ ¸ÀªÉð±À EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ¨sÀÄd, gÀmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 28/10/2011 gÀAzÀÄ 1000 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ AiÉÄ®è¥Áà PÉÆêÀiÁj ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁ : PÀÄgÀªÀiÁ G : PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á : ¨sÁvÀA¨Áæ ¸ÀzÀå : ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ gÀvÀߪÀiÁä UÀAqÀ ¸ÁAiÀÄ®Ä ¸ÀAPÉÆüÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð eÁ : PÀÄgÀªÀiÁ G : PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á : eÉÆò £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¨Á®åzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è eÁj ©zÀÄÝ CªÀ¼À ªÉÄzÀ½£À°è UÁAiÀĪÁV CªÀ¼ÀÄ CgÉ ºÀÄZÀѼÀAvÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ : 26/10/2011 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì gÉïÉé ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 128/2011 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-10-2011 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÉʪÀAvÀ vÀAzÉ ±ÉgÀt¥Áà MAmÉ ¸Á: ±ÀºÁUÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ DgÉÆæ ¸ÀA¥ÀvÀ @ ¸ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ eÁÕ¤ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ºÉÆgÀ ±ÀºÁUÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ EªÀ¼ÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ dUÀ¼À vÀPÀgÁgÀÄ PÀÄjvÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-10-2011 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà dªÀiÁä ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: QgÁt CAUÀrAiÀÄ°è £ËPÀj ¸Á: DtzÀÆgÀ EªÀgÀ vÁ¬Ä ¸ÀAUÀªÀiÁä EªÀ½UÉ ¢£ÁAPÀ 26-10-2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® n.«.J¸ï £ÀA§gÀ PÉ.J 39/ F 1018 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ ºÀ©Ã§«ÄÃAiÀiÁå vÀAzÉ AiÀiÁ¹ªÀĸÁ§ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® n.«.J¸ï ¸Á: ¨Á宺À½î UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¸ÀAUÀªÀiÁä EªÀ½UÉ mÉÆÃAPÀPÉÌ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ §®UÉÊ ªÉÆÃtPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVvÀÄÛ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ §®UÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ §® mÉÆÃAPÀPÉÌ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 109/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 28-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉÃAzÀæ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¥ÀAZÁ®À ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw: ¥ÀAZÁ¼À G: §rUÉvÀ£ÀÀ ¸Á: qÉÆÃAUÀgÀV EªÀgÀÄ ªÀiÁåQÀìPÁå§ PÉ.J-28/1909 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ C°AiÀÄA§gÀ ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ªÀiÁåQÀìPÁå§ ZÁ®PÀ DgÉÆæ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ gÁAiÀÄUÉÆÃAqÀ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁw: UÉÆAqÀ ¸Á: C°AiÀÄA§gÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁåQÀìPÁ姣ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ ¹ªÁgÀzÀ°è MªÉÄä¯É ªÀiÁåQPÁå§ ªÉÃUÀzÀ°è ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÁUÀ ªÀiÁåQìPÁå§ MªÉÄä¯É ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §®UÉÊ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ E£ÀÆß½zÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦.CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28-10-2011 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ(©) UÁæªÀÄzÀ°è ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtQnÖ CAzÀgï ¨ÁºÀgï E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ ªÀĺÀªÀÄäzÀ SÁ¯ÉR vÀAzÉ ªÀĺÉvÁ§ ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 50 ºÁUÀÆ EPÀ£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2750/- gÀÆ MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ £ÉÆQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.