October 20, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-10-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-10-2011

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/11 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 19-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀlgÁd vÀAzÉ UÀAUÀuÁÚ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð ¸Á: PÀÄA¨ÁgÀªÁqÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÉÆPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ. vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è DgÁªÀÄ EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀĹPÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ M§â£Éß vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E¢ÝzÀÄÝ. ¢£ÁAPÀ; 17-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É.0800 UÀAmÉUÉ PɸÀ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ. vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ Qð ºÁQ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÁAiÀÄAPÁ® vÀ£Àß ¥ÀwßUÉ PÀgÉAiÀÄ®Ä UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃV gÁwæ C¯Éè G½zÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18-10-11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®. 730 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C®ªÀiÁgÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ CzÀgÀ°è EzÀÝ ¨É½î ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q. 24500=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°è EzÀÝ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ; 17,18-10-11 gÀ ªÀÄzÀå gÁwæAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è. AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA. 201/11 PÀ®A 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78(J) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 19/10/2011 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÉ椀 ¹AzÉ ªÀ|| 25 ªÀµÀð eÁåw|| ªÀqÀØgÀ G|| mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¸Á|| ¥Á¥ÁªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¨sÁ°Ì ¥Á¥ÁªÁé PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ CPÀæªÀĪÁV ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl an §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ £ÀA§gÀ ºÀwÛzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjPÉ ºÀt PÉÆqÀzÉ ªÉƸÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ¥ÀªÀiÁð 2) ²ªÀgÁd vÀAzÉ E¸Á䮥Áà ªÉÆÃgÉ EªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 1579,1529,1519,1378 gÀªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt. 610=00 2) 4 ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ anUÀ¼ÀÄ 3) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ïß 4) MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA. 9636067843 ªÀÄvÀÄÛ 5) §eÁd ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J/39 eÉ./6529 D/Q. 35,000/- gÀÆ. UÀ¼ÀzÀÄÝ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzsÀÞ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 201/2011 PÀ®A. 420 L¦¹ eÉÆÃvÉ 78 (III) £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 122/11 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 2045 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ £ÀÆgÀÄ® ªÀÄwãÀ vÀAzÉ JªÀiï.J. d¨ÁâgÀ gÀªÀgÀÄ AiÀĪÀĺÁ Cgï.JPïì -100 ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ®.£ÀA.J.¦. 21 4273 £ÉÃzÀÄ ¸ÉÌöʯÉÊ£À ºÉÆÃl® JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃl® M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ºÉÆÃl¯ï ºÉÆgÉUÉ 2100 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀgÀÄ ¤°è¹zÀ ¢éZÀPÀæªÁºÀ EgÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÉßûvÀgÁzÀ 1) ªÀĺÀäzÀ U˸À 2) C§ÄÝ® UÀ¤ ºÁUÀÆ vÀ£Àß vÀªÀÄä gÀºÀªÀÄvÀÄ® C«ÄãÀ EªÀgÉÆA¢UÉ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄQ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-10-2011 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ E°è DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¢éZÀPÀæªÁºÀ vÀ½îPÉÆAqÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÉßûvÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀªÀÄä £ÉÆÃr DgÉÆævÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¢éZÀPÀæªÁºÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ 19-10-2011 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/11 PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 19-10-2011 gÀAzÀÄ §gÀÆgÀ §UÀzÀ¯ï gÀ¸ÉÛ ªÀÄ£Àß½î ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ PÀÄwÛUÉ PÉÆÃAiÀÄÄÝ, ±ÀªÀ ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É MAzÀÄ PÀj n ±Àlð ªÀÄvÀÄÛ PÀj f£ïì ¥ÁåAl ºÁQzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆçâ£À ±ÀªÀ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ£À PÀÄwÛUÉ PÉƬÄÝzÀÄÝ ºÉÆÃmÉÖ §®¨sÁUÀPÉÌ ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¸Á¬Ä¹zÀÄÝ CªÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ n±Àlð ªÀÄvÀÄÛ §ÄzÀÄ §tÚzÀ fãïì ¥ÁåAl ºÁQzÀÄÝ ±ÀªÀzÀ ºÀwÛgÀ 3 PÉ.J¥sï. SÁ° ©Ãgï ¨Ál¯ï ºÁUÀÆ 2 SÁ° UÉÆïïØ ¥ÁèPï ¹UÀgÉl qÀ©â ©¢ÝzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÉÆïÉUÁgÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ EªÀgÀ£ÀÄß PÉÆÃ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ¢ ¯Á®¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Áà ¸Á:aAvÁ®UÉÃgÁ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/2011 PÀ®A 302 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 19/10/2011 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¸ÀħuÁÚ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁw: Qæ±ÀÑ£À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: GqÀªÀÄ£À½î EvÀ£ÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠧gɹzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥À«vÁæ EªÀ½UÉ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ªÀĺÉñÀ @ ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ CPÀÌA¥ÉÃl EvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ MAzÀÄ 4 ªÀµÀðzÀ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ«zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ C½AiÀÄ ªÀĺÉñÀ CªÀ£À vÁ¬Ä ¸ÀÄAzÀæªÀiÁä EªÀgÀÄ 2-3 ªÀµÀð ¸ÀjAiÀiÁVlÄÖPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÀjAiÀiÁV £ÀqɹPÉƼÀîzÉ QgÀÄPÀƼÀPÉÆlÄÖ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠧gɹ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÉưøÀ PÉøÀ ªÀiÁr¹gÀÄvÁÛ¼É £À£Àß C½AiÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ°è UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ªÀÄÄAeÁUÀævÉAiÀÄ°è PÀÆqÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÉøÀ DVgÀÄvÀÛzÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥À«vÁæ EªÀ½UÉ CªÀ¼À UÀAqÀ ªÀĺÉñÀ @ ²æêÀÄAvÀ ºÁUÀÆ CªÀ£À vÁ¬Ä ¸ÀÄAzÀæªÀiÁä EªÀgÀÄ DUÁUÀ dUÀ¼À ªÀiÁr £À£Àß ªÉÄÃ¯É ¥ÉưøÀ PÉøÀ ªÀiÁr PÉÆÃlð£À°è ºÁQzÀ QgÀÄPÀƼÀ PÉøÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄî CAvÁ ºÉÆqÉ §qɪÀiÁrzÀjAzÀ CªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 18/10/2011 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ 2330 UÀAmÉUÉ ªÀĺÉñÀ @ ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ºÁUÀÆ CªÀ£À vÁ¬Ä ¸ÀÄAzÀæªÀiÁä EªÀj§âgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ CªÀgÀÄ dUÀ¼À vÀAmÉ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr C½AiÀÄ ªÀĺÉñÀ @ ²æêÀÄAvÀ EvÀ£ÀÄ JzÉAiÀÄ°è eÉÆÃgÁV M¢ÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉúÉÆñÁV ©zÀÄÝ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÁîVzÉ.