October 26, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-10-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-10-2011

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 12/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 25-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄ vÀAzÉ ºÀjZÀAzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁqÀ, ¸Á: ºÉƤßPÉÃj vÁAqÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw PÀ¯ÁªÀw, ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UÉÆïÁ ªÀAiÀÄ 1.1/2 ªÀµÀð EªÀgÉ®ègÀÆ gÁwæ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ gÁwæ 0300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UÉÆïÁ EªÀ¼ÀÄ C¼ÀĪÀ ±À§Ý PÉý ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw JZÀÑgÀªÁV £ÉÆÃqÀ®Ä C¯Éè ¥ÀPÀÌzÀ°è MAzÀÄ ºÁªÀÅ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÁªÀÅ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É PÀr¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw E§âgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjÃPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀzÀ°èzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-10-2011 gÀAzÀÄ 0430 UÀAmÉUÉ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, EªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 121/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25-10-2011 gÀAzÀÄ zÀħ®UÀÄAr PÀ©gÁ¨ÁzÀªÁr gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÁzÀ ®Æ£Á ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉ.J-38/E-6337 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà gÀUÀmÉ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: UÁA¢ü £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁÖgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: zÀħ®UÀÄAr gÀªÀjUÉ JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ PÀqÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 187/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/10/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆúÀ£À vÀAzÉ §½gÁªÀÄ GzÀVgÉ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ºÀqÀ¥ÀzÀ, ¸Á: ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃA ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ²ªÀ £ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr¤AzÀ ºÉƸÀ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ ªÀiÁUÀðªÁV vÀ£Àß ªÀÄ£É PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ²ªÀ£ÀUÀgÀ ZɮĪÁ ¥ÉmÉÆæî §APÀ JzÀÄjUÉ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/PÉ-5334 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ «QÌ vÀAzÉ gÁeÉñÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: JgÀ ¥sÉÆøÀð ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ ºÁ£Àð ªÀiÁqÀzÉ MAzÉ ¸ÀªÀÄ£É £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vɯÉAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è, JqÀ PÁ°£À ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ¦AræUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §® PÀ¥Á¼ÀzÀ°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 159/2011 PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/10/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀaãÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ vÁA¨ÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ vÀAzÉ D±ÉÆÃPÀ EªÀgÀÄ vÀºÀ¹Ã® PÀZÉÃj §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¢Ã¥ÁªÀ½ ºÀ§âzÀ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ElÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ±Á°¤ E§âgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÄÝ, DUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁdÄzÀªÀgÁzÀ eÉʨsÁgvÀÀ vÀAzÉ ©üÃgÀ¥Áà ¨ÉÃA§¼Éî EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ PÀgÉzÀÄ £ÀªÀÄä eÉÆÃvÉAiÀÄ°è §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ¨Á £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÀUÉ ¢Ã¥ÁªÀ½ ºÀ§âzÀQgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀĪÀ¢zÉ CAvÁ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj eÉʨsÁgÀvÀ CªÀgÀ eÉÆÃvÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ eÉʨsÁgÀvÀ EvÀ£À ºÉAqÀw EmÁ¨Á¬Ä ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CA¨ÁgÁAiÀÄ 5 d£ÀPÀÆr ºÉÆÃzÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ gÁwæ vÀqÀªÁzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè, £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁdÄzÀªÀgÁzÀ eÉʨsÁgÀvÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ¤±ÉÃAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ±Á°¤ EªÀgÀÄ eÉʨsÁgÀvÀ EvÀ¤UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ J°èzÁÝgÉ gÁwæAiÀiÁVzÉ ªÀÄ£ÀUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀzÀj eÉʨsÁgÀvÀ EvÀ£ÀÄ ºÉýzÀ£ÉAzÀgÉ C±ÉÆÃPÀ EvÀ£ÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁèzÀ ºÀwÛgÀ PÉ®¸À «zÀÝ PÁgÀt C¯Éè G½¢zÀÄÝ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÀUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ªÀÄÄAzÉ §A¢gÀÄvÉÛ£É CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¢zÀPÉÌ CªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ J°èAiÀiÁzÀgÀÄ PÀļÀwgÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß vÁ¬Ä ºÁUÀÆ Hj£À gÁdÄ, ªÉAPÀl, ©üêÀıÁ gÀªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ©ÃgÀ¥Àà£À UÀÄrAiÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°è ¨ÁånæÃAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀÄqÀPÁr ¹UÀzÉ J®ègÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ eÉʨsÁgÀvÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ ºÀÄqÀQ §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ «zÀÝ ¨ÁånæÃAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 25-10-2011 gÀAzÀÄ Hj£À ¸ÀAdÄ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÀUÉ §AzÀÄ ºÉýzÉ£ÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ºÁUÉ ºÀ¨ïì ¥sÀÄ°¤ ºÀwÛgÀ ©¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ, PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÀ¨ïì ¥sÀÄ°£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄÄ ¨ÉÆÃgÀ¯ÁV ©¢ÝzÀÝjAzÀ ±ÀjÃgÀªÀ£ÀÄß CAUÁvÀªÁV ªÀÄ®V¹ £ÉÆÃrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄî ¨sÁUÀzÀ°è, §® ¨sÁUÀzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÉÄïÉ, PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄïÉ, JzÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ JgÀqÀÄ Q«UÀ¼ÀÄ PÀvÀÛj¹ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, JqÀ Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀªÀqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀtÚzÁzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛvÀÄÛ, PÀÄwUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ«zÉ F ªÉÄð£À J¯Áè UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ EªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ GzÉÝñÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«Äð¼ÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ EgÁzɬÄAzÀ ZÀÆ¥ÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀnÖAiÀiÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁr vÁªÀÅ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ eÁVgÀzÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀ¨ïì ¥sÀÄ°£À ºÀwÛgÀ vÀVΣÀ°è ¨ÉÆÃgÀ¯ÁV ©Ã¸Ár ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 206/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-25/10/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆúÀ£À vÀAzÉ :ªÁ¸ÀÄzÉêÀ £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ¼É ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ C®ªÀiÁgÁ MqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀ ¨É½î MqÀªÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt MlÄÖ C.Q. 6800/- gÀÆ zÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 210/2011 PÀ®A 392 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²ÃªÀ°Ã¯Á UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄgÁd ²®ªÀAvÀ, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: Z˨ÁgÁ ¥À£À¸Á® vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß £Á¢¤ ®QëöäèÁ¬Ä eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀiÁPÉÃðlUÉ ºÉÆÃV ¥ÀÄ£ÀB ªÀÄgÀ½ PÉ.ºÉZÀ.©. PÁ¯ÉÆäUÉ §gÀĪÁUÀ ºÀtªÀÄAvÀ RƨÁgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À CtÚ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÆ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ vÀªÀÄä ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸Àé®à ¤°è¹ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽvÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À PÉÆÃgÀ½£À°è PÉÊ ºÁQ PÉÆÃgÀ½£À°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ UÀAl£À 45 UÁæA C.Q. 1,17000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ UÀAl£À CAzÁdÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÉà ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ®QëöäèÁ¬Ä E§âgÀÆ PÀÆr agÁqÀĪÁUÀ C°è PÀvÀÛ®Ä EgÀĪÀÅzÀjAzÀ AiÀiÁgÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÀgÉAl E¢ÝgÀĪÀÅ¢¯Áè, ¸ÀzÀj ¢ééZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼À ªÀAiÀÄ 22 jAzÀ 24 gÀ ªÀAiÀĹì£ÀªÀjzÀÝgÀÄ, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.